ВСТУП
до аспірантури
Документи для вступу до аспірантури
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

приймаються з 10 серпня до 10 вересня 2020 року.
Вступні випробування – з 15 вересня по 25 вересня 2020 року.
Адреса:
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 60, к.1007а,
т. 238-08-22, 486-90-89


Навчально-методичне та інформаційне забезпечення:
Додаток 5 (економіка).
Додаток 6.


Затверджено
рішенням Вченої ради
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Національної академії наук України
протокол № 22 від 13.12.2019 року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури та докторантури
для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук
в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Національної Академії Наук України в 2020 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (далі – Інститут) у 2020 р. розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року 1556-VII «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».


І. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

§ 1. Загальні засади. Вимоги до рівня освіти вступників

 

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Відповідно до Статуту Інституту, затвердженого розпорядженням Президії НАН України, від 02.03.2010 року №79, та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.04.2016 за №21888672 (вид діяльності: 85.42 Вища освіта, 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук). Інститут має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.
Перелік наукових спеціальностей, за якими оголошується прийом до аспірантури Інституту, подано у Додатку 5.1.
Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між інститутом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста).
Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

 

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 • Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00.
 • Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

10 серпня

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня

Строки проведення вступних іспитів

15-25 вересня

Терміни зарахування вступників за кошти
державного бюджету

2 листопада

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних
та юридичних осіб, за рахунок цільових державних
кредитів

2 листопада

Початок навчання в аспірантурі (очній)

2 листопада 2020 року

Початок навчання в аспірантурі (заочній)

2 листопада 2020 року

 • Місце проведення вступних іспитів:
  зі спеціальності – в приміщенні Інституту;
  з іноземної мови – в приміщенні Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044) 278 89 71).

 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

 

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 3 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти»,затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку НАН України);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
 • згода на збір та обробку персональних даних.

 

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.
У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.
Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Вимоги до дослідницьких пропозицій формує Інститут відповідно до особливостей спеціальності.
Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
5. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 

§ 4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 

1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування з фаху.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фаховою), оцінюється за двобальною шкалою:«склав» / «не склав».
При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.
Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 – С2, проводять відповідні викладачі (або співробітники) до початку вступних випробувань.
Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 5.2.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

 

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

 7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія Інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 5.3.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

 

§ 5. Право на першочергове зарахування

 

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівніС1 – С2 та вище.

 

§ 6. Зарахування на навчання

 

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

§ 1. Загальні засади. Вимоги до рівня освіти вступників

 

До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Перелік наукових спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури Інституту, подано у Додатку 5.1.
Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між інститутом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за держаним замовленням у відповідності з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.


§ 2. Порядок прийому заяв і документів

 

1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відповідному науковому відділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний науковий відділ заслуховує наукову доповідь вступника і шляхом голосування визначає можливість його зарахування до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради.

2. Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;
 • копію диплома про вищу освіту;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • витяг із протоколу засідання відділу;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Усі копії документів засвідчуються вступником в установленому порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення при приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


  3. Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання подаються вступником особисто.


  4. Вчена рада Інституту в місячний термін після подачі документів розглядає висновки відділу і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується та оформляється наказом директора.  Додаток 5.1. до Правил прийому в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України у 2020 році


  Прийом на навчання до аспірантури та докторантури Інституту здійснюється за науковими спеціальностями

   

  Шифр Галузі

  Галузь знань

  Код спеціальності

  Найменування спеціальності

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  051

  Економіка  Додаток 5.2. до Правил прийому в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України у 2020 році


  Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

   

  Іноземна мова

  Екзамен

  Бали,
  що відповідають рівням
  С1 та С2

  Англійська мова

  IELTS

  6.5-9

  TOEFL iBT
  TOEFL paper based

  79-120
  550-677

  CPE

  Grade A, B, C

  CAE

  Grade A, B, C

  FCE

  Grade A

  Німецька мова

  Test DaF

  4-5

  Goethe-Zertifikat

  C1 – C2

  Zentrale berstufenprufung

  C2

  Kleines Deutsches Sprachdiplom

  C2

  Французька мова

  TCF C1 – TCF C2

  C1 – C2

  DALF C1 – DALF C2

  C1 – C2

  DSLCF

  C1

  DHEF

  C2

  Іспанська мова

  DELE

  C1 – C2

  Італійська мова

  CELI

  4-5

  CILS

  Tre – Quattro

  PLIDA

  C1 – C2


  Додаток 5.3. до Правил прийому в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України у 2020 році

   

  Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

   

  Навчальні та наукові досягнення

  Код

  Кількість балів

  Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1 – С2 та вище

  ДБ1

  С1 – 5
  С2 – 10

  Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*

  ДБ2

  40

  Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*

  ДБ3

  перше місце – 20
  друге місце – 15
  третє місце – 10

  Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

  ДБ4

  перше місце – 20
  друге місце – 15
  третє місце – 10

  Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху*

  ДБ5

  перше місце – 20
  друге місце – 15
  третє місце – 10

  Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю*

  ДБ6

  10

  Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) **

  ДБ7

  15 (кожна стаття)

  Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю**

  ДБ8

  25 (кожна стаття)

  Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою інституту**

  ДБ9

  10

  Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**

  ДБ10

  5 (кожна теза)

  Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**

  ДБ11

  10 (кожна теза)

  Патент або авторське свідоцтво на винахід***

  ДБ12

  20

  Рекомендація Вченої ради інституту до аспірантури (за наявності)

  ДБ13

  5

  Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

  ДБ14

  10

  * диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
  ** за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях);
  *** за період не більше трьох років до моменту вступу.