Національні демографічні прогнози

Рік: 2023

Демографічний прогноз по
Україні 2023

Перегляд


Важливі зауваження

Враховуючи значну актуальність оцінок чисельності та структури населення України для різних груп користувачів та для запобігання використанню необґрунтованих оцінок, Інститут демографії та проблем якості життя НАН України публікує Оперативну оцінку чисельності та структури населення, яке перебуває на території України в кордонах 1991 року, на період до 2035 року.

Оцінки станом на липень 2023 року отримані у співпраці з Фондом народонаселення ООН (UNFPA) та Київською школою економіки на основі узгодження та інтеграції даних з таких основних джерел:
* показники статистики населення за період до початку повномасштабної війни РФ проти України (Державна служба статистики України, UNFPA);
* агреговані дані мобільних операторів щодо кількості та розміщення абонентів (до серпня 2022 року);
* дані Міністерства юстиції України щодо кількості зареєстрованих смертей та народжень;
* дані Центру громадського здоров’я МОЗ України щодо кількості новонароджених, а також кількості дітей, які перебувають на медичному обліку;
* дані Міністерства соціальної політики України щодо кількості та розміщення ВПО;
* дані Міжнародної організації з міграції, отримані за результатами гуманітарних обстежень в Україні;
* дані Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) щодо кількості, демографічних характеристик та регіонів походження вимушених зовнішніх мігрантів з України;
* дані Пенсійного фонду України щодо кількості та статево-вікової структури пенсіонерів;
* дані Міністерства освіти та науки України щодо кількості, розміщення та статево-вікової структури учнів навчальних закладів різного рівня.

Оцінки чисельності та структури населення на період до 2035 року підготовлені науковцями Інституту.

Рік: 2020

Демографічний прогноз по Україні 2020

Перегляд


Важливі зауваження

Однією з основних проблем щодо надійності поточної оцінки чисельності населення в Україні є тривалий період, що минув від останнього перепису, який відбувся у грудні 2001 р. Причиною є недооблік емігрантів у 2002–2019 рр. та неповна реєстрація народжень і смертей на непідконтрольних урядові частинах Донецької та Луганської областей (NGCA) у 2014–2019 роках. Це призводить до виникнення явища «безсмертного» контингенту населення на NGCA, яке Державною службою статистики України враховується у загальній чисельності населення. Оцінка реалістичної чисельності населення є великою проблемою, як, відповідно, і статево-вікової структури. Отже, користувач повинен знати, що цей перегляд 2020 року використовує завищену кількість населення відповідно до реєстраційних даних.

Що нового?

На відміну від попередніх переглядів у перегляді 2020 року є прогноз не лише для всієї України, а й для контрольованої урядом території (GCA). Прогнозні припущення скориговані з урахуванням нових даних, що стали доступними після публікації попереднього перегляду 2014 року. Горизонт прогнозу продовжено на 2020–2100 роки.

Дані

Базова чисельність населення для цього перегляду отримана на основі післяпереписних оцінок чисельності населення на 1 січня 2020 року, розрахованих Державною службою статистики України. Для АР Крим [1] та міста Севастополя [2] дані про населення отримані з журналу Demoscope Weekly.

Метод

Прогнози розраховано когортно-компонентним методом із використанням експертних гіпотез щодо майбутніх параметрів природного та міграційного руху населення.

Припущення

Існує 4 припущення ("Середній", "Високий", "Низький" та "Постійний") для кожного з компонентів, а також додаткове припущення "Нульове сальдо міграцій". Припущення щодо народжуваності та тривалості життя для всієї України та GCA дуже незначно відрізняються в результаті взаємного нівелювання вищих рівнів у Криму та нижчих рівнів на Донбасі. Ці припущення об'єднані в 7 сценаріїв для всієї України та 7 сценаріїв для GCA.

Публікація

Супутня публікація з докладним описом результатів доступна українською мовою (Розділ 6)

Наступний випуск

Наступна редакція буде опублікована в листопаді 2022 року або після обробки даних найближчого перепису населення.

Рік: 2014

Демографічний прогноз по Україні 2014

Перегляд

У перегляді 2014 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваності, тривалості життя та сальдо міграцій. Для сальдо міграцій існує ще одне додаткова гіпотеза без міграції (закрите населення). Ці гіпотези комбіновані у шість сценаріїв та одним «додатковим» сценарієм, у якому всі компоненти зафіксовано постійними на рівні 2013 року. Ці сценарії: 1) Середній – Середній – Середній, 2) Високий – Високий – Високий, 3) Низький – Низький – Низький, 4) Високий – Низький — Високий, 5) Низький — Високий — Низький, 6) Середній — Середній — Нульовий, 7) Постійний сценарій. Перше слово відповідає гіпотезі про компонент народжуваності, друге – стосовно тривалості життя і третє – для сальдо міграцій. Наприклад: сценарій "Високий–Низький–Високий" означає "Висока народжуваність – Низька тривалість життя – Високе сальдо міграцій ". Це – сценарій молодої вікової структури, тоді як "Низький–Високий–Низький" описує сценарій вікової структури з високим рівнем старіння.
Базова чисельність населення для цього перегляду отримана з оцінок кількості населення станом на 1 січня 2014 року, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності, засновані переважно на результатах опитування (посилання 1, посилання 2). В результаті цих опитувань з’ясувалося, що українки репродуктивного віку планують народжувати в середньому 1,75–1,80 дітей на жінку. Так, згідно з "Середнім" варіантом, показник сумарної народжуваності поступово але не повністю (приблизно на 5–7% нижче) досягає цього рівня – до 1,67–1,69 дитини на жінку. Гіпотези "Високий" та "Низький" були встановлені у 1,3 та 2,0 дитини на одну жінку, оскільки жінки в опитуваннях заявили, що двоє дітей є "бажаним" числом, тоді як 1,3 дитини на жінку – це рівень, близький до найнижчих зареєстрованих в Україні.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвого спотворення повікового профілю смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн Південніше Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. Так, "Середній" варіант передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,16 та 0,10 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" варіант передбачає більш швидке поліпшення і збільшення тривалості життя на 0,30 та 0,18 років щорічно. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та вибулих за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, у тому числі, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Рік: 2013

Демографічний прогноз по Україні 2013

Перегляд

У перегляді 2013 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваність, тривалість життя та сальдо міграцій. Для сальдо міграції існує ще одне додатковий варіант без міграції (закрите населення). Ці гіпотези скомбіновані за шістьма сценаріями та одним додатковим сценарієм, у якому всі компоненти фіксуються постійними на рівні 2012 року. Ці сценарії: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий, 3) низький – низький – низький, 4) високий – низький – високий, 5) низький – високий – низький, 6) середній – середній – нульовий, 7) постійний сценарій. Перше слово означає варіант по компоненту народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: сценарій "високий – низький – високий" означає "висока народжуваність – низька тривалість життя – високе сальдо міграцій". Цей сценарій описує порівняно молоду вікову структуру, тоді як "низький – високий – низький" описує сценарій вікової структури з більш високим рівнем демографічного старіння.
Базова чисельність населення для цього перегляду отримана з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2013, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності засновані головним чином на результатах опитування. Ці опитування з’ясували, що українки репродуктивного віку планують народжувати в середньому 1,75–1,80 дітей на жінку. Так, згідно з варіантом "Середній", показник сумарної народжуваності поступово досягає цього рівня, але залишається на дещо нижчому рівні (приблизно на 5–7%) до 1,67–1,69 дитини на жінку. Варіанти "Високий" та "Низький" були встановлені у 1,3 та 2,0 дитини на одну жінку, оскільки жінки в опитуваннях заявили, що двоє дітей є "бажаним" числом, тоді як 1,3 дитини на жінку – це один із найнижчих показників з останніх зареєстрованих в Україні.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн Південної Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. "Середній" варіант передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,16 та 0,10 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" сценарій передбачає більш швидке поліпшення смертності із збільшенням тривалості життя на 0,28 та 0,18 року за календарний рік в середньому. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Розробка гіпотез щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Більш детальний опис доступний українською мовою

Рік: 2012

Демографічний прогноз по Україні 2012

Перегляд

У перегляді 2012 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваність, тривалість життя та сальдо міграцій. Для сальдо міграції існує ще одне додатковий варіант без міграції (закрите населення). Ці гіпотези скомбіновані за шістьма сценаріями та одним додатковим сценарієм, у якому всі компоненти фіксуються постійними на рівні 2011 року. Ці сценарії: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий, 3) низький – низький – низький, 4) високий – низький – високий, 5) низький – високий – низький, 6) середній – середній – нульовий, 7) постійний сценарій. Перше слово відповідає по компоненту народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: сценарій "високий – низький – високий" означає "висока народжуваність – низька тривалість життя – високе сальдо міграцій". Цей сценарій описує порівняно молоду вікову структуру, тоді як "низький – високий – низький" описує сценарій вікової структури з більш високим рівнем демографічного старіння.
Базова чисельність населення для цього перегляду отримана з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2012, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези про народжуваність засновані головним чином на результатах опитування. Ці опитування з’ясували, що українки репродуктивного віку планують народжувати в середньому 1,75–1,80 дітей на жінку. Так, згідно з "Середнім" варіантом, показник сумарної народжуваності поступово досягає цього рівня, але залишається на дещо нижчому рівні (приблизно на 5–7%) до 1,67–1,69 дитини на жінку. Варіанти "Високий" та "Низький" були встановлені у 1,3 та 2,0 дитини на одну жінку, оскільки жінки в опитуваннях заявили, що двоє дітей є "бажаним" числом, тоді як 1,3 дитини на жінку – це один із найнижчих показників з останніх зареєстрованих в Україні.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн Південної Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. "Середній" варіант передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,16 та 0,10 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" сценарій передбачає більш швидке поліпшення смертності із збільшенням тривалості життя на 0,28 та 0,17 року за календарний рік в середньому. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Рік: 2011

Демографічний прогноз по Україні 2011

Перегляд

У перегляді 2011 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваність, тривалість життя та сальдо міграцій. Для сальдо міграції існує ще одне додатковий варіант без міграції (закрите населення). Ці гіпотези скомбіновані за шістьма сценаріями та одним додатковим сценарієм, у якому всі компоненти фіксуються постійними на рівні 2010 року. Ці сценарії: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий, 3) низький – низький – низький, 4) високий – низький – високий, 5) низький – високий – низький, 6) середній – середній – нульовий, 7) постійний сценарій. Перше слово відповідає компоненту народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: сценарій "високий – низький – високий" означає "висока народжуваність – низька тривалість життя – високе сальдо міграцій". Цей сценарій описує порівняно молоду вікову структуру, тоді як "низький – високий – низький" описує сценарій вікової структури з більш високим рівнем демографічного старіння.
Базова чисельність населення населення для цього перегляду отримана з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2011 , розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності засновані головним чином на результатах опитування. Ці опитування з’ясували, що українки репродуктивного віку планують народжувати в середньому 1,75–1,80 дітей на жінку. Так, згідно з "Середнім" варіантом, показник сумарної народжуваності поступово досягає цього рівня, але залишається на дещо нижчому рівні (приблизно на 5–7%) до 1,70 дитини на жінку. Варіанти "Низький" та "Високий" були встановлені відповідно 1,4 та 2,0 дитини на жінку.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн південніше Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. "Середній" сценарій передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,17 та 0,10 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" сценарій передбачає більш швидке зниження смертності зі збільшенням тривалості життя на 0,29 та 0,19 року за календарний рік. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя близько поточного рівня.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Рік: 2010

Демографічний прогноз по Україні 2010

Перегляд

У перегляді 2009 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваність, тривалість життя та чиста міграція. Ці гіпотези поєднані у трьох сценаріях. Такими сценаріями є: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий та 3) низький – низький – низький. Перше слово означає гіпотезу про компонент народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: Високий – високий –високий сценарій означає "Висока народжуваність – Висока тривалість життя – високе сальдо міграцій".
Базова чисельність населення населення для цього перегляду отримана з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2010 року, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності: хоча рівень народжуваності в Україні впав до рівня, близького до 1,1 дитини на жінку, жодна з когорт українських жінок (таких, як народжені в 1960 р. І раніше) поки що не досягла рівня вичерпаної плідності менше 1,8 дитини на жінку. Враховуючи величезний спад бажання мати дітей серед молодших поколінь, доцільно зменшити цю кількість до 1,6–1,7 дитини на жінку для "Середнього" варіанту. Варіанти "Низький" та "Високий" були встановлені відповідно 1,2 та 2,1 дитини на жінку.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн південніше Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. "Середній" сценарій передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,19 та 0,12 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" варіант передбачає більш швидке зниження смертності зі збільшенням тривалості життя на 0,32 та 0,22 року в календарному році. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Рік: 2009

Демографічний прогноз по Україні 2009

Перегляд

У перегляді 2009 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваність, тривалість життя та чиста міграція. Ці гіпотези поєднані у трьох сценаріях. Такими сценаріями є: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий та 3) низький – низький – низький. Перше слово означає гіпотезу про компонент народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: Високий – високий –високий сценарій означає "Висока народжуваність – Висока тривалість життя – високе сальдо міграцій".
Базова чисельність населення для цього перегляду отримана з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2009 року, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності: хоча рівень народжуваності в Україні впав до рівня, близького до 1,1 дитини на жінку, жодна з когорт українських жінок (таких, як народжені в 1960 р. І раніше) поки що не досягла рівня вичерпаної плідності менше 1,8 дитини на жінку. Враховуючи величезний спад бажання мати дітей серед молодших поколінь, доцільно зменшити цю кількість до 1,6 дитини на жінку для "Середнього" варіанту. Варіанти "Низький" та "Високий" були встановлені відповідно 1,1 та 2,0 дитини на жінку.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн південніше Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Також скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. Так, "Середній" сценарій передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,22 та 0,11 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" сценарій передбачає більш швидке зниження смертності із збільшенням тривалості життя на 0,35 та 0,23 року в середньому за рік. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Для цього перегляду доступний також прогноз чисельності населення для регіонів України

Рік: 2008

Демографічний прогноз по Україні 2008

Перегляд

У перегляді 2008 року було використано 3 гіпотези для кожного з компонентів – народжуваності, тривалості життя та сальдо міграцій. Ці гіпотези об’єднані у трьох сценаріях. Такими сценаріями є: 1) середній – середній – середній, 2) високий – високий – високий та 3) низький – низький – низький. Перше слово відповідає про компонент народжуваності, друге – тривалості життя і третє – сальдо міграції. Наприклад: Високий – високий – високий сценарій означає "Висока народжуваність – Висока тривалість життя – високе сальдо міграцій".
Базове населення для цього перегляду отримане з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2008 року, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності: в той час як показник коефіцієнта народжуваності в Україні впав до рівня, близького до 1,1 дитини на жінку, жодна когорта українських жінок (таких, як народжені в 1959 році і раніше) поки що не досягла вичерпаного рівня плідності менше 1,8 дитини на жінку. Враховуючи величезний спад прагнень мати дітей серед підростаючих поколінь, доцільно зменшити цю кількість до 1,6 дитини на жінку для "Середнього" варіанту. Варіанти "Низький" і "Високий" були встановлені відповідно 1,1 та 1,9 дитини на жінку.

Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Новітня демографічна історія України показує аномальну динаміку показників смертності. Навіть тенденції повікових показників смертності можуть відрізнятися в різних вікових групах за той самий період. Тому екстраполяція може призвести до суттєвих спотворень структури вікової смертності. Оскільки майже всі країни світу (за винятком країн південніше Сахари та СНД) збільшують тривалість життя, ми сподіваємось, що населення України також приєднається до цієї тенденції. Скорочення тривалості життя не може тривати нескінченно. "Середній" варіант передбачає щорічне збільшення тривалості життя при народженні на 0,23 та 0,14 для чоловіків і жінок відповідно. "Високий" варіант передбачає більш швидке поліпшення зі збільшенням тривалості життя на 0,33 та 0,16 року в середньому за рік. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні.

Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною.

Рік: 2006

Демографічний прогноз по Україні 2006

Перегляд

У перегляді 2006 року було використано 5 гіпотез для кожного з компонентів – народжуваності, тривалості життя та сальдо міграції. Ці гіпотези скомбіновані у дев'ятнадцяти сценаріях. Такими сценаріями є: 1) Середній – Середній – Середній, 2) Високий – Високий – Високий, 3) Низький – Низький – Низький, 4) Постійний, 5) Високий – Високий – Середній, 6) Високий – Низький – Низький, 7 ) Високий – Середній – Високий, 8) Високий – Середній – Низький, 9) Високий – Середній – Середній, 10) Верхній Середній – Високий – Високий, 11) Верхній Середній – Середній – Високий, 12) Низький – Середній – Низький, 13 ) Низький - Середній – Середній, 14) Середній – Високий – Високий, 15) Середній – Високий – Середній, 16) Середній – Низький – Низький, 17) Середній – Середній – Високий, 18) Середній – Середній – Низький, 19) Середній – Дуже низький – Дуже низький. Перше слово відповідає гіпотезі про компонент народжуваності, друге – щодо очікуваної тривалості життя і третє – для сальдо міграції. Наприклад: Високий – Високий – Високий сценарій означає "Висока народжуваність – Висока тривалість життя – Високе сальдо міграцій".
Базова чисельність населення для цього перегляду отримане з післяпереписних оцінок чисельності населення станом на 1 січня 2008 року, розрахованих Державною службою статистики України. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років та 100 років або старше) та статтю ґрунтуються на Переписі 2001 року й охоплюють всю територію України.

Короткий опис гіпотез

Гіпотези щодо народжуваності охоплюють діапазон від 0,9 до 1,8 дитини на жінку.
Гіпотези щодо тривалості життя не базуються на трендових моделях. Екстраполяція вікових показників смертності може призвести до суттєвих викривлень структури вікової смертності. Зменшення тривалості життя не може тривати нескінченно. Так, "Середній" сценарій передбачає помірне щорічне збільшення тривалості життя на 0,22 та 0,14 для новонароджених чоловіків і жінок відповідно. "Високий" сценарій передбачає більш швидке зниження смертності із збільшенням тривалості життя на 0,33 та 0,17 років за календарний рік. "Низький" сценарій враховує можливість продовження кризи смертності при тривалості життя майже на поточному рівні. "Дуже низький" варіант враховує можливість значного зростання смертності, викликаної епідемією ВІЛ-СНІДу.
Гіпотези щодо майбутніх тенденцій міграції включають три етапи: оцінка майбутніх обсягів прибуття та виїзду в агрегованих географічних районах; перспективна оцінка мігрантів за статтю та віком; оцінка кількості прибулих та виїздів за роком народження. Гіпотези майбутніх міграційних потоків передбачають, що тимчасова трудова міграція громадян України стане постійною. Більш детальний опис доступний англійською та українською мовами.

Пов’язані публікації:

Стаття Книга