ВІДДІЛ ДЕМОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Gladun

Гладун Олександр Миколайович


https://scholar.google.com.ua/citations?user=XlCpN2EAAAAJ&hl=ru


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

 
+3 8(044) 486 02 74Співробітники:

РИНГАЧ Наталія Олександрівна
головний науковий співробітник, д.н. з д.у., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EI87-ucAAAAJ&hl=ru


ЛЕВЧУК Наталія Михайлівна
провідний науковий співробітник, д.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LbqJBJMAAAAJ&hl=ru

ШЕВЧУК Павло Євгенович
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CT4NINwAAAAJ&hl=ru

КОРНІЙЧУК Олександр Петрович
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.


ПРОНІНА Ірина Іванівна
старший науковий співробітник, к.е.н.

РУДНИЦЬКИЙ Омелян Павлович 
науковий співробітник

КУЛИК Наталія Володимирівна

головний економіст 

ЛУЩИК Людмила Вікторівна
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIs60KoAAAAJ&hl=ru

ХВАЛИНСЬКА Віта Володимирівна
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MhyHsN0AAAAJ&hl=ru


 

Основні напрями та результати досліджень:

 • Тренди демографічних процесів в Україні  у ХІХ – першому десятиріччі ХХІ ст.

Розроблено методологію та здійснено реконструкцію демографічної динаміки України за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. як інформаційної основи для поглибленого поперечного та когортного аналізу демографічних процесів в Україні та вивчення їх нестабільності. Динаміку чисельності населення, тренди демографічних процесів в Україні за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. пов’язано з феноменом демографічних хвиль як прояву нестабільності та з’ясовано їх наслідки для людського розвитку. На основі реконструкції демографічної динаміки проаналізовано основні соціально-демографічні події, які спричинилися до сучасної статево-вікової структури.

 • Прогнозування медико-соціальних наслідків старіння населення в Україні

Визначено основні завдання охорони громадського здоров’я в умовах прогресуючого постаріння населення України

 • Дослідження взаємозв’язку демографічного та людського розвитку.

Доведено, що особливості демографічного розвитку в розвинених країнах, такі як низька народжуваність, низька смертність, висока тривалість життя пов’язані з людським розвитком, зокрема – розширенням свободи вибору у сфері власного відтворення. Наслідки демографічного вибуху в країнах, що розвиваються, неможливо подолати без розвитку людини – розширення прав і можливостей жінок та подолання злиднів. Сталому людському розвитку сприятиме забезпечення справедливого розподілу ресурсів і зобов’язань між поколіннями та пом’якшення міжпоколінної нерівності.

 • Трансформація смертності населення України у контексті суспільної модернізації та епідеміологічного переходу

Встановлено характер довготривалих зрушень у перебігу смертності, їх відповідність тенденціям модернізації, сучасним моделям смертності на основі поєднання кількісної оцінки цих зрушень з визначенням їх якісних особливостей та детермінант, відповідності загальному алгоритму соціальної модернізації. Доведено незавершеність процесу модернізації смертності в Україні. З’ясовано, що причинами відставання у прогресі зі зниження смертності та зростання величини тривалості життя в Україні порівняно з розвиненими країнами є низька схильність населення до дотримання здорового способу життя, неготовність суспільства й системи охорони здоров’я до ефективної боротьби з чинниками ризику хронічних неінфекційних хвороб і реалізації задекларованого профілактичного принципу, в тому числі через переоцінку важливості медичних технологій та фармацевтики за недооцінювання соціальних і культурних передумов, відсутність усвідомлення відповідальності за власне здоров’я і здоров’я дітей, осмисленого здорового вибору.

 • Вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення

Досліджено вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення України; виявлені основні чинники поширення уживання психоактивних речовин та специфіка їх прояву, здійснена оцінка демографічних втрат, спричинених зловживанням алкоголем, тютюнопалінням, смертністю від СНІДу.


Учаcть співробітників відділу
у НДР за 2015 р.


ДЕМОГРАФІЧНІ ХВИЛІ В УКРАЇНІ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

 1. На основі проведеної демографічної реконструкції здійснено науково обґрунтовану оцінку втрат України під час трьох демографічних катастроф у першій половині ХХ сторіччя (1914-1922, 1932-1934, 1937-1947 рр.). Дана наукова розробка за оригінальністю методології, методичних підходів та глибиною ретроспективи і деталізацією матеріалів немає аналогів в Україні і на пострадянському просторі.
 2. Визначено категоріальний апарат для дослідження хвилеподібності міграційних процесів в Україні, проведено аналіз міграції населення України у ХІХ-ХХ столітті з позиції виявлення міграційних хвиль, дана їх кількісна та якісна характеристика, побудована модель міграції, здійснено реконструкцію рядів динаміки міграційних процесів в етнічному розрізі.
 3. Опрацьовано нову методологію обчислення ймовірнісного демографічного прогнозу на основі Байєсівської ієрархічної моделі. Вперше застосовано систему програмних пакетів із відкритим кодом, розроблену фахівцями ООН, до демографічних даних по Україні.
 4. Розроблено міграційну модель, проведено аналіз та її оцінка.
 5. Розраховано втрати населення України та інших республік колишнього СРСР у Другій світовій війні.
 6. Розраховано баланси населення України (попередній варіант)у розрізі основних національностей з 1859 р. по 2014 р.
 7. Висвітлено особливості та специфічність хвилеподібних змін рівнів смертності внаслідок окремих причин.
 8. Показано еволюцію причин смерті та її зв'язок з чинниками (соціально-політичними, науковими, медико-практичними, нормативно-правовими), які впливали на рівні смертності населення.
 9. Проведено порівняльний аналіз довготривалих трендів у календарній та когортній тривалості життя в Україні для поколінь 1850-1923 років народження та за період з 1850 р. по 2013 р. Виявлено дивергенцію у динаміці тривалості життя умовних і реальних поколінь за рахунок суттєвого відставання когортних показників; проведено декомпозицію когортної і календарної тривалості життя чоловіків та жінок за віковими інтервалами.
 10. Досліджено міжпоколінну диференціацію смертності населення в Україні для поколінь 1850-1923 рр. народження. З?ясовано, що: 1) серед всіх поколінь дорослих чоловіків, які брали участь у Другій Світовій війні, найбільше постраждали ті, хто народився в 1915-1925 роках; 2) під час Першої світової війни, громадянської війни і голоду 1921-1923 років найбільші втрати понесли чоловіки молодого та середнього віку 1880-1890 років народження; 3) під час Голодомору 1932-1933 рр. найвища смертність спостерігалася серед дітей та підлітків, а також осіб старшого віку, які народилися в 1870-х роках.
 11. Апробовано можливості використання моделі часових рядів для демографічного прогнозування на короткострокову перспективу. Побудовано модель ARIMA для прогнозу чисельності населення України за статтю.
 12. Проведено аналіз дітородної активності жінок, народжених у період соціальних катастроф (Голодомор 1932-33 рр., Друга світова війна).
 13. Побудовано низку загальних таблиць шлюбності (за окремі роки) для чоловіків та жінок України. Проаналізовано динаміку сумарних коефіцієнтів шлюбності та значень середнього віку вступу у шлюб, отриманих на основі загальних таблиць шлюбності. Середній вік вступу у шлюб, отриманий за загальними таблицями шлюбності, перераховано з урахуванням смертності і проведено порівняння цих значень із відповідними середньозваженими значеннями для оцінки впливу структури населення на результати обчислень.
 14. Проведено аналіз довготривалих трендів шлюбності і розлучуваності за період з 1950 по 2013 рік.

ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ

 1. Специфіка формування складу населення Донбасу та особливості етнічного складу.
 2. Досліджено вплив міграції на зміни етнічного складу населення Донбасу.
 3. Роль природного руху населення у формуванні етнічної структури людності Донбасу. Зроблено аналіз чисельності населення Донецької та Луганської  областей, а також Донбасу в цілому у порівняні з Україною за основними національностями (українці та росіяни) за період 1926-2014 рр., розглянуте територіальне розміщення росіян по областях України, проведено порівняння частки українців та росіян у містах України та Донбасу з чисельністю понад 100 тис. осіб. Під час підготовки матеріалу було досліджено динаміку чисельності українців та росіян Донецької та Луганської областей, Донбасу та України за рідною мовою.  Проведено розрахунок природного руху населення даного регіону та України в цілому. Також користуючись даними перепису населення 2001 року та Законом України щодо окупованих територій було розраховано площу окупованих територій та чисельність населення що проживають на окупованих та не окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
 4. Встановлено особливості смертності населення Донбасу, здійснено аналіз динамки смертності від основних причин за 2010-2013 рр. в Донецькій та Луганській областях, Україні та вибраних сусідніх областях (Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській). Дано оцінку сучасної санітарно-епідеміологічної ситуації та визначено погіршення санітарно-епідеміологічного становища одним з найбільш вагомих ризик для здоров’я населення Донецької і Луганської областей і відновлення економічної діяльності на цих територіях.
 5. Соціокультурний феномен Донбасу: історичні та соціально-економічні передумови його формування.
 6. Проведено аналіз смертності й тривалості життя у Донецькій та Луганській областях до початку військового конфлікту (2010-2013 рр.) та наближену оцінку втрат внаслідок бойових дій.

Публікації співробітників відділу у 2015 р.

 

 1. УДК 316.42 (477). Рингач Н.О. у складі авт. кол. ( розд. 2.2 – С.64–81); Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М.Лібанової. –  /Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України/. – К.  Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с. (ум. др. арк. 30,64). – 300. – ISBN: 978-966-02-7289-7.
 2. УДК 316.42: 314.18. Гладун О.М., Хвалинська В.В. у складі авт. кол. ( С.159–177); Населення України: демографічні складові людського розвитку / за ред. О.М.Гладуна. –  /Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України/. – Умань.  Видавець «Сочинський», 2015. – 180 с. (ум. др. арк. 15,2). – 300. – ISBN: 978-966-304-127-8.
 3. Рингач Н.О. у складі авт. кол.; Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики.  – К. НАН України,  2015. – 167 с. 
 4. УДК 613.96:316.62 (4 Укр). Рингач Н.О. у складі авт. кол. ( підрозд.: 2.1 – С. 55–60; 2.6 – С. 87–93); Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М.Павлова та ін. ; ред. О. М. Балакірєва. – /Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка/. – К. ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. – 156 с. (ум. др. арк. 12,48). – 1000. – ISBN: 978-617-7239-04-7. 
 5. УДК 338.24.021.8+35.075.31(477). Рингач Н.О. у складі авт. кол. (р. 3 – С. 93–94, 116-117); Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». /Національний інститут стратегічних досліджень/. – К. НІСД, 2014. – 148 с. (ум. др. арк. 17,21). – 1000. – ISBN: 978-966-554-237-7. 
 6. Рингач Н.О., Левчук Н.М. у складі авт. кол. ( підрозд.: 1.1 – С. 10–30; 1.2 – С. 31–59); Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло: щорічна доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні. – /Міністерство молоді і спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики/. – К. Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики, 2014. – 368 с.
 7. УДК 338.24.021.8+35.075.31(477). Левчук Н.М. у складі авт. кол. ( розд. 2 – С. 346-348); Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – /Націрнальний інститут стратегічних досліджень/ – К. НІСД, 2015. – 684 с. (ум. др. арк. 39,75). – 300. – ISBN: 978–966–554–246–9.
 8. Левчук Н.М. у складі авт. кол. (параграф «Тютюнопаління серед молоді»); Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Бєляєва І. І., Митрофанський С.В. та ін.]. –   /Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики/. – К. Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики, 2015. – 200 с.
 9. O. Rudnitskyi. N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk (Famine losses in Ukraine in 1932 to 1933 within the context of the Soviet Union – p.192-223); / Famines in European Economic History: The Last Great European Famines Reconsidered. – London and New York: Routlidge Taylor&Francis Group, 2015. – 271 p. ISBN: 978-0-415-65681-8 (hbk); ISBN: 978-1-315-70852-2 (ebk) .
 10. 614.441:[616.98:578.82 ВІЛ] (072). Рингач Н.О.  (у складі авт.кол.); Робота із стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : практичний посібник / ред. О. М. Балакірєва. /ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОН України/. – К. ТОВ "Поліграф плюс", 2015. – 120 с. (ум. др. арк. 13,95). – 315. – ISBN: 978–966–8977-48-0.
 11. Левчук Н. М. Межпоколенческие особенности смертности населения Украины» // Междисциплинарные исследования населения: 50 лет университетской демографической школе. Восьмые Валентеевские чтения. Сборник докладов. Под ред. В.В. Елизарова,  И.А. Троицкой. – М., 2015, 380 с.
 1. Рингач Н. О. Втрати від хвороб системи кровообігу: демографічний вимір // Український кардіологічний журнал. – 2015. – Дод. до №1/2015. – С.202–203.
 2.  Рингач Н. О. Взаємодія "держава-громада" заради здоров’я: зарубіжний досвід боротьби з неінфекційними захворюваннями / Н. О. Рингач, О. М. Дзюба, О. Р. Ситенко, А. О. Керецман // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров`я України. – 2015. – №1 (63). – С. 35–41.
 3. Левчук Н.М. Рудницький О.П. Втрати міського та сільського населення України внаслідок Голодомору у 1932-1934 рр.: нові оцінки // Український історичний журнал. – 2015. - №4 – С. 84-112
 4. Рудницький О. П. Сучасні медико-демографічні проблеми в Україні та шляхи їх подолання / О.П.Рудницький, Л.А.Чепелевська // Україна. Здоров’я нації. –2015. – № 3 (35.).   С. 39 – 43.
 5. Рудницький О. П., Левчук Н. М., Воловина О., Шевчук П. Є., Ковбасюк А. Б. Демографія штучно викликаної людської катастрофи. Масовий голод 1932-1933 рр. в Україні (част. 1) // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2 – С.11-30
 6. Шевчук П. Є. Реконструкція структури народжених за черговістю народження та віком матері в Україні в 1995–1998 роках // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1 – С.113-125.
 7. Ryngach N.O. The influence of socio-economic crisis in Ukraine on food safety and health of population (state-of-the-art review) / N.O. Ryngach, A.O. Keretsman // Intermedical Journal. – 2014. – II-III(Vol2). – P. 32–35.
 8.  Рынгач Н. А. Преждевременная смертность как угроза развития интеграции на постсоветском пространстве / Н.А. Рынгач // Современные евразийские исследования : Научный журнал / Под ред. Голуба Ю.Г. – Саратов, 2014. – Вып. 1. – С. 36–41.
 9. Ryngacz N. Оценка влияния экономического и политического кризиса на состояние здоровья населения и функционирование системы здравоохранения в Украине / Natalia Ryngacz // Zeszyty Naukove Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie – 2015. – №1(47). – S. 261–279.
 10. Omelian Rudnytskyi, Nataliia Levchuk, Oleh Wolowyna, Pavlo Shevchuk, Alla Kovbasiuk . Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933 // Canadian Studies in Population 42, no. 1–2 (2015). - p.53–80
 11. A. Romaniuk, O. Gladun. 2015. “Demographic Trends in Ukraine: Past, Present, and Future,”Population and Development Review41(2) : 315–337.
 12. Рингач Н.О. Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною та політичною кризою / Н.О. Рингач // Науково- інформаційний вісник Академії національної безпеки. – 2014. – 3-4. – С.64-76.
 13. Рингач Н. О. Збереження життя та здоров‘я дітей і матерів: стан досягнення цілей розвитку в Україні / Н. О. Рингач // Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 р. / [редкол.: Н. Бібік, Г. Фесенко, О. Першай] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-в ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – С. 239–242. (– 343 с.)
 14. Рингач Н.О. Бюджетні проблеми сектору охорони здоров'я в умовах кризи та напрями їх вирішення / Н. О. Рингач // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд : Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 76-79. (– 419 с.)
 15. Рингач Н.О. Хвороби органів травлення в Україні: статеві особливості / Н.О. Рингач, Керецман А.О. // Гендер. Екологія. Здоров’я:: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю Харківського національного медичного університету  (Харків, 21-22 квітня 2015 р.), – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 95–96.
 16. Левчук Н.М. Демографічні втрати України внаслідок голоду 1932-1933 років: регіональні та міжпоселенські відмінності //Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром. Матеріали Третьої Міжнародної конференції. Львів, 4-5 квітня 2014 р. – Львів: Добрий друк, 2015. – с. 392-408.
 17. Н. М. Левчук. Межпоколенческие особенности смертности населения Украины // Междисциплинарные исследования населения: 50 лет университетской демографической школе. Материалы международной конференции «Восьмые Валентеевские чтения», т.1. – М.: Проспект, 2015. – С. 73-82.

 


Зв’язок із засобами масової інформації


 

Просвітницькі заходи та акції, які отримали висвітлення в ЗМІ:
Прес-конференція щодо демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932-1933 рр. //  УКРІНФОРМ. [Електронний ресурс] – 26.11.2015 (http://www.ukrinform.ua/rubric-pressconference/1919610-demografichni-vtrati-ukrajini-vnaslidok-golodomoru-1932-1933-rr-zala-2.html#)
Дзеркало тижня http://zn.ua/UKRAINE/ot-golodomora-bolshe-vsego-postradali-kievskaya-i-harkovskaya-oblasti-196716_.html
Цензор.НЕТ http://censor.net.ua/news/362434/ot_golodomora_193233_godov_bolshe_vsego_postradali_kievschina_i_harkovschina_institut_demografii
NEWS http://nagg.in.ua/news/384520/Ot-Golodomora-1932-33-godov-bolshe-vsego-postradali-Kiyevshchina-i-Kharkovshchina,-%E2%80%93-Institut-demografii
ТСН http://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-lishilasya-13-naselennya-pid-chas-golodomoru-institut-demografiyi-542208.html
ua-pressa http://ua-pressa.com/polotica/103385-v-radyanskomu-soyuz-u-1932-1934-rokah-vd-golodu-pomerlo-87-mlyonv-osb-nstitut-demografyi.html
zik http://zik.com.ua/ua/news/2015/11/26/cherez_golod_19321934_rr_u_srsr_pomerlo_87_mln_lyudey__instytut_demografii_646672
УНІАН  http://www.unian.ua/society/1194813-v-radyanskomu-soyuzi-u-1932-1934-rokah-vid-golodu-pomerlo-87-milyoniv-osib-institut-demografiji.html
newsru.ua http://newsru.ua/ukraine/26nov2015/hungert.html
best-news http://best-news.com.ua/svit/11482-ukra-na-lishilasya-13-naselennya-p-d-chas-golodomoru-nstitut-demograf
Обозреватель http://obozrevatel.com/crime/61049-v-institute-demografii-nazvali-kolichestvo-umershih-vo-vremya-golodomora.htm
BBC Україна http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151124_famine_new_data_dk
vynohradivnews  (Новини Виноградівського району) http://vynohradivnews.in.ua/novini/vynohradivshina/susplstvo/3082-golodomor-16-mln-pomerlih-nenarodzhenih-dtey.html
uazmi   http://uazmi.org/news/h1YeIL2Di5gvBMbCqeWc9o
Однако.su   http://odnako.su/news/ukraine/-435249-v-sovetskom-soyuze-v-1932-1934-godah-ot-goloda-umerlo-8-7-millionov-chelovek-institut-demografii/
Юстус інформаційний портал http://justus.com.ua/ru/articles/2015/11/26/1470/
Радіо свобода http://www.radiosvoboda.mobi/a/27387802.html
УЗА  http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/v-sovetskom-soyuze-v-1932-1934-godakh-ot-goloda-umerlo-87-millionov-chelovek-institu


Участь у телепередачах:


1.

канал 1+1
 інтернет-портал «Апостроф»

Інтерв’ю у рамках круглого столу «Тривалість життя в Україні: свідомий вибір громадян чи цілеспрямована державна політика»
Щодо основних тенденцій тривалості життя та резервів її підвищення

2.

Інтерв’ю для «ТСН» каналу 1+1

Про тенденції у смертності населення України в умовах військового конфлікту на Донбасі


Участь у радіопередачах:


1.

Радіо «Промінь»

Участь (телефоном) у передачі «На свіжу голову»

2.

Українське радіо, програма "Відкрита студія"

Про демографічні наслідки Голодомору.

3.

радіо Ера, "Суботня студія"

 Які регіони України найбільше постраждали від Голодомору


Публікації у друкованих ЗМІ:

1.

Новое время

Стаття «Почему украинские мужчины живут меньше, чем женщины»

2.

Вечерние вести

Інтерв’ю (телефоном)  «Демографічна ситуація в сільській місцевості України»

3.

Деловая столица

Інтерв’ю «Почему украинцы рано умирают»

4.

Вести

Інтерв’ю «В Украине резко увеличилась смертность»

5.

РИА Новости Украина

Інтерв’ю «Потери Украины в АТО. Сплетни в виде версий и данные Госстата»

6.

Новое время

Стаття " В Украине сохраняется угроза дальнейшего роста смертности и сокращения продолжительности жизни"

7.

Сайт Академії національної безпеки

Ризики для громадянського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою

8.

Вести

НАСЕЛЕНИЕ. Нас стало меньше на 5,2 тысячи

9.

Издание «Новое время», раздел  «Мнения»

Почему украинские мужчины живут меньше, чем женщины

10.

«Експрес»

Інтерв’ю «Про тенденції тривалості життя в Україні та резерви її підвищення»

11.

«Економічна правда»/«Українська правда»

Інтерв’ю про демографічну ситуацію, демографічні перспективи і демографічну політику в Україні

12.

Вісті

Інтерв'ю "Кризис и война ударили по долголетию украинцев"

13.

Експрес

Коментар (телефоном) щодо тривалості життя в Україні

14.

Издание «Новое время»,  раздел  «Мнения»

«Продолжительность жизни украинцев: насколько и почему мы отстаем?»

15.

Експрес

Сучасна оцінка ефектів анти­алкогольної кампанії 1985-1986 рр. та її уроки

16.

 Інтернет-видання «Сегодня.ua»

Інтерв’ю (телефоном) «Демографічна обстановка: українки стали народжувати пізніше, а бебі-бум відбудеться після закінчення війни»

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державна служба статистики України / Государственная служба статистики Украины / State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/
Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html
Департамент з економічних і соціальних питань ООН. Відділ народонаселення / Департамент по экономическим и социальным вопросам. Отдел народонаселения / UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division: http://www.un.org/en/development/desa/population/