Відділ досліджень демографічних процесів та демографічної політики

Lisogor

Курило Ірина Олексіївна


https://scholar.google.com.ua/citations?user=ThrCpxgAAAAJ&hl=uk


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, професор
 
+3 8(044) 236 32 05


Співробітники:

СЛЮСАР Людмила Іванівна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=T9aqVz8AAAAJ&hl=ru

АКСЬОНОВА Світлана Юріївна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xSwy-JMAAAAJ&hl=ru

КРІМЕР Борис Олександрович
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rRgwH_oAAAAJ&hl=ru

ДУМАНСЬКА Віта Петрівна
старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-EAOgaoAAAAJ&hl=ru

ТЕРЕЦЬ Валентина Миколаївна  – молодший науковий співробітник, к.е.н.
ЧЕРЕПАНСЬКИЙ Михайло Федорович   головний економіст
ГАРАЩЕНКО Тетяна Миколаївна   головний економіст
ДЕРЕВ’ЯНКО Ірина Віталіївна    головний економіст

 

Основні напрями та результати досліджень:


Новітні тенденції генеративної активності, народжуваність, її динаміка та структурні характеристик:

 • обґрунтовано сутність і роль генератив­ної активності у системі відносин щодо відтворення населення;
 • всебічно вивчено тенденції народжуваності та структурні параметри її сучасної моделі в Україні;
 • визначено регіональні особливості рівня та структурних характеристик народжуваності;
 • виявлено новітні риси дітородної поведінки окремих соціально-демографічних груп населення;
 • досліджено чинники поширення і структурні особливості позашлюбної народжуваності в Україні;
 • розкрито закономірності змін моделі народжуваності в Україні та у країнах Європи в історичній ретроспективі;
 • встановлено специфіку взаємозв’язків народжуваності з іншими демографічними процесами та особливості її впливу на відтворення населення у цілому.

Чинники народжуваності та розробка гіпотез щодо подальших змін народжуваності для побудови прогнозу:

 • досліджено чинники зрушень у народжуваності, вивчено механізми їх дії із врахуванням специфіки окремих країн та регіонів;
 • розкрито механізми впливу низки загальних і специфічних чинників на генеративну активність в Україні;
 • обґрунтовано специфіку взаємо­зв’я­зків економічної й дітородної діяльності, насамперед жінок;
 • досліджено зв’я­зки соціально-економічного статусу та дітородної активності;
 • здійснено аналіз зв’язків народжуваності із перебігом шлюбно-сімейних процесів;
 • визначено потенційні можливості підвищення рівня народжуваності в Україні.

Ринок соціальних послуг з дошкільного виховання, зокрема система дошкільної освіти:

 • всебічно вивчено систему соціальних послуг по догляду за дітьми, їх вихованню та навчанню;
 • запропоновано напрями покращення умов генеративної діяльності у системі дошкільної освіти.

Характеристики шлюбно-сімейної сфери відтворення населення:

 • досліджено шлюбну та сімейну структуру населення та його окремих вікових груп за матеріалами переписів населення й репрезентативних вибіркових соціально-демографічних обстежень;
 • визначено особливості сучасної моделі шлюбності населення України: вікові характеристики, тенденції розвитку, регіональні особливості;
 • всебічно проаналізовано розлучуваність населення: сучасний стан, динаміку, регіональні особливості;
 • досліджено основні процеси формування сімейної структури населення.

Трансформація інститутів шлюбу і сім’ї, її чинники та демографічні наслідки:

 • розроблено теоретичні та методичні засади дослідження інститутів шлюбу і сім’ї в сучасній Україні;
 • розкрито закономірності змін моделей шлюбу і сім’ї в Україні в історичній ретроспективі;
 • досліджено  трансформації інституту сім’ї  та його функцій у сучасній Україні;
 • розкрито особливості процесу нуклеарізації сімей в країні;
 • досліджено поширення нових форм шлюбу та мотивацій щодо вибору форм шлюбу населенням різного віку.

Проблеми і ризики життєдіяльності української сім’ї у контексті суспільно-трансформаційних процесів:

 • визначено соціально-демографічні ризики розвитку української сім’ї, їх чинники та наслідки;
 • встановлено чинники поширення соціального сирітства в сучасній Україні, масштаби цієї проблеми, її економічні та демографічні наслідки;
 • запропоновано напрями мінімізації ризиків розвитку української сім’ї засобами соціально-демографічної політики.

Сімейна та пронаталістська політика в Україні  та зарубіжний досвід її формування:

 • досліджено концептуальні засади та напрями реалізації сімейної політики;
 • вивчено досвід провідних європейських країн щодо засад сімейної й пронаталістської політики та функціонування різних її інструментів;
 • розроблено практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення і розвитку сімейної політики України.

Демографічне старіння та його особливості в Україні:

 • досліджено динаміку та диференціацію рівня постаріння в Україні за комплексом його індикаторів, дано оцінку місця країни у світовому рейтингу за різними показниками постаріння населення;
 • визначено регіональні особливості старіння населення;
 • всебічно проаналізовано стан виконання  Україною Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння населення та дотримання Принципів ООН щодо осіб похилого віку в нашій країні;
 • визначено гендерні особливості шлюбної та сімейної структури населення літнього віку;
 • оцінено ступінь адаптації різних сфер суспільно-економічного життя в Україні до умов прогресуючого старіння населення;
 • обґрунтовано вплив існуючого соціального сприйняття старості на реалізацію заходів щодо підтримки населення похилого віку;
 • визначено шляхи вдосконалення і розвитку політики щодо осіб похилого віку в Україні.

Учаcть співробітників відділу
у НДР за 2015 р.


Підтема на 2015 р.: СУЧАСНИЙ СТАН БАТЬКІВСТВА І ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА
 Відповідно до плану робіт науковці відділу вивчали особливості і проблеми батьківства і дитинства в сучасній Україні у контексті  становлення відповідального батьківства, у тому числі досліджували  соціально-демографічні характеристики батьківського, материнського й дитячого контингентів населення України.
Отримані такі  вагомі наукові результати:

 1. вперше при дослідженні батьківства у демографічному контексті поєднано структурно-функціональний метод з підходом з позицій соціального конструктивізму; відтак батьківство розглядається як комплекс  взаємопов’язаних інституціональних (норми, правила/приписи) та поведінкових (дії й відносини) компонентів, що опосередковують народження дітей,  їх утримання, догляд і виховання  як складову відтворення населення;
 2. дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до визначення відповідального батьківства: зміст відповідального батьківства розкрито в контексті етичних, правових, соціальних та економічних його передумов; визначено основні виміри та складові відповідального батьківства (відповідальна репродуктивна та вітальна поведінка, ставлення до вагітності та пологів, відповідальне виховання дітей та позитивні родинні стосунки); проаналізовано сучасні тенденції в батьківстві в Україні та їх демографічні наслідки;
 3. розвинуто методологічні підходи до дослідження регіональної диференціації чинників народжуваності та  умов батьківства, зокрема  розроблено інтегральний показник для порівняльної оцінки умов материнства за регіонами; на основі побудованого «індексу материнства» оцінено територіальну диференціацію цих умов в Україні;
 4. розвинуто уявлення про особливості трансформації моделі народжуваності в нашій країні, зокрема встановлено, що останніми роками в Україні структура новонароджених за черговістю наближається до середньої структури для сукупності країн ЄС, однак при цьому структура народжень за черговістю народжень у жінок середнього і пізнього дітородного віку має значні відмінності від  структур у розвинутих європейських країнах, що пов’язано із більш пізнім початком процесу «постарішання материнства»;
 5. доповнено уявлення про роль дитячих дошкільних закладів (ДДЗ) у реалізації функцій батьківства: обґрунтовано, що проблеми влаштування дітей у ДДЗ та перевантаження груп у них виступає дестимулятором дітородної активності, знижує вимоги батьків до послуг по догляду і вихованню дітей у ДДЗ, порушує  співпрацю батьків і вихователів та негативно впливає на якість їхньої роботи, а відтак – на догляд за дітьми та їх виховання, ранній розвиток здібностей і талантів;
 6. оцінено  «фінансові втрати від материнства» в Україні  на основі аналізу середньорічних доходів жінок з дітьми та  встановлено, що на доходи цих жінок  найбільш суттєво впливає наявність дитини до 3 років, сфера та форма зайнятості жінки,  рівень освіти.
 7. доведено різновекторність впливу військового конфлікту та економічної кризи на інститут сім’ї: деформація шлюбно-сімейної структури населення в умовах військового конфлікту (зростання чисельності овдовілих, сиріт, монобатьківських сімей тощо) поєднується з посиленням сімейної солідарності та взаємодопомоги як складових природних механізмів самозбереження населення в екстремальних умовах;
 8. встановлено неспроможність частини сімей виконувати свої функції щодо утримання дітей в умовах військового конфлікту, що призводить до зростання чисельності дітей, які перебувають в інтернатних закладах за заявою батьків та доведено, що попри сучасні труднощі роботи інституційної системи підтримки дітей та сімей, а також  і плюралістичність інститутів та заходів щодо підтримки дітей-сиріт та соціальних сиріт, сімейна форма утримання цих дітей має залишатися пріоритетною.

ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ
(ІІІ кв. 2015 р. – IVкв.2015 р.).
Отримано такі наукові результати:

 1. визначено демографічні втрати України внаслідок подій на Донбасі: обезлюднення територій,  деформація статево-вікової структури населення в районах бойових дій та на окупованих територіях, погіршення шлюбно-сімейної структури населення (зростання кількості вдових, сиріт, однобатьківських сімей);
 2. досліджено соціокультурну специфіку феномену Донбасу. Визначено, що соціокультурна специфіка регіону була сформована до часу проголошення незалежності України. Її основою була культивація  виняткової  важливості  Донбасу;   специфічна регіональна ідентичність значною мірою базувалась на радянській ідентичності: на тезах щодо надважливості пролетарської праці, на радянському трактуванні історії, у тому числі визвольної боротьби українців за свою незалежність.;
 3. досліджено історичні передумови формування соціокультурної специфіки Донбасу. Визначено, що соціокультурна специфіка регіону є наслідком регіональних особливостей суспільно-політичних, соціально-економічних, етнодемографічних,  етномовних та міграційних процесів минулого й сучасності.  Протягом сторіч політика Російської імперії (а потім і СРСР) спрямовувалася  на  забезпечення  в  цьому  регіоні домінування російської мови, культури, на «обрусіння» краю. За часів радянської влади тотальне знищення носіїв альтернативної думки, потенціальних осередків спротиву, яким було українське село, русифікація поєднувались з активним (а часом і насильницьким) впровадженням у свідомість мешканців регіону радянських міфів та ідеологем. У роки незалежності недалекоглядна політика місцевих еліт була направлена на  загострення й політизування міжрегіональних відмінностей.
 4. доведено, що Донбас має значні соціокультурні особливості, специфічну регіональну ідентичність, однак цей регіон  і його мешканці є невід’ємною частиною України, що своїми особливостями доповнюють різноманіття, плюралістичність її соціального простору, збагачуючи його;
 5. доведено, що Донбас відіграв важливу роль у процесах суверенізації УРСР. Мешканці регіону більшістю підтримали спочатку суверенітет України, а згодом Акт проголошення незалежності України,  однак тривалий  депресивний  стан  соціальної  та економічної  сфер  у  регіоні  призвели до певного «розчарування», ностальгії за минулим.  Разом х тим молоде покоління мешканців Донбасу поступово  відходило від радянських-регіональних стереотипів і індифікувало себе саме як українців.

Фахівці відділу брали участь у виконанні додаткових наукових тем та завдань:

 1. Участь у розробці  плану заходів щодо реалізації Національного плану дій з питань старіння (для Міністерства соціальної політики України); 
 2. Досліджували специфіку демографічної ситуації у Донецькій і Луганській областях у контексті передумов східноукраїнського конфлікту.
 3.  Участь у написанні Послання Президента України (підрозділу 2.3.3 – в частині висвітлення проблем депопуляції);
 4. Зауваження до Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки
 5.  Зауваження до тексту Державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2013 р.
 6. Організовано й проведено методологічний семінар «Репродуктивне здоров’я населення України»
 7. Участь у підготовці аналітичної записки «Демографічні тенденції в Україні у 1991-2014 рр.»
 8. Організація і проведення наукового семінару, присвяченого творчій спадщині  відомого демографа д.е.н. Валентини Сергіївни Стешенко
 9. Участь у підготовці доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі»
 10. Участь у підготовці доповіді  про становище молоді в Україні за підсумками 2015 року
 11. Участь у розробці пропозицій Держстату України щодо вдосконалення форм поточної статистичної звітності
 12. Обґрунтування необхідності демографічного прогнозу для макроекономічного прогнозування в Україні (для Мінекономіки)
 13. Організація і проведення круглого столу на тему: «Формування політики щодо дітей в Україні в час кризи» -  16 липня 2015 р., ІДСД НАНУ, м. Київ

 

 


Публікації співробітників відділу
у 201
5 р.


 1. Населення  України: демографічні  складові людського розвитку. Колективна монографія //  Аксьонова С.Ю.,  Слюсар Л.І., Крімер Б.О., Гладун О.М. та інші. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 180 с.
 2. Курило І., Аксьонова С., Слюсар Л. Соціально-демографічна ситуація в Донецькій та Луганській областях у контексті факторів та наслідків східноукраїнського конфлікту//Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірник наукових праць // Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації. Український культурологічний центр; ТОВ "Східний видавничий дім". - Донецьк, 2015. - С.298-309.
 3. Курило І., Аксьонова С., Крімер Б. Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe. Working Paper // Barnett Papers in Social Research of the Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, UK.-№9., February, 2015. (Stuart Basten, Tomas Frejka, Kurylo I. and others) –  Режим доступу: http://www.spi.ox.ac.uk/research/barnett-papers-in-social-research.html
 4. Слюсар Л.І. Cohabitation and its influence upon Fertility: the case of Ukraine// Zeszyty Naukowe. Uczelni Warszawskiej im. Marii  Sklodowskiej– Curie.  – №2(48)/2015 (Польща),  р. 233-242.
 5. Суходольська А.С.  Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття// Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2 випуск. – 2015. – С. 190-196.
 6. Курило І.О. Последствия старения населения как предмет междисциплинарного исследования // Междисциплинарные исследования населения: 50 лет  университетской демографической школе. Материалы международной  конференции «Восьмые Валентеевские чтения», т.1. – Москва: Проспект, 2015, с. 297-304.
 7. Слюсар Л.И.  Семья в современной Украине: преемственность тенденций и новые явления // Междисциплинарные исследования населения: 50 лет  университетской демографической школе. Материалы международной  конференции «Восьмые Валентеевские чтения», т.1. – М: Проспект, 2015, с. 42-49.
 8. Крімер Б.О. Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи // Журнал «Демографія та соціальна економіка», 2015,  №1(23). – С. 126-136.
 9. Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій / В. Думанська// Україна: аспекти праці, 2015. – №2. – С. 35-40.
 10. Курило І.О. Демографічне старіння: досягнення, перепона чи імператив?// Журнал Вісник пенсійного фонду № 6 (156)
 11. Терець В. Соціально-психологічні наслідки  бездітності в Україні та країнах Європи // Журнал "Глобальні та національні проблеми економіки" Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету,  Випуск №8 за листопад 2015р.
 12. Думанська В. Відповідальне батьківство: теоретичний аспект/В.П. Думанська// Демографія і соціальна економіка, 2015. – №3 (25).
 13. Слюсар Л.І.  Peculiarity of the research marriage and family processes in modern Ukraine  // Statistics of the XXI Century: New Challenges, New   Opportunities.   Abstracts (Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості.  Матеріали конференції) – Kyiv, 2015, p. 38-39
 14. Аксьонова С. Ю. Черговість народжень у моделі дітородної діяльності // Соціально-демографічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.2. – 112 с. (с. 17-21).
 15.  Курило І.О., Гаращенко Т. М.  Типологія регіонів України за показниками відтворення населення як підґрунтя для  розробки управлінських рішень// Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери . Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  - Чернігів, 2015.
 16. Аксьонова С. Ю. Проблеми формування обдарованої особистості в дошкільних закладах // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2015 р., м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015 – 282 с. (с.25–28)
 17. Слюсар Л.І. Демографічні чинники соціально-економічних трансформацій в ХХІ сторіччі//Матеріали наукових заходів. Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ сторіччі. ІІ науково-практичний круглий стіл. – К.: 2015, с. 61-62.
 18.  Суходольська А.С.  Демографічна поведінка: сутність поняття, складові, підходи до розгляду // Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – С. 17-20.
 19. Курило І., Слюсар Л. , Аксьонова С. та інші. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло (Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні) – Режим доступу (від 13.03.2015 р.): http://www.dsmsu.gov.ua/media/2015/01/15/1/Dopovid_molod_za_pidsumkamy_2013.pdf 
 20. Курило І., Слюсар Л. , Аксьонова С. Демографічні показники // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2013 р. – К.: Міністерство соціальної політики України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2014. – С. 7-17.  –  Режим доступу  http://dimp.org.ua/digital-library.html
 21. Курило І.О., Н.М. Левчук, О.О. Коломієць, О.В. Позняк Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. (С.344-350)
 22. Слюсар Л. , Аксьонова С. , Крімер Б.  та ін.. Становище сімей в Україні (за підсумками 2010-2013  років). - Державна доповідь про становище сімей і стан реалізації державної сімейної політики. – К.: Міністерство соціальної політики України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2014. – С. 8-26;76-86; 127-138; 189-195. –  Режим доступу  http://dimp.org.ua/digital-library.html
 23. Курило И.О. Чем грозит старение украинцев и что с этим делать - Стаття в інтернет-виданні Новое Время 15 червня 2015 р. - Режим доступу: http://nv.ua/opinion/Kurilo/chem-grozit-starenie-ukraincev-i-chto-s-etim-delat-53839.html
 24. Курило И.А. Что для украинцев означает семья - Стаття в інтернет-виданні Новое Время 23  червня 2015 р. - Режим доступу: http://nv.ua/opinion/Kurilo/chem-grozit-starenie-ukraincev-i-chto-s-etim-delat-53839.html
 25. Кример Б. Что происходит с уровнем рождаемости в Украине - Стаття в інтернет-виданні Новое  Время 19  червня 2015 р. - Режим доступу:  http://nv.ua/opinion/Krimer/chto-proishodit-s-urovnem-rozhdaemosti-v-ukraine-54604.html
 26. Слюсар Л.И. Нужен ли брак современным украинцам - Стаття в інтернет-виданні Новое Время 2 липня 2015 р. – Режим доступу: http://nv.ua/opinion/Slyusar/nuzhen-li-brak-sovremennym-ukraincam- 5729.1 html
 27.  Курило И.А. Украинцы не хотят иметь много детей - Стаття на електронному порталі Інформагентво Forum -  Режим доступу: http://for-ua.com/article/1099850
 28. Аксьонова С. Ю. Черговість народжень у матерів середнього і пізнього репродуктивного віку// Журнал «Демографія та соціальна економіка»
 29. Курило І. О., Крімер Б. О., Аксьонова С. Ю. Народжуваність та материнство в сучасній Україні: регіональний  аспект// Журнал «Демографія та соціальна економіка»
 30. Крімер Б.О. Ageing policy in modern world: similar problem for Ukraine and China - GS CASS - Beijing, PRC.
 31. Курило І., Аксьонова С. Демографічні показники // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014  р. – К.: Міністерство соціальної політики України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики
 32. Суходольська А.С.  Соціальне сирітство в Україні та Житомирській області: стан та основні проблеми Тези XXXVV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015


ПОДІЇ


Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, інтерв’ю


2015 р.


Назва Місце проведення Час проведення Прізвища учасників Результати (виступ з доповіддю тощо)
 1.  
Методологічний семінар «Репродуктивне здоров’я населення України»  м. Київ
ІДСД НАНУ
5 березня 2015 р. Всі співробітники відділу Гаращенко Т. – виступ з доповіддю
 1.  
Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості» м. Київ, Інститут економіки та прогнозування НАНУ 27 лютого 2015 р. Крімер Б. О. Слухач
 1.  
Презентація оновленої гуманітарної карти Донбасу м. Київ 30 березня 2015 р. Курило І. О. Участь у дискусії
 1.  
Науковий семінар «Освітні інновації: ера онлайн» 20 лютого 2015, м. Київ - Думанська В.П. : слухач м. Київ 20 лютого 2015 р. Думанська В.П. Слухач
 1.  
Круглий стіл "Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій" м. Київ
Укрінформ
11 березня 2015 р. Слюсар Л.І. Участь у дискусії
 1.  
Семінар «Особливості гендерних відносин: етапи, конфлікти, шляхи вирішення» м. Київ
Центр розвитку «Епоха»
26 березня 2015 р. Аксьонова С. Ю. Участь у дискусії
 1.  
Круглий стіл «Тенденції змін в українському суспільстві після Майдану». м. Київ
Інституту соціології НАНУ
2 квітня 2015 р. Курило І.О. Участь у дискусії
 1.  
Науковий симпозіум «Україна: визволення від пострадянської спадщини?» м. Київ 24-26 квітня  2015 р. Думанська В.П. Слухач
 1.  
Дні науки в Києво-Могилянській академії: заходи з нагоди Дня науки в Україні м. Київ
КМА
21 травня 2015 р. Курило І.О. Виступ з доповіддю «Історія Інституту демографії  НАНУ і сучасні напрями досліджень»
 1.  
Прес-конференція на тему: «Українська сім’я: яка вона сьогодні?» м. Київ
Прес-центр інформаційно-аналітичного агентства «Главком»
14 травня 2015 р. Слюсар Л.І. Виступ з доповіддю, участь у дискусії
 1.  
Міжнародна-науково-практична конференція "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості м. Київ
КНУ ім. Т.Шевченка
25-27 травня 2015 р. Курило І.О., Слюсар Л.І. Участь у дискусії
 1.  
Міжнародна наукова конференція Ukraine - Escaping from its Post-Soviet Legacy” м. Київ 24 квітня 2015 р. Курило І.О. Участь у дискусії
 1.  
Науковий семінар, присвячений творчій спадщині  д.е.н. Валентини Сергіївни Стешенко м. Київ
ІДСД НАНУ
28 квітня 2015 р. Всі співробітники відділу Курило І.О., Аксьонова С.Ю. - виступи з доповіддю
 1.  
Круглий стіл, присвячений обговоренню підсумкової доповіді Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000-2015 «Ціль 3. Забезпечення гендерної рівності» м. Київ
ІДСД НАНУ
25 травня 2015 р. Курило І.О., Слюсар Л.І., Аксьонова С.Ю. Участь у дискусії
 1.  
Науковий семінар Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації , м. Київ 5 червня 2015 р. Думанська В.П. Виступ з доповіддю
 1.  
Науковий семінар «Web Scraping – how to collect data from the Web» (Веб скрепінг – як збирати дані з Інтернету) м. Київ 25 травня 2015 р. Думанська В.П. Слухач
 1.  
Участь у  парламентських слуханнях «Сімейна політика України – цілі та завдання» м. Київ
Верховна Рада України
17 червня 2015 р. Курило І.О. виступ «Сучасні пріоритети сімейної політики в  Україні»
18. Круглий стіл «Стратегія державної політики у сфері репродуктивного здоров’ я» м. Київ
Верховна Рада України
19 червня 2015 р. Курило І.О. виступ  на тему  «Репродуктивне здоров‘я  та демографічна ситуація в Україні»
19. Круглий стіл Стан досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні. Обговорення проекту моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2015» м. Київ
ІДСД НАНУ
6 липня 2015 р. всі співробітники відділу Слухачі
 1.  
Круглий стіл «Формування політики щодо дітей в Україні в час кризи» м. Київ
ІДСД НАНУ
16 липня 2015 р. всі співробітники відділу Слюсар Л.І. , Крімер Б.О. –          виступи з доповідями
 1.  
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти» м. Київ 26 листопада 2015 р. Аксьонова С.Ю. Участь у дискусії
 1.  
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-демографічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи» м. Київ 23-24 жовтня 2015 р. Аксьонова С.Ю. Слухач
 1.  
ІІ науково-практичний круглий стіл Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ сторіччі. м. Київ
Інститут міжнародних відносин КНУ
22 жовтня 2015 р. Слюсар Л. І. Участь у дискусії
 1.  
Research connect м. Київ 26-28 жовтня, 2015
м. Київ
Думанська В.П Участь у дискусії
 1.  
39 EERC Workshop М.Київ 17-18 грудня 2015, м. Київ Думанська В.П. Участь у дискусії
 1.  
Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні  соціально-демографічні  особливості України» м. Київ
ІДСД НАНУ
17 листопада 2015р. всі співробіт-ники відділу Курило І.О.
 виступ з доповіддю
 1.  
Круглий стіл з питань оцінки стану досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), розроблення інституційних засад переходу до Цілей сталого розвитку (ЦСР) та презентації національної доповіді «ЦРТ. Україна: 2000-2015». м. Київ
ІДСД НАНУ
7 грудня
2015 р.
Курило І.О. Слухач
Участь у засіданні комісій та робочі зустрічі:
 1.  
Засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства м. Київ, Міністерство соціальної політики України 27 лютого,
29 травня, 18 грудня 2015 р.
Слюсар Л.І. Участь у засіданнях
 1.  
Засідання Координаційної Ради з питань виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. м. Київ січень 2015 р. Курило І.О. Участь у засіданні
 1.  
Розширене засідання експертної групи з розробки концепції нової ДПРЗН на період 2016-2020 рр. м. Київ 18 вересня 2015 р. Курило І.О. Виступ з доповіддю щодо найактуальніших медико-демографічних проблем і стану репродуктивного здоров’я в Україні.

Зв’язок із засобами масової інформації
1. 29 січня Інтерв’ю газеті «Сьогодні» Аксьонова С.Ю. Народжуваність в сучасній Україні та прогноз на майбутнє
2. 30 січня Інтерв’ю газеті «Вести» Курило І.О. Динаміка народжуваності та її перспективи
3. 31 січня Інтерв’ю газеті «Сьогодні» Курило І.О. Народжуваність у місті Києві
4. 20 лютого Інтерв’ю газеті «Молодь України» Аксьонова С.Ю. Демографічна ситуація в Україні
5. 26 лютого Інтерв’ю Інформ-агенству «Голос  UA» Слюсар Л.І. Шлюбність і розлучуваність населення України
6. 11 лютого Інтерв’ю Радіо Курило І.О.  Про залежність народжуваності від соціально-економічних факторів
7. 16 березня Інтерв’ю газеті «Сьогодні» Аксьонова С.Ю. Проблема child-free: причини, наслідки, поширеність в Україні
8. 26 березня Інтерв’ю телеканалу «Новий канал» Курило І.О. Новітня динаміка народжуваності та її фактори
9. 7 квітня Інтерв’ю газеті «Львівський Експрес» Слюсар Л.І. Позашлюбна народжуваність: причини, поширеність в країнах Європи і в Україні
10. 14 травня Прес-центр інформаційно-аналітичного агентства «Главком», Слюсар Л.І. Тема прес-конференції «Українська сім’я: яка вона сьогодні?»
11 15 травня Телеканал 1+1. – Сніданок з 1+1 Слюсар Л.І. Інтерв’ю: Сучасні тенденції розвитку української сім’ї
12 14 травня Інтерв’ю телеканалу ICTV Курило І.О. Шлюбно-сімейна ситуація і народжуваність в Україні
13 26 травня Інтерв’ю газеті «Львівський Експрес» Курило І.О Зміни у співвідношенні чисельності народившихся і померлих
14 23 червня Інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» Курило І.О. Ситуація зі старіння населення і завдання політики у цій царині
15 24 червня Прес-конференція: Репродуктивне здоров’я населення України Курило І.О. Виступ щодо демографічних імперативів поліпшення репродуктивного здоров’я в Україні
16 26 липня Інтерв’ю газеті «Сьогодні» Аксьонова С.Ю. Статевий склад населення України
17 28 липня Інтерв’ю газеті «Львівський Експрес» Курило І.О Середній вік мешканців України: регіональні особливості
18 17 серпня Газета «Вести» Слюсар Л.І. Шлюби і розлучення в Україні: сучасна специфіка
19 3 вересня Інтерв’ю газеті «Львівський Експрес» Курило І. О. Гендерні диспропорції в населенні старших вікових груп
20 22 вересня Інтерв’ю журналу «Фокус» Курило І.О. Про місце дітей на шкалі життєвих цінностей та феномен child-free
21 24 вересня Радіо Вести Курило І.О. Про причини низької народжуваності в Європі та в Україні
22 28 вересня Інтерв’ю телеканалу УТР / UA.TV Курило І.О. Народжуваність та репродуктивне здоров’я
23 7 грудня Інтерв’ю радіо Вести Курило І.О. Динаміка та причини розлучень 
24 9 грудня Коментар газеті
Експрес
Курило І.О. Про новітню динаміку та перспективи народжуваності в Україні  
  Наукове співробітництво:
 1.  Участь у міжнародному дослідженні Fertility  in  Central  and  Eastern  Europe: Converging  with  other  European ‘regimes’  (Co-ordinators: Stuart Basten and Tomas Frejka (University of Oxford) – підготовка матеріалів щодо ситуації в Україні

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
http://www.ilo.org.ua – офіційний сайт представництва Міжнародної організації праці в Україні

http://www.un.org.ua/ua – офіційний сайт представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні

dcz.gov.ua – Державна служба зайнятості України

http://www.mlsp.gov.ua – Міністерство соціальної політики України