ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Makarova

ЦИМБАЛ Олександр Іванович

Завідувач сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

+3 8(044) 486 31 33


Співробітники:

ЛІБАНОВА Елла Марленівна  
головний науковий співробітник , д.е.н., проф., академік нан україни
https://scholar.google.com.ua/citations?user=h5eraxkAAAAJ&hl=ru

ЯРОШ Олег Михайлович  
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=m75-Ri0AAAAJ&hl=ru

ТКАЧЕНКО Лідія Григорівна  
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=joymM7sAAAAJ&hl=ru

БОГУШ Лариса Григорівна  
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

ШВЕЦЬ Павло Анатолійович 
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

ІЛЬЇЧ Людмила Миколаївна  
старший науковий співробітник, д.е.н., доцент

КРИМОВА Марія Олександрівна  
старший науковий співробітник, к.е.н.

СЕМЕНЕНКО Вікторія Василівна  
головний економіст

СІРЕНКО Юлія Василівна  
головний економіст

ВИДРИК Ольга Ігорівна  
головний економіст

ГРИНЯК Костянтин Васильович
провідний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=S9zlCVcAAAAJ&hl=ru

 

Основним напрямом роботи сектору є виявлення соціальних ризиків у сфері зайнятості населення.
Очікувані результати досліджень:

 • вироблення та обґрунтування теоретичних засад дослідження трансформацій у сфері зайнятості населення та відповідних соціальних ризиків;
 • удосконалення методології оцінювання соціальних ризиків у сфері зайнятості та формулювання моделей прийняття рішень соціальної політики щодо регулювання зайнятості населення;
 • наукове обґрунтування пропозицій щодо удосконалення інституційних, економічних та організаційних засад соціальної політики управління ризиками в сфері зайнятості населення;
 • встановлення закономірностей трансформації макроекономічних та мікроекономічних змінних в сфері зайнятості, формування та використання соціального потенціалу різних форм зайнятості, концентрації та диференціації соціальних ризиків;
 • розробка стратегічних напрямів упередження загроз розвитку соціального потенціалу в сфері зайнятості та управління соціальними ризиками політики зайнятості;
 • моніторинг заробітної плати, вартості робочої сили, розвитку атипових та незаконних форм зайнятості  в Україні;
 • моніторинг відповідності національних досягнень у сфері зайнятості вимогам Європейської соціальної хартії;
 • дослідження системи державного соціального страхування, зокрема щодо реформування соціальних страхових фондів та пенсійної системи в Україні
 • експертний супровід модернізації колективно-договірного регулювання в сфері зайнятості.


Учаcть співробітників сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення
у НДР за 2011-2015 рр.


Планово-бюджетна тема «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення» (початок І кв. 2010 р., закінчення ІV кв. 2012 р.). 
Мета роботи – розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності процесів відтворення населення на основі прогнозування людського розвитку та аналізу чинників впливу, зокрема, демографічних, на стан людського розвитку у регіонах України.
У рамках новітніх суспільних викликів та в умовах нестабільності процесів відтворення населення здійснено теоретичне переосмислення економічних, соціологічних і соціально-філософських поглядів і концепцій людського розвитку, розроблено принципи сталого людського розвитку в умовах сучасної України, обґрунтовано шляхи його досягнення. 
Визначено тенденції людського розвитку, міри стабільності показників людського розвитку, їх прогресу та відмінностей за регіонами; сформульовано перспективи людського розвитку; розроблено підходи до прогнозування показників людського розвитку, визначено цільові орієнтири та оцінено можливості їх застосування у середньостроковій перспективі.
На основі оцінки тенденцій та наслідків людського розвитку побудовано «дерево цілей» для соціальної політики та визначено стратегічні напрями забезпечення людського розвитку
Оновлено методологію вимірювання людського розвитку регіонів України, у тому числі:
– обґрунтовано нові принципи побудови системи показників для вимірювання людського розвитку в регіонах України з урахуванням вимог до якості статистичної інформації та можливості динамічних порівнянь;
– запропоновано нові методологічні підходи до вимірювання людського розвитку з використанням оцінювання його прогресу, нормування цільових показників та визначення ваг показників за допомогою методу експертного оцінювання попарних порівнянь;
– сформовані нові інформаційні масиви для розрахунку регіонального індексу людського розвитку;
– проаналізовано тенденції людського розвитку у регіонах України та їх стабільність, надані перспективи регіонального людського розвитку.
Так, зазнав значних перетворень перелік показників, які використовуються для розрахунку регіонального індексу людського розвитку. Логіка побудови оцінки виходить з того, що для об’єктивного оцінювання регіонального людського розвитку необхідно дослідження процесів відтворення населення та його соціального становища, комфортності проживання в регіоні, враховуючи екологічний і інфраструктурний аспекти; рівня добробуту; гідної праці; рівня освіти. Принципово інший підхід використано при оцінці якості екологічного середовища в регіонах, а саме побудовано окремий інтегральний індекс стану навколишнього природного середовища, який враховує стан окремих середовищ довкілля. До розрахунку регіонального індексу людського розвитку наразі включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку: «Відтворення населення»; «Соціальне становище»; «Комфортне життя»; «Добробут»; «Гідна праця»; «Освіта». Це дозволяє докладно дослідити співвідношення процесів сталості людського розвитку та відтворення населення у кількісному та якісному аспектах.
Для оцінки прогресу в ході дослідження було визначено цільові орієнтири, за які використано кращі європейські стандарти або (за їх відсутності) – національні цільові індикатори.
Аналіз тенденцій людського розвитку у регіонах України за оновленою методикою дозволив оцінити їх стабільність, прогрес та окреслити відповідні перспективи. Дослідження людського розвитку на основі регіональної диференціації та оновленого аналітичного забезпечення було використано для розробки основних принципів та напрямів політики людського розвитку, які ґрунтуються на ранжуванні загальних пріоритетів людського розвитку та рекомендаціях в контексті відповідних аспектів людського розвитку.
НДР «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні ХХІ століття». Мета роботи – формування моделі соціально-демографічної трансформації України з урахуванням впливу соціально-демографічних факторів суспільного і економічного розвитку.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • обґрунтовано напрями трансформаційних перетворень українського суспільства; 
 • проаналізовано трансформацію моделі сім’ї та її наслідки;
 • досліджено трансформації на ринку праці;
 • розглянуто трансформації освітнього середовища;
 • визначено цілі, критерії та індикатори соціальної політики
 • проаналізовано структурні трансформації галузей соціальної інфраструктури;
 • запропоновано модель трансформації соціально-демографічних структур та соціальних інститутів з урахуванням впливу соціально-демографічних факторів суспільного і економічного розвитку
 • розроблено пропозиції щодо шляхів та механізмів реалізації соціально-демографічної політики, спрямованої на пом’якшення ризиків трансформаційних змін і досягнення цілей модернізованого суспільства.

НДР «Соціальні аспекти політики сталого людського розвитку». Мета роботи – визначення соціальних складових політики сталого людського розвитку в Україні:
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • обґрунтовано зміст соціальної справедливості в контексті сталого розвитку;
 •  визначено особливості реалізації концепції сталого розвитку у соціальній політиці;та соціальної відповідальності в контексті ідеології сталого людського розвитку;
 • розглянуто політику освітньої сфери у таких аспектах як засіб забезпечення конкурентоспроможності в умовах швидких економічних змін, як цінність людського розвитку та основу гуманізації;
 • підготовано пропозиції з удосконалення системи державної опіки
 • визначено ризики та системні обмеження сталого людського розвитку.

НДР «Наукове обґрунтування середньострокових пріоритетів бюджетної політики забезпечення сталого людського розвитку». Мета роботи – розробка науково-методологічних засад визначення середньострокових пріоритетів бюджетної політики, формування пріоритетів бюджетного забезпечення сталого людського розвитку та науково-практичних рекомендацій щодо напрямів їх реалізації.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено засади побудови державної бюджетної політики з урахуванням її середньострокових пріоритетів;
 • досліджено міжнародний досвід планування та здійснення соціальних інвестицій держави;
 • обґрунтовано пріоритети сталого людського розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • побудовано систему пріоритетів бюджетної політики забезпечення сталого людського розвитку;
 • підготовано пропозиції щодо реалізації пріоритетних напрямів людського розвитку в бюджетних програмах на середньострокову перспективу;
 • з'ясовано доцільність впровадження соціального інвестування;
 • удосконалено технології розробки бюджетних програм соціальної спрямованості.

НДР «Оцінка впливу модернізації системи соціальної підтримки населення на видатки державного бюджету». Мета роботи – розробка та обґрунтування сценаріїв змін в окремих програмах соціальної підтримки населення з урахуванням оцінки їх впливу на видатки державного бюджету.
Основними напрацюваннями співробітників відділу досліджень людського розвитку є:

 • визначено організаційні засади та етапи становлення системи соціальної підтримки населення ;
 • охарактеризовано фінансове забезпечення;
 • обґрунтовано напрями модернізації системи соціальної підтримки населення в Україні
 • розроблено рекомендації щодо вибору варіантів реформування програм соціальної підтримки та пропозиції до бюджетної резолюції.

НДР «Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу». Мета роботи – здійснити оцінку масштабів нерівності в Україні, дати характеристику її основних проявів та визначити можливості впливу як з точки зору зменшення необґрунтованості нерівності, так і в напрямі змішення акцентів у формуванні нерівності відповідно до принципів соціальної справедливості.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено взаємозв’язок нерівності та несправедливості;
 • надана характеристика різних проявів нерівності за гендерною ознакою та за рівнем освіти;
 • охарактеризовано наслідки нерівності та її вплив на суспільний розвиток;
 • розкрито соціальну несправедливість як бар’єр на шляху згуртування суспільств;
 • охарактеризовано дискримінацію та соціальне виключення як крайні прояви нерівності;
 • запропоновано напрями впливу на нерівність через підвищення якості та доступності послуг соціальної сфери та регіональну політику та розвиток місцевого самоврядування;
 • розроблено пропозиції щодо впливу на нерівність задля забезпечення суспільного прогресу.

НДР «Моделювання поточних та перспективних результатів реалізації бюджетних програм». Мета роботи – розробка методичних підходів до оцінювання фактичних та очікуваних (прогнозних) соціальних результатів реалізації бюджетних програм, насамперед, їх соціальної ефективності та соціальних наслідків.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено методологічні засади розробки та оцінювання програм соціальної спрямованості;
 • охарактеризовано бюджетні програми соціальної спрямованості (охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, інфраструктура);
 • запропоновано соціальні індикатори реалізації державних програм;
 • визначено результативність бюджетних програм.

В рамках виконання НДР було:

Планово-бюджетна тема «Типологія регіонів за характеристиками людського розвитку: детермінанти, закономірності, формування політики». (початок І кв. 2013 р., закінчення ІV кв. 2015 р.) Мета роботи – підвищення ефективності соціальної політики, спрямованої на забезпечення сталого людського розвитку на базі застосування нових підходів до її  обґрунтування. 
В рамках виконання НДР «Типологія регіонів за характеристиками людського розвитку: детермінанти, закономірності, формування політики» було:

 • сформульовано сутність, принципи, завдання типологізації;
 • визначено можливості використання типологізації для регіональних досліджень та регіональної політики;
 • визначено тип людського розвитку як процесу;
 • досліджено методологію кластеризації та можливості її застосування для типологізації регіонів за характеристиками людського розвитку.
 • запропоновано підходи до застосування типологізації людського розвитку при формуванні соціальних програм на регіональному та місцевому рівнях;
 • досліджено соціальний капітал як компонент людського розвитку;
 • визначено підходи до створення науково-освітніх кластерів для забезпечення інноваційного напряму людського розвитку;
 • запропоновано критерії для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади та розроблено пропозиції щодо створення місцево локалізованих кластерів;
 • сформовано пропозиції щодо реалізації соціальної політики з урахуванням типологізації людського розвитку.

НДР «Соціальний потенціал інноваційних трансформацій зайнятості». Мета роботи – обґрунтування теоретико-методологічних основ формування соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості в контексті реалізації завдань сталого людського розвитку.

 • обґрунтовано теоретико-методологічні основи формування соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості в контексті реалізації завдань сталого людського розвитку;
 • розроблено теоретико-методологічні основи визначення та використання соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості

НДР «Трансформації державної соціальної політики (історичний вимір)». Мета роботи – виявлення історичних трансформацій державної соціальної політики, оцінка змісту та результатів державного регулювання демографічних процесів; трудових і господарських відносин; державних механізмів розподілу і перерозподілу суспільного блага.
Було досліджено:

 • державний патерналізм і утриманські настрої в суспільстві: історичні витоки та ризики для сучасного розвитку;
 • взаємодію держави і суспільства у забезпеченні ґендерної рівності;
 • екстенсивний характер зайнятості: історична обумовленість та інерційність державного регулювання;
 • історичні витоки формування моделі дешевої робочої сили та її наслідки;
 • історичні джерела ґенези вітчизняних трудових відносин;
 • державний патерналізм і утриманські настрої в суспільстві: історичні витоки та ризики для сучасного розвитку.

НДР «Модернізація освітніх функцій держави в контексті формування та реалізації економічної та соціальної активності населення» Мета роботи – наукове обґрунтування політики модернізації соціальних функцій держави у напрямі створення суспільно-орієнтованої моделі освіти, що враховує нові глобалізаційні виклики та базується на принципах гуманізму, демократичних цінностей, людиноцентризму, сталості людського розвитку
Співробітниками відділу було досліджено:

 • досліджено освітню функцію сучасної держави, її складові, спрямованість та сутність модернізації;
 • проаналізовано параметри доступності освіти для різних груп населення (інфраструктурні, майнові, за станом здоров’я)
 • обґрунтовано необхідність дотримання балансу між потребами модернізованої економіки, системою освіти та цілей суспільного розвитку;
 • розроблено підходи щодо збалансованості пропозиції робочих місць в економіці та пропозиції професійної освіти

НДР «Концепція соціального розвитку України на період з 2013-2023 роки». Мета роботи – розробка проекту Концепції соціального розвитку України на період з  2013-2023 роки. 
В рамках роботи над темою:

 • оцінено соціальний розвиток України з точки зору розвитку ринка праці, зокрема, щодо попиту та пропозиції робочої сили; наявності робочих місць;
 • розглянуто зайнятість, умови та оплата праці;
 • визначено розвиток сфери зайнятості, національного та регіональних ринків праці. Реформування системи оплати праці. Поліпшення умов праці;
 • досліджено основні соціальні орієнтири та концептуальні напрями розвитку систем соціального страхування та пенсійного забезпечення;
 • визначено розвиток системи соціальної підтримки найбільш вразливих категорій громадян;
 • запропоновано напрями соціальної підтримки вразливих верств населення;
 • визначено критерії ефективності впровадження Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки та їх моніторинг;
 • запропоновано прогнозні орієнтири соціального розвитку України на 2013-2023 роки;
 • досліджено можливості та політичні і соціально-економічні ризики реалізації Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки.

НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» (початок квітень 2015 р. - закінчення грудень 2015 р.). Під час роботи над темою:

 • проаналізовано динаміку людського розвитку на Донбасі;
 • досліджено внутрішні передумови формування конфліктної ситуації Донбаського регіону;
 • оцінено вплив подій на Сході України на соціально-психологічні настрої в суспільстві.

НДР «Розроблення нової системи державних соціальних стандартів і гарантій в Україні» (початок квітень 2015 р. - закінчення грудень 2015 р.). Під час роботи над темою:

 • Визначено сутність стандартизації соціальних послуг принципи, інститути та особливості функціонування системи соціальних послуг;
 • Запропоновано критерії та підходи до визначення гарантованого рівня соціального обслуговування для осіб різних категорій;
 • Прослідковано еволюцію систем соціальних стандартів та гарантій в країнах світу та принципи їх побудови;
 • Охарактеризовано чинну систему соціальних послуг в Україні.

 Публікації співробітників сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення
у 2011-2015 рр.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Новак І.М. Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці / Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А.М. Колот].N1(7) (0,4 др. арк.).
 2. Підготовка колективної монографії “Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність” / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с. – Макарова О.В., Цимбал О.І., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Ткаченко Л.Г.
 3. Ткаченко Л.Г. Стаття Фіскальний популізм як діагноз // Дзеркало тижня. — №25. — 2014. http://gazeta.zn.ua/finances/fiskalnyy-populizm-kak-diagnoz-o-vozmozhnostyah-snizheniya-razmera-edinogo-socialnogo-vznosa-_.html
 4. Гриняк К.В. Проблеми ідентифікації явища соціального виключення на ринку праці та перспективи політики соціального залучення в Україні // Пріорітети розвитку економіки України та інших країн [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 92-93.
 5. Tkachenko L. Стандарты Международной Организации Труда в сфере пенсионного обеспечения и их применение в Украине /Standardy Miedzynarodowej Organizacji Pracy wsferze zabezpieczenia spolecznego iich zastosowanie na Ukrainie/ In: ZESZYTY NAUKOWE : Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, KWARTALNIK, #2 (40) / 2013, pp. 99-118. 
 6. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 2012. – 404 с. (у складі авторів: Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Калашнікова Т.М., Ничипоренко С.В., Новак І.М. та ін.).
 7. Новак И.Н. Занятость как элемент качества трудовой жизни: социологическая оценка / Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. Выпуск I: Сборник научных статей по материалам междунар. научно-практической. конф., г. Москва, 14 декабря 2012 г. / Редкол.: М. М. Медвидь, В. А. Назаров, А. К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2012. – 168 с., С. 29-35.
 8. Новак І.М. Теорія трудової вартості та маржиналізм: майбутнє трудового права. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / За ред. проф. М.І.Іншина, проф. Н.М.Хуторян, доц.. В.І.Щербини. - К.: Ніка-Центр, 2013. – 676 с., С. 308-314.
 9. Новак І.М. Формування страхових механізмів компенсації ризику неплатоспроможності роботодавцю // Демографія та соціальна економіка. – 2012. - №2 (18). – С. 95-102.
 10. Новак І.М. Якість трудового життя: соціологічний вимір соціальних змін // Prosopon. Europejskie Studia Spoleczno-Humanistyczne. - №2. – 2012. – С. 117-126.
 11. Новак І.М., Ярош О.М. Реформування залізничного транспорту: соціальні ризики у сфері праці / Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології. Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Серія «Економіка і управління». - К.: ДЕТУТ, 2013. – 187 с., С. 37-38.
 12. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь. Наукове видання / кер. авт. колективу Е.М.Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 412 с. В складі авторів: Герасименко Г.В., Новак І.М., Ткаченко Л.Г., Хмелевська О.М., Цимбал О.І., Ярош О.М.)
 13. Ткаченко Л.Г. «Жінки житимуть до 84 років, а чоловіки — до 79-ти?»; вплив зростання тривалості життя на віковий склад населення України // газета «Урядовий кур’єр» від 01.03.2013 р.
 14. Ткаченко Л.Г. «Сокращение численности населения Украины: причины и возможности преодоления», електронне щотижневе видання «Демоскоп», №№563–564, 19 серпня – 1 вересня 2013 р. Інституту демографії Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/analit03.php
 15. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики /НАН України, 2015. – 167 с. В складі авторів: О.В.Макарова, О.І.Цимбал, Г.В.Герасименко, Т.М.Калашнікова, С.В.Ничипоренко, І.М. Новак, Л.Г.Ткаченко, О.М.Хмелевська) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_23_09_Donbass.pdf
 16. Гриняк К.В. «Вопросы социального отторжения в украинском обществе: новейшие социальные риски» // ZESZYTY NAUKOWE : Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, KWARTALNIK №1(47) 2015, с. 191-202
 17. Ткаченко Л.Г. Новый этап пенсионной реформы. Акцент на накопительные пенсии // Менеджер по персоналу. — №9. — 2015. — C. 44–49 http://mediapro.com.ua/sites/all/themes/mediapro/flipbooks/MP/index.html
 18. Ткаченко Л.Г.  Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці /Л.Г. Ткаченко// Демографія та соціальна економіка – 2015. – № 2(24) – С. 41-52.
 19. Ткаченко Л.Г. «Спецпенсії в Україні: інформація до роздумів» // «Дзеркало тижня». – №11. – 27 березня – 3 квітня. Електронний доступ: http://gazeta.dt.ua/finances/specpensiyi-v-ukrayini-informaciya-do-rozdumiv-_.html
 20. Ткаченко Л.Г. Яке майбутнє спеціальних пенсій в Україні?» // Вісник Пенсійного фонду України. –– 2015. –– №1 (151)
 21. Гриняк К.В. «Динаміка основних показників ринку праці центральних областей України» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів», 27-28 лютого – К.: «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 87-89.
 22. Гриняк К.В. «Соціальне залучення молоді у контексті мінімізації її соціальних ризиків на ринку праці.» // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 лютого 2015 р. // ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – С. 26-28.

ПОДІЇ 2011 – 2015 рр.


Участь співробітників сектору у круглих столах, конференціях, робочих групах

 

2015 р.

 

Назва

Місце проведення

Час проведення

Прізвища учасників

Результати (виступ з доповіддю тощо)

Презентація національної доповіді «Від цілей розвитку тисячоліття до цілей сталого розвитку»

м. Київ

7 грудня 2015 р.

Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.,
Калашнікова Т.М., Ткаченко Л.Г.,
Герасименко І.В.,
Зарецька Є.В.

Учасники

Круглий стіл – презентація моделі структурних реформ солідарної пенсійної системи України

м. Київ, Мінсоцполітики, Світовий банк,

30 листопада 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Обговорення можливих варіантів структурних та параметричних реформ в солідарній пенсійній системі України

Міжнародна науково-практична конференція “Територіальні соціально-демографічні особливості України”

м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України

17 листопада 2015 р.

Макарова О.В.
Хмелевська О.М.
Новак І.М.
Горемикіна Ю.В.
Откидач М.В.
Гриняк К.В.
Зарецька Є.В.

Макарова О.В.– член оргкомітету, модератор
ІІІ панелі,
інші–учасники

Конференція «Українська наука 2.0. Що далі?», інтернет-журнал Platfor.ma спільно з Інститутом газу нетрадиційних джерел, Креативний простір «Часопис», м. Київ

м. Київ

2 жовтня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Виступ з доповіддю-лекцією «Що може зробити економічна наука для України?»

Робоча група з проведення актуарних розрахунків пенсійної реформи, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, Світовий банк

м. Київ

Жовтень 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Робоча група з проведення актуарних розрахунків пенсійної реформи, Мінсоцполітики, Світовий банк

м. Київ

Вересень 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Експертний круглий стіл з питань розробки сценаріїв для моделювання реформи пенсійної системи

м. Київ

17 вересня  2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Участь в обговоренні пропозицій щодо подальших змін в солідарній системі та відповідних сценаріїв для моделювання

Робоча зустріч з питань розгляду актуарних розрахунків життєздатності солідарної системи, Пенсійний фонд України

м. Київ

16 вересня  2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Робоча зустріч з оглядовою місією ПРООН щодо зайнятості в Україні

м. Київ

7 вересня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Участь в обговоренні основних положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття»

Робоча група з проведення актуарних розрахунків пенсійної реформи, Мінсоцполітики, Світовий банк

м. Київ

Серпень 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Круглий стіл «Реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття», Торгово-промислова палата України, Державна служба зайнятості України

м. Київ,

25 серпня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Круглий стіл «Зміни до законів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття»

м. Київ, Державна служба зайнятості України

21 серпня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Участь в обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття»

Робоча зустріч з технічною місією МВФ

м. Київ

27 липня 2015 р.

 

 

 

Ткаченко Л.Г.

Участь в обговоренні можливостей порівняння показників заробітної плати у публічному та приватному секторах, джерела інформації про зарплату в Україні, можливості підвищення зарплати державним службовцям

Навчальний семінар «Зміцнення потенціалу ефективної комунікації питань енергетики серед академічної спільноти в Україні», проект «Академія» Британської Ради, м. Київ

м. Київ

21-22 липня
2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Слухач

Круглий стіл «Формування політики щодо дітей України в час кризи» за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини, ІДСД, Інституту економіки та прогнозування. Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка)

м. Київ

16 липня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.,
Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.,
Новак І.М.,
Герасименко І.В.
Зарецька Є.В.

Слухачі

Відкрите засідання робочої групи Платформи громадянського суспільства «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика» , Платформа громадянського суспільства Україна - ЄС

м. Київ, ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України

10 липня 2015 р.

Цимбал О.І.,
Хмелевська О.М., Новак І.М., Ничипоренко С.В.,
Ткаченко Л.Г.,
Ярош О.М.,  Откидач М.В., Горемикіна Ю.В.,
Герасименко І.В. Зарецька Є.В.

Слухачі

Навчальний семінар «Зміцнення потенціалу ефективної комунікації питань енергетики серед академічної спільноти в Україні», проект «Академія» Британської Ради, м. Лондон.

м. Київ

29 червня -2 липня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Слухач

Робоча зустріч з радником Програми розвитку фінансового сектору FINREP-II USAID Емілі Ендрюс, ІДСД, USAID

м. Київ

17 червня
2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасники обговорення впливу демографічних тенденцій та формування сценаріїв подальшого розвитку пенсійної системи України

Панельна дискусія «Накопичувальна пенсія. Шукаємо вигоди для бізнесу та суспільства»

м. Київ, Київська школа економіки, Інститут соціальної економіки ім. Людвіга Ерхарда

11 червня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Робоча група з проведення актуарних розрахунків, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, ІДСД

м. Київ

10, 12 червня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Круглий стіл з обговорення підсумкової доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000–2015», Ціль 4 «Зменшення дитячої смертності», Ціль 5 «Поліпшення здоров’я матерів», ПРООН, ІДСД

м. Київ

3 червня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Робоча зустріч з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи

м. Київ

27 травня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Участь в обговоренні урядового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»

Круглий стіл  щодо досягнення цілі 2  «Забезпечення якісної освіти впродовж життя

м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України

27 травня 2015 р.

Макарова,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В., Откидач М.В., Ткаченко Л.Г., Дідківська О.Г,
Герасименко І.В., Гриняк К.В.

Хмелевська О.М. - доповідач,
інші - слухачі

Круглий стіл щодо досягнення цілі  «Забезпечення ґендерної рівності»

м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України

25 травня 2015 р.

Макарова О.В.,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В., Откидач М.В., Ткаченко Л.Г., Дідківська О.Г.

Герасименко Г.В. – доповідач,
інші - слухачі

Круглий стіл з обговорення законодавчих пропозицій щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій, Федерація профспілок України

м. Київ

18 травня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Круглий стіл «Ризики реформування пенсійної системи. Презентація альтернативної моделі накопичувальної пенсійної системи»

м. Київ

13 травня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник обговорення ризиків введення накопичувальної пенсійної системи в умовах економічної кризи

Робоча група з подальшого удосконалення пенсійного забезпечення

м. Київ

3 квітня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»

м. Київ

3 квітня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Круглий стіл «Програма ваучерів на навчання дорослих: аналіз ситуації, міжнародний досвід та перспективи» проекту ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні»

м. Київ, Державна служба зайнятості та ПРООН

2 квітня 2015 р.

Ткаченко Л.Г, Хмелевська О.М.

 

Доповіді Ткаченко Л.Г.: «Програма ваучерів в Україні: аналіз ситуації»
«Перспективи вдосконалення програми ваучерів в Україні»

Робоча зустріч з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи щодо обговорення перспективних напрямів пенсійної реформи, зокрема щодо можливостей скорочення пенсійних видатків

м. Київ

3 лютого 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Модератор

Робоча група з питань соціального захисту ВПО з представниками Мінсоцполітики

Київ, Світовий банк

3 лютого 2015 р.

Макарова О.В., Ткаченко Л.Г.

Учасники

Робоча зустріч з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи.

м. Київ

27 січня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

Робоча зустріч з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи.

м. Київ

23 січня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник обговорення перспективних напрямів пенсійної реформи, зокрема щодо можливостей скорочення пенсійних видатків

Робоча група з подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення,

м. Київ

22 січня 2015

Ткаченко Л.Г.

Учасник обговорення основних завдань з подальшого реформування системи пенсійного забезпечення на 2015 рік, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

Тренінг «Мистецтво цікавої презентації», Компанія «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.», спільно з інтернет-журналом Platfor.ma та Інститутом газу нетрадиційних джерел

м. Київ

27 жовтня 2015 р.

Ткаченко Л.Г.

Учасник

 

 

2014 р.

 

Дата

Подія

Учасник

Тема, основні аспекти

03.02.2015

Робоча зустріч з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи

Ткаченко Л.Г.

щодо обговорення перспективних напрямів пенсійної реформи, зокрема щодо можливостей скорочення пенсійних видатків

23.01.2015, 27.01.2015

Робочі зустрічі з представником місії МВФ з питань пенсійної реформи.

Ткаченко Л.Г.

Обговорення перспективних напрямів пенсійної реформи, зокрема щодо можливостей скорочення пенсійних видатків

22.01.2015

Участь у засіданні робочої групи з подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення, Мінсоцполітики: Обговорення основних завдань з подальшого реформування системи пенсійного забезпечення на 2015 рік, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

Ткаченко Л.Г.

 

02–03.10.2014

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Цимбал О.І.
Ярош О.М. 
Новак І.М.

виступ “Вплив ціннісних орієнтацій молоді на успішність завершення транзиту молоді на ринку праці”
виступ “Вплив ціннісних орієнтацій молоді на успішність завершення транзиту молоді на ринку праці”
виступ «Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці»

30.09.2014

Підготовка пропозицій по доопрацюванню анкет модульного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань дитячої праці для Держстату

Ткаченко Л.Г.

 

29–30.09.2014

Участь у підготовці матеріалів до засідання Міжвідомчої робочої групи з формування Національного плану дій з питань старіння для Міністерства соціальної політики

Ткаченко Л.Г.

 

17.07.2014 р.

Круглий стіл «Національне дослідження дитячої праці в Україні 2014» (Київ)

Новак І.М.

Участь у обговоренні питань дитячої праці в Україні

19.06.2014

Навчальний семінар «Датська система професійної освіти і навчання», Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя»

Ткаченко Л.Г.

Ознайомлення з системою професійній освіти Данії, структура програм та принципи професійної освіти, сучасні виклики та проблеми

04-05.06.2014 р.

Навчальний семінар «Забезпечення якості у системі професійної освіти та навчання», Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя»

Ткаченко Л.Г.

Ознайомлення з Європейської рамкою кваліфікацій та європейськими моделями забезпечення якості у професійній освіті, можливості змін в українській моделі та підходах до забезпечення якості освіти

29.05.2014 р.

Засідання Робочої групи

Макарова О.В., Цимбал О.І.

Обговорення індикаторів результативності виконання Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері регіонального розвитку

29.05.2014 р.

Семінар-практичне заняття «Сталий розвиток у контексті «зеленої» економіки: міжнародний досвід, рекомендації для України, приклади практичного застосування», (Українська Асоціація Видавців (УАВПП) та Представництво ПРООН в Україні)

Ткаченко Л.Г.

Виступ з доповіддю «Як створювати зелені робочі місця? Приклади для практичної роботи»

29.04.2016 р.

Засідання Робочої групи Міністерства фінансів України з удосконалення Податкового кодексу України

Цимбал О.І.

Обговорення оподаткування доходів фізичних осіб.

29.04.2016 р

Засідання Робочої групи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з визначення переліку індикаторів результативності виконання Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері регіонального розвитку

Макарова О.В., Цимбал О.І.

Обговорення індикаторів результативності виконання Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері регіонального розвитку.

 

2013 р.

 

Назва

Ранг

Час, місце
проведення

Диференціація заробітної плати

Круглий стіл

29 січня 2013 р., м. Київ

Обговорення питання про підсумки роботи Міністерства соціальної політики України у 2012 р.

Засідання колегії Міністерства соціальної політики України

01 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальний вимір модернізації у сфері праці: ринок праці. Профспілки повинні діяти.

Світове кафе

24 січня 2013 р., м. Київ

Надання експертної оцінки з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 рр.

Засідання експертної ради з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 рр.

08 лютого 2013 р., м. Київ

Засідання робочої групи з опрацювання питання про хід виконання Рекомендацій «круглого столу» на тему: «Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення»

Засідання робочої групи

19 лютого 2013 р., м. Київ

Рівність жінок і чоловіків задля соціального розвитку

Круглий стіл

04 березня 2013 р., м. Київ

Справедлива оплата праці

Круглий стіл

18 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальна справедливість в соціальному страхуванні та пенсійному забезпеченні

Круглий стіл

18 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальна справедливість: гідна праця та соціальний захист

Міжнародна конференція

19 лютого 2013 р., м. Київ

Доповідь за результатами теми «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»

Засідання Бюро відділення Президії НАН України.

20 лютого 2013 р., м. Київ

Обговорення неузгоджених позицій проекту Генеральної угоди, зокрема щодо обов’язковості тарифної системи оплати праці та величини ставки першого тарифного розряду

Двосторонні консультації з підготовки нової Генеральної угоди

01 квітня 2013 р., м. Київ

Обговорення виконання Рекомендацій круглого столу на тему: «Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення»

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики

4 квітня 2013 р., м. Київ

Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології

IV Міжнародна науково-практична конференція

11-12. квітня 2013 р ДЕТУТ, м. Київ

Про практику застосування Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності

Круглий стіл

17 квітня 2013 р., Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці, м. Київ

Прискорення ППП в Україні

2-a конференція «Прискорення ППП в Україні»

11-12 квітня 2013 р., м. Київ

Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо

Круглий стіл

03 червня 2013 р., м. Київ

Перспективи легалізації зарплат

Круглий стіл

04 червня 2013 р., м. Київ

Дні інформаційного суспільства - 2013

Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю

21-22 травня 2013 р., м. Київ

Вдосконалення судової статистики в Україні

Круглий стіл

21 травня 2013 р., м. Київ

Стан виконання 3-ї Цілі розвитку тисячоліття: забезпечення гендерної рівності

Круглий стіл

11 червня 2013 р., м. Київ

Обговорення положень підрозділу «Розвиток систем соціального страхування та пенсійного забезпечення»  проекту Концепції соціального розвитку України

Нарада

16. липня 2013 р., м. Київ

Обговорення сучасного стану та шляхів вдосконалення пенсійної системи України

Круглий стіл

19 липня 2013 р.,
Мінсоцполітики України, м. Київ

Обговорення проблем доступності освіти та зайнятості для осіб з інвалідністю в Україні

Круглий стіл

20 липня 2013 р., ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» під егідою Мінсоцполітики України, м. Київ

Обговорення попередніх результатів мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4) в Україні

Круглий стіл

25 липня.2013 р., м. Київ

Обговорення законопроектів з гендерної тематики

Робоча зустріч

31 липня 2013 р., м. Київ, Мінсоцполітики України

Обговорення питань з гендерної проблематики

Робоча зустріч з представниками ГО «Жінка третього тисячоліття»

14 серпня 2013 р., м. Київ

Тематична зустріч з питань запровадження механізмів стимулювання роботодавців до створення безпечних і нешкідливих умов праці

Тематична зустріч

07 серпня 2013 р., м. Київ, Міндоходів України,

Обговорення підготовки видання публікації «Стан жінок на ринку праці»

Робоча зустріч з підготовки видання публікації

13 серпня 2013 р., м. Київ, Фонд народонаселення ООН

Реалізація державної житлової політики в України: реалії та перспективи

Круглий стіл

21 серпня 2013 р., м. Київ

Представлення проекту Концепції соціальної політики України до 2023 р.

Розширене засідання Науково-експертної ради з підготовки проекту Концепції соціальної політики України до 2023 р.

02 вересня 2013 р., м. Київ, Мінсоцполітики України

Державний бюджет – 2014: очікування, можливості, загрози

Круглий стіл

05 вересня 2013 р., ФПУ, м. Київ

Участь у обговоренні питань удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права багатодітних жінок на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та отримання одноразової винагороди

Засідання міжвідомчої робочої групи

05 вересня 2013 р., м. Київ

Обговорення проекту Концепції підвищення престижності праці в Україні

Круглий стіл

09 вересня 2013 р., м. Київ

Соціальна адаптація жінок, які виходять з декретної відпустки

Круглий стіл, Мінсоцполітики України

10 вересня 2013 р., м. Київ

Соціально-економічний розвиток регіонів

Міжнародна науково-практична конференція

13 вересня 2013 р., м. Київ

Обговорення ризиків у разі прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці

Робоча зустріч

13 вересня 2013 р., м. Київ

Национальная политика в области старения

Науково-практичний семінар

17 вересня 2013 р., м. Київ

Участь у зустрічі експертів «Виклики молодіжної зайнятості в Україні: відповідь профспілок»

Зустрічі експертів, організована ФПУ та Фондом ім. Фрідріха Еберта

21 вересня, 2013 р., м. Київ

 

Зв’язок із засобами масової інформації

 

Дата

Подія

Учасники

Тема, основні аспекти

12.01.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар встановлених на 2015 рік розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, їхній вплив на реальні доходи населення, останні зміни пенсійного законодавства

15.01.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар наслідків прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)» (реєстр. № 1086 від 28.11.2014)

02.02.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар поточної ситуації з безробіттям, причини зростання безробіття та очікувана динаміка до кінця року

16.02.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Необхідність та можливості підвищення пенсійного віку для українських чоловіків, існуючі рамки пенсійного віку в світі

23.02.2015

Інтерв’ю порталу новин «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар до проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік, основні ризики його виконання http://www.rbc.ua/rus/analytics/show/starost-ne-radost-dyru-v-pensionnom-fonde-ne-poluchaetsya-23022015195900

24.02.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «Апостроф»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо можливих наслідків прийняття проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення (реєстр. №2212 від 23.02.2015) http://apostrophe.com.ua/article/economy/regulatory-policy/2015-02-24/v-ugodu-mvf-27-mln-pensionerov-mogut-urezat-pensii/1305

25.02.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «УКРІНФОРМ»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо можливих наслідків прийняття проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення (реєстр. №2212 від 23.02.2015) http://www.ukrinform.ua/ukr/news/chi_mae__pravo_dergava_zmushuvati_pratsyuyuchih_pensioneriv_iti_na_pensiyu_2026154

24.02.2015

Інтерв’ю радіо «Вести»

Ткаченко Л.Г.

Коментар до проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік, основні ризики його виконання

26.02.2015

Інтерв’ю телеканалу «Україна», для програми «Ранок з Україною»

Ткаченко Л.Г.

Коментар основних положень та можливих наслідків прийняття проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення (реєстр. №2212 від 23.02.2015)

03.03.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «УКРІНФОРМ»

Ткаченко Л.Г.

Коментар нових змін в пенсійному законодавстві, прийнятих  Верховною Радою України 02.03.2015, зокрема щодо пільгових пенсій та пенсій за вислугу років http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pensiyni_zakoni_ne_start_reformi_ale_maydanchik_dlya_startu_2028645

06.03.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар нових змін в пенсійному законодавстві, прийнятих  Верховною Радою України 02.03.2015, зокрема щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам

06.03.2015

Участь у радіопередачі «Відкрита студія», Перший канал Українського радіо

Ткаченко Л.Г.

Стан пенсійної системи та зміни в пенсійному законодавстві, прийняті  Верховною Радою України 02.03.2015, зокрема щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=778365
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=778367

24.03.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо внесених змін до статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", прийнятих  Верховною Радою України 23.03.2015

15.03.2015

Інтерв’ю для телепередачі «Сніданок з 1+1», телеканал 1+1

Ткаченко Л.Г.

Споживчі настрої населення та перспективи виходу з кризи
http://www.1plus1.ua/video/koli-ukrayina-viberetsya-z-ekonomichnoyi-krizi.html 

27.03.2015

Участь у радіопередачі «Срібна пора», Третій канал Українського радіо «Культура»

Ткаченко Л.Г.

Стан пенсійної системи та зміни в пенсійному законодавстві, прийняті  Верховною Радою України 02.03.2015, зокрема щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=808434 

31.03.2015

Інтерв’ю радіо «Ера»

Ткаченко Л.Г.

Зміни в пенсійному законодавстві, прийняті  Верховною Радою України 02.03.2015, та очікування змін щодо спецпенсій

31.03.2015

Інтерв’ю радіо «Голос Києва»

Ткаченко Л.Г.

Стан ринку праці України у 2014 р., причини зростання безробіття та зниження економічної активності

05.05.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо гендерного розриву в розмірах зарплат і пенсій, причини існування та можливі шляхи скорочення

19.05.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо очікуваного з 1 червня 2015 року скасування безоплатного проїзду для більшості пільгових категорій населення

02.06.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо можливого впливу скасування дострокових пенсій за віком для зареєстрованих безробітних, яким залишилося не півтора року до досягнення пенсійного віку

04.06.2015

Інтерв’ю інформаційній агенції «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар планів уряду щодо індексації пенсій та зарплат
http://www.rbc.ua/rus/analytics/kabmine-gotovy-indeksirovat-minimalnye-zarplaty-1433489195.html

05.06.2015

Інтерв’ю інформаційній агенції «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо ситуації довкола скасування безоплатного проїзду пільговим категоріям населення

05.06.2015

Участь у прес-конференції «Индексация пенсий и зарплат: чего ждать от власти при 61% инфляции в 2015 году?», медіагрупа «Голос UA»

Ткаченко Л.Г.

Вплив інфляції на реальні доходи населення, плани уряду щодо індексації пенсій та зарплат
http://ru.golos.ua/show_video/6773

15.06.2015

Участь у радіопередачі «Порядок денний. Підсумки», Українське радіо, 1-й канал

Ткаченко Л.Г.

Ситуація довкола заробітної плати державним службовцям, необхідність та можливість її підвищення
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=900409 

16.06.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо впливу динаміки ВВП на доходи населення

16.06.2015

Інтерв’ю газеті «Економічна правда»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо наслідків старіння населення для економіки та пенсійної системи, поточна ситуація та прогноз

24.06.2015

Участь у радіопередачі «Порядок денний», Українське радіо, 1-й канал

Ткаченко Л.Г.

Проблеми працевлаштування молоді, пошук першого робочого місця, освіта і трудова кар’єра
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=906222

26.06.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо рейтингу країн за рівнем стійкості та надійності пенсійного забезпечення

24.07.2015

Інтерв’ю радіо «Голос Столиці» (телефоном)

Ткаченко Л.Г.

Причини зростання показників безробіття в Києві, сфери зайнятості, які найбільше відчувають вплив кризи, можливості держави щодо забезпечення працевлаштування

30.07.2015

Інтерв’ю газеті “Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Причини та масштаби трудових міграцій українців за кордон, основні напрями міграцій та демографічна структура мігрантів

04.08.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар постанови Кабміну №529 від 29 липня 2015 р, причини та наслідки підвищення пенсійного віку та необхідного страхового стажу

04.08.2015

Інтерв’ю медіа «Голос UA»

Ткаченко Л.Г.

Коментар постанови Кабміну №529 від 29 липня 2015 р, причини та наслідки підвищення пенсійного віку та необхідного страхового стажу
http://ru.golos.ua/suspilstvo/postanovlenie_kabmina_o_povyishenii_trudovogo_staja_na_5_let_nosit_chisto_tehnichesk
http://ru.golos.ua/suspilstvo/zamorojennyie_pensii_doljnyi_soprovojdatsya_besplatnoy_razdachey_lekarstv__demograf_
http://ru.golos.ua/suspilstvo/demograf_otsenit_povyishenie_pensionnogo_vozrasta_myi_smojem_posle_2021_goda_7459

10.08.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «Новий погляд»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо ініціативи Мінекономіки скасувати ведення трудових книжок
http://www.pohlyad.com/news/n/93254

10.08.2015

Участь у записі телепередачі «Віра. Надія. Любов», 1-й Національний

Ткаченко Л.Г.,
Черенько Л.М.

Обговорення наслідків реформування пільг на оплату житлово-комунальних послуг на засадах перевірки доходів

11.08.2015

Інтерв’ю інтернет-порталу «Deutsche Welle Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо ініціативи Мінекономіки скасувати ведення трудових книжок
http://www.dw.com/uk/%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC/a-18641787

13.08.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо ініціативи об’єднати єдиний соціальний внесок з податком на доходи фізичних осіб
http://www.rbcua.com/rus/analytics/nalogovo-reformatorskiy-vopros-obedinyat-1439496645.html

13.08.2015

Інтерв’ю інтернет-журналу «Платформа»

Ткаченко Л.Г.

Взаємодія науки з державою та суспільством

20.08.2015

Інтерв’ю радіо «Вісті» (запис по телефону)

Ткаченко Л.Г.

Причини та наслідки великого розриву в тривалості життя жінок та чоловіків, зокрема для ринку праці та рівня життя людей похилого віку

31.08.2015

Інтерв’ю інтернет-виданню «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо рішення уряду підвищити з 1 вересня прожитковий мінімум та державні соціальні гарантії
http://www.rbc.ua/rus/analytics/povyshenie-sotsstandartov-smozhet-aktivizirovat-1441081693.html

04.09.2015

Інтерв’ю радіо «Голос столиці» (по телефону)

Ткаченко Л.Г.

Причини зростання рівня безробіття, зокрема серед молоді http://newsradio.com.ua/2015_09_04/Reformi-zavzhdi-ta-skr-z-vedut-do-bezrob-ttja-Tkachenko-4404/

07.09.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо зростання безробіття, зокрема серед молоді, очікування до кінця року та оцінка коштів на виплату допомоги по безробіттю

11.09.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо співвідношення між чисельністю пенсіонерів та платників внесків, чинники, що формують та впливають на цей показник

13.09.2015

Участь у програмі «У центрі уваги», телеканал «Київ»

Ткаченко Л.Г.

Ситуація на ринку праці в Україні, причини зростання рівня безробіття, зокрема серед молоді
https://www.youtube.com/watch?v=dBaS-JnlgnI

16.09.2015

Інтерв’ю радіо «Вести» (по телефону)

Ткаченко Л.Г.

Ситуація на ринку праці, поточні показники та очікування щодо зростання рівня безробіття http://newsradio.com.ua/2015_09_04/Reformi-zavzhdi-ta-skr-z-vedut-do-bezrob-ttja-Tkachenko-4404/

29.09.2015

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо стану справ з індексацією на інфляцію зарплат та пенсій

30.09.2015

Інтерв’ю радіо «Ера» (по телефону)

Ткаченко Л.Г.

Проблеми людей похилого віку, що їх найбільше турбують

02.10.2015

Інтерв’ю до випуску новин телеканалу «Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар щодо співвідношення між чисельністю пенсіонерів та платників внесків, чинники, що формують та впливають на цей показник, прогнозні очікування

04.10.2015

Участь у програмі «У центрі уваги», телеканал «Київ»

Ткаченко Л.Г.

Ситуація на ринку праці Києва, причини зростання безробіття, проблеми професійної орієнтації та працевлаштування, прогнозні очікування
https://www.youtube.com/watch?v=I5kx4ru0144

07.10.2015

Інтерв’ю інтернет-порталу новин «РБК-Україна»

Ткаченко Л.Г.

Коментар проекту податкової реформи, підготовленого Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, в частині податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску http://www.rbc.ua/rus/analytics/nalogovaya-reforma-liberalizatsiya-sistemy-1444292733.html

07.10.2015

Інтерв’ю радіо «Вести» (телефоном)

Ткаченко Л.Г.

Проблема нестачі місць у дитячих садках та шляхи її вирішення
http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/svezhij-vzgljad-s-tu/19750-reforma-shkol-i-detskih-sadov.html

13.10.2015

Інтерв’ю радіо «Вести» (телефоном)

Ткаченко Л.Г.

Поточна ситуація на ринку праці та вплив сезонності, очікування до кінця року
http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/svezhij-vzgljad-s-tu/19937-osennee-ozhivlenie-na-rynke-truda.html

15.10.2015

Інтерв’ю радіо «Українське радіо, Перший канал» (телефоном)

Ткаченко Л.Г.

Проблеми доступності для інвалідів по зору, зокрема можливості працевлаштування
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1024281

29.10.2015

Інтерв’ю газеті «Вечерние вести»

Ткаченко Л.Г.

Коментар динаміки показників безробіття, причини високого безробіття, ситуація з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб

01.11.2015

Участь у радіопередачі «Українська хвиля», Українське радіо, 1-й канал (телефоном)

Ткаченко Л.Г.

Чинники скасування політики однієї дитини в Китаї, зокрема рівень старіння населення та навантаження на пенсійну систему http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1040229

09.11.2015

Участь у прес-конференції «В чьих интересах принимается новый Трудовой кодекс?», медіагрупа «Голос UA»

Ткаченко Л.Г.

Обговорення проекту Трудового кодексу України, прийнятого 5 листопада 2015 р. у першому читанні http://golosua.tv/press_room/15_11_09_v_chih_interesah_prinimaetsya_novyiy_trudovoy_kodeks_presskonferentsiya_0


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2012.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf
http://www.undp.org.ua/ua/local-development-and-human-security
http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals/mdgs-in-ukraine
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l33230_en.htm http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
http://ukrstat.gov.ua/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/