ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Makarova

МАКАРОВА Олена Володимирівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yHVgQEgAAAAJ&hl=ru

Завідувач відділом досліджень людського розвитку

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

+3 8(044) 482 17 45
makarova@idss.org.ua
makarova_h@ukr.net


Співробітники:

НОВІКОВ Валерій Миколайович
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф., засл. діяч н. і т.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wBZTKZ8AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-5892-815Х

ЛІСОГОР Лариса Сергіївна
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф.
https://scholar.google.com/citations?user=Gf-Czm4AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-5624-597X

ХМЕЛЕВСЬКА Оксана Михайлівна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CEmYuPUAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-6982-1312

КАЛАШНІКОВА Тетяна Миколаївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cLvbkB0AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-7963-3155

НОВАК Ірина Миколаївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IrYwuYQAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-4579-2470

НИЧИПОРЕНКО Світлана Володимирівна
Старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lNb2EREAAAAJ&hl=uk

ГОРЕМИКІНА Юлія Володимирівна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rYXUZIIAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-1580-7993

ЖУК Інеса Леонідівна
Старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.ru/citations?user=zw8VG4QAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-0840-8751

ДІДКІВСЬКА Олена Григорівна
Науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sp_47CgAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-0969-4198

ГЕРАСИМЕНКО Ірина Володимирівна
Головний інженер

ОТКИДАЧ Максим Володимирович
Головний економіст
https://scholar.google.com/citations?user=8Uw3xfMAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-7665-7979

ІВАЩЕНКО Сергій Васильович
Головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CqK4DAsAAAAJ
ORCID 0000-0002-4084-4967

Основний напрям відділу – дослідження людського розвитку.
Результатами досліджень є:

 • методологія дослідження людського розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • встановлення і дослідження закономірностей та типологізації людського розвитку, зокрема з використанням методів кластеризації, моделювання та прогнозування;
 • виявлення та ідентифікація ризиків людського розвитку;
 • розроблення теоретичного підґрунтя соціального інвестування у сталий людський розвиток;
 • розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку;
 • моніторинг та оцінювання соціальної політики, спрямованої на забезпечення сталого людського розвитку, зокрема з питань освіти, соціального захисту, сімейної та молодіжної політики, ґендерних проблем, соціальних інвестицій тощо;
 • дослідження соціально-трудових відносин та ролі соціального діалогу у забезпеченні сталого людського розвитку;
 • розроблення показників для моніторингу Цілей Сталого розвитку для України.

Учаcть співробітників відділу досліджень людського розвитку в НДР за 2019-2021 рр.

НДР «Соціальне інвестування у сталий людський розвиток» (початок І кв. 2019 р., закінчення ІІ кв. 2021 р.).

Мета роботи – розроблення теоретико-методологічних основ соціального інвестування на основі поєднання принципів інвестиційної спрямованості на розвиток та дотримання принципів соціально відповідальної, етичної поведінки економічних суб’єктів.

У дослідженні розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення сутності розширеного тлумачення соціального інвестування не лише фінансового, а й такого, що включає соціальний та інтелектуальний капітал, кваліфікацію, працю, доброчинність тощо; визначення критеріїв та принципів соціального інвестування.

Основні результати:

 • розкрито зміст соціальних інвестицій як засобу досягнення цілей сталого людського розвитку задля покращення якості життя, зростання людського і соціального потенціалу, визначена новітня місія соціального інвестування у сталий людський розвиток в контексті мінімізації соціальних ризиків;
 • розроблено методологію дослідження соціального інвестування у сталий людський розвиток, зокрема, запропоновано методологічний підхід, що розглядає соціальні інвестиції як інструменти соціальних впливів, спрямовані на досягнення конкретних соціальних результатів або загального соціального ефекту, позитивна дія якого поширюється на все суспільство або на окремі групи населення; здійснено класифікацію соціальних інвестицій, із виокремленням фінансових та нефінансових інвестицій та імпакт інвестицій у сталий людський розвиток; запропоновано методологічні підходи до оцінювання інвестицій на основі поєднання комбінованих методів та використання різних інформаційних джерел;
 • розкрито прикладний потенціал концепції масштабування на основі узагальнення концептуальних рамок та новітніх інституційних практик масштабування у сфері освіти. Зроблено висновок про доцільність використання концепції масштабування у сферах освітньої діяльності, для яких критично важливими є результативність і темпи упровадження відповідних нововведень;
 • на базі використання концепції масштабування запропоновано механізм практичного запровадження та поширення ефективних соціальних інвестицій, що дає змогу виокремити фінансові та нефінансові інструменти соціального інвестування, визначити соціальні компоненти процесу впливів, побудувати логіку узгодженості ключових компонентів, процесів і результатів масштабування;
 • удосконалено підходи до оцінювання бюджетної політики як джерела соціальних інвестицій та розроблено методику оцінки бюджетних інвестицій, зокрема інвестицій в освіту та охорону здоров’я;
 • сформовано пріоритетні напрями, стратегії та форми соціального інвестування на різних рівнях (державному, місцевому, індивідуальному), а також розроблено пропозиції щодо політики формування та поширення цінностей соціальної відповідальності як довгострокової соціальної інвестиції (у системі освіти, виховання, інформаційному просторі), пропозиції щодо включення етичних норм у структуру механізмів інвестування у людський розвиток, протидії формуванню «негативного» соціального капіталу;
 • обґрунтовано роль соціальної відповідальності організації як механізму соціального інвестування на корпоративному рівні, встановлено взаємозв’язок концепцій соціального інвестування, сталого людського розвитку та соціальної відповідальності організації з політикою корпоративної соціальної відповідальності, здійснено оцінку внутрішніх соціальних інвестицій для забезпечення сталого розвитку людського капіталу організації на основі аналізу витрат на утримання робочої сили, розроблені рекомендації щодо оцінювання соціальних інвестицій на корпоративному рівні для забезпечення сталого людського розвитку.

Методологічні розробки щодо оцінювання інвестиційної спрямованості соціальних видатків можуть стати основою для подальших фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціоекономіки, зокрема, з питань забезпечення сталого людського розвитку, соціально відповідального бюджетування, етичних принципів.

Використання розробленого інструментарію соціального бюджетування надасть можливість запровадити моніторинг соціальних програм та їх оцінювання з точки зору забезпечення інтересів та потреб окремих груп населення.

Рекомендації щодо реалізації політики можуть бути використані при розробці стратегічних документів та окремих соціальних програм щодо реалізації Цілей Сталого Розвитку для України.


Учаcть співробітників відділу досліджень людського розвитку в НДР за 2021-2024 рр.

НДР «Оцінювання національної соціальної політики у контексті глобальних викликів» (початок ІІІ кв. 2021 р., закінчення ІІ кв. 2024 р.).

Мета роботи - розроблення методології оцінювання національної політики як відповіді на сучасні глобальні виклики для людського розвитку в Україні.

Для досягнення мети передбачається розв’язання таких завдань:

 • ідентифікація глобальних соціальних викликів;
 • розроблення концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
 • побудова матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості таких впливів; розроблення методології оцінювання політики з позицій адекватності визначення цілей та завдань, стратегічних напрямів глобальним викликам;
 • оцінка результативності рішень у сфері соціальної політики, зокрема на місцевому рівні;
 • розроблення рекомендацій щодо корегування соціальної політики.
 • Очікується отримання таких результатів:
 • розвиток концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
 • розробка матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості впливів глобальних загроз;
 • створення методології оцінювання соціальної політики з точки зору її результативності та спрямованості на мінімізацію глобальних загроз та досягнення цілей сталого людського розвитку;
 • підготовка звіту з оцінки соціальної політики України
 • розробка рекомендацій для удосконалення соціальної політики.

Отримані результати стануть основою для прикладних досліджень у сфері соціальної політики, спрямованих на мінімізацію ризиків глобальних загроз, запровадження моніторингу з питань соціальної політики. Рекомендації щодо удосконалення соціальної політики будуть використовуватись при розробці стратегічних документів та окремих програм, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку для України.

Публікації співробітників відділу досліджень людського розвитку 2020 рік

Монографії

 1. Населення України. Демографічний вимір якості життя: кол. моногр. / за ред. О.М. Гладуна; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 392 с. – ISBN 978-966-02-8900-6 (у складі авторів - Хмелевська О.М.).
 2. Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / за ред. Е.М.Лібанової; відп. за вип. О.В.Макарова, Т.А.Заяць; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України – Київ: Академперіодика, 2020. – 354 с. (28,76 ум. др. арк.). - ISBN 978-966-360-412-1 (у складі авторів – Макарова О.В.).
 3. Новіков В.М., Макарова О.В., Откидач М.В. Державне інвестування в соціальний розвиток (інфраструктурний аспект) / тех. ред. Герасименко І.В. Нац. акад. наук укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Електронне видання. – Київ, 2020. – Об’єм даних 1,23МБ, ISBN 978-966-02-9351-9.

Монографії у співавторстві з іншими організаціями:

 1. Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л.Шамілева, Я.В.Остафійчук, В.П.Антонюк, Ю.С.Залознова, О.В.Панькова, О.О.Хандій, Л.М.Логачова, І.М.Новак, О.Г.Сидорчук, А.Д.Шастун, Р.В.Покотиленко, О.О.Амоша, Л.В.Щетініна, О.Ю.Касперович, О.В.Іщенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. - 464 с. (20,0 ум. др. арк.). – ISBN 978-966-02-9214-17.
 2. Економічне відродження через індустріальний розвиток України: монографія / Власюк В., Максюта А., Поважнюк С., Желтяков Д., Крючкова І., Власюк О., Лісогор Л. С. Харків: Повноколір, 2020. - 432 с.
 3. Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні: кол. моногр./ В.М. Новіков, Ю.О. Карягін, В.В. Черніченко / за наук. ред. д.е.н., проф. В. Новікова, д.е.н., проф. 3. Сіройча, д.е.н., проф. Г. Собчука. - Київ-Варшава, 2020. - 79 с. (4,1 ум. др. арк.). – ISBN 978-966-02-9072-3.
 4. Новіков В., Черніченко В. Актуальные проблемы развития дуального образования в Украине. Экономико-правовое и демографическое исследование. Бельгія – Литва: LAP LAMBERT academic publishing, 2020. – 86 c.– ISBN 978-620-2-92279-1.
 5. Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації (колективна монографія) / за ред. Л.М. Ільїч. К.: Київський університет ім. Б.Грінченка. - 2020. – 404 с. (у складі авторів - Горемикіна Ю.В., Калашнікова Т.М.).
 6. Туризм як сфера господарчої активності і стимулювання освітньої діяльності: кол. моногр. – Варшава: Вид.-во Варшавського університету «Aspra», 2020.– 156 с. (у складі авторів – Новіков В.М.).

Офіційні видання:

 1. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / Шевченко О. В., Романова В. В., Лісогор Л.С. та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. – Київ: НІСД, 2020. – 153 с.
 2. Україна після коронакризи - шлях до одужання: наук. доп. / [Я.А. Жаліло (кер. авт. кол.), Я.Б. Базилюк, С.В. Ковалівська, О.О. Коломієць та ін. Лісогор Л.С.]; Національний інститут стратегічних досліджень. - Київ: НІСД, 2020. - 304 с.

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних баз даних:

 1. Новіков В.М. Якість освіти. PISA-2018: оцінка і потенціал підвищення. Демографія та соціальна економіка, 2020, 2(40):50-70. https://doi.org/10.15407/dse2020.02.050
 2. Сіройч З., Новіков В.М. Розвиток сучасних китайських мегаполісів. Демографія та соціальна економіка, 2020, 3(41):59-75. https://doi.org/10.15407/dse2020.03.059
 3. Горемикіна Ю.В. Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні. Демографія та соціальна економіка, 2020, 3(41):91-113. https://doi.org/10.15407/dse2020.03.091
 4. Хмелевська О.М. Освітні новації: масштабування та інституційні практики. Демографія та соціальна економіка, 2020, 3(41):114-131. https://doi.org/10.15407/dse2020.03.114
 5. Новак І.М. Деприваційні індикатори енергетичної бідності. Демографія та соціальна економіка, 2020, 3(41):158-172. https://doi.org/10.15407/dse2020.03.158
 6. Калашнікова Т.М. Просторово детерміновані ризики людського розвитку. Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):93-105. https://doi.org/10.15407/dse2020.04.093
 7. Откидач М.В. Асиметричність характеристик «гідної праці» в аспекті регіонального людського розвитку. Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):106-119. https://doi.org/10.15407/dse2020.04.106
 8. Романюк С.А. Соціальна політика: питання сучасної концептуалізації інституціоналізму. Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):120-142. https://doi.org/10.15407/dse2020.04.120
 9. Дідківська О.Г. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення сталого розвитку в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №2(25). https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-47.
 10. Лібанова Е.М., Макарова О.В., Саріогло В.Г. Політика активізації як інвестиція у людський капітал: теорія і практика. Наука та інновації. 2020, 16(5):57-68 https://doi.org/10.15407/scin16.05.057
 11. Новиков В. М., Макарова Е. В. Образование в Украине: оценка качества и перспективы развития. По материалам PISA - 2019 // Вопросы образования. - № 4.- 2020.- С. 64-84. DOI: 10.17323/1814-9545-2020-4-64-84
 12. Лісогор Л.С., Нестеренко В.В. Формування та реалізація трудового потенціалу регіонів та громад як основа забезпечення їх сталого розвитку // Економіка і організація управління. Випуск №2 (38) 2020. С. 20-30 DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.2
 13. Makarova, O., Kalashnikova, T. & Novak, I. The impact of energy consumption on quality of life in the world: methodological aspects of evaluation. Economic Annals-ХХI: Volume 184, Issue 7-8, Pages: 29-37, September 10, 2020. https://doi.org/10.21003/ea.V184-03

Статті в закордонних виданнях:

 1. Gerasymenko G. Gender Analysis of Anti-Corruption Policy: Case Study of Ukraine. International Journal on Civil Service Reform and Practice, Vol. 5 #1 (2020). https://www.astanahubjournal.org/index.php/ijcsrp/article/view/145
 2. Новиков В.Н., Макарова Е.В., Сиройч З. Состояние и пути реформирования украинского образования / Problemy edukacji w Europie środkowej i Wschodniej: Wybrane aspekty badań, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć. - Warszawa : Aspra JR, 2020. – 342 s., s.295-311. ISBN 978-83-8209-030-7.

Тези доповідей і матеріали конференцій:

 1. Новак І.М. Податкова реформа і правовідносини соціального забезпечення / Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 квітня 2020 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – 160 с. – с. 60-64.
 2. Horemykina Yu. Involvement of users in the evaluation of social services in Ukraine / Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. pp. 217-218. URL: http://isg-konf.com
 3. Горемикіна Ю.В. Правове підґрунтя державних соціальних гарантій та зобов’язнь для осіб похилого віку в Україні / Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 60-64. URL: http://isg-konf.com
 4. Дідківська О.Г. Міжнародне економічне співробітництво в галузі науки і техніки як фактор розвитку національного господарства / ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE. Мат. ХIV Міжнародної наук.-практ. конф. 27-28 квітня 2020 р., Стокгольм, Швеція. - С.307-311.
 5. Жук І.Л. Інтегрування ґендерної складової у національне законодавство України // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 квітня 2020 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 86-90.
 6. Новак І.М. Проблеми реалізації концепції гідної праці в національних Цілях сталого розвитку до 2030 року / Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. Учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовт. 2020 р.) / уклад. О.М.Ярошенко, Н.Г.Орлова, О.В.Соловйов; за ред. О.М.Ярошенка. – Харків: Право, 2020. – 580 с. – С. 303-307.
 7. Новак І.М., Логачова Л.М. Стратегія соціального партнерства: нові форми соціальної взаємодії / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 року) Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2020. - 160 с. – С. 94-98.
 8. Покотиленко Р.В., Новак І.М. Компенсація обмежень права працівників на страйк в Україні / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 року), Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2020. - 160 с. – С. 106-109.
 9. Новак І.М., Жук І.Л. Соціальне інвестування для забезпечення сталого людського розвитку на корпоративному рівні / Мат. ІІ Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS - 2020» (м. Київ, 31 жовтня 2020 року), SPACETIME, АЕН України, ІСЕІ, «Science Study Service». – Київ, 2020. – 204 с., С. 53-57.
 10. Лісогор Л.С. Регіональні ринки праці: проблеми забезпечення збалансованого розвитку в умовах сучасних змін. Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2020 р.). Східноукраїнський інститут економіки та управління. - Запоріжжя: ГО «СІЕУ». 2020. С. 42-45.
 11. Лісогор Л.С. Напрями збалансування розвитку системи професійної освіти та регіональних ринків праці // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development», 27-29 вересня 2020 р., Київ, https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-27-29.09.20.pdf
 12. Lisogor L. Development of the Regional Labour Markets in Ukraine as a basis of the realization of Social Investments at the regional level. Scientific Collection «InterConf», (38): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (December 16-18, 2020). Tallinn, Estonia: UhinguTeadusjuhatus, 2020. 1376 p. ISBN 978-5-7983-4322-5 URL: https://www.interconf.top/documents/2020.12.16-18.pdf
 13. Новак І.М. Трансформація менеджменту персоналу в цифровій екосистемі організації / Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 11—12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2020. 344 с., С. 218-220.

Інші видання:

 1. Новак І.М. Знову податкова реформа: втішені роботодавці, ображені працівники. Дзеркало тижня, №1286, 14-20 березня 2020 р. https://dt.ua/finances/znovu-podatkova-reforma-vtisheni-robotodavci-obrazheni-pracivniki-341524_.html
 2. Новак І., Гуменюк О. «Альтернативна» зайнятість. Дзеркало тижня, 30.08.2020 https://zn.ua/ukr/energy_market/alternativna-zajnjatist.html.
 3. Гуменюк О., Новак І. Дослідження створення робочих місць у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні. - К.: ЄУЕА, GIZ, 2020. – 29 c.
 4. Gumeniuk O, Novak I. Survey on creating jobs in energy effectiveness and renewable energy of Ukraine. EUEA, GIZ. Kyiv, 2020.
 5. Зміна ролей у світі, що змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань у діяльності з протидії торгівлі людьми / Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Герасименко Г.В. та ін. // Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», Ла Страда – Україна. – К. : ТОВ «Агентство Україна», 2019. – 98 с.
 6. Decentralizing Vocational Education and Setting up Centers of Vocational Excellence and Innovation. The Case of Ukraine. Report drafted by ETF expert J. Manuel Galvin Arribas, international expert Aram Avagyan and national expert Larysa Lisogor. European Training Foundation, 2020, 108 р. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/decentralising_vet_and_setting_up_coves_ukraine.pdf
 7.