ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Makarova

МАКАРОВА Олена Володимирівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yHVgQEgAAAAJ&hl=ru

Завідувач відділом досліджень людського розвитку

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

+3 8(044) 482 17 45


Співробітники:

НОВІКОВ Валерій Миколайович 
головний науковий співробітник, д.е.н., проф., засл. діяч н. і т.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wBZTKZ8AAAAJ&hl=ru

ЛІСОГОР Лариса Сергіївна  
головний науковий співробітник, д.е.н., проф.

ХМЕЛЕВСЬКА Оксана Михайлівна 
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CEmYuPUAAAAJ&hl=ru

ГЕРАСИМЕНКО Ганна В’ячеславівна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ea-UUkYAAAAJ&hl=ru

КАЛАШНІКОВА Тетяна Миколаївна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cLvbkB0AAAAJ&hl=ru

НОВАК Ірина Миколаївна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IrYwuYQAAAAJ&hl=uk

НИЧИПОРЕНКО Світлана Володимирівна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lNb2EREAAAAJ&hl=ru

ГОРЕМИКІНА Юлія Володимирівна
науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rYXUZIIAAAAJ&hl=ru

ЖУК Інеса Леонідівна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

ДІДКІВСЬКА Олена Дмитрівна
науковий співробітник, к.е.н.

ГЕРАСИМЕНКО Ірина Володимирівна
головний інженер

ОТКИДАЧ Максим Володимирович
головний економіст

ІВАЩЕНКО Сергій Васильович
головний економіст

 

Основний напрям відділу – дослідження людського розвитку.
Результатами досліджень є:

 • обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження людського розвитку;
 • удосконалення Методики вимірювання людського розвитку регіонів України, в т. ч.:
  • обґрунтовано нові принципи побудови системи показників для вимірювання людського розвитку в регіонах України з урахуванням вимог до якості статистичної інформації та можливості динамічних порівнянь;
  • запропоновано нові методологічні підходи до вимірювання людського розвитку з використанням оцінювання його прогресу, нормування цільових показників та визначення ваг показників за допомогою методу експертного оцінювання попарних порівнянь;
  • сформовані нові інформаційні масиви для розрахунку регіонального індексу людського розвитку;
  • проаналізовано тенденції людського розвитку у регіонах України та їх стабільність, надані перспективи регіонального людського розвитку;
 • встановлення і дослідження закономірностей та типологізації людського розвитку, зокрема з використанням методів кластеризації, моделювання та прогнозування;
 • розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку;
 • моніторинг регіонального людського розвитку;
 • моніторинг та оцінювання соціальної політики, спрямованої на забезпечення сталого людського розвитку, у т.ч. з питань освіти, соціального захисту, сімейної та молодіжної політики, ґендерних проблем, соціальних інвестицій тощо;
 • дослідження потенціалу зайнятості та соціально-трудових відносин у забезпеченні сталого людського розвитку;
 • моніторинг досягнення Цілей розвитку тисячоліття для України, зокрема у сфері освіти та гендерного балансу.


Учаcть співробітників відділу досліджень людського розвитку
у НДР за 2011-2015 рр.


Планово-бюджетна тема «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення» (початок І кв. 2010 р., закінчення ІV кв. 2012 р.).
Мета роботи – розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності процесів відтворення населення на основі прогнозування людського розвитку та аналізу чинників впливу, зокрема, демографічних, на стан людського розвитку у регіонах України.
У рамках новітніх суспільних викликів та в умовах нестабільності процесів відтворення населення здійснено теоретичне переосмислення економічних, соціологічних і соціально-філософських поглядів і концепцій людського розвитку, розроблено принципи сталого людського розвитку в умовах сучасної України, обґрунтовано шляхи його досягнення.
Визначено тенденції людського розвитку, міри стабільності показників людського розвитку, їх прогресу та відмінностей за регіонами; сформульовано перспективи людського розвитку; розроблено підходи до прогнозування показників людського розвитку, визначено цільові орієнтири та оцінено можливості їх застосування у середньостроковій перспективі.
На основі оцінки тенденцій та наслідків людського розвитку побудовано «дерево цілей» для соціальної політики та визначено стратегічні напрями забезпечення людського розвитку
Оновлено методологію вимірювання людського розвитку регіонів України, у тому числі:
– обґрунтовано нові принципи побудови системи показників для вимірювання людського розвитку в регіонах України з урахуванням вимог до якості статистичної інформації та можливості динамічних порівнянь;
– запропоновано нові методологічні підходи до вимірювання людського розвитку з використанням оцінювання його прогресу, нормування цільових показників та визначення ваг показників за допомогою методу експертного оцінювання попарних порівнянь;
– сформовані нові інформаційні масиви для розрахунку регіонального індексу людського розвитку;
– проаналізовано тенденції людського розвитку у регіонах України та їх стабільність, надані перспективи регіонального людського розвитку.
Так, зазнав значних перетворень перелік показників, які використовуються для розрахунку регіонального індексу людського розвитку. Логіка побудови оцінки виходить з того, що для об’єктивного оцінювання регіонального людського розвитку необхідно дослідження процесів відтворення населення та його соціального становища, комфортності проживання в регіоні, враховуючи екологічний і інфраструктурний аспекти; рівня добробуту; гідної праці; рівня освіти. Принципово інший підхід використано при оцінці якості екологічного середовища в регіонах, а саме побудовано окремий інтегральний індекс стану навколишнього природного середовища, який враховує стан окремих середовищ довкілля. До розрахунку регіонального індексу людського розвитку наразі включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку: «Відтворення населення»; «Соціальне становище»; «Комфортне життя»; «Добробут»; «Гідна праця»; «Освіта». Це дозволяє докладно дослідити співвідношення процесів сталості людського розвитку та відтворення населення у кількісному та якісному аспектах.
Для оцінки прогресу в ході дослідження було визначено цільові орієнтири, за які використано кращі європейські стандарти або (за їх відсутності) – національні цільові індикатори.
Аналіз тенденцій людського розвитку у регіонах України за оновленою методикою дозволив оцінити їх стабільність, прогрес та окреслити відповідні перспективи. Дослідження людського розвитку на основі регіональної диференціації та оновленого аналітичного забезпечення було використано для розробки основних принципів та напрямів політики людського розвитку, які ґрунтуються на ранжуванні загальних пріоритетів людського розвитку та рекомендаціях в контексті відповідних аспектів людського розвитку.

НДР «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні ХХІ століття». Мета роботи – формування моделі соціально-демографічної трансформації України з урахуванням впливу соціально-демографічних факторів суспільного і економічного розвитку.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • обґрунтовано напрями трансформаційних перетворень українського суспільства; 
 • проаналізовано трансформацію моделі сім’ї та її наслідки;
 • досліджено трансформації на ринку праці;
 • розглянуто трансформації освітнього середовища;
 • визначено цілі, критерії та індикатори соціальної політики
 • проаналізовано структурні трансформації галузей соціальної інфраструктури;
 • запропоновано модель трансформації соціально-демографічних структур та соціальних інститутів з урахуванням впливу соціально-демографічних факторів суспільного і економічного розвитку
 • розроблено пропозиції щодо шляхів та механізмів реалізації соціально-демографічної політики, спрямованої на пом’якшення ризиків трансформаційних змін і досягнення цілей модернізованого суспільства.

НДР «Соціальні аспекти політики сталого людського розвитку». Мета роботи – визначення соціальних складових політики сталого людського розвитку в Україні:
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • обґрунтовано зміст соціальної справедливості в контексті сталого розвитку;
 •  визначено особливості реалізації концепції сталого розвитку у соціальній політиці;та соціальної відповідальності в контексті ідеології сталого людського розвитку;
 • розглянуто політику освітньої сфери у таких аспектах як засіб забезпечення конкурентоспроможності в умовах швидких економічних змін, як цінність людського розвитку та основу гуманізації;
 • підготовано пропозиції з удосконалення системи державної опіки
 • визначено ризики та системні обмеження сталого людського розвитку.

НДР «Наукове обґрунтування середньострокових пріоритетів бюджетної політики забезпечення сталого людського розвитку». Мета роботи – розробка науково-методологічних засад визначення середньострокових пріоритетів бюджетної політики, формування пріоритетів бюджетного забезпечення сталого людського розвитку та науково-практичних рекомендацій щодо напрямів їх реалізації.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено засади побудови державної бюджетної політики з урахуванням її середньострокових пріоритетів;
 • досліджено міжнародний досвід планування та здійснення соціальних інвестицій держави;
 • обґрунтовано пріоритети сталого людського розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • побудовано систему пріоритетів бюджетної політики забезпечення сталого людського розвитку;
 • підготовано пропозиції щодо реалізації пріоритетних напрямів людського розвитку в бюджетних програмах на середньострокову перспективу;
 • з'ясовано доцільність впровадження соціального інвестування;
 • удосконалено технології розробки бюджетних програм соціальної спрямованості.

НДР «Оцінка впливу модернізації системи соціальної підтримки населення на видатки державного бюджету». Мета роботи – розробка та обґрунтування сценаріїв змін в окремих програмах соціальної підтримки населення з урахуванням оцінки їх впливу на видатки державного бюджету.
Основними напрацюваннями співробітників відділу досліджень людського розвитку є:

 • визначено організаційні засади та етапи становлення системи соціальної підтримки населення ;
 • охарактеризовано фінансове забезпечення;
 • обґрунтовано напрями модернізації системи соціальної підтримки населення в Україні
 • розроблено рекомендації щодо вибору варіантів реформування програм соціальної підтримки та пропозиції до бюджетної резолюції.

НДР «Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу». Мета роботи – здійснити оцінку масштабів нерівності в Україні, дати характеристику її основних проявів та визначити можливості впливу як з точки зору зменшення необґрунтованості нерівності, так і в напрямі змішення акцентів у формуванні нерівності відповідно до принципів соціальної справедливості.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено взаємозв’язок нерівності та несправедливості;
 • надана характеристика різних проявів нерівності за гендерною ознакою та за рівнем освіти;
 • охарактеризовано наслідки нерівності та її вплив на суспільний розвиток;
 • розкрито соціальну несправедливість як бар’єр на шляху згуртування суспільств;
 • охарактеризовано дискримінацію та соціальне виключення як крайні прояви нерівності;
 • запропоновано напрями впливу на нерівність через підвищення якості та доступності послуг соціальної сфери та регіональну політику та розвиток місцевого самоврядування;
 • розроблено пропозиції щодо впливу на нерівність задля забезпечення суспільного прогресу.

НДР «Моделювання поточних та перспективних результатів реалізації бюджетних програм». Мета роботи – розробка методичних підходів до оцінювання фактичних та очікуваних (прогнозних) соціальних результатів реалізації бюджетних програм, насамперед, їх соціальної ефективності та соціальних наслідків.
Співробітниками відділу досліджень людського розвитку:

 • визначено методологічні засади розробки та оцінювання програм соціальної спрямованості;
 • охарактеризовано бюджетні програми соціальної спрямованості (охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, інфраструктура);
 • запропоновано соціальні індикатори реалізації державних програм;
 • визначено результативність бюджетних програм.

Планово-бюджетна тема «Типологія регіонів за характеристиками людського розвитку: детермінанти, закономірності, формування політики». Мета роботи – підвищення ефективності соціальної політики, спрямованої на забезпечення сталого людського розвитку на базі застосування нових підходів до її  обґрунтування.
В рамках виконання НДР «Типологія регіонів за характеристиками людського розвитку: детермінанти, закономірності, формування політики» було:

 • сформульовано сутність, принципи, завдання типологізації;
 • визначено можливості використання типологізації для регіональних досліджень та регіональної політики;
 • визначено тип людського розвитку як процесу;
 • досліджено методологію кластеризації та можливості її застосування для типологізації регіонів за характеристиками людського розвитку.

НДР «Соціальний потенціал інноваційних трансформацій зайнятості». Мета роботиобґрунтування теоретико-методологічних основ формування соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості в контексті реалізації завдань сталого людського розвитку.

 • обґрунтовано теоретико-методологічні основи формування соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості в контексті реалізації завдань сталого людського розвитку;
 • розроблено теоретико-методологічні основи визначення та використання соціального потенціалу інноваційних трансформацій зайнятості

НДР «Трансформації державної соціальної політики (історичний вимір)». Мета роботивиявлення історичних трансформацій державної соціальної політики, оцінка змісту та результатів державного регулювання демографічних процесів; трудових і господарських відносин; державних механізмів розподілу і перерозподілу суспільного блага.
Було досліджено:

 • державний патерналізм і утриманські настрої в суспільстві: історичні витоки та ризики для сучасного розвитку;
 • взаємодію держави і суспільства у забезпеченні ґендерної рівності;
 • екстенсивний характер зайнятості: історична обумовленість та інерційність державного регулювання;
 • історичні витоки формування моделі дешевої робочої сили та її наслідки;
 • історичні джерела ґенези вітчизняних трудових відносин;
 • державний патерналізм і утриманські настрої в суспільстві: історичні витоки та ризики для сучасного розвитку.

НДР «Модернізація освітніх функцій держави в контексті формування та реалізації економічної та соціальної активності населення» Мета роботи – наукове обґрунтування політики модернізації соціальних функцій держави у напрямі створення суспільно-орієнтованої моделі освіти, що враховує нові глобалізаційні виклики та базується на принципах гуманізму, демократичних цінностей, людиноцентризму, сталості людського розвитку
Співробітниками відділу було досліджено:

 • досліджено освітню функцію сучасної держави, її складові, спрямованість та сутність модернізації;
 • проаналізовано параметри доступності освіти для різних груп населення (інфраструктурні, майнові, за станом здоров’я)
 • обґрунтовано необхідність дотримання балансу між потребами модернізованої економіки, системою освіти та цілей суспільного розвитку;
 • розроблено підходи щодо збалансованості пропозиції робочих місць в економіці та пропозиції професійної освіти

НДР «Концепція соціального розвитку України на період з 2013-2023 роки». Мета роботи – розробка проекту Концепції соціального розвитку України на період з  2013-2023 роки.
В рамках роботи над темою:

 • оцінено соціальний розвиток України з точки зору розвитку ринка праці, зокрема, щодо попиту та пропозиції робочої сили; наявності робочих місць;
 • розглянуто зайнятість, умови та оплата праці;
 • визначено розвиток сфери зайнятості, національного та регіональних ринків праці. Реформування системи оплати праці. Поліпшення умов праці;
 • досліджено основні соціальні орієнтири та концептуальні напрями розвитку систем соціального страхування та пенсійного забезпечення;
 • визначено розвиток системи соціальної підтримки найбільш вразливих категорій громадян;
 • запропоновано напрями соціальної підтримки вразливих верств населення;
 • визначено критерії ефективності впровадження Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки та їх моніторинг;
 • запропоновано прогнозні орієнтири соціального розвитку України на 2013-2023 роки;
 • досліджено можливості та політичні і соціально-економічні ризики реалізації Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки.

НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» (початок квітень 2015 р. - закінчення грудень 2015 р.). Під час роботи над темою:

 • проаналізовано динаміку людського розвитку на Донбасі;
 • досліджено внутрішні передумови формування конфліктної ситуації Донбаського регіону;
 • оцінено вплив подій на Сході України на соціально-психологічні настрої в суспільстві.
НДР «Розроблення нової системи державних соціальних стандартів і гарантій в Україні» (початок квітень 2015 р. - закінчення грудень 2015 р.). Під час роботи над темою:
 • Визначено сутність стандартизації соціальних послуг принципи, інститути та особливості функціонування системи соціальних послуг;
 • Запропоновано критерії та підходи до визначення гарантованого рівня соціального обслуговування для осіб різних категорій;
 • Прослідковано еволюцію систем соціальних стандартів та гарантій в країнах світу та принципи їх побудови;
 • Охарактеризовано чинну систему соціальних послуг в Україні.


Публікації співробітників відділу досліджень людського розвитку
у 2011-2015 рр.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Герасименко Г.В. Социальное предпринимательство как инновационный механизм финансирования социальной сферы // Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы: сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию основания университета, Гомель, 9-10 октября 2014 г. / редкол. С.Н. Лебедева [и др.]; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Н. Лебедевой. - Гомель, учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 2014. – С. 272 - 274.
 2. Підготовка колективної монографії “Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність” / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с. – Макарова О.В., Цимбал О.І., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Ткаченко Л.Г.
 3. Хмелевська О.М. Досягнення Україною Цілей Розвитку Тисячоліття у сфері освіти // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2(20). – С. 9–20.
 4. Откидач М.В. Людський розвиток в Україні : аналіз методик вимірювання та можливостей їх застосування у майбутньому // Пріорітети розвитку економіки України та інших країн [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 127-128.
 5. Дідківська О.Г. Трансформації суспільного запиту на освіту в сучасних умовах в Україні/О.Г.Дідківська// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки.-2013.-Т.1,№6.-с.233-238
 6. Дідківська О.Г.  Фахівці на ринку праці/ О.Г Дідківська.// Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 15-16 листопада 2013р.). У 3-х частинах.-К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013.ч.2-46-48с.
 7. Дідківська О.Г. Перспективні напрями розвитку міжнародного економічного співробітництва України в галузі науки і техніки/ О.Г Дідківська.// Сучасні тенденції  в економіці та управлінні : новий погляд: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Донецьк, 29-30 листопада 2013 року)/ Східноукраїнський інститут економіки та управління. - Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013.ч.2-22-25с.
 8. О.М.Хмелевська. Сучасні тенденції фінансування системи освіти в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – 2013. – № 6. – Т. 1. – С. 126–131.
 9. Gerasymenko G. (2011). Combating trafficking in human beings: the case of Ukraine // ISA Paper Archive 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isanet.org/paperarchive/.
 10. Gerasymenko G. (2011). Estimating the Efficiency of Healthcare System in Ukraine: the Outcomes for Public Health. In: Abstracts of International workshop “Healthcare systems: change and outcomes. Ideas, institutions, actors, and reforms” (11-12 November 2011, Amsterdam), P. 23-25.
 11. Gerasymenko G. (2011). Facing globalization in Ukraine: an increase in feminization of poverty and social exclusion. In : Abstracts of the 8th Convention of Central and East European International Studies Association “WHITHER THE ‘POST-WESTPHALIAN’ WORLD. INEQUALITIES, CONFLICTS AND SOLIDARITY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY” (Istanbul, Turkey, 15-17 June 2011), P. 11.
 12. Gerasymenko G. (2011). Gender Analysis of Labour Migrations from Ukraine. In: Migrant labour: contested integration, prospects of citizenship: collection of abstracts” / [edited by M. Pajnik and F. Anthias]. Ljubljana : the Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011). - P. 30.
 13. Gerasymenko G. (2011). Geography of sex trafficking flows in Europe: the role of Ukraine. In: E-book of Abstracts of the European Geographies of Sexualities Conference (7th – 10th September 2011, Hogeschool-Universiteit Brussel), P. 28.
 14. Gerasymenko G. (2011). Investments in education in Ukraine: efficiency and new challenges // Abstracts of the International Conference “Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe after 1991” (Vilnius, Lithuania, 14-16 June 2011).
 15. Gerasymenko G. (2011). The Effects of the Transition: Poverty and Social Exclusion in Ukraine. In : Book of Abstracts of International Conference “Economic and political transformation – 20 years after” (Budapest, 17-18 November 2011), P. 5. 
 16. Gerasymenko G. (2011). Trafficking in Human Beings: the Roots and Realities in Ukraine. In: Virtual Paper Archive of the Third Global International Studies Conference “The World in Crisis: Revolution or Evolution in the International Community?” (Porto, 17-20 August 2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wiscnetwork.org/porto2011/upload.php.
 17. Gerasymenko G. (2012). Incorporating Gender Approaches to Public Policy in Ukraine. In: Gender and Democracy: Gender Research in Times of Change: GEA 2012 Interim Conference Guide (Gothenburg, Sweden, 11-13 April 2012), University of Gothenburg, P. 27
 18. Gerasymenko G. (2013). Trafficking in Human Beings: New Challenges for Public Policy in Ukraine. In: ZESZYTY NAUKOWE : Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, KWARTALNIK, #2 (40) / 2013, pp. 99-118. 
 19. Gerasymenko G. Feminization of social exclusion: a case of transitional Ukraine // 32-nd International Geographical Congress «Down to Earth» (Cologne, 26-30 August 2012). – P. 156
 20. Manukalo V., Gerasymenko G. (2011). Problems of Climate Change from the Social Aspects: the Case Study from Ukraine // In : GREENHOUSE 2011. The Science of Climate Change. Conference Handbook (Cairns, Australia, 4 - 8 April 2011), P. 120.
 21. National Human Development Report 2011 – Ukraine: Towards Social Inclusion. – UNDP, UNDP in Ukraine. – 123 p. в складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Герасименко Г.В.)
 22. Герасименко А.В. Неоплачиваемая занятость в домашнем хозяйстве: проблемы учета и оценки в Украине // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. Вып. I : Сборник научных статей по материалам межд. науч.-практ. конф., г. Москва, 14 декабря 2012 г. / Редкол.: М.М.Медвидь, В.А.Назаров, А.К.Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2012. – С. 67–73.
 23. Герасименко А.В. Образовательная составляющая качества трудовых ресурсов Украины: оценка эффективности государственных инвестиций // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов : материалы II междунар. научн.-практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2011 г. – М.: ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012. – С  75-81.
 24. Герасименко А.В. Социальные инвестиции негосударственного сектора: роль и перспективы развития в Украине // ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ (Уральский научный вестник, Казахстан). – 2013. – №16 (64). – С. 53-58. 
 25. Герасименко Г.В. Соціальний прогрес як мета та критерій сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні проблеми сталого розвитку" (4-5 квітня 2012 р., м. Суми); СУМДУ, 2012. – С. 18-22.
 26. Герасименко Г.В. Концепція соціальної держави: еволюція наукових поглядів і сучасні виклики // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2012. - №3. – Т. 1. – С. 202–205.
 27. Герасименко Г.В. Напрями модернізації фінансового забезпечення системи соціальної підтримки населення України // Механізм регулювання економіки. – 2011. - № 4. – С. 28–33.
 28. Герасименко Г.В. Оцінка бюджетних програм в Україні: обґрунтування соціальних ефектів та каналів впливу на досягнення соціальних цілей // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –№4. – 2011. – С. 67-76.
 29. Герасименко Г.В. Регіональні особливості реалізації соціальних функцій місцевих бюджетів в Україні  // Демографія та соціальна економіка. – 2012. - №2 (18). – С. 53-62.
 30. Герасименко Г.В. Розвиток соціальних інвестицій в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №2 (16) / 2011. – С. 137-147.
 31. Герасименко Г.В. Соціальна ефективність податкової політики: підходи до оцінки та напрями забезпечення в Україні // Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 21 квітня 2011 р.). – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 43-45.
 32. Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції держави: міжнародний досвід планування та реалізації // Стратегія подолання економічної кризи:сутність та практичне застосування: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (М. Одеса, 24-25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 6-9.
 33. Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції: витоки ідеї та теоретичне обґрунтування поняття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / СЕРІЯ: Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 21-24.
 34. Герасименко Г.В. Соціальні інновації як нова парадигма розвитку // Матеріали V Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» (м. Київ, 22 березня 2012 р.); КНТЕУ, 2012. – С. 48-50.
 35. Герасименко Г.В. Соціальні фінанси: теоретичне обґрунтування поняття в контексті розвитку організацій «третього сектору» // Світ фінансів. – 2012. – Випуск 3. – С. 188-194. 
 36. Герасименко Г.В. Соціально відповідальні державні закупівлі : розвиток в Україні // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2012. – №1. - С. 6–11.
 37. Герасименко Г.В. Соціально-інвестиційна держава: обґрунтування нової парадигми розвитку //Економічна теорія. – 2012. – № 3. С.51-59
 38. Герасименко Г.В. Теорія соціальних інвестицій як новий суспільно-науковий дискурс // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С.268 – 270.
 39. Горемикіна Ю. В. Основні складові оцінки ефективності соціальних послуг / Ю. В. Горемикіна // Сучасні проблеми освіти і науки. Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 29 квітня-09 травня 2011 р., / Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківських національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011 – 353с. -133-134.
 40. Горемикіна Ю.В. Особливості законодавства у сфері надання соціальних послуг / Ю. В. Горемикіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. - Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 523с. – С. 465-468.
 41. Горемикіна Ю.В., Ничипоренко С.В. Деякі аспекти реалізації середньострокового бюджетування // Соціально-економічний розвиток регіонів: XXV Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 13-14 вересня 2013 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С.113-116.
 42. Горемикіна Ю.В. Формалізація даних та методичні підходи у контексті оцінки ефективності соціальних послуг // Механізм регулювання економіки, 2012. – № 1 (55) – С. 188–195.
 43. Горемыкина Ю. В. Методические подходы к оценке эффективности социальных услуг в Украине / Ю. В. Горемыкина // Психолого-социальная работа в современном обществе : проблемы и решения : материалы международной научно-практической конференции, 21-22 апреля 2011 г. / Под общ. ред. Ю. П. Платонова. – СПб.:СПбГИПСР, 2011. – 684 с. –С.194 – 197.
 44. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 –2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління»; за заг. ред. М.Я.Азарова. – Т.4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – К., 2011. (В складі авторів Макарова В.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В.)
 45. Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. – К.: Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», Український центр соціальних реформ, 2010. – 106 с. / Електронний ресурс: www.fdu.org.ua/ru/resource/63 (в складі авторів Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Калашнікова Т.М.)
 46. Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення: Державна щорічна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 р. / М-во у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дітей, Держ. ін.-т розвитку сім’ї та молоді / А.Г.Зінченко, Т.Ф.Алєксєєнко, С.Ю.Аксьонова та ін. – К.: Бланк Прес, 2010. – 152 с. (в складі авторів Хмелевська О.М.)
 47. Калашникова Т.М. Кластерний аналіз регіонів України за демографічними характеристиками якості населення / Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 травня 2010 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. – С. 94-97.
 48. Калашникова Т. Глобалізація як зовнішній фактор модернізації національної економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації». – Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012 р. – Чортків. – С. 36-38.
 49. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. та ін..]; за ред.. Е.М.Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ін. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с. (В складі авторів Макарова О.В., Калашнікова Т.М., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.).
 50. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія) / відпов. за випуск Л.М.Черенько, О.В.Макарова, за ред. Е.М.Лібанової. – У 2-х томах. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 436 с. (у складі авторів: Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Калашнікова Т.М., Ничипоренко С.В. та ін.). 
 51. Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №1 (15) / 2011. – С. 57-68.
 52. Макарова О.В., Гладун О.М. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями удосконалення методики розрахунку. // Статистика України. – 2012. – №1(56). – С. 10-15.
 53. Макарова О.В., Горемикіна Ю.В., Рудий Г.Я., Бахонський О.В., Дуброва О.Є. Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України // Наука та наукознавство. – 2012. - №4 (78). – С.65-78.
 54. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. (в складі авторів Макарова О.В.)
 55. Національна доповідь про людський розвиток 2011 року «Україна: на шляху до соціального залучення». – UNDP, Програма розвитку ООН в Україні. – К. – 123 с. – К., UNDP Україна, 2011. – 123 с. (в складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Герасименко Г.В.)
 56. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 2012. – 404 с. (у складі авторів: Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Калашнікова Т.М., Ничипоренко С.В., Новак І.М. та ін.).
 57. Ничипоренко С.В. Впровадження системи соціальних стандартів у сфері надання соціальних послуг. / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4. –Т.1. – с. 249–252.
 58. Ничипоренко С.В. Достижение социальной справедливости для детей, лишенных родительской опеки // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Социальная справедливость и современность» (27 апреля 2012г.) / Отв. ред. О.В. Козлова, А.Е. Новиков – Череповец: ЧГУ, 2012. – С.202-206.
 59. Ничипоренко С.В. Інституційні основи моделі соціального житла: міжнародний досвід та напрями використання / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 247–252.
 60. Ничипоренко С.В. Фінансово-правові основи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – №1. – с. 26–30.
 61. Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В Модернізація системи соціальних послуг у концепції людського розвитку // Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.:ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – С.320-322.
 62. Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В. Актуальність удосконалення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – №6 (51). – част.1. – С. 60-65.
 63. Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В. Соціальне благополуччя в контексті людського розвитку: чинники дестимуляції // Стратегія подолання економічної кризи:сутність та практичне застосування: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 40-43.
 64. Онікієнко В.В. Промисловий комплекс в системі макроекономічних процесів та трансформації ринку праці України // Український соціум. – № 4(43). – 2012.– С. 101–122.
 65. Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору: аналітична доповідь. – К., 2010. – 84 C. (в складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.)
 66. Соціальні результати бюджетних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : [монографія] / за ред. Е.М.Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ. - Умань : Видавець "Сочінський", 2012 р. - 312 с. (У складі авторів: Макарова О.В., Герасименко Г.В., Калашнікова Т.М.).
 67. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь. Наукове видання / кер. авт. колективу Е.М.Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 412 с. В складі авторів: Герасименко Г.В., Новак І.М., Ткаченко Л.Г., Хмелевська О.М., Цимбал О.І., Ярош О.М.)
 68. Україна: через десять років після Мадриду (стан реалізації Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння в Україні у 2007-2012 рр.). – 130 c. (в складі авторів О.В.Макарова).
 69. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014. – 380 с.; ISBN 978-966-02-7289-7. (В складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В., Цимбал О.І., Ткаченко Л.Г.)
 70. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с.; ISBN 978-966-02-7524-9
 71. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна:2000–2015: Національна доповідь. / ПРООН в Україні. – К., 2015. – 124 с.;ISBN 978-966-2748-772 (В складі авторів: О.В. Макарова, Г. В. Герасименко, О.М. Хмелевська)
 72. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики /НАН України, 2015. – 167 с. В складі авторів: О.В.Макарова, О.І.Цимбал, Г.В.Герасименко, Т.М.Калашнікова, С.В.Ничипоренко, І.М. Новак, Л.Г.Ткаченко, О.М.Хмелевська) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_23_09_Donbass.pdf
 73. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна–2014: Щорічна моніторингова доповідь / ПРООН в Україні; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,. – К., 2014. – 48 с. (В складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В.)
 74. Millennium Development Goals Ukraine 2000–2015: National Report / UNDP. – Kyiv, 2015, 120 p. . (В складі авторів Макарова О.В., Хмелевська О.М., Герасименко Г.В.)
 75. Niczyporenkо S. Демографические аспекты человеческого развития в Украине // ZESZYTY NAUKOWE : Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, KWARTALNIK, №2 (48) / 2015, pp. 181-191.
 76. Герасименко А.В. Современные демографические вызовы как предпосылки «негативного» человеческого развития // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія, палітілогія, сацыялогія. – 2015. – №1. – С. 136-141.
 77. Горемикіна Ю. В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг / Ю. В. Горемикіна // Демографія та соціальна економіка – 2015. – № 1(23) – С. 79-89.
 78. Горемыкина Ю.В. Концепция социальных услуг в Украине и ЕС // «Zeszyty naukowe» («Наукові записки») Варшавської школи економіки ім. Скадовської-Кюрі. – 2015. – №1(47) – С. 177-191.
 79. Дидковская Е.Г. Модель оценки перспектив выпускника на рынке труда // Управление экономическими системами. Электронный журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3510
 80.  Дідківська О.Г. Особливості адаптації молоді України на сучасному ринку праці // «Zeszytynaukowe» («Наукові записки») Варшавської школи економіки ім. Скадовської-Кюрі. –2015. – №3 (49). –С. 127–137
 81. Калашнікова Т.М. Житомирська область в дзеркалі статистики людського розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон: [б. в.], 2015. – Випуск 10. – Частина 1. – С. 152-155.
 82. Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку         // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 1. - С. 102-112.
 83. Калашнікова Т.М. Кластерна політика в сфері людського розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон: [б. в.], 2015. – Випуск 12. – Частина 2. – С. 141-144.
 84. Калашнікова Т.М. Людський розвиток як соціальна складова парадигми сталого розвитку// Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2014 р. // Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2-х частинах. – Кам'янець-Подільский : Видавничий дім "Гельветика", 2014. – Ч. 2. – С. 23-26.
 85. Калашнікова Т.М. Надбання французької школи просторової економіки в контексті людського розвитку // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 3-9. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/02.pdf.
 86. Макарова Е.В. Услуги в системе социальной поддержки: проблемы эффективности и информационное обеспечение // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 2 (22). – С. 11-20.
 87. Макарова О.В., Хмелевська О.М. Типологізація регіонального людського розвитку: проблеми та перспективи використання // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 3(25). – С. 117–130.
 88. Ничипоренко С.В. Особливості соціального середовища в контексті людського розвитку // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 3(25). – С. 131–142.
 89. Хмелевська О.М. Людський розвиток регіонів України: оцінка досягнень у сфері освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Випуск 9. – Частина 7. – С. 170–175.
 90. Хмелевська О.М. Людський розвиток у Херсонській області: сучасні тенденції та перспективи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Випуск 8. – Частина 1. – С. 155–159.
 91. Gerasymenko G. Urban-Rural Disparities in the Living Standards in Ukraine: Issues of Methodology and Assessment. In: Proceedings of the International Conference on Modern Problems of Geography and Anthropology (October 22-24, 2015, Tbilisi, Georgia) [Electronic resource]. -  Access mode: http://aljavakhishvili-2015.tsu.ge/en/participants/gerasymenko
 92. Дідківська О.Г. Фактори, що визначають вдалий перехід випускників навчальних закладів від навчання до трудового життя // Моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.)/ ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч.2. – С. 28-32
 93. Калашнікова Т.М. Культурні фактори модернізації національної економіки України // Актуальні проблеми модернізації економіки та фінансової системи України [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2044 р. // Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 218-220.
 94. Ничипоренко С.В. Здоров’я як складова людського розвитку: визначення проблем // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ – Тернопіль, Крок. – 2015. – Ч.3. – С. 47-48.
 95. Откидач М.В. Результати ЗНО як важливий показник рівня людського розвитку в Україні // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 лютого 2015 р. // ГО «Львівська економічна фундація».       У 2-х частинах.  – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – С. 35-37.
 96. Откидач М.В. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 лютого 2015 р. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – С. 51-53.

ПОДІЇ 2011 – 2015 рр.


Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, робочих групах

 

2015 р.

 

Назва Місце проведення Час проведення Прізвища учасників Результати (виступ з доповіддю тощо)
Попереднє обговорення дослідження «Гендерно-обумовлене насильство в регіонах, що постраждали від конфлікту» м. Київ 8 грудня 2015 р. Герасименко Г.В.,
Ничипоренко С.В. Хмелевська О.М.
Герасименко Г.В.,
Ничипоренко С.В. - виступи
Хмелевська О.М. - слухач
Презентація національної доповіді «Від цілей розвитку тисячоліття до цілей сталого розвитку» м. Київ 7 грудня 2015 р. Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.,
Калашнікова Т.М., Ткаченко Л.Г.,
Герасименко І.В.,
Зарецька Є.В.
Учасники
Всеукраїнський форум «Інновації та реформи молодіжної сфери» м. Київ 4 грудня 2015 р. Ничипоренко С.В. Участь у заході 
Х З'їзд Федерації роботодавців України м. Київ 2 грудня 2015 р. Макарова О.В. Участь у заході 
Діалог зацікавлених сторін «Фінансування ґендерної рівності: нові виклики» м. Київ 26 листопада 2015 р. Герасименко Г.В. Участь у заході 
Експертна участь в брейнстормі/стратегічній сесії для визначення ключових повідомлень інформаційної складової проекту ФН ООН «Гендерно-обумовлене насильство в регіонах, що постраждали від конфлікту» м. Київ 24 листопада 2015 р. Герасименко Г.В. Участь в дискусії
Програма ООН Жінки. Сесія 4. «Комплексний гендерний підхід: нові виклики та уроки на майбутнє» м. Київ 27-28 листопада 2015 р. Герасименко Г.В. Участь в проведенні Майстерні з питань гендерного аналізу та гендерного бюджетування,
Міжнародна науково-практична конференція “Територіальні соціально-демографічні особливості України” м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України
17 листопада 2015 р. Макарова О.В.
Хмелевська О.М.
Новак І.М.
Горемикіна Ю.В.
Откидач М.В.
Гриняк К.В.
Зарецька Є.В.
Макарова О.В.– член оргкомітету, модератор
ІІІ панелі,
інші–учасники
Громадське обговорення проекту  Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки м. Київ, Міністерство молоді та спорту 2 листопада 2015 р. Ничипоренко С.В. Учасник дискусії
Саб-кластер з питань подолання гендерно-обумовленого насильства по Дніпропетровській області м. Дніпро-
петровськ
29 жовтня 2015 р. Ничипоренко С.В. Виступ про подолання гендерно-обумовленого насильства у регіонах, що постраждали від конфлікту
Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»» м. Київ 17 жовтня 2015 р. Макарова О.В. Модерування дискусійної панелі «Демографічні рефлексії на територіальні особливості розвитку»
Громадське обговорення проекту Державної цільової соціальної програми «Молодь України на 2016-2020 роки» м. Київ 2 жовтня 2015 р. Ничипоренко С.В. Учасник
International Scientific Conference “MODERN PROBLEMS OF GEOGRAPHY AND ANTHROPOLOGY”, м. Тбілісі, Грузія 22-24 жовтня 2015 р. Герасименко Г.В. Учасник
Презентація діяльності Європейського центру політики загального добробуту та соціальних досліджень м. Київ, Міністерство соціальної політики України 29 вересня
2015 р.
Макарова О.В. Учасник
Робоча група з підготовки Стратегії «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» м. Київ 18 вересня  2015 р. Макарова О.В. Учасник
Робоча зустріч спеціалістів національних статистичних служб держав-учасниць СНД з питань підготовки другого видання статистичного збірника «Молодь в Співдружності Незалежних Держав: статистичний портрет» М. Мінськ (Білорусь) 15-16 вересня 2015 р. Макарова О.В. Доповідач
Всесвітній форум соціальних наук «Трансформація глобальних відносин задля справедливого світу» м. Дубран, Південна Африка 13-16 вересня 2015 р. Герасименко Г.В. Доповідь на тему «Гендерні аспекти майнової нерівності: приклад України».
Круглий стіл «Ключові соціальні індикатори – як захистити найбідніших та стимулювати ділову активність людей та бізнесу?» м. Київ 11 вересня 2015 р. Макарова О.В. Доповідач
Робоча група з підготовки Стратегії «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» м. Київ 24 липня 2015 р. Ничипоренко С.В. Учасник
Навчальний семінар «Зміцнення потенціалу ефективної комунікації питань енергетики серед академічної спільноти в Україні», проект «Академія» Британської Ради, м. Київ м. Київ 21-22 липня
2015 р.
Ткаченко Л.Г. Слухач
Робоча група з підготовки Стратегії «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» м. Київ 16 липня 2015 Макарова О.В., Хмелевська О.М.,
Ничипоренко С.В.
Учасники
Робоча зустріч з науковим редактором ЦРТ-2015 по Україні (Патриса Робино, Mr.Patrice Robineau) по ЦІЛІ 2 м. Київ, ПРООН Липень 2015 р. Герасименко Г.В., Хмелевська О.М. Учасники
Круглий стіл «Формування політики щодо дітей України в час кризи» за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини, ІДСД, Інституту економіки та прогнозування. Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка) м. Київ 16 липня 2015 р. Ткаченко Л.Г.,
Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В.,
Новак І.М.,
Герасименко І.В.
Зарецька Є.В.
Слухачі
Відкрите засідання робочої групи Платформи громадянського суспільства «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика» , Платформа громадянського суспільства Україна - ЄС м. Київ, ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України 10 липня 2015 р. Цимбал О.І.,
Хмелевська О.М., Новак І.М., Ничипоренко С.В.,
Ткаченко Л.Г.,
Ярош О.М.,  Откидач М.В., Горемикіна Ю.В.,
Герасименко І.В. Зарецька Є.В.
Слухачі
22-а Міжнародна конференція з європейських студій м. Париж, (Франція) 8-10 липня 2015 року Герасименко Г.В. Доповіддю «Gender-Based Violence in Ukraine: Empirical Evidence and Policy Interventions»
Круглий стіл «Обговорення доповіді Україна. ЦРТ-2015». Хмелевська – презентація «Ціль2 Забезпечення якісної освіти впродовж життя». м. Київ 6 липня 2015 р. Макарова О.В.,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В,
Герасименко І.В.,
Хмелевська О.М.,
Герасименко Г.В. - доповідачі, інші - слухачі
Робоча група «Regional Workshop on Strengthening National Capacities to Collect Data on Violence Against Women in South Asia» м.Бангкок (Таїланд) 9 – 12 червня 2015 р. Герасименко Г.В. Учасник
Круглий стіл  щодо досягнення цілі 1  «Подолання бідності» м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України
8 червня 2015 р. Хмелевська О.М. Слухач
Круглий стіл  щодо досягнення цілі 2  «Забезпечення якісної освіти впродовж життя м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України
27 травня 2015 р. Макарова,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В., Откидач М.В., Ткаченко Л.Г., Дідківська О.Г,
Герасименко І.В., Гриняк К.В.
Хмелевська О.М. - доповідач,
інші - слухачі
Круглий стіл щодо досягнення цілі  «Забезпечення ґендерної рівності» м. Київ,
ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України
25 травня 2015 р. Макарова О.В.,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В., Откидач М.В., Ткаченко Л.Г., Дідківська О.Г.
Герасименко Г.В. – доповідач,
інші - слухачі
Робоча група з написання національної доповіді «Цілі Розвитку тисячоліття. Україна-2015» за участю представника ПРООН Н.П.Ситніковой м. Київ 19 квітня 2015 р. Макарова О.В.,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М.
Учасники
Робоча група  з написання національної доповіді «Цілі Розвитку тисячоліття. Україна-2015» за участю представника ПРООН Н.П.Ситніковой м. Київ 7 квітня 2015 р. Макарова О.В.,
Герасименко Г.В., Хмелевська О.М.
Учасники
Круглий стіл «Програма ваучерів на навчання дорослих: аналіз ситуації, міжнародний досвід та перспективи» проекту ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні» м. Київ, Державна служба зайнятості та ПРООН 2 квітня 2015 р. Ткаченко Л.Г, Хмелевська О.М. Доповіді Ткаченко Л.Г.: «Програма ваучерів в Україні: аналіз ситуації»
«Перспективи вдосконалення програми ваучерів в Україні»
ISA 56th Annual Convention "Global IR and Regional Worlds" New Orleans (USA) 18-21 лютого 2015 р.. Герасименко Г.В. Доповідь на тему «Gender Violence in Ukraine: Empirical Evidence and Policy Interventions»
Комітетські слухання на тему «Забезпечення молоді житлом – реалії та перспективи» м. Київ 11 лютого 2015 р. Ничипоренко С.В. Слухач
Робоча група з питань соціального захисту ВПО з представниками Мінсоцполітики Київ, Світовий банк 3 лютого 2015 р. Макарова О.В., Ткаченко Л.Г. Учасники
Науково-практична конференція «Проблеми внутрішньо переміщених осіб у сфері зайнятості та роль соціальних партнерів і державної служби зайнятості в їх розв’язанні» м. Київ 30січня.
2015 р.
Макарова О.В. Доповідач
Міжнародна конференція «Жінки в промисловому та фінансовому секторах: порядок денний для України». м. Київ 21 травня 2015 року Герасименко Г.В. Учасник
Круглий стіл «Яка стратегія структурних змін створить умови для економічного розвитку України?»» м. Київ 30 жовтня 2015 р Макарова О.В. Учасник дискусії

 

2014 р.

 

Дата Подія Учасник Тема, основні аспекти
07.10.2014

круглий стіл на тему: «Внутрішні переселенці в Україні: півроку поневірянь та надії» в Інституті економіки та прогнозування НАН України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України та Аналітичним Центром «Нова соціальна та економічна політика»

Макарова О.В., Хмелевська О.М. слухачі
06.10.2014

Підготовлено і направлено до Міністерства соціальної політики зауваження та пропозиції щодо доопрацюваня методики «Моніторингу та оцінки прогресу змін щодо гідної праці в Україні» та можливості розгляду її застосування на регіональному рівні (вих.№181-4/343)

Макарова О.В., Герасименко І.В.  
01.10.2014 Підготовлено лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з зауваженнями та пропозиціями до щорічної моніторингової доповіді "Цілі розвитку тисячоліття: Україна – 2014" щодо індикатору кількості працівників, які пройшли перепідготовку та підвищили кваліфікацію Хмелевська О.М., Горемикіна Ю.В.  
02–03.10.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Цимбал О.І.
Ярош О.М.
Новак І.М.
виступ “Вплив ціннісних орієнтацій молоді на успішність завершення транзиту молоді на ринку праці”
виступ “Вплив ціннісних орієнтацій молоді на успішність завершення транзиту молоді на ринку праці”
виступ «Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці»
02.10.2014 Міжнародний круглий стіл “Ґендерна рівність та рівні відносини в секторі безпеки і оборони України: сучасність та майбутнє” Герасименко Г.В. виступ “Визначення ґендерних проблем в Україні”
01.10.2014 Засідання робочої групи з упровадження моніторингу і оцінки досягнень щодо забезпечення гідної праці в Україні за методологією МОП в Міністерстві соціальної політики Макарова О.В. участь в обговоренні
29.09 – 03.10.2014 Підготовка аналітичних записок по ІРЛР у регіонах України Хмелевська О.М., Калашнікова Т.М., Герасименко Г.В., Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В., Герасименко І.В. підготовлено та відправлено до облдержадміністрацій у 16 регіонів: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької, Чернігівської областей/td>
01–03.10.2014 Редагування IV розділу монографії “Людський розвиток в Україні: історичний вимір” Хмелевська О.М.  
01–03.10.2014 Аналіз даних для моніторингу програм соціальної підтримки населення за 2012–2013 роки Ничипоренко С.В.  
30.09.2014 Підготовка пропозицій по доопрацюванню анкет модульного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань дитячої праці для Держстату Ткаченко Л.Г.  
29–30.09.2014 Участь у підготовці матеріалів до засідання Міжвідомчої робочої групи з формування Національного плану дій з питань старіння для Міністерства соціальної політики Ткаченко Л.Г.  
30.07. 2014 р.

Тренінги з питань гендерної нерівності для цільових груп молоді на замовлення мережі агенцій ООН (м. Київ)

Герасименко Г.В. Проведення тренінгів з питань гендерної нерівності для цільових груп молоді
29.07.2014 р. Всеукраїнський форум «Трансформація державної молодіжної політики: Перспектива – 2020» (м. Київ) Ничипоренко С.В. Участь у обговоренні пріоритетів молодіжної політики щодо надання житла молоді
17.07.2014 р. Круглий стіл «Національне дослідження дитячої праці в Україні 2014» (Київ) Новак І.М. Участь у обговоренні питань дитячої праці в Україні

13-19.07.

2014 р.

XVIII Світовий соціологічний конгрес, м. Йокогама (Японія)

Герасименко Г.В. Виступ з доповіддю на тему: «Неврахована праця та внесок жінок в Україні»
7.07.2014 р. Фокус-група з вимушеними переселенцями (с. Коцюбинське) Макарова О.В. Проведення фокус-групи з вимушеними переселенцями
19.06.2014 Практичне заняття з висвітлення питань людського розвитку в Київській Школі Економіки Макарова О.В. Виступ на тему «Яке значення концепції людського розвитку у суспільному світі? Основні поняття, статистичні дані, джерела інформації, підходи до вимірювання людського розвитку в Україні»
19.06.2014 Відкрита панельна дискусія «Значення людського капіталу для забезпечення сталого економічного розвитку України» Макарова О.В. Виступ на відкритій панельній дискусії в Київській Школі Економіки
19.06.2014 Навчальний семінар «Датська система професійної освіти і навчання», Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» Ткаченко Л.Г. Ознайомлення з системою професійній освіти Данії, структура програм та принципи професійної освіти, сучасні виклики та проблеми
17.06.2014 Круглий стіл «Професійно-технічна освіта в Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку» Макарова О.В. Виступ на тему: «Демографічні реалії, освіта та зайнятість молоді»,

Модерування круглого столу

13.06.2014 Міжнародна конференція «Діалог про народонаселення та розвиток: нарощування людського капіталу для процвітання в Східній Європі та Центральній Азії» (м. Прага, Чехія) Макарова О.В. Виступ на міжнародній конференції «Діалог про народонаселення та розвиток: нарощування людського капіталу для процвітання в Східній Європі та Центральній Азії»

06.06.2014 р.

Засідання Робочої групи з радником з гендерних питань Програми розвитку ООН

Герасименко Г.В.

З приводу підготовки презентації від Міністерства соціальної політики України на конференції «Діалог про народонаселення та розвиток»

04-05.06.2014 р. Навчальний семінар «Забезпечення якості у системі професійної освіти та навчання», Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» Ткаченко Л.Г. Ознайомлення з Європейської рамкою кваліфікацій та європейськими моделями забезпечення якості у професійній освіті, можливості змін в українській моделі та підходах до забезпечення якості освіти

4.06.2014 р.

Участь у парламентських слуханнях

Ничипоренко С.В., Горемикіна Ю.В.

Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення

02.06.2014 р.

Засідання Робочої групи З представники міністерства освіти України з питань співробітництва та підготовки Круглого столу з проблем професійної освіти

Макарова О.В., Хмелевська О.М.

Питання взаємодії департаменту професійно-технічної освіти МОН та ІДСД ім.. М.В.Птухи НАН України: можливі напрями подальшої співпраці.

29.05.2014 р.

Засідання Робочої групи

Макарова О.В., Цимбал О.І.

Обговорення індикаторів результативності виконання Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері регіонального розвитку

29.05.2014 р.

Семінар-практичне заняття «Сталий розвиток у контексті «зеленої» економіки: міжнародний досвід, рекомендації для України, приклади практичного застосування», (Українська Асоціація Видавців (УАВПП) та Представництво ПРООН в Україні)

Ткаченко Л.Г.

Виступ з доповіддю «Як створювати зелені робочі місця? Приклади для практичної роботи»

27.05 2014 р.

Круглий стіл «Жінки і засоби масової інформації»

Герасименко Г.В.

Виступ на тему: «Дискримінація на ринку праці в Україні»

 

2013 р.

 

Назва

Ранг

Час, місце
проведення

Диференціація заробітної плати

Круглий стіл

29 січня 2013 р., м. Київ

Обговорення питання про підсумки роботи Міністерства соціальної політики України у 2012 р.

Засідання колегії Міністерства соціальної політики України

01 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальний вимір модернізації у сфері праці: ринок праці. Профспілки повинні діяти.

Світове кафе

24 січня 2013 р., м. Київ

Надання експертної оцінки з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 рр.

Засідання експертної ради з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 рр.

08 лютого 2013 р., м. Київ

Засідання робочої групи з опрацювання питання про хід виконання Рекомендацій «круглого столу» на тему: «Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення»

Засідання робочої групи

19 лютого 2013 р., м. Київ

Рівність жінок і чоловіків задля соціального розвитку

Круглий стіл

04 березня 2013 р., м. Київ

Справедлива оплата праці

Круглий стіл

18 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальна справедливість в соціальному страхуванні та пенсійному забезпеченні

Круглий стіл

18 лютого 2013 р., м. Київ

Соціальна справедливість: гідна праця та соціальний захист

Міжнародна конференція

19 лютого 2013 р., м. Київ

Доповідь за результатами теми «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»

Засідання Бюро відділення Президії НАН України.

20 лютого 2013 р., м. Київ

Обговорення неузгоджених позицій проекту Генеральної угоди, зокрема щодо обов’язковості тарифної системи оплати праці та величини ставки першого тарифного розряду

Двосторонні консультації з підготовки нової Генеральної угоди

01 квітня 2013 р., м. Київ

Обговорення виконання Рекомендацій круглого столу на тему: «Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення»

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики

4 квітня 2013 р., м. Київ

Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології

IV Міжнародна науково-практична конференція

11-12. квітня 2013 р ДЕТУТ, м. Київ

Про практику застосування Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності

Круглий стіл

17 квітня 2013 р., Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці, м. Київ

Прискорення ППП в Україні

2-a конференція «Прискорення ППП в Україні»

11-12 квітня 2013 р., м. Київ

Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо

Круглий стіл

03 червня 2013 р., м. Київ

Перспективи легалізації зарплат

Круглий стіл

04 червня 2013 р., м. Київ

Дні інформаційного суспільства - 2013

Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю

21-22 травня 2013 р., м. Київ

Вдосконалення судової статистики в Україні

Круглий стіл

21 травня 2013 р., м. Київ

Стан виконання 3-ї Цілі розвитку тисячоліття: забезпечення гендерної рівності

Круглий стіл

11 червня 2013 р., м. Київ

Обговорення положень підрозділу «Розвиток систем соціального страхування та пенсійного забезпечення»  проекту Концепції соціального розвитку України

Нарада

16. липня 2013 р., м. Київ

Обговорення сучасного стану та шляхів вдосконалення пенсійної системи України

Круглий стіл

19 липня 2013 р.,
Мінсоцполітики України, м. Київ

Обговорення проблем доступності освіти та зайнятості для осіб з інвалідністю в Україні

Круглий стіл

20 липня 2013 р., ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» під егідою Мінсоцполітики України, м. Київ

Обговорення попередніх результатів мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4) в Україні

Круглий стіл

25 липня.2013 р., м. Київ

Обговорення законопроектів з гендерної тематики

Робоча зустріч

31 липня 2013 р., м. Київ, Мінсоцполітики України

Обговорення питань з гендерної проблематики

Робоча зустріч з представниками ГО «Жінка третього тисячоліття»

14 серпня 2013 р., м. Київ

Тематична зустріч з питань запровадження механізмів стимулювання роботодавців до створення безпечних і нешкідливих умов праці

Тематична зустріч

07 серпня 2013 р., м. Київ, Міндоходів України,

Обговорення підготовки видання публікації «Стан жінок на ринку праці»

Робоча зустріч з підготовки видання публікації

13 серпня 2013 р., м. Київ, Фонд народонаселення ООН

Реалізація державної житлової політики в України: реалії та перспективи

Круглий стіл

21 серпня 2013 р., м. Київ

Представлення проекту Концепції соціальної політики України до 2023 р.

Розширене засідання Науково-експертної ради з підготовки проекту Концепції соціальної політики України до 2023 р.

02 вересня 2013 р., м. Київ, Мінсоцполітики України

Державний бюджет – 2014: очікування, можливості, загрози

Круглий стіл

05 вересня 2013 р., ФПУ, м. Київ

Участь у обговоренні питань удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права багатодітних жінок на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та отримання одноразової винагороди

Засідання міжвідомчої робочої групи

05 вересня 2013 р., м. Київ

Обговорення проекту Концепції підвищення престижності праці в Україні

Круглий стіл

09 вересня 2013 р., м. Київ

Соціальна адаптація жінок, які виходять з декретної відпустки

Круглий стіл, Мінсоцполітики України

10 вересня 2013 р., м. Київ

Соціально-економічний розвиток регіонів

Міжнародна науково-практична конференція

13 вересня 2013 р., м. Київ

Обговорення ризиків у разі прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці

Робоча зустріч

13 вересня 2013 р., м. Київ

Национальная политика в области старения

Науково-практичний семінар

17 вересня 2013 р., м. Київ

Участь у зустрічі експертів «Виклики молодіжної зайнятості в Україні: відповідь профспілок»

Зустрічі експертів, організована ФПУ та Фондом ім. Фрідріха Еберта

21 вересня, 2013 р., м. Київ

 

Зв’язок із засобами масової інформації

 

Дата

Подія

Учасники

Тема, основні аспекти

30 листопада 2015

Інтерв’ю газеті «Голос України»

Хмелевська О.М.

Коментар про доцільність закриття сільських шкіл

23 травня 2014

Інтерв’ю газеті «Бизнес»

Макарова О.В.

Коментарі щодо житлових субсидій в Україні

07 лютого 2012 р.

«ІнвестГазета» 

Герасименко Г.В.

«Участь жінок в розвитку економіки країни»

11 березня 2012 р.

Інтерв’ю телеканалу «1+1» для ТСН-тиждень

Герасименко Г.В.

«Слабка стать»

14 березня 2012 р

Інтерв’ю телеканалу UBR

Герасименко Г.В.

«Демографічні виміри гендерної нерівності»

17 березня 2012 р.

Інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр»

Герасименко Г.В.

Демографічні виміри гендерної нерівності

21 березня 2012 р.

Інтерв’ю на радіоканалі Ера FM, передача «Вимір життя. Соціум»

Герасименко Г.В.

«Україна може перетворитися на країну літніх, самотніх та бідних жінок»

19 вересня 2012 р.

Інтерв’ю газеті «День»

Макарова О.В.

Щодо стану людського розвитку регіонів

27 листопада 2012 р.

Інтерв’ю Інтернет-виданню «УКРІНФОРМ»

Герасименко Г.В.

«Українські жінки заробляють на чверть менше за чоловіків»

24 жовтня 2013 р.

ТК «Рада»

Макарова О.В.

Інтерв’ю До дня ООН


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2012.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf
http://www.undp.org.ua/ua/local-development-and-human-security
http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals/mdgs-in-ukraine
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l33230_en.htm http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
http://ukrstat.gov.ua/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/