ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Makarova

МАКАРОВА Олена Володимирівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yHVgQEgAAAAJ&hl=ru

Завідувач відділом досліджень людського розвитку

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

+3 8(044) 482 17 45
makarova@idss.org.ua
makarova_h@ukr.net


Співробітники:

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф., академік НАНУ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PpRmG9cAAAAJ&hl=uk

НОВІКОВ Валерій Миколайович
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф., засл. діяч н. і т.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wBZTKZ8AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-5892-815Х

РОМАНЮК Сергій Андрійович
Головний науковий співробітник, д.е.н., доц., заслужений економіст України
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Va_1NeMAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-1219-1513

ЛІСОГОР Лариса Сергіївна
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф.
https://scholar.google.com/citations?user=Gf-Czm4AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-5624-597X

ЛЧУГУНОВ Ігор Якович
Головний науковий співробітник, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

ХМЕЛЕВСЬКА Оксана Михайлівна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CEmYuPUAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-6982-1312

ШЕЛУДЬКО Наталія Михайлівна
Провідний науковий співробітник, д.е.н., проф.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NKjbq2AAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-6936-3158

ШЕЛУДЬКО Наталія Михайлівна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

КАЛАШНІКОВА Тетяна Миколаївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cLvbkB0AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-7963-3155

НОВАК Ірина Миколаївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IrYwuYQAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-4579-2470

НИЧИПОРЕНКО Світлана Володимирівна
Старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lNb2EREAAAAJ&hl=uk

ГОРЕМИКІНА Юлія Володимирівна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rYXUZIIAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-1580-7993

ЖУК Інеса Леонідівна
Старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.ru/citations?user=zw8VG4QAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-0840-8751

ДІДКІВСЬКА Олена Григорівна
Науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sp_47CgAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-0969-4198

ГЕРАСИМЕНКО Ірина Володимирівна
Головний інженер

ОТКИДАЧ Максим Володимирович
Головний економіст
https://scholar.google.com/citations?user=8Uw3xfMAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-7665-7979

ІВАЩЕНКО Сергій Васильович
Головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CqK4DAsAAAAJ
ORCID 0000-0002-4084-4967

Основний напрям відділу – дослідження людського розвитку.
Результатами досліджень є:

 • методологія дослідження людського розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • встановлення і дослідження закономірностей та типологізації людського розвитку, зокрема з використанням методів кластеризації, моделювання та прогнозування;
 • виявлення та ідентифікація ризиків людського розвитку;
 • розроблення теоретичного підґрунтя соціального інвестування у сталий людський розвиток;
 • розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку;
 • моніторинг та оцінювання соціальної політики, спрямованої на забезпечення сталого людського розвитку, зокрема з питань освіти, соціального захисту, сімейної та молодіжної політики, ґендерних проблем, соціальних інвестицій тощо;
 • дослідження соціально-трудових відносин та ролі соціального діалогу у забезпеченні сталого людського розвитку;
 • розроблення показників для моніторингу Цілей Сталого розвитку для України.

УЧАCТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В НДР

НДР «Соціальне залучення вразливих верств населення: політика в умовах децентралізації» (початок І кв. 2022 р., закінчення ІV кв. 2023 р., керівник д.е.н., член-кореспондент НАН України Макарова О.В.)

Метою наукового проєкту є розроблення напрямів та механізмів реалізації політики соціального залучення вразливих верств населення в умовах децентралізації.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що у ході децентралізації повноваження у сфері соціального захисту та надання соціальних послуг передаються з центрального рівня на рівень територіальних громад з метою максимального наближення до споживачів. Для реалізації цих повноважень у територіальних гомадах мають бути створені відповідні соціально-економічні умови, ресурсна база, інфраструктурне забезпечення, система управління. Процес передачі повноважень є доволі складним, він потребує розроблення інструментарію та методичного забезпечення для оцінювання соціальних потреб громади, включаючи потреби окремих соціально-демографічних груп, оцінювання наявного потенціалу громад щодо захисту вразливих верств населення, розроблення стратегій інклюзивного розвитку.

Загальний план проведення досліджень складається з двох етапів.

На першому етапі (2022 рік) передбачається узагальнення інформації щодо процесів децентралізації в Україні та їх результатів щодо розподілу соціальних повноважень, ідентифікація вразливих груп населення, оцінювання ризиків соціального відторгнення, розроблення методичний підходів та системи показників для оцінювання потенціалу місцевих громад щодо виконання власних соціальних зобов'язань.

На другому етапі (2023 рік) передбачається проведення пілотної апробації розроблених підходів та інструментарію оцінювання потенціалу громад, аналіз отриманих результатів, розроблення рекомендацій щодо політики соціального залучення вразливих верств населення та формування стратегії інклюзивного розвитку громад.

Отримані у ході виконання завдань проєкту результати (методичні підходи, інструментарій оцінювання потенціалу громад, рекомендації щодо використання результатів оцінювання при формуванні політики соціального залучення та стратегій інклюзивного розвитку) сприятимуть підвищенню ефективності політики соціального залучення вразливих верств населення, виявленню та кращому використанню наявного потенціалу громад для забезпечення інклюзивного розвитку. Очікувані результати відзначатимуться науковою новизною, оскільки наразі процес передачі соціальних повноважень не є забезпеченим якісною та надійною інформацією для прийняття рішень, зокрема, відсутній інструментарій для оцінювання потенціалу громад для забезпечення власних соціальних зобов'язань, відсутня методологія формування пріоритетів та напрямів політики соціального залучення.

НДР «Оцінювання національної соціальної політики у контексті глобальних викликів» (початок ІІІ кв. 2021 р., закінчення ІІ кв. 2024 р., керівник д.е.н., член-кореспондент НАН України Макарова О.В.)

Мета роботи - розроблення методології оцінювання національної політики як відповіді на сучасні глобальні виклики для людського розвитку в Україні.

Для досягнення мети передбачається розв’язання таких завдань:
• ідентифікація глобальних соціальних викликів;
• розроблення концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
• побудова матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості таких впливів; розроблення методології оцінювання політики з позицій адекватності визначення цілей та завдань, стратегічних напрямів глобальним викликам;
• оцінка результативності рішень у сфері соціальної політики, зокрема на місцевому рівні;
• розроблення рекомендацій щодо корегування соціальної політики.

Очікується отримання таких результатів:
• розвиток концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
• розробка матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості впливів глобальних загроз;
• створення методології оцінювання соціальної політики з точки зору її результативності та спрямованості на мінімізацію глобальних загроз та досягнення цілей сталого людського розвитку;
• підготовка звіту з оцінки соціальної політики України;
• розробка рекомендацій для удосконалення соціальної політики.

Отримані результати стануть основою для прикладних досліджень у сфері соціальної політики, спрямованих на мінімізацію ризиків глобальних загроз, запровадження моніторингу з питань соціальної політики. Рекомендації щодо удосконалення соціальної політики будуть використовуватись при розробці стратегічних документів та окремих програм, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку для України.

НДР «Соціальне інвестування у сталий людський розвиток» (початок І кв. 2019 р., закінчення ІІ кв. 2021 р.).

Мета роботи – розроблення теоретико-методологічних основ соціального інвестування на основі поєднання принципів інвестиційної спрямованості на розвиток та дотримання принципів соціально відповідальної, етичної поведінки економічних суб’єктів.

У дослідженні розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення сутності розширеного тлумачення соціального інвестування не лише фінансового, а й такого, що включає соціальний та інтелектуальний капітал, кваліфікацію, працю, доброчинність тощо; визначення критеріїв та принципів соціального інвестування.

Основні результати:

 • розкрито зміст соціальних інвестицій як засобу досягнення цілей сталого людського розвитку задля покращення якості життя, зростання людського і соціального потенціалу, визначена новітня місія соціального інвестування у сталий людський розвиток в контексті мінімізації соціальних ризиків;
 • розроблено методологію дослідження соціального інвестування у сталий людський розвиток, зокрема, запропоновано методологічний підхід, що розглядає соціальні інвестиції як інструменти соціальних впливів, спрямовані на досягнення конкретних соціальних результатів або загального соціального ефекту, позитивна дія якого поширюється на все суспільство або на окремі групи населення; здійснено класифікацію соціальних інвестицій, із виокремленням фінансових та нефінансових інвестицій та імпакт інвестицій у сталий людський розвиток; запропоновано методологічні підходи до оцінювання інвестицій на основі поєднання комбінованих методів та використання різних інформаційних джерел;
 • розкрито прикладний потенціал концепції масштабування на основі узагальнення концептуальних рамок та новітніх інституційних практик масштабування у сфері освіти. Зроблено висновок про доцільність використання концепції масштабування у сферах освітньої діяльності, для яких критично важливими є результативність і темпи упровадження відповідних нововведень;
 • на базі використання концепції масштабування запропоновано механізм практичного запровадження та поширення ефективних соціальних інвестицій, що дає змогу виокремити фінансові та нефінансові інструменти соціального інвестування, визначити соціальні компоненти процесу впливів, побудувати логіку узгодженості ключових компонентів, процесів і результатів масштабування;
 • удосконалено підходи до оцінювання бюджетної політики як джерела соціальних інвестицій та розроблено методику оцінки бюджетних інвестицій, зокрема інвестицій в освіту та охорону здоров’я;
 • сформовано пріоритетні напрями, стратегії та форми соціального інвестування на різних рівнях (державному, місцевому, індивідуальному), а також розроблено пропозиції щодо політики формування та поширення цінностей соціальної відповідальності як довгострокової соціальної інвестиції (у системі освіти, виховання, інформаційному просторі), пропозиції щодо включення етичних норм у структуру механізмів інвестування у людський розвиток, протидії формуванню «негативного» соціального капіталу;
 • обґрунтовано роль соціальної відповідальності організації як механізму соціального інвестування на корпоративному рівні, встановлено взаємозв’язок концепцій соціального інвестування, сталого людського розвитку та соціальної відповідальності організації з політикою корпоративної соціальної відповідальності, здійснено оцінку внутрішніх соціальних інвестицій для забезпечення сталого розвитку людського капіталу організації на основі аналізу витрат на утримання робочої сили, розроблені рекомендації щодо оцінювання соціальних інвестицій на корпоративному рівні для забезпечення сталого людського розвитку.

Методологічні розробки щодо оцінювання інвестиційної спрямованості соціальних видатків можуть стати основою для подальших фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціоекономіки, зокрема, з питань забезпечення сталого людського розвитку, соціально відповідального бюджетування, етичних принципів.

Використання розробленого інструментарію соціального бюджетування надасть можливість запровадити моніторинг соціальних програм та їх оцінювання з точки зору забезпечення інтересів та потреб окремих груп населення.

Рекомендації щодо реалізації політики можуть бути використані при розробці стратегічних документів та окремих соціальних програм щодо реалізації Цілей Сталого Розвитку для України.


Учаcть співробітників відділу досліджень людського розвитку в НДР за 2021-2024 рр.

НДР «Оцінювання національної соціальної політики у контексті глобальних викликів» (початок ІІІ кв. 2021 р., закінчення ІІ кв. 2024 р.).

Мета роботи - розроблення методології оцінювання національної політики як відповіді на сучасні глобальні виклики для людського розвитку в Україні.

Для досягнення мети передбачається розв’язання таких завдань:

 • ідентифікація глобальних соціальних викликів;
 • розроблення концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
 • побудова матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості таких впливів; розроблення методології оцінювання політики з позицій адекватності визначення цілей та завдань, стратегічних напрямів глобальним викликам;
 • оцінка результативності рішень у сфері соціальної політики, зокрема на місцевому рівні;
 • розроблення рекомендацій щодо корегування соціальної політики.
 • Очікується отримання таких результатів:
 • розвиток концептуальних засад оцінювання впливу глобальних викликів на людський розвиток в Україні;
 • розробка матриці актуальності, ризикованості та соціальної значущості впливів глобальних загроз;
 • створення методології оцінювання соціальної політики з точки зору її результативності та спрямованості на мінімізацію глобальних загроз та досягнення цілей сталого людського розвитку;
 • підготовка звіту з оцінки соціальної політики України
 • розробка рекомендацій для удосконалення соціальної політики.

Отримані результати стануть основою для прикладних досліджень у сфері соціальної політики, спрямованих на мінімізацію ризиків глобальних загроз, запровадження моніторингу з питань соціальної політики. Рекомендації щодо удосконалення соціальної політики будуть використовуватись при розробці стратегічних документів та окремих програм, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку для України.

Публікації співробітників відділу досліджень людського розвитку 2021 рік

Монографії

 1. Економіка. Економічні науки: Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру: кол. моногр. / В.М. Новіков, Ю.О. Карягін, А.Г. Гвелесіані / за наук. ред. д.е.н., проф. В. Новікова: НАН України, Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи; Ін-т укр.-польск. співпрац.; Вищ. школ. тур. та ін.-х мов у Варшаві. — Київ, 2021. — 94 с. ( 3,7 ум. др. арк.). – Тираж 500 прим. - ISBN 978-966-02-9573-5.
  Анотація: Під інвестиціями в соціальну інфраструктурну розуміються всі види поточних бюджетних ресурсів (коштів), що спрямовані на покращення умов життєдіяльності громадян, а також ресурси на матеріальний та технологічний розвиток соціально важливих видів діяльності. Проаналізовані тенденції, динаміки та структури бюджетних видатків на охорону здоров’я, освіту, культуру та мистецтво. Обґрунтовується пропозиція щодо цільової планової діяльності у сфері державного бюджетного інвестування соціальної інфраструктури. Потрібна оновлена бюджетна політика, комплементарна до умов розвитку соціальної інфраструктури. Для якісної розробки місцевих бюджетів, їх збалансування потрібні інструменти бюджетного регулювання, засновані на програмних принципах, соціальних та професійних стандартах, погодженої фіскальної політики з економічним потенціалом регіонів.
 2. Економіка. Економічні науки: Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення: кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. — Київ, 2019. — 270 с. (16,88 ум. др. арк.). – Тираж 200 прим. - ISBN 978-966-02-9556-8 (у складі авторів: Хмелевська О.М., Новак І.М., Герасименко Г.В., Дідківська О.Г., Іващенко С.В., Калашнікова Т.М., Макарова О.В., Ничипоренко С.В., Новіков В.М., Откидач М.В.).
  Анотація: У монографії представлено основні результати досліджень, спрямованих на розв’язання проблеми підвищення своєчасності та повноти інформації щодо динаміки рівня життя населення України, необхідної для прийняття управлінських рішень у сфері соціально-економічної політики та оцінки її результативності й ефективності. Висвітлено методологічні підходи до розрахунку Індексу благополуччя населення України, що базується на узагальненні міжнародного досвіду у цій сфері та національного досвіду розрахунків Індексу регіонального людського розвитку. Розглянуто сучасний прикладний інструментарій оперативного оцінювання та прогнозування окремих показників рівня життя населення. Для дослідників рівня життя населення, соціологів, експертів з соціально-економічної проблематики, аспірантів та студентів, які цікавляться проблемами соціальної економіки та статистики.

Монографії у співавторстві з іншими організаціями:

 1. Економіка. Економічні науки: Społeczeństwo i gospodarka w czasie pandemii COVID-19. Monografia wieloautorska. Redakcja naukowa: J.Kariagin, Zd.Sirojć. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021. – 262 с. ( __ ум. др. арк.). – Тираж __ прим. - ISBN 978-83-8209-124-3 (у складі авторів: Макарова О.В., Новіков В.М., Новак І.М.).
 2. Економіка. Економічні науки: Polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pandemii COVID-19 w Europie środkowej i wschodniej. Monografia wieloautorska. Redakcja naukowa prof.: W.Słomskiego, Z.Sirojcia i J.Kariagina. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021. – 341 с. ( __ ум. др. арк.). – Тираж __ прим. - ISBN 978-83-8209-___-_ (у складі авторів: Новіков В.М., Новак І.М., Жук І.Л., Лісогор Л.С., Іващенко С.В.)

Збірники наукових праць:

 1. 1. Економіка. Економічні науки: Petrova, I., Kravchenko І., Lisogor, L. &.Chuvardynskyi, V. (2021) Employment flexibility in Ukraine: Advantages and Limitations // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(38), 490–498. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237481. (група А).

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних баз даних:

 1. Економіка. Економічні науки: Makarova, O., Kalashnikova, T. & Novak, I. The impact of energy consumption on quality of life in the world: methodological aspects of evaluation. Economic Annals-ХХI: Volume 184, Issue 7-8, Pages: 29-37, September 10, 2020. https://doi.org/10.21003/ea.V184-03
 2. Економіка. Економічні науки: Новіков В.М. Соціальний потенціал інституту некомерційних організацій. Демографія та соціальна економіка, 2021, 1(43): C. 80–100. https://doi.org/10.15407/dse2021.01.080 (категорія Б)
 3. Горемикіна Ю.В. Підтримка та стимулювання економічної активності людей з інвалідністю та частковою працездатністю / Ю. В. Горемикіна, Т. М. Котенко // Економіка та суспільство.- №27.- 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-23 (категорія Б)

Статті в закордонних виданнях:

 1. Економіка. Економічні науки: Nowikow W. Aktualne problemy innowacyjnej edukacji zawodowej w gospodarkach Ukrainy i Polski (w jęz. ros.) / Turystyka jako sfera aktywności gospodarczej i edukacyjnej Jurij Kariagin, Zdzisław Sirojć.– Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR. - 2021.- p. 125-132.

Інші статті:

 1. Економіка. Економічні науки: Горемикіна Ю. В. Специфіка операційної системи організації-надавача соціальних послуг / Ю.В. Горемикіна // Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. - №2 (6). – 2020. – С. 37-45 . - DOI: http://doi.org/10.32750/2020-0203

Тези доповідей і матеріали конференцій:

 1. Економіка. Економічні науки: Новак І.М. Мотиваційні детермінанти міграційних процесів у сфері праці / Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки та міграційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 березня 2021 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021. – С. 54–57.
 2. Економіка. Економічні науки: Новак І.М., Жук І.Л. Оцінювання соціальних інвестицій для забезпечення сталого людського розвитку на корпоративному рівні / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. – Днепр: Середняк Т. К., 2021. –339 с.– С. 140–142.
 3. Економіка. Економічні науки: Макарова О.В., Новак І.М. Цілі сталого розвитку – 2030 Україна: актуальність перегляду індикаторів гідної праці / Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. – 396 с. –C. 141–146.
 4. Економіка. Економічні науки: Дідківська О.Г. Еко-інновації, їх значення та напрямки впровадження// Економіка, управління, фінанси: принципи взаємодії та механізми розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 травня 2021 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2021. – С. 61-64.
 5. Економіка. Економічні науки: Горемикіна Ю.В. Соціальні інвестиції та імпакт-інвестиції як напрямки інноваційного розвитку / Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. – 230 с. – С. 73-75.
 6. Економіка. Економічні науки: Горемикіна Ю.В. Цифрова конкурентоспроможність Китаю / Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів;15–16 квітня 2021 р. — Київ: КНЕУ, 2021. — 232 с. – С. 52-53.
 7. Економіка. Економічні науки: Череватський Д.Ю., Новак І.М. Щодо розв’язання економіко-соціальних проблем шахтарських монопрофільних міст. / Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку. Збірка наук. праць XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2021 р.) / Інститут вугільних енерготехнологій НАН України. – К.: ТОВ «Гнозіс», 2021. - 222 с., С. 179-185.
 8. Економіка. Економічні науки: Новак І.М. Професійні стандарти: завдання та етапи впровадження / Національні особливості державного регулювання економіки та управління: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 16 жовтня 2021 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. – 92 с., С. 68-73.
 9. Економіка. Економічні науки: Новак І.М., Жук І.Л. Impact-інвестиції: проблеми та методи оцінювання / Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії. Мат. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2021 року). – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С. 94-99.

Інші видання:

 1. Економіка. Економічні науки: Новак І.М., Оверковський Б.М., Покотиленко Р.В. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і врегулювання права працівників на страйк в Україні. – К., 2021. – 27 с.
 2. Економіка. Економічні науки: Новак І. Спрощення трудового законодавства, яке ускладнить усім життя. Дзеркало тижня, 24.05.2021 https://zn.ua/ukr/macrolevel/sproshchennja-trudovoho-zakonodavstva-jake-uskladnit-usim-zhittja.html
 3. Економіка. Економічні науки: Макарова О., Новак І. Гідна праця по-українськи. Дзеркало тижня, 15.07.2021 https://zn.ua/ukr/macrolevel/hidna-pratsja-po-ukrajinski.html
 4. Економіка. Економічні науки: Новак І., Оверковський Б., Пугачова А. Професійні стандарти в гірничо-металургійному комплексі. Рекомендації організаціям Профспілки металургів і гірників України. – К., 2021. – 68 с.
 5. Подано до друку:

  1. Економіка. Економічні науки: Новак І.М. Витрати на робочу силу: соціальні інвестиції для сталого людського розвитку. Демографія та соціальна економіка. – 2022. - №1 (1,0 др.арк.). (категорія Б).
  2. Економіка. Економічні науки: Горемикіна Ю.В. Соціальні та імпакт-інвестиції у контексті сталого розвитку.
  3. Економіка. Економічні науки. Дідківська О.Г. Взаємозв’язок між розвитком інновацій та досягненням ЦСР.- Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 175. – Дніпро: ПДАБА, 2021. (категорія Б).
  4. Економіка. Економічні науки. Лісогор Л.С., Руденко Н.В. Оцінка структурних змін зайнятості на регіональних ринках праці // Економіка, управління та адміністрування (фахові видання Житомирської політехніки), категорія Б (2021).
  5. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ

   Участь у телепередачах

   Назва матеріалу у ЗМІ, дата публікації Співробітник установи, який підготував матеріал
   1 Український медіа-центр, 06.10.2022, інтерв’ю «Демографічна ситуація в Україні: оцінки, прогнози, ризики» Лібанова Е.М.
   2 Інтерв’ю одеському телеканалу на тему "Цьогорічне зарахування до 10 класу в умовах адміністративно-територіальної реформи" Хмелевська О.М.
   3 Інтерв’ю каналу «1+1» ТСН щодо проблеми інтернатів для людей похилого віку Макарова О.В.

   Публікації у друкованих та електронних ЗМІ

   Назва матеріалу у ЗМІ, дата публікації Співробітник установи, який підготував матеріал
   1 Енергетичні хаби й електростанції замість шахт — рішення, на яке чекала Україна. Стаття в «Дзеркало тижня», 07.02.2022 https://zn.ua/ukr/promyshliennost/enerhetichni-khabi-j-elektrostantsiji-zamist-shakht-rishennja-na-jake-chekala-ukrajina.html Новак І.
   2 10.02.2022. Як пом’якшити демографічні загрози економіці?, форум «Як пом’якшити демографічні загрози економіці?», виступ щодо компенсаторів зменшення чисельності робочої сили за рахунок підвищення якості зайнятості. коментар в «Дзеркалі тижня» https://zn.ua/ukr/promyshliennost/enerhetichni-khabi-j-elektrostantsiji-zamist-shakht-rishennja-na-jake-chekala-ukrajina.html Новак І.
   3 09.05.2022. Відсутність роботи під час війни. Як компенсувати? коментар в «Дзеркалі тижня» 9.05.2022. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ekspert-prohalini-v-zakonodavstvi-perekladajut-na-plechi-ukrajintsiv-naslidki-prikhovanoho-bezrobittja-pid-chas-vijni.html Новак І.
   4 Новий закон про працю. Діалогу не буде? Стаття в «Дзеркало тижня», 11.10.2022 https://zn.ua/ukr/macrolevel/novij-zakon-pro-pratsju-dialohu-ne-bude.html Новак І.
   5 Спрощення трудового законодавства, яке ускладнить усім життя. Дзеркало тижня, 24.05.2021 https://zn.ua/ukr/macrolevel/sproshchennja-trudovoho-zakonodavstva-jake-uskladnit-usim-zhittja.html Новак І.
   6 Гідна праця по-українськи. Дзеркало тижня, 15.07.2021 https://zn.ua/ukr/macrolevel/hidna-pratsja-po-ukrajinski.html Макарова О., Новак І.
   7 Інтерв’ю газеті «День» з питань гендерного розриву у заробітній платі жінок та чоловіків, 04.11.2021 Макарова О.В.