ВІДДІЛ МІГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основні напрями та результати досліджень:


Комплексний аналіз міграційної ситуації у сучасній Україні:

 • здійснено комплексне міграційне районування території України, яке враховує тенденції як стаціонарної, так і трудової міграції;
 • обґрунтовано поняття «міграційна група», сформовано систему критеріїв виділення міграційних груп;
 • сформовано багатомірну класифікацію населення за міграційними ознаками;
 • здійснено оцінку масштабів «радянської діаспори» в Україні.

Дослідження трудової міграції з України:

 • здійснено науково обґрунтовану оцінку масштабів зовнішніх трудових міграцій та проаналізовано їх тенденції;
 • проведено аналіз ситуації у сфері торгівлі людьми;
 • виявлено особливості зовнішньої трудової міграції молоді;
 • здійснено опитування українських заробітчан, які перебувають на роботі за кордоном, щодо особливостей трансфертної поведінки;
 • розроблено алгоритм розрахунку зовнішнього трудового потенціалу населення.

Виявлення впливу міграції на демографічний і демоекономічний розвиток:

 • розроблено методику оцінки впливу міграції на трансформації статево-вікового складу населення;
 • здійснено оцінку впливу зовнішньої трудової міграції на чисельність і структуру населення України;
 • сформовано новий методичній підхід до оцінки обсягів доходів трудових мігрантів і грошових переказів на основі поєднання відомостей вітчизняної та зарубіжної статистики;
 • обґрунтовано та оцінено фінансовий ефект від можливої реалізації зворотними трудовими мігрантами підприємницьких настанов;
 • здійснено кількісну оцінку взаємовпливу міграційних процесів та окремих складових людського розвитку;
 • розроблено основні напрями теоретичного обґрунтування вивчення впливу інфраструктурних чинників на перебіг міграційних процесів на основі поглибленого аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових підходів;
 • введено в науковий обіг показник співвідношення чисельності умовних споживачів та умовних виробників (розрахований на основі повікових рівнів виробництва і споживання) як узагальненої характеристики економічної цінності вікової структури населення, здійснено оцінку вкладу міграцій у динаміку показника.

Прогнозування міграції населення:

 • розроблено методику прогнозування міграції з оцінюванням перспективних параметрів прибуття та вибуття, а також статевовікової структури мігрантів залежно від типу і географічного напрямку переміщень;
 • розроблено варіантний прогноз міграції населення України (до 2065 р.) і регіонів (до 2035 р.) як складову демографічного прогнозу;
 • визначено роль міграцій у перспективному демографічному розвитку.

Дослідження етнічного складу населення і чинників його динаміки:

 • сформовано класифікацію етнічних груп за характером розселення та періодом проживання на території України;
 • розроблено Словники національностей і мов для використання у процесі опрацювання матеріалів Всеукраїнського перепису населення;
 • здійснено оцінку етнічної диференціації перспективних показників народжуваності, смертності та міграцій населення;
 • удосконалено методику прогнозування етнодемографічного розвитку, розроблено прогноз етнічного складу населення України до 2026 р.

Дослідження імміграції в Україну та інтеграції іммігрантів:

 • проведено низку спеціальних вибіркових опитувань студентів ВНЗ України щодо відношення до вихідців з країн, що розвиваються, здійснено аналіз та узагальнення результатів;
 • на основі результатів спеціального опитування студентів-іноземців, які навчаються у ВНЗ м. Києва, виявлено мотиви їх міграції в Україну, проблеми адаптації та інтеграції в український соціум;
 • оцінено обсяги замісної імміграції, необхідні для підтримки постійної чисельності населення України;
 • розроблено рекомендації щодо формування політики у сфері міграції та інтеграції іммігрантів.

Оцінка міграційної ситуації у столиці України

 • здійснено оцінку становища іногородньої робочої сили на ринку праці м. Києва на основі спеціально проведеного обстеження;
 • проведено вибіркове опитування студентів київських ВНЗ щодо взаємовідносин між киянами та приїжджими у студентському середовищі, здійснено аналіз та узагальнення результатів обстеження;
 • розроблено методику і здійснено науково обґрунтовану оцінку чисельності населення м. Києва (фактичного, нічного та денного), яка спирається як на дані державної статистики щодо чисельності постійного населення столиці, так і на відомості інших джерел
 • сформовано прогноз тенденцій міграцій населення м. Києва до 2025 р.

СКЛАД ВІДДІЛУ


ПОЗНЯК Олексій Володимирович – завідувач відділу, к.е.н., с.н.с.
МАЛИНОВСЬКА Олена Анатоліївна – провідний науковий співробітник, д.н. з держ. упр., засл. екон. України
МАЙДАНІК Ірина Петрівна – старший науковий співробітник, к.соц.н., с.н.с.
ГНАТЮК Тетяна Олегівна – науковий співробітник, к.політ.н.
МОСТОВА Ірина Олександрівна – молодший науковий співробітник
СКИБЧУК Анастасія Андріївна – провідний економіст

НАВАРА Аліна Євгенівна – провідний економіст

Участь співробітників у НДР за 2011 – 2015 рр.


Участь співробітників відділу міграційних досліджень у НДР (у 2011 р.)

 • «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення» (І кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р.).
 • «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів XXI століття» (травень – грудень 2011 р.).
 • «Оцінка обсягів доходів трудових мігрантів та розроблення фіскальних механізмів їх залучення в економіку України» (травень –листопад 2011 р.).
 • «Гендерні особливості міграційної поведінки населення України» (II – IV квартал 2011 р.).
 • Послуги з підготовки звіту про соціально-демографічні передумови стратегії розвитку Києва (II – IІІ квартал 2011 р.).

 

Участь співробітників відділу міграційних досліджень у НДР (у 2012 р.)

 • «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення» (І кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р.).
 • «Соціальні аспекти сталого людського розвитку в Україні».
 • «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні ХХІ століття».
 • «Моделювання поточних та перспективних соціальних результатів реалізації бюджетних програм» (II – IV квартал 2012 р.).
 • «Регіональний демографічний прогноз та його використання для розподілу міжбюджетних трансфертів» (II – IV квартал 2012 р.).
 • «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» (I кв. 2012 р. – I кв. 2013 р.).
 • «Розроблення системи індикаторів оцінки якості життя населення України для здійснення комплексного моніторингу, у тому числі порівняння з іншими країнами» (IV квартал 2012 р.).

 

Участь співробітників відділу міграційних досліджень у НДР (у 2013 р.)

 • «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» (I кв. 2012 р. – I кв. 2013 р.).
 • «Трансформація державної соціальної політики (історичний вибір)» (I – IV квартал 2013 р.).
 • «Довгострокові наслідки зовнішніх трудових міграцій населення України: методологія та практика оцінювання» (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.).

ПУБЛІКАЦІЇ 2011 – 2015 рр.


Публікації співробітників відділу міграційних досліджень у 2011  р.

 1. Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна на шляху до соціального залучення. – К.: ПРООН, 2011. – 123 с.
 2. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / ДННУ “Акад. фін. Управління”; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. – Т.4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – 2011. – 608 с.
 3. Позняк О.В. Демографічні перспективи столичного регіону в контексті змін територіальної структури населення України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [зб.наук.пр.]. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є.І.Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 249-257.
 4. Позняк О.В. Проблеми інтеграції “нетрадиційних” іммігрантів в Україні // Музейний вісник. – №11/2. – Запоріжжя, 2011. – С. 261–266.
 5. Позняк О.В. Міграція і демографія / Звіт з конференції “Майбутнє міграції в Україні”. – К.: 12 жовтня 2011 р. – С. 16–17.
 6. Позняк О.В. Комплексна класифікація населення за міграційними ознаками // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. Конф (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. – К.: НІСД, 2011. – С.296–306.
 7. Майданік І.П. Українська міграція до Іспанії: соціально-демографічний склад, особливості перебігу та перспективи // Український соціум. – Київ, 2011. – №3(38). – С.149–160.
 8. Майданік І.П. Підприємницький потенціал дітей трудових мігрантів в Україні // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : Зб. матеріалів наук.-практ. конф (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. – К.: НІСД, 2011. – С. 131–142.
 9. Гнатюк Т.О. Добровільна зворотна міграція : досвід країн ЄС та перспективи України / Т.О. Гнатюк // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 163. Т. 175. Політологія. – Миколаїв : Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 22–25.
 10. Гнатюк Т. Досвід країн ЄС у подоланні дискримінації іммігрантів та можливості його застосування в Україні / Т. Гнатюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 5 (55). – С. 286–297.
 11. Мостова І.О. Кіровоградська регіональна система розселення: особливості сучасного стану та трансформацій / Мостова І. О. // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – 2011. – Вип.62. – С. 118– 123.
 12. Драгунова Т.А. Соціальні чинники міграційної мобільності мешканців обласних центрів України // Демографія та соціальна економіка. – К. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2011. –№2 (16)– С. 105–117.
 13. Драгунова Т.А. Навчальна міграція китайських студентів та їх інтеграція в український соціум // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : Зб. матеріалів наук.-практ. конф (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. – К.: НІСД, 2011. – С. 277–284.
 14. Шишкіна Л.Я. Наслідки трудової міграції для розвитку західного регіону України // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К., 2011. – С. 146–147.
 15. Шишкіна Л.Я. Оцінка впливу трудових міграцій на соціально-економічний розвиток західного регіону України // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 9 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “”Формат. – 2011. – С. 436–443.

 

Публікації співробітників відділу міграційних досліджень у 2012  р.

 1. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М. Лібанової – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2012. – 320 с.
 2. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / Кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Держкомстат України. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2012. – 412 с.
 3. Позняк О.В. Актуальні завдання регулювання міграційних процесів в Україні // Миграционные процессы в Европе: эволюция миграционных взаимодействий ЕС и государств Центральной и Восточной Европы: материалы конференции. – Одесса, 2012. – С. 397–406.
 4. Позняк О.В. Можливості використання досвіду імміграційної політики США в сучасних умовах України // Агора. Наука без кордонів. Випуск 11. – К.: Стилос, 2012. – С. 24–29.
 5. Позняк О.В. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Міжнародна міграція. – Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта. – 2012. – 16 с.
 6. Позняк О.В., Терещенко Г.І. Комплексна оцінка обсягів доходів трудових мігрантів та грошових переказів. Науковий журнал “Демографія та соціальна економіка”. – К.: НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, №2 (18) 2012. – С. 74–84.
 7. Позняк А.В. Миграционные установки студенческой молодежи Украины // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. Выпуск I: Сборник научных статей по материалам междунар. научно-практической. конф., г. Москва, 14 декабря 2012 г. / Редкол.: М.М. Медвидь, В.А. Назаров, А.К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2012. – С. 101–107.
 8. Малиновська О.А. Міжнародна міграція в контексті модернізації суспільства. Науковий журнал “Демографія та соціальна економіка”. - К.: НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, №1 (17) 2012. – С. 77–86.
 9. Малиновська О., Майданік І. Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць, К.: В-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.125–142.
 10. Майданик И. Особенности проявления гендерных дискриминационных практик на рынке труда Украины // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. Выпуск І. Сборник научных статей по материалам междунар. научно-практической конф. г. Москва 14 декабря 2012 г. / Редкол.: М.М. Медвидь, В.А. Назаров, А.К. Сковиков. М.: Институт деловой карьеры, 2012. – С. 113–119.
 11. Драгунова Т.А., Майданик И.П. Основные направления формирования гендерно чувствительной миграционной политики Украины // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы ІІ междунар. науч. практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2011 г. – М.: ООО “НИПКЦ Восход – А”, 2012. – С. 105–113.
 12. Гнатюк Т.О. Політика України щодо вимушених мігрантів: етапи становлення та адаптація до європейських стандартів / Т.О. Гнатюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 170. Т. 182. Політологія. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 23–26.
 13. Гнатюк Т.О. Місцевий прикордонний рух між Україною і країнами-членами ЄС: наслідки впровадження / Т.О. Гнатюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 192. Т. 204. Політологія. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 108–111.
 14. Мостова І.О. Соціально-економічні чинники формування регіонального ринку праці Кіровоградської області / Мостова І.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К., 2012. – Вип. 15 (27). – С. 172–176.
 15. Мостова І.О. Сучасні риси ринку праці Кіровоградської області / Мостова І.О. // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – 2012. – Вип.65. – С. 250–257.
 16. Poznyak O. External Labour Migration In Ukraine As A Factor In Socio-Demographic And Economic Development. http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-14.pdf
 17. Pozniak O. Problems of Migrant Integration in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2012-45.pdf
 18. Pozniak A. The demographic and economic framework of circular migration in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-83.pdf
 19. Pozniak O. Statistical data collection on migration in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-02.pdf

 

Публікації співробітників відділу міграційних досліджень у 2013  р.

 1. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013.
 2. Позняк А.В. Новый этап формирования населения Украины: проблемы интеграции «нетрадиционных» иммигрантов // Постфактум: історико-антропологічні студії. – 2013. – №4. – С. 24–33.
 3. Гнатюк Т.О. Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство / Т.О. Гнатюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т. 212. Політологія. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 56-61.
 4. Гнатюк Т.О. Проблемы интеграции беженцев в украинское общество / Т.О. Гнатюк // Управленческое консультирование: научно-практический журнал. – № 1. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 68–76.
 5. Pozniak O. Investigation of Entrepreneurship Potential of Ukrainian Labour Migrants // Zeszyty Naukowe. Nr 4 (42). – Warszawa, Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, 2013. – P. 45-54.
 6. Pozniak O. Readmission, Voluntary Return and Reintegration in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-18.pdf
 7. Pozniak O. Human trafficking trends in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-66.pdf
 8. Pozniak O. Asylum Seekers, Refugees, and Internally Displaced Persons in Ukraine. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-123.pdf


ПОДІЇ 2011 – 2015 рр.


Участь співробітників відділу міграційних досліджень у круглих столах, конференціях, інтерв’ю 2011 р.

 • Міжнародний науковий семінар «Європейська міграція зі Сходу на Південь у часи економічної кризи», Іспанія, Мадрид, 20–21 січня 2011 р.
 • Міжнародний семінар «Мир, взаєморозуміння, розмаїття: молодіжний шлях», Агверан, Вірменія, Східноєвропейська мережа кооперації та розвитку, 3-10 квітня 2011 р.
 • Циркулярна міграція працівників - дослідження у Центральній та Східній Європі, м. Варшава, Польща, 30-31 травня 2011 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи», м. Київ, 28 квітня 2011 р.
 • Круглий стіл «2025 рік: нові демографічні виклики для України», м. Київ, 20 січня 2011 р.
 • Відеоконференція «Предвыездная подготовка трудовых мигрантов для работы в государстве трудоустройства – опыт передовых стран и стран СНГ», м. Київ, Світовий банк, 18.04.2011.
 • Відеоконференція з питань грошових переказів, м. Київ, Світовий банк, 29.03.2011.
 • Круглий стіл «Міграційна політика України: практика реалізації, проблеми та перспективи», м. Київ, 14 червня 2011 р.
 • Комітетські слухання ВР України на тему: «Міграційна політика України: практика реалізації, проблеми та перспективи, м. Київ, 16 червня 2011 р.
 • Круглий стіл «Інтеграція мігрантів в Україні», м. Київ, 13 липня 2011 р.
 • Секція «Новітня хвиля міграції та міграційна політика України» V Всесвітнього форуму українців, «Українська Взаємодопомога», Всеукраїнська громадська організація, м. Київ, Український дім, 20 серпня 2011 р.
 • Міжнародна літня школа «Радянський спадок та пострадянські практики: економіка, політика, щоденне життя», м. Острог, Острозька академія, липень 2011 р.
 • Науково-практична конференція «Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України», м. Київ, НІСД, 27.09.2011.
 • Конференція «Майбутнє міграції в Україні», м. Київ, МОМ, 12 жовтня 2011 р.
 • Міжнародна конференція «Кордони та міграція в розширенні Європи», м. Київ, Посольство Фінляндії, 13-16 жовтня 2001 р.
 • IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», м. Запоріжжя, 6 - 8 жовтня 2011 р.
 • Міжнародна конференція «Спостереження міграції на Сході Європи», Польща, м. Варшава, 27-28 жовтня 2011 р.
 • Семінар за участю експертів Прикордонного Агентства Великобританії, м. Київ, 10-11.11.2011.
 • Семінар з узгодження методологій збору даних і розширення обміну знаннями про трудову міграцію, м. Київ, 21.11.2011.
 • Міжнародна конференція «Україні та країни Східного Партнерства на міграційній карті Європи: досвід, виклики та перспективи», м. Київ, 22.11.2011.
 • Семінар з питань трудової міграції, м. Київ, Представництво Світового банку, 1.12.2011.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы государственного регулирования занятости наемных работников», Росія, м. Москва, 16.12.2011.
 • Міжнародний семінар «Статистика трудовой миграции в странах СНГ», м. Київ, 19.12.2011.

 

2.03.2011 - Інтерв’ю Першому національному каналу телебачення щодо замісної міграції;
13.05.2011 - Інтерв’ю газеті «По-київськи» щодо міграції;
18.05.2011 - Інтерв’ю ТК «Ера» щодо трудової міграцію;
23.05.2011 - Інтерв’ю газеті «По-київськи» щодо трудової міграції;
1.06.2011 - Інтерв’ю газеті «Експрес» щодо замісної міграції;
6.06.2011 - Інтерв’ю журналу «Фокус» щодо внутрішньої міграції;
14.06.2011 - Інтерв’ю газеті «Експрес» щодо трудової міграції;
15.06.2011 - Інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» щодо еміграції з України;
22.06.2011 - Інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» щодо еміграції з України;
24.06.2011 - Участь у передачі на ТВ «1+1» щодо трудової міграції;
7.09.2011 - Прямий ефір на радіо «Eра» щодо сучасних особливостей трудової міграції населення України;
13.09.2011 - Інтерв’ю каналу «Інтер», передача «Разбор полётов», щодо толерантності населення України по відношенню до іммігрантів;
22.09.11 - Інтерв’ю каналу «СТБ» щодо сучасних міграційних процесів;
20.10.11 - Інтерв’ю газеті «По-українські» щодо опитування студентів;
18.11.2011 - Інтерв’ю Першому національному каналу щодо сучасних міграційних процесів;
21.11.2011 - Інтерв’ю UBC, 24 каналу, Інтерагенство УНН щодо трудової міграції;
22.11.2011 - Інтерв’ю ICTV щодо еміграції з України;
2.12.2011 - Інтерв’ю ТРК «Київ» щодо стратегії розвитку Києва;
9.12.2011 - Інтерв’ю газеті «Комсомольська правда в Україні» щодо трудової міграції;
15.12.2011 - Інтерв’ю газеті «Експрес» з нагоди Дня мігранта;
19.12.2011 - Інтерв’ю газеті «Газета по-українськи» щодо трудової міграції.


Участь співробітників відділу міграційних досліджень у круглих столах, конференціях, інтерв’ю 2012 р.

 • Семінар «Перспективи трудової міграції та грошових переказів в Європі та Центральній Азії на 2012 р.», Світовий банк, м. Київ, 23.01.2012.
 • Науково-практичний семінар «Заробітчани Івано-Франківщини: минуле і сьогодення», м. Івано-Франківськ, 19-20.02.2012.
 • Семінар «Реінтеграція мігрантів та їх внесок у розвиток підприємництва в країні походження», Світовий банк, м. Київ, 22.02.2012.
 • Круглий стіл «Обличчям до людини: церква і держава у служінні емігрантам», м. Київ, 15.03.2012.
 • Круглий стіл «Україна 2020: хто житиме на цій землі?», м. Київ, 20.03.2012.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Свобода і соборність як чинники національної ідеї України», м. Київ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 22-23.03.2012.
 • Семінар «Особливості регулювання трудової міграції на території Єдиного міграційного простору», Світовий банк, м. Київ, 28.03.2012.
 • Круглий стіл з обговорення проекту програми Всеукраїнського перепису населення, Президія НАНУ, м. Київ, 19.04.2012.
 • Міжнародний семінар «Вплив трудової міграції на країни походження», м. Київ, 26-27.04.2012.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика», НТУУ “КПІ”, м. Київ, 16-17.05.2012.
 • Наукова конференція «Соціальні наслідки підписання Угоди про асоціацію та Угоди про Поглиблену зону вільної торгівлі між Україною і ЄС: ринок праці та трудова міграція», КНЕУ, м. Київ, 20.06.2012.
 • Симпозіум «Добробут молоді у Східній та Центральній Європі та на Кавказі», м. Тбілісі, Грузія, 11-12.06.2012.
 • VIII Літня школа з міграцій «Соціальний рух, систематичні зміни та міграція», Центр з міграційної політики, м. Флоренція, Італія, 25.06-06.07.2012.
 • Зустріч з нагоди 5-річчя Міжнародної української школи (Подяка за допомогу та сприяння розвитку сучасної української освіти за кордоном), м. Київ, 20.08.2012.
 • Міжнародна літня школа «Мультикультуралізм та просторовий розвиток», Словаччина, м. Братислава, 2-5.09.2012.
 • Нукова конференція «П’ятнадцять років Інституту Кеннана в Україні», м. Одеса, 7-9.09.2012.
 • Міжнародна конференція «Грошові перекази: точність та вигода», Киргизія м. Чолпон-Ата, 10-11.09.2012.
 • Семінар «Регулювання правового статусу іноземних громадян, що працюють у фізичних осіб», м. Київ, Світовий банк, 3.10.2012.
 • Презентація результатів досліджень Проекту ЄС-МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами», м. Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, 15.11.2012.
 • Тематична сесія з інтеграції мігрантів у країнах походження та призначення, Грузія, м. Тбілісі, 29-30.11.2012.
 • Третій форум молодих науковців з Центральної, Південної та Східної Європи «Нерівність – політичні, економічні, гендерні та просторові аспекти», Інститут Дунайського регіону та Центральної Європи. м. Відень, Австрія, 5-8.12.2012.

 

19.01.2012 - Інтерв’ю журналу «Країна» щодо зовнішньої міграції населення України;
30.01.2012 - Інтерв’ю каналу «1+1» щодо міграційних настанов молоді;
16.02.2012 - Інтерв’ю газеті “Site.net” щодо трудової міграції;
27.02.2012 - Інтерв’ю український службі ВВС щодо імміграції в Україну;
27.02.2012 - Інтерв’ю телеканалу «Ера» щодо імміграції в Україну;
28.02.2012 - Інтерв’ю Голосу Америки щодо імміграції в Україну;
28.02.2012 - Інтерв’ю інформагентству Укрнацновини (УНН) щодо імміграції;
2.03.2012 - Прямий ефір «Сніданок з 1+1» щодо еміграції;
23.03.2012 - Інтерв’ю газеті «Галицькі контракти» щодо трудової міграції;
4.04.2012 - Інтерв’ю телеканалу UBR щодо міжнародної трудової міграції українців та можливість повернення мігрантів на батьківщину;
20.04.2012 - Інтерв’ю газеті «Експрес» щодо расового складу населення;
11.05.2012 - Прес-конференція в інформаційно-аналітичному агентстві Главком з приводу Указу президента РФ Про забезпечення міжнаціональної згоди;
21.05.2012 - Інтерв’ю журналу «Кореспондент» з приводу перспектив зміни расового складу населення світу;
16.07.2012 - Коментар газеті «Український тиждень» з приводу кліматичної міграції в Україні;
22.08.2012 - Коментар журналу «Бізнес» з приводу проблеми подвійного громадянства;
27.08.2012 - Прямий ефір у програмі «Час. Підсумки тижня» на п’ятому каналі щодо трудової міграції;
31.08.2012 - Програма на каналі «Рада» щодо трудової міграції;
20.09.2012 - Інтерв’ю радіо ЕРА з приводу тенденцій міграції;
23.10.2012 - Інтерв’ю газеті «Експрес» з питань натуралізації;
5.11.2012 - Інтерв’ю Національному радіо з широкого кола міграційних питань;
20.11.2012 - Інтерв’ю газеті «Експрес» щодо питань трудової міграції з України до Росії;
23.11.2012 - Інтерв’ю телеканалу «Україна» з приводу імміграції в Україну;
5.12.2012 - Інтерв’ю телеканалу «Україна» щодо питань еміграції з України.


Участь співробітників відділу міграційних досліджень у круглих столах, конференціях, інтерв’ю 2013 р.

 • Світове кафе «Соціальний вимір модернізації у світі праці: міжнародна міграція», м. Львів, 05.02.2013.
 • Міжнародна відеоконференція «Зворотна міграція і визнання кваліфікації», м. Київ, Світовий банк, 13.02.2013.
 • Семінар «Стратегія регулювання зовнішньої трудової міграції, досвід Киргизстану», м. Київ, Світовий банк, 14.03.2013;
 • Круглий стіл «Який закон про трудову міграцію потрібен Україні?», м. Київ, Національний інститут стратегічних досліджень, 26.03.2013;
 • Круглий стіл «Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи», м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27.03.2013;
 • Міжнародна відеоконференція «Трудова міграція з України в країни ЄС», м. Київ, Світовий банк, 28.03.2013;
 • Конференція «Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку», м. Київ, 23.05.2013;
 • Круглий стіл «Проблеми правового захисту прав українських трудящих-мігрантів в Європі», м. Київ, Інститут законодавства ВРУ, 27.05.2013;
 • Презентація результатів звіту щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції, м. Київ, Міністерство соціальної політики України, 28.05.2013;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», м. Ялта, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 5–9.06.2013;
 • Семінар «Ринок грошових переказів у Вірменії та в цілому по регіону Європи та Центральної Азії», м. Київ, Світовий банк, 07.06.2013;
 • Парламентські слухання «Стан дотримання прав людини в Україні», м. Київ, Верховна Рада України, 12.06.2013;
 • Міжнародна конференція «Соціальний вимір європейської інтеграції України», м. Київ, Верховна Рада України, 14.06.2013;
 • Тематична сесія з міграції і розвитку в країнах Східного партнерства та Росії, м. Флоренція, Італія, 2-3.07.2013;
 • Парламентські слухання «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», м. Київ, Верховна Рада України, 03.07.2013;
 • Міжнародна конференція «Трудова міграція як соціальний вимір європейської інтеграції», Верховна Рада України, Комітет з європейської інтеграції, м. Київ, 05.07.2013;
 • Круглий стіл «Як Україна виконує чутливі реформи в контексті Плану дій із візової лібералізації Україна – ЄС», Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів», м. Київ, 08.07.2013;
 • Міжнародна конференція «Социально-экономическое измерение глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли ЕС со сторонами Восточного партнерства», м. Київ, Фонд Фрідріха Еберта, 03.09.2013;
 • Круглий стіл «Міграційна регуляція як інструмент управління міграцією», м. Київ, МОМ, 03.09.2013;
 • Семінар з питання циркуляції міграції, м. Київ, Міжнародне бюро праці, 04.09.2013;
 • Презентація результатів дослідження діяльності в Україні суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні закордоном, м. Київ, Міністерство соціальної політики України, 05.09.2013;
 • Міжнародна науково-практична конференція: «ПОЛІФОНІЯ VS КОКОФОНІЯ: етноконфесійне різноманіття населення Одещини в умовах регіональної демократії», м. Одеса, Одеська облдержадміністрація, 11-15.09.2013;
 • Семінар щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії, м. Київ, 19.09.2013;
 • II міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», м. Львів, 02.10.2013;
 • Семінар «Проблеми міграції у Східну Європу. У центрі уваги: Україна», м. Київ, CARIM EAST, 22.10.2013;
 • Друге засідання Національного керівного комітету проекту MIGRECO, м. Київ, МОМ, 22.10.2013;
 • Презентація розширеного міграційного профілю України, м. Київ, МОП, 31.10.2013.

 

Участь співробітників відділу міграційних досліджень у круглих столах, конференціях, інтерв’ю 2014 р.


20.11.2014 Науковий семінар «Бідність в Україні: нові виклики, ризики, тенденції». Позняк О.В., Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є.
17.11.2014 Відео-конференція. Відкрите обговорення законопроекту «Соціально-культурна адаптація та інтеграція ізомерних громадян в РФ». Позняк О.В., Скибчук А.А., Навара А.Є.
06.11.2014 Лекція-дискусія «Еміграція фахівців з України у США: Чи маємо справу з витоком мізків?» Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є.
01.11.2014 Участь у передачі «Едина родина» на телеканалі «5 канал» Позняк О.В. З питань сучасних тенденцій міграції.
30.10.2014 Науковий семінар «Народжуваність і сімейна політик в Україні та країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз». Мостова І.О., Навара А.Є.
28.10.2014 Інтерв’ю для газети «Експресс». Позняк О.В. З питань трудової міграції.
27.10.2014 Участь у засіданні архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Позняк О.В. З питань розгляду проекту Генерального лану міста Києва.
27.10.2014 Лекція професора Н.Генова "До синергетичного та ймовірнісного підходу у вивченні міжнеародної міграції".(TOWARDS A SYNERGETIC AND PROBABILISTIC APPROACH TO INTERNATIONAL MIGRATION). Гнатюк Т.О., Мостова І.О.
22.10.2014 Відео-конференція «Роль НПО в государствах, принимающих и направляющих трудовых мигрантов по их адаптации, интеграции и реинтеграции». Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Навара А.Є.
21.10.2014 Круглий стіл «Стан досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні». Позняк О.В., Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Навара А.Є.
16.10.2014 Участь у телепередачі «Соціальна країна» на телеканалі «Інтер». Позняк О.В. З питань міграційної проблематики.
15.10.2014 Інтерв’ю телеканалу «UBR». Позняк О.В. З питань переселенців.
07.10.2014 Круглий стіл «Внутрішні переселенці в Україні:півроку поневірянь та надій». Позняк О.В., Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є.
06.10.2014 Інтерв’ю телеканалу «ТРК Украина». Позняк О.В. З приводу перспектив зовнішньої трудової міграції у зв’язку з подіями на Донбасі.
04.10.2014 Лекція Георгія Дерлуг'яна «Відмирання ідеології ХХ століття та еволюційні перспективи рівноправ’я в людських спільнотах». Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Навара А.Є.
29-30.09.2014 Пятая ежегодная конференция Сети МИРПАЛ Кишинев, Республика Молдова «Интеграционные процесы и конкуренция за трудове ресурсы». Позняк О.В.
24.09.2014 Інтерв’ю телеканалу «TVI» з питань трудової міграції. Мостова І.О.
http://tvi.ua/program/2014/09/24/rankovi_kurasany_vid_24092014
22.09.2014 Інтерв’ю для газети «Експресс» з питань міграційної ситуації в Україні. Позняк О.В.
19.09.2014 Науковий семінар «Концептуальні засади трансформації соціальної інфраструктури та оцінка гуманітарного розвитку». Мостова І.О., Навара А.Є.
18.09.2014 Науковий семінар «Модернізація соціально-трудових відносин». Мостова І.О., Навара А.Є.
11.09.2014 Робоча зустріч у Державному комітеті статистики України з приводу міграційної статистики. Позняк О.В.
25.07.2014 Консультативна рада проекту МОП «Глобальна програма із захисту домашніх працівників-мігрантів: Коридор Україна - Польща. Позняк О.В.
09.07.2014 Круглий стіл. Позняк О.В., Гнатюк Т.О., Мостова І.О. Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування.
23.06.2014-4.07.2014 Літня школа. Гнатюк Т.О.
10-та Літня школа з міграції «Framing Migration Differently: From Implicit Problem to Implied Asset», що відбувалася з 23 червня по 4 липня 2014 р. у Інституті Європейський університет, м. Флоренція, Італія, зібрала як представників наукових установ та університетів, так й працівників міжнародних інституцій з багатьох країн світу, серед яких Австрія, Бахрейн, Бельгія, Ізраїль, Індія, Італія, Китай, Ліван, Німеччина, Палестина, США, Туреччина, Україна та інші.
Основною метою цьогорічної школи було намагання показати багатогранність сучасних міграційних процесів, дослідження яких потребує застосування мультидисциплінарного підходу. Запропоновані учасникам курси надавали можливість поглянути на міграцію з точки зору демографії, економіки, політики, культури, права.
26.06.2014 Відео-конференція Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є. Право на свободу передвижения в Европейском и Евразийском Союзе.
23-25.06.2014 Літня школа «Безпека в небезпеці» Позняк О.В. Позняк О.В. виступ на тему: «Міграційні загрози національної безпеки України»
24.06.2014 Заключна конференція проекту «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» Позняк О.В., Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є. Обговорення Проекту технічного співробітництва «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» в Україні. Вплив результатів Проекту та висновки.
25.06.2014 Круглий стіл Позняк О.В. Прогноз міграції між ЄС, країнами Вишеградської четвірки та Східної Європи: наслідки скасування візового режиму.
16.06.2014 Науковий семінар «Бідність в Україні: методологічні підходи, основні тенденції та профілі», Скибчук А.А.
17.06.2014 Круглий стіл «Професійно-технічна освіті в Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку», Позняк О.В., Мостова І.О., Навара А.Є.
05.06.2014 Науковий семінар Мостова І.О., Навара А.Є. «методологічні особливості дослідження споживчих витрат заможних верств населення»
03.06.2014 Презентація результатів дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів, Позняк О.В.
02.06.2014 Науковий семінар Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є. «Транзит молоді України від навчання до гідного робочого місця»
30.05.2014 Семінар: Політика інтеграції мігрантів в Вірменії: приклад використання індексу MIPEX Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є.
Ефективна політика інтеграції мігрантів є обов’язковою складовою держав-учасниць ОБСЄ у сфері міграції. Результати, досягнуті державами-учасницями ОБСЄ в області інтеграції мігрантів, заслуговують уваги. Прогрес не є однорідним в регіональному розрізі, оскільки мігранти продовжують стикатися з прямими та непрямими перешкодами, що заважає їх інтеграції в суспільне життя приймаючих країн.
З метою уникнення суперечок і задля формулювання єдиного розуміння сутності політики інтеграції дослідна організація Migration Policy Group (Бельгія) розробила індекс MIPEX для оцінки політики країн ЄС щодо інтеграції мігрантів. Поступово у дослідження методики MIPEX включалися і інші країни. Остання із них – Вірменія.
Методологія даного дослідження полягає в наступному: на основі 148 індикаторів формується анкета із 200 питань, які оцінюються за 3-х бальною шкалою (мінімальний бал – 1, максимальний бал – 3). Значення бала показує, на скільки політика далека чи близька до режиму рівноправного відношення. Наступним етапом є оцінка та аналіз результатів дослідження незалежними експертами та порівняння їх з даними загальнодоступних та офіційних джерел. Результати оформляються у вигляді коротких змістовних резюме по окремим країнам. http://www.mipex.eu/
30.05.2014 Конференція Governing Irregular Migration: Balkans and Eastern Europe to EU migration system Афіни, Греція. Доповідь: «Тенденції трудової міграції в Україні» Позняк О.В.
23.05.2014 1-й Всеукраїнський з’їзд вимушених переселенців з Криму Гнатюк Т.О. Обговорення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб з Криму та Східних областей України з метою встановлення діалогу між владою і громадськістю та вироблення механізмів взаємодії. У ході з’їзду виступили народні депутати України, представники громадських організацій, духовенство. За результатами діяльності 5-ти робочих груп (з питань тимчасового та постійного житла, з питань законодавчих ініціатив та правового забезпечення, соціального забезпечення і освіти, взаємодії з державними органами влади та міжнародними інституціями, підприємництва та банківської діяльності) прийнято резолюцію З’їзду.
22.05.2014 Презентація результатів дослідження щодо порядку збору, обробки, зберігання та аналізу інформації у сфері міграції. Позняк О.В.
16.05.2014 - Перша міжнародна конференція профспілок трудящих мігрантів «Трудова міграція в сучасному світі. Мігранти і профспілки. Профспілки трудящих мігрантів: цілі, завдання, можливості», Мостова І.О.
04.05.2014 Консультування спеціалістів Центру міграційних досліджень при Варшавському університеті з питань інтеграції результатів дослідження трудової міграції, Позняк О.В.
03.05.2014 Презентація результатів дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів. Основна доповідь за результатами дослідження. Дослідження стосувалося становища іноземців в Україні, Позняк О.В. 12.12.2014 Конференція «Україна після Майдану». Позняк О.В. Доповідь на тему: «Міграційно-демографічна ситуація в Україні в контексті іноземної інтервенції».
15.12.2014 Міжнародна науково-практична конференція. Позняк О.В., Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Скибчук А.А., Навара А.Є. «Нові виклики бідності в Україні»
22.12.2014 Інтерв’ю для газети «Експрес» з питань трудової міграції. Позняк О.В.


Участь співробітників відділу міграційних досліджень у круглих столах, конференціях, інтерв’ю 2015 р.


30.06.2015 Участь у круглому столі. «Державні стратегії щодо гуманітарного становища і майбутнього внутрішнього переміщених осіб». Гнатюк Т.О., Мостова І.О.
23.06.2015 Інтерв’ю для газети «Експерес» Позняк О.В. З питань біженців
17.06.2015 Участь у ефірі на радіо «Ера» Позняк О.В. З питань грошовий переказів мігрантів
16.06.2015 Інтерв’ю для газети «Експерес» Позняк О.В. З питань грошовий переказів мігрантів
26.05.2015 Інтерв’ю для радіо «Голос столиці» Позняк О.В. З питань переселенців
22-24.05.2015 Участь у конференції «The Role of Public Intellectuals in Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian Dialogue Program». Позняк О.В.
18.05.2015 Інтерв’ю для радіо «Вести Киева» Позняк О.В. З питань інтелектуальної міграції
29.04.2015 Інтерв’ю для української редакції «DW» Позняк О.В. З питань міграції
23.04.2015 Інтерв’ю для радіо «Голос столиці» Позняк О.В. З питань міграції
17.04.2015 Інтерв’ю для газети «USA Today» Позняк О.В. З питань витоку мізків
17.04.2015 Відео-конференція. Малиновська О.А., Гнатюк Т.О., Скибчук А.А. «Політика взаємодії із співвітчизниками за кордоном: досвід Мексики»
14.04.2015 Інтерв’ю телеканалу «Україна» Позняк О.В. З питань грошових переказів мігрантів
10.04.2015 Інтерв’ю для «Washington Times» Позняк О.В. З питань трудової міграції
09.04.2015 Інтерв’ю для радіо «Ера» Позняк О.В. З питань еміграції
07.04.2015 Інтерв’ю для «Українського радіо» Позняк О.В. З питань міграції між Україною та Російською Федерацією
05.04.2015 Інтерв’ю для радіо «Укрінформ» Позняк О.В. З питань переселенців
01.04.2015 Інтерв’ю для радіо «Вести» Позняк О.В. З питань трудової міграції
30.03.2015 Круглий стіл. Гнатюк Т.О. «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев»
21-22.01.2015 Семінар «Міграційна стратегія». Гнатюк Т.О. Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії у Східній Європі
22-23.01.2015 Міжнародна робоча група по методології дослідження зворотної та циркулярної міграції, Мадрид. Позняк О.В., Малиновська О.А., Майданік І.П.
06.01.2015 Відео-конференція. Малиновська О.А., Гнатюк Т.О., Мостова І.О. Доповідь на тему "Розвиток навичок та розширення можливостей працевлаштування в Республіці Таджикістан"
11.02.2015 Інтерв’ю інтернет каналу «СтудентТВ» з питань міграційної ситуації в Україні. Мостова І.О.
13.02.2015 Відео-конференція. Гнатюк Т.О., Мостова І.О. Брифінг на тему «Зміни в російському міграційному законодавстві для країн-учасниць МІРПАЛ»
16.02.2015 Інтерв’ю для газети «День» з питань широких міграційних проблем. Позняк О.В. 18.02.2015 Інтерв’ю телеканалу «Zik» з питань трудової міграції. Позняк О.В.
23.02.2015 Інтерв’ю телеканалу «Україна» з питань міграції. Позняк О.В.
27.02.2015 Міжнародна науково-практична конференція «Вимушені переселенці в Україні: проблеми та реалії». Гнатюк Т.О.
26-27.02.2015 Конференция на тему: «Лучшие практики по интеграции мигрантов в Молдове и Украине», Кишинев. Позняк О.В.
03.03.2015 Інтерв’ю телеканалу «ICTV» з питань міграції. Позняк О.В.
05.03.2015 Інтерв’ю телеканалу «ЮБР» з питань трудової міграції. Позняк О.В.
06.03.2015 Інтерв’ю для радіо «Ера» з питань трудової міграції. Позняк О.В.
12.03.2015 Семінар зональних координаторів груп соціальної підтримки проекту «Соціальна адаптація та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей». Гнатюк Т.О. Доповідь «Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики».
11-13.02.2015 TEMPER PROJECT MEETING, BUCHAREST. Позняк О.В.

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

http://iom.org.ua/en/
http://www.carim-east.eu/