ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Основні напрями та результати досліджень:


 • Основні тенденції формування рівня життя населення; трансформації в складових життєвого рівня:

  • розроблено теоретико-методологічні засади та концепцію дослідження рівня життя населення України на сучасному етапі;
  • на основі багаторівневого підходу розроблено методику оцінки рівня життя, обґрунтовано систему показників життєвого рівня; визначено чинники його формування;
  • досліджено сучасні тенденції формування рівня життя населення та виокремлено основні трансформації, які відбулись під дією системної кризи за останні два десятиріччя в доходах, споживанні, житлових умовах, майнових характеристиках домогосподарств;

  Доходи населення: рівень та структура; джерела формування та напрями використання:

  • побудовано ряди динаміки доходів домогосподарств та виявлено залежності їх рівня від типу населеного пункту, демографічного та соціально-економічного складу домогосподарств;
  • виявлено особливості структури та основні джерела формування доходів населення в залежності від типу місцевості та складу  домогосподарства;

  Диференціація населення за доходами: декомпозиція за джерелами доходів та окремими соціально-демографічними групами:

  • визначено загальні тенденції та закономірності розвитку процесів диференціації населення за доходами та умовами життя;
  • розроблено методологічні підходи до оцінки диференціації населення за умовами життя з використанням консенсусного відбору;

  Нерівність за доходами та умовами життя: основні складові та прояви; чинники формування:

  • розроблено теоретичні засади щодо визначення сутності нерівності та особливостей її прояву в Україні, якими обґрунтовано соціально-економічну природу нерівності, визначено особливості формування та проявів нерівності в Україні;
  • визначено та обґрунтовано  основні характеристики  складових економічної нерівності;  виявлено динамічні зрушення щодо внеску окремих джерел доходу в загальну нерівність населення;

  Витрати та споживчі характеристики домогосподарств: структура витрат; споживання різних соціально-демографічних груп та типів сімей; кількісні та якісні показники споживання, співвідношення реального та нормативного споживання продуктів харчування за основними групами:

  • розроблено теоретичні засади дослідження споживання населення України;
  • розроблено модель споживання, адекватну сучасним соціально-економічним умовам нестабільності та реформування різних сфер суспільного буття;
  • визначено чинники, що впливають на споживчі можливості та структуру споживання домогосподарств;
  • побудовано динамічні ряди споживання основних продуктів харчування в залежності від типу домогосподарств, місцевості проживання, рівня доходів;

  Умови проживання домогосподарств: забезпеченість житлом, кількісні та якісні характеристики житла, можливість покращення житлових умов для різних категорій населення, доступність послуг соціальної сфери для мешканців малих населених пунктів:

  • оцінено можливості покращення житлових умов для різних соціально-економічних груп населення;
  • побудовано динамічні ряди кількісних та якісних характеристик наявного житлового фонду в залежності від типу домогосподарств, місцевості та регіону проживання;
  • досліджено залежність можливостей доступу до послуг соціальної сфери від регіону проживання та розміру населеного пункту;

  Майнові характеристики та фінансові активи домогосподарств: забезпеченість рухомим та нерухомим майном; активи та кредитні зобов’язання; інвестиційний потенціал населення:

  • встановлено тенденції формування майнових характеристик домогосподарств та оцінено їх трансформаційні зміни;
  • оцінено вплив фінансових активів та кредитних зобов’язань домогосподарств на рівень життя населення;

  Бідність та соціальне відторгнення: монетарні та немонетарні аспекти, профілі та чинники формування:

  • розроблено методологічні засади визначення та вимірювання бідності;
  • виявлено специфічні особливості та феномен бідності в Україні; визначено основні профілі та ризики бідності окремих соціально-демографічних груп населення;

  Система соціального захисту та її вплив на бідність та умови життя соціально вразливих груп:

  • розроблено методику визначення ступеню впливу системи соціальної допомоги на ситуацію з бідністю; здійснено аналіз основних програм соціальної підтримки населення з метою визначення їх ефективності;
  • проведено оцінку вартості державних програм соціальної підтримки, а саме соціальної допомоги, соціальних пільг, податкових соціальних пільг у контексті впливу на бюджетні видатки;
  • розроблено та обґрунтовано сценарії реформування окремих програм в контексті модернізації системи соціальної допомоги, а саме: основні напрями модернізації системи соціальної допомоги; сценарії змін до програм допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій; варіанти реформування системи соціальних пільг як джерела вивільнення коштів для розширення адресних програм соціальної допомоги;
  • здійснено розрахунок варіантів зміни вартості державних соціальних програм (відповідно до сценаріїв реформування) та їх впливу на бюджетні видатки.

  Поселенські та регіональні аспекти рівня життя населення, причини та наслідки диспропорційності в соціально-економічному розвитку територій:

  • теоретично обґрунтовано розробку моделі регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;
  • проаналізовано та оцінено вартість життя в регіонах України та купівельну спроможність доходів населення;
  • досліджено рівень диференціації регіонів за вартістю життя, та здійснено їх ранжування в залежності від вартості життя та купівельної спроможності доходів населення;
  • побудовано моделі впливу соціально-демографічних та економічних чинників на формування доходів населення регіонів;
  • розроблено механізми регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;

  Моделювання та прогнозування рівня життя населення та окремих його аспектів:

  • побудовано модель впливу демографічних та соціально-економічних чинників на ризики бідності домогосподарств України;
  розроблено прогноз розподілу населення України за доходами, середньостроковий прогноз рівня життя населення (до 2020 р.) на основі даних макрорівня.

СКЛАД ВІДДІЛУ


ЧЕРЕНЬКО Людмила Миколаївна – завідувач відділу, к.е.н., с.н.с.
ПОЛЯКОВА Світлана Володимирівна – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
ШИШКІН Владислав Сергійович – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
ЗАЯЦЬ В’ячеслав Сергійович – старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
КОГАТЬКО Юрій Леонідович – старший науковий співробітник, к.г.н.
ВАСИЛЬЄВ Олександр Анатолійович – молодший науковий співробітник
РЕУТ Анна Георгіївна – молодший науковий співробітник
НОВОСІЛЬСЬКА Тетяна Володимирівна – головний економіст
ДЕМЧУК Марина Василівна – провідний економіст


Участь співробітників у НДР за 2011 – 2013 рр.


Участь співробітників відділу досліджень рівня життя населення у НДР (2011 р.)


Планово-бюджетна тема «Трансформація рівня життя населення в умовах системної кризи» (початок І кв. 2010 р., закінчення ІV кв. 2012 р.).
Мета роботи – виявлення трансформаційних змін в складових рівня життя населення під впливом системної кризи у економічній та соціо-гуманітарній сферах, визначення перспектив мінімізації негативного впливу за різними сценаріями розгортання соціально-економічних процесів.
Відповідно до напрямів дослідження, визначених технічним завданням, отримано такі наукові результати:

 • обґрунтовано напрями впливу кризових явищ в економіці та суспільстві на рівень життя населення та визначено проблеми, вирішення яких сприятиме покращенню ситуації з матеріальним добробутом населення.
 • визначено передумови виникнення системної кризи та досліджено специфіку її прояву у різних аспектах життєвого рівня населення, що дало змогу істотно поглибити існуючі уявлення щодо цього та запропонувати їх врахування в антикризовій політиці держави.
 • узагальнено досвід європейських країн з ринковою економікою щодо засобів та інструментів мінімізації впливу та пом’якшення наслідків кризових явищ в економіці на становище населення; визначено елементи, прийнятні для використання в умовах української економіки.
 • досліджені сучасні тенденції формування рівня життя населення та виокремлено основні трансформації, які відбулись під дією системної кризи за останні два десятиріччя в доходах, споживанні, житлових умовах, майнових характеристиках домогосподарств. Специфікою дослідження є оцінка змін не за повний динамічний ряд, а за точками трансформацій, для яких виявлено причини та наслідки впливу на рівень життя населення. Визначено, що основними структурно-динамічними зрушеннями в рівні життя населення України є: кардинальні зміни в джерелах формування доходів населення; трансформації моделі споживання та відповідно звуження інвестиційного потенціалу населення; принципові зміни майнових статусів та посилення диференціації у майновому забезпеченні; поглиблення проблеми забезпечення населення країни належними житловими умовами; занепад соціальної інфраструктури населених пунктів і, як наслідок, звуження доступу до послуг соціальної сфери.
 • визначені реальні можливості піднесення рівня життя населення  України на основі політики обмеження проявів кризових явищ у споживанні і доходах, житлових умовах, майновому та інфраструктурному забезпеченні з урахуванням прогресивного світового досвіду та  потенціалу вітчизняної економіки;
 • обґрунтовано перспективи подолання негативного впливу системної кризи на рівень життя населення, яке дає підстави для висновку: негативний вплив системної кризи на рівень життя населення може бути мінімізований лише у випадку впровадження послідовної політики держави, з урахуванням кращих міжнародних практик, проте, без поступового подолання системної кризи мінімізація впливів є вкрай складним завданням, розв’язання якого призводить до неефективного витрачання ресурсів.
 • розроблено сценарії можливих змін основних складових рівня життя населення в нестабільних соціально-економічних умовах за різними варіантами, що дає змогу передбачити та спрогнозувати можливі наслідки як позитивного, так і негативного  характеру.
 • здійснено мультиваріантний прогноз рівня життя населення на середньо- та довгострокову перспективу з урахуванням домінантних соціально-економічних  тенденцій, виявлених обмежень та ризиків.

НДР «Використання системи соціальних стандартів для оцінки ефективності бюджетних програм»
В 2011 р. в межах етапу III «Розроблення пропозицій щодо використання системи соціальних стандартів для оцінки ефективності бюджетних програм»:

 • визначено варіанти та можливості використання соціальних стандартів в оцінюванні ефективності бюджетних програм, зокрема, пропонується при оцінці соціально орієнтованих програм застосовувати додаткову систему показників соціального ефекту;
 • запропоновано сучасні підходи до визначення соціальних ефектів бюджетних програм, які передбачають оцінку впливів на суспільство в цілому, окремі соціально вразливі верстви населення та безпосередньо на цільові групи конкретних програм;
 • розроблено систему показників для оцінювання ступеню досягнення соціальних результатів, яка складається з трьох блоків: загальних, універсальних та специфічних показників. Загальні визначають вплив на суспільство в цілому, універсальні – на цільову групу та/або на галузь реалізації програми, специфічні – визначають прямі впливи від конкретних заходів програми;
 • надано практичні рекомендації щодо впровадження системи соціальних стандартів в оцінці ефективності бюджетних програм, які полягають в: 1) класифікації бюджетних програм за ступенем їх соціальної направленості та відповідно за необхідністю вимірювання соціальних ефектів; 2) вибору показників для оцінки на прикладі різних соціально направлених бюджетних програм; 3) інтерпретації результатів оцінки.

Учаcть співробітників відділу досліджень рівня життя населення у НДР (2012 р.)


НДР «Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу»
Мета роботи: здійснити оцінку масштабів нерівності в Україні, дати характеристику її основних проявів та визначити можливості впливу як з точки зору зменшення необґрунтованої нерівності, так і в напрямі зміщення акцентів у формуванні нерівності відповідно до принципів соціальної справедливості.
Відповідно до напрямів дослідження, визначених технічним завданням, отримано такі наукові результати.

 • Розроблено теоретичні засади щодо визначення сутності нерівності та особливостей її прояву в Україні, якими обґрунтовано соціально-економічну природу нерівності, визначено особливості формування та проявів нерівності в Україні. У будь-якому суспільстві нерівність доходів, і як наслідок, нерівність доступу до ресурсів та благ є фактом реальності.
 • Визначено та обґрунтовано  основні характеристики  складових економічної нерівності. Здійснено оцінку економічної нерівності за такими характеристиками: доходами та споживчими характеристиками; майновим станом; умовами проживання; доступністю послуг соціальної сфери та соціального захисту; доступністю ринку праці; доступністю фінансово-економічних ресурсів. Встановлено надмірну, соціально необґрунтовану диференціацію населення країни та її регіонів за зазначеними характеристиками, що свідчить про збереження значного потенціалу економічної нерівності   протягом тривалого часу.
 • Визначено та обґрунтовано основні характеристики та параметри  різних проявів нерівності. Здійснено оцінку  проявів нерівності населення, зокрема за соціально-економічним статусом; за можливістю підтримання соціальних зв’язків; за місцем проживання (Київ, велике місто, мале місто, село) та за регіонами, що дало змогу  виявити  масштаби  диференціації  населення  за цими параметрами та викласти конкретні пропозиції щодо її зменшення.
 • Проведено багатовимірний аналіз нерівності, а саме, визначено внесок окремих складових в загальну нерівність за доходами; досліджено взаємозв’язок різних форм нерівності; розглянуто проблему співвідношення нерівності та соціальної стратифікації.
 • Запропоновано стратегічні  напрями  та конкретні шляхи державного  впливу на нерівність через політику доходів. Доведено необхідність комплексного державного підходу до вирішення проблем нерівності.
 • Визначено та обґрунтовано пропозиції та конкретні рекомендації щодо напрямів державного впливу на нерівність задля забезпечення суспільного прогресу, досягнення соціальної справедливості та мінімізації крайніх проявів нерівності, що формують бідність населення країни. Запропоновано стратегічні напрями сучасної державної  соціально-економічної політики,  орієнтовані на ефективне вирішення проблеми нерівності.

НДР «Оцінка впливу модернізації систем соціальної підтримки населення на видатки державного бюджету»
Мета роботи – розробка та обґрунтування сценаріїв змін в окремих програмах соціальної підтримки населення з урахуванням оцінки їх впливу на видатки державного бюджету.
Впродовж 2012 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • здійснено аналіз основних програм соціальної підтримки населення з метою визначення їх ефективності;
 • проведено оцінку вартості державних програм соціальної підтримки, а саме соціальної допомоги, соціальних пільг, податкових соціальних пільг у контексті впливу на бюджетні видатки;
 • розроблено та обґрунтовано сценарії реформування окремих програм в контексті модернізації системи соціальної допомоги, а саме: основні напрями модернізації системи соціальної допомоги; сценарії змін до програм допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій; варіанти реформування системи соціальних пільг як джерела вивільнення коштів для розширення адресних програм соціальної допомоги;
 • здійснено розрахунок варіантів зміни вартості державних соціальних програм (відповідно до сценаріїв реформування) та їх впливу на бюджетні видатки;
 • розроблено рекомендації щодо вибору варіантів реформування програм соціальної підтримки та пропозиції до Бюджетної резолюції.

НДР «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні XXI століття»
Мета роботи – формування моделі соціально-демографічної трансформації України з урахуванням впливу соціально-демографічних факторів суспільного і економічного розвитку.
Впродовж 2012 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • розроблено модель споживання та якості життя населення країни, адекватну сучасним соціально-економічним умовам нестабільності та реформування різних сфер суспільного буття.

НДР «Соціальні аспекти політики сталого людського розвитку в Україні»
Мета роботи – визначення соціальних складових політики сталого людського розвитку в Україні.
Впродовж  2012 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • визначено сутність поняття нерівності, її природу, масштаби та прояви в Україні в контексті нової парадигми суспільного розвитку в XXI столітті та досліджені її прояви в соціальній та поселенській сфері;
 • обгрунтовано напрями і форми трансформації політики доходів, що охоплюють соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, політику оплати праці; систему оподаткування та соціальної підтримки, а також  сприяння сталому розвитку.

НДР «Моделювання поточних та перспективних результатів реалізації бюджетних програм»
Мета роботи – розробка методичних підходів до оцінювання фактичних та очікуваних (прогнозних) соціальних результатів реалізації бюджетних програм, насамперед, їх соціальної ефективності та соціальних наслідків.
Впродовж 2012 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • здійснено огляд цілей та результатів реалізації програм соціальної підтримки, які функціонують за рахунок державного бюджету;
 • сформовано інформаційне забезпечення оцінювання соціальних результатів;
 • проведена оцінка прямих та непрямих соціальних результатів.

НДР «Наукове обґрунтування середньострокових пріоритетів бюджетної політики забезпечення сталого людського розвитку»
Мета роботи – розробка науково-методологічних засад визначення середньострокових пріоритетів бюджетної політики, формування пріоритетів бюджетного забезпечення сталого людського розвитку та науково-практичних рекомендацій щодо напрямів їх реалізації.
Впродовж  2012 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • обґрунтовано пріоритети сталого людського розвитку в Україні на національному та регіональному рівнях;
 • визначено проблеми щодо рівня та умов життя населення, бідності та соціального виключення. Основними проблемами визначено: низький рівень доходів, насамперед, заробітної плати; значна диференціація за доходами населення; викривлена структура споживання, нераціональне харчування; житлова проблема; бідність; соціальне виключення.

НДР «Розроблення системи індикаторів оцінки якості життя населення України для здійснення комплексного моніторингу, у тому числі порівняння з іншими країнами»
Співробітниками відділу в рамках виконання теми:

 • розроблено системи індикаторів оцінки якості життя населення України для здійснення комплексного моніторингу, у тому числі порівняння з іншими країнами за блоком матеріальний добробут населення;
 • здійснено оцінку їх динамічних та структурних змін з 2000 по 2011 рік, визначено проблемні сфери;
 • визначено шляхи поліпшення якості життя на основі мобілізації резервів розвитку матеріального добробуту населення.

Участь співробітників відділу досліджень рівня життя населення у НДР (2013 р.)


НДР «Територіальна диспропорційність рівня та якості життя населення України»
Впродовж 2013 року співробітниками відділу в рамках виконання фундаментальної теми здійснено розробку підтеми “Теоретичні засади дослідження територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення”.
Основною метою роботи є розробка методологічних засад дослідження територіальної диспропорційності рівня та якості життя і обґрунтування соціально-економічної політики розвитку територій.
В рамках підтеми:

  • розроблено теоретичні засади дослідження та оцінки територіальної диспропорційності рівня та якості життя в системі сучасних соціально-економічних досліджень;
  • визначено основні причини виникнення та поглиблення територіальної диспропорційності в історичному аспекті та доведено їх об’єктивний характер;
  • здійснено класифікацію диспропорцій за певними критеріями та обґрунтовано фактори, що її спричиняють;
  • досліджено напрями впливу диспропорційності на рівень та якість життя населення в  історичному та просторовому розрізах.

ПУБЛІКАЦІЇ 2011 – 2014 рр.


Публікації співробітників відділу досліджень рівня життя населення  
у 2011 р.

 1. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації / за ред.. Е.М.Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ, 2010. – 270 с. – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-6122-8. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., О.А. Васильєв
 2. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління». – Т.4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – К., 2011. – 476 с. – Тираж 600. – ISBN 978-966-2380-26-2. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Полякова С.В., Васильєв О.А.
 3. Методологічні рекомендації щодо оцінки ефективності системи соціального захисту. – К.: ІДСД НАНУ, ЮНІСЕФ, УЦСР, 2009. – 71 с.  Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Полякова С.В., Васильєв О.А., Реут А.Г.
 4. Цілі розвитку тисячоліття (Україна-2010) / Національна доповідь. – К., 2010. – 107 с.  Колектив авторів відділу: Черенько Л.М.
 5. Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення / Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2009 року) – К.: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2010. – 148 с. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М.,Полякова С.В., Шишкін В.С., Крикун О.І., Реут А.Г., Васильєв О.А.
 6. Соціальне залучення в Україні: Європейський вибір та інституції соціального сектору. – К.: ПРООН, 2010. – 84 с. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Реут А.Г., Васильєв О.А.
 7. Методологія та практика оцінки впливу соціальної політики та окремих програм соціальної допомоги на показники бідності в Україні / Е.М.Лібанова, О.В.Макарова, Л.М.Черенько. – К.: Мінсоцполітики України, Держкомстат України, ЕКОРІС Нідерланди, УЦСР, 2011. – 203 с.
 8. Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2011. – 224 с. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Реут А.Г., Васильєв О.А., Крикун О.І., Шишкін В.С.
 9. Національна доповідь про людський розвиток «Україна: на шляху до соціального залучення». – К.: ПРООН, 2011. – 123 с. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Реут А.Г., Васильєв О.А., Крикун О.І.
 10. Неравенство в распределении доходов и уровне бедности населения: межстрановые сопоставления / [В.Н.Бобков, У.Т.Алиев, С.М.Куница, Л.Н.Черенько, С.В.Шевченко] // Вопросы статистики. – М., 2011. – №6. – С.47– 54.
 11. Черенько Л.М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 2(16) – С.118-127.
 12. Полякова С.В. Соціальний аудит як технологія управління соціальними процесами // Економіка розвитку. – 2011. – № 1 (57). – С. 46–49.
 13. Заяць В.С. Трансформаційні зміни динаміки і структури сукупних доходів населення регіонів України // Економіка і регіон. – 2011. – №1 (28). – С. 95-100.
 14. Шишкін В.С. Статистична оцінка регіональної диференціації населення України за рівнем життя // Статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 9 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». – 2011. – С. 160–169.
 15. Заяць В.С. Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії / В.С. Заяць // Фінансова система України. Збірник наукових праць. Серія «Економіка», Острог: Національний університет «Острозька Академія». – Вип. 16. – 2011. – С. 341–349.
 16. Шишкін В.С. Диференціація регіонів України за рівнем життя населення // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на IX Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К., 2011. – С. 61–63.
 17. Заяць В.С. Актуальні напрями обмеження нерівності доходів населення / В.С. Заяць // Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПолНТУ, 2011. – С. 122–125.
 18. Заяць В.С. Актуальні проблеми капіталізації заощаджень населення / В.С. Заяць // Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика: міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2011. – С.82–83.
 19. Заяць В.С. Особливості формування доходів населення як регіонально обумовленого процесу / В.С.Заяць // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: II Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2011. – С.310–315.

 

Публікації співробітників відділу досліджень рівня життя населення
у 2012 р.

 1. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. / М.К. Орлатий, І.Ф.Гнибіденко, І.М.Демчак та ін.; за ред. М.К.Орлатого. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012. – 752 с. (50,08 обл.-вид. арк., 61,10 ум.-друк.арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-617-613-009-3. Колектив авторів відділу: Полякова С.В.
 2. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с. (16,02 ум.-друк.арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-6397-0. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М.
 3. Шишкін В.С. Статистична оцінка нерівності житлових умов домогосподарств України / В.С. Шишкін // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: [зб.наук.праць]. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». – 2012. – С.245–253.
 4. Заяць В.С. Стратегії забезпечення джерел формування доходів населення регіонів // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С.16–19.
 5. Заяць В.С. Інвестиційні можливості домогосподарств України: обмеження і перспективи // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №5. – С 4–6.
 6. Заяць В.С. Методологічні підходи оцінки ефективності бюджетних програм // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб.наук.праць]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – C.79–85.
 7. Когатько Ю.Л. Зміни в рівні життя населення села і міста в 1980-2010 роках / Ю.Л. Когатько // Економічна та соціальна географія. – К.: КНУ, 2012. – С. 77–86.
 8. Когатько Ю.Л. Прояви нерівності в рівні життя населення різних типів населених пунктів / Ю.Л. Когатько // Економічна та соціальна географія. – К.: КНУ, 2012. – С.69–79.
 9. Когатько Ю.Л. Суспільно-гуманітарні кризи в українському соціумі в кінці 80-х на початку 90-х років XX століття / Ю.Л. Когатько // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijów-Moskwa : Stowarzyszenie Wspólpracy Polska-Wschód, 2012.
 10. Полякова С.В., Реут А.Г. Трансформація споживання населення України в умовах системної кризи/ С.В. Полякова, А.Г. Реут // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijów-Moskwa : Stowarzyszenie Wspólpracy Polska-Wschód, 2012.
 11. Заяць В.С. Соціальні зв’язки та проблеми нерівності / В.С. Заяць // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijów-Moskwa : Stowarzyszenie Wspólpracy Polska-Wschód, 2012.
 12. Васильєв О.А. Методико-методологічні засади дослідження розшарування населення за умовами життя / О.А.Васильєв // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijów-Moskwa : Stowarzyszenie Wspólpracy Polska-Wschód, 2012.
 13. Шишкін В.С. Оцінка житлових умов різних типів домогосподарств України / В.С.Шишкін // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2012. – С.78–79.
 14. Когатько Ю.Л. Розвиток соціальної інфраструктури міст і сіл України в 1980-2008 роках / Ю.Л. Когатько // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні. – К.: КНУ, 2012. – С. 61–62.
 15. Новосільська Т.В. Система державних соціальних стандартів і гарантій та її вплив на доходи населення / Т.В. Новосільська // Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Бердянськ, 2012. – С.80.

 

Публікації співробітників відділу досліджень рівня життя населення
у 2013 р.

 1. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М.Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 2012. – 404 с. (32,82 ум.-друк.арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-304-005-9. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Шишкін В.С., Полякова С.В., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Демчук М.В.
 2. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія) / відпов. за випуск Л.М.Черенько, О.В.Макарова, за ред. Е.М.Лібанової. – У 2-х томах. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 436 с. (24,41 ум.-друк.арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-304-003-5. Колектив авторів відділу: Черенько Л.М., Шишкін В.С., Полякова С.В., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Демчук М.В.
 3. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М.Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.  Колектив авторів відділу: Черенько Л.М.
 4. Лібанова Е.М., Черенько Л.М. Бідність в Україні: чинники формування та специфіка прояву / Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних та енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред.. Загороднього А.Г., Єрмолаєва Ю.М. – Київ, 2013. – С. 150-163.
 5. Libanova E. M., Cherenko L.M. Poverty in Ukraine Factors of Development and Specifics of Display / Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / ed. By Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. – Kyiv, 2013. – p. 320-333.
 6. Черенько Л.Н. Бедность в Украине: от стабильных тенденций к состоянию неопределенности // Еженедельник «Демоскоп». – М.: ИДНИУ ВШЭ. – 2013. – № 563-564, http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/analit08.php
 7. Черенько Л.Н. Моделирование вариантов реформирования программ социальной поддержки в Украине / Edukacyjne, kulturove i socjalne aspekty rozwoju wspolczesnych spoleczenstw. – Warszawa, 2012. – C. 383–393.
 8. Черенько Л.М. Специфіка формування та прояву нерівності в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2 (20).
 9. Шишкін В.С. Статистична оцінка вікової нерівності за доходами / В.С.Шишкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013.
 10. Шишкін В.С. Статистичний аналіз житлових умов населення України у 2000–2012 рр. / В.С. Шишкін // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». - 2013.
 11. Заяць В.С. Прояви системної кризи: українські реалії / В. С. Заяць // Фінансова система України: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во Націон. ун-ту „Острозька академія”, 2013. – Вип. 21. – 2013. – С. 24–27.
 12. Заяць В.С. Результативність соціальних програм: методи та індикатори оцінки / В.С.Заяць // Економіка і регіон. – 2013.
 13. Когатько Ю.Л. Кризи неекономічного і неекологічного характеру в українському соціумі в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття, їх передумови і прояви / Ю.Л.Когатько // Вісник Хмельницького національного університету, Т.1. Економічні науки: наук. зб. – 2013. – Вип. 4.– C. 271–276.
 14. Полякова С.В. Пріоритети сучасної соціальної політики України в контексті забезпечення рівних можливостей доступу людей з особливими потребами до послуг соціальної сфери та соціального захисту / С.В. Полякова // Вісник Прикарпатського університету. Серія: "Економіка", 2012. Вип. IX, С.270–275.
 15. Васильєв О.А. Динамічні зміни в розшаруванні населення України за умовами життя / О.А. Васильєв // Вісник Прикарпатського університету. Серія: "Економіка", 2012. Вип. IX, С.305–312.
 16. Шишкін В.С. Статистична оцінка вікової нерівності за доходами / В.С.Шишкін // Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 182–184.
 17. Шишкін В.С. Оцінка змін житлових умов домогосподарств України у 2000-2012 рр. / В.С.Шишкін // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на XI Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К., 2013.
 18. Васильєв О.А. Методологічні засади дослідження розшарування населення за умовами життя / О.А. Васильєв // Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВА ВЕСНА 2013: ЕКОНОМІКА, СУСПІЛЬСТВО, ТЕХНІКА», 29-30 квітня 2013 р., Дніпропетровськ.
 19. Когатько Ю.Л. Відмінності в доходах населення різних типів поселень / Ю.Л. Когатько // Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції – Ніжин.: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2013. – С. 97–99.


ПОДІЇ 2011 – 2015 рр.


Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, інтерв’ю

 

Інтерв’ю (теле-, радіо-) та ін.

Дата

Подія

Учасники

Тема, основні аспекти

17 квітня 2015 року Інтерв’ю телеканалу «ICTV» Черенько Л.М. Споживчий кошик населення в умовах кризи
16 квітня 2015 року Інтерв’ю телеканалу «24» Черенько Л.М. Прожитковий мінімум в Україні. Рівень бідності.
25 березня 2015 року Інтерв’ю «Голос UA» Черенько Л.М. Реальні доходи населення
13 березня 2015 року Інтерв’ю радіо «Ера» Черенько Л.М. Споживча поведінка населення в умовах кризи
10 березня 2015 року Інтерв’ю газеті «Високий замок» Черенько Л.М. Наскільки збідніло населення
4 березня 2015 року Інтерв’ю радіо «Ера» Черенько Л.М. Рівень життя населення
4 березня 2015 року Інтерв’ю радіо «Вести» Черенько Л.М. Споживчі можливості населення
3 березня 2015 року Інтерв’ю «Голос UA» Черенько Л.М. Зниження реальних доходів населення
27 лютого 2015 року Інтерв’ю телеканалу «Рада» Черенько Л.М. Зростання цін в Україні
27 січня 2015 року Інтерв’ю «Голос UA» Черенько Л.М. Рівень інфляції в Україні
4 лютого 2014 року Інтерв’ю телеканалу UBR Черенько Л.М. Допомоги на дітей
11 лютого 2014 року Інтерв’ю телеканалу НТН Черенько Л.М. Рівень цін та структура споживання в Україні
13 березня 2014 року Інтерв’ю телеканалу ТВі Черенько Л.М. Споживча поведінка населення в умовах кризи
19 березня 2014 року Інтерв’ю телеканалу БТБ Черенько Л.М. Бідність та нерівність в Україні
20 березня 2014 року Інтерв’ю телеканалу UBR Черенько Л.М. Допомоги при народженні дитини в Україні та Росії
1 квітня 2014 року Інтерв’ю телеканалу UBR Черенько Л.М. Допомоги на дітей
10 квітня 2014 року Інтерв’ю «Голос UA» Черенько Л.М. Рівень життя населення в період кризи

15 січня 2013 року

Інтерв’ю радіо «Эхо Москвы»

Черенько Л.М.

Пільги

16 січня 2013 року

Інтерв’ю телеканалу ICTV

Черенько Л.М.

Споживання

17 січня 2013 року

Інтерв’ю сайту «Економічна правда»

Черенько Л.М.

Проблеми ринку житла в Україні

22 січня 2013 року

Інтерв’ю Голос.ua

Черенько Л.М.

Бідність працюючих

28 січня 2013 року

Інтерв’ю телеканалу «Інтер»

Черенько Л.М.

Бідність

30 січня 2013 року

Інтерв’ю «Українське радіо»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

31 січня 2013 року

Інтерв’ю «Радіо Ера»

Черенько Л.М.

Бідність

11 лютого 2013 року

Інтерв’ю «Радіо Ера»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

21 лютого 2013 року

Інтерв’ю «Радіо Ера»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

26 лютого 2013 року

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Черенько Л.М.

Забезпеченість житлом

28 лютого 2013 року

Інтерв’ю «Радіо Ера»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

4 березня 2013 року

Інтерв’ю телеканалу «Ера»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

13 березня 2013 року

Інтерв’ю газеті «Комерсант»

Полякова С.В.

Коментарі щодо проекту закону «Про внесення змін до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

19 березня 2013 року

Інтерв’ю по телефону «Нова українська газета»

Черенько Л.М.

Витрати домогосподарств

2 квітня
2013 року

Інтерв’ю радио «Киев»

Черенько Л.М.

Рівень життя населення

8 травня
2013 року

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Черенько Л.М.

Економічний стан сім’ї

10 червня 2013 року

Експертне інтерв’ю Gfk Ukraine Qualitative Research

Шишкін В.С.

Середній клас в Україні

3 липня 2013 року

Інтерв’ю Голос.ua

Черенько Л.М.

Рівень заробітної плати

4 липня 2013 року

Експертне інтерв’ю Gfk Ukraine Qualitative Research

Шишкін В.С.

Середній клас в Україні

4 липня 2013 року

Інтерв’ю ТРК «Київ»

Черенько Л.М.

Пільги

9 липня 2013 року

Інтерв’ю газеті «Експрес»

Черенько Л.М.

Рівень доходів населення

10 липня 2013 року

Інтерв’ю Риа новости

Черенько Л.М.

Демографічна ситуація

9 серпня 2013 року

1-й Національний телеканал

Черенько Л.М.

Споживання

16 серпня 2013 року

Інтерв’ю радио BBC

Черенько Л.М.

Бідність

28 серпня 2013 року

Інтерв’ю Голос.ua

Черенько Л.М.

Освіта в Україні

29 серпня 2013 року

Інтерв’ю інформаційно-аналітичній агенції «Главком»

 

Полякова С.В.

Як зібрати дитину до школи

2 вересня 2013 року

 

Інтерв’ю Радіо «Ера»

 

Полякова С.В.

Чому зростає вартість товарів для школи

26 вересня 2013 року

 

Інтерв’ю телеканалу UBR

 

Черенько Л.М.

 

Споживання

17 жовтня 2013 року

Інтерв’ю інформаційному агентству «Главком»

 

Черенько Л.М.

Ситуація з бідністю в Україні

21 жовтня 2013 року

 

Інтерв’ю Радіо «Ера»

 

Черенько Л.М.

Ситуація з бідністю в Україні

01 листопада 2013 року

Інтерв’ю інформаційно-аналітичному порталу Inpress.ua

 

Черенько Л.М.

Понятие бедности в украинском сознании

01 листопада 2013 року

Інтерв’ю телеканалу «Рада»

Черенько Л.М.

Система соціальної підтримки


  Конференції, семінари, з’їзди тощо  

Назва

Місце проведення

Час проведення

Учасники

Результати (виступ з доповіддю тощо)

Презентація результатів візиту експертів Світового банку з питань нової методології підрахунку показників бідності Представництво Світового Банку в Україні 11 червня 2015 року Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Пономаренко М.В., Клименко Ю.А.  

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО),
Региональное отделение для Европы и Центральной Азии (РЕУ)

Азербайджан, м. Баку 23-24 квітня 2014 року Черенько Л.М. Региональный консультативный семинар по социальной защите сельского населения в пост-советских странах
Робоча зустріч «Підходи до вимірювання бідності» м. Київ 15 квітня 2015 року Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Пономаренко М.В., Клименко Ю.А.  
Робоча зустріч у Світовому Банку м. Київ 14 квітня 2015 року Черенько Л.М. Особливості вимірювання бідності
Робоча група в Міністерстві соціальної політики України м. Київ 9 квітня 2015 року Черенько Л.М. Зустріч щодо моніторингу масштабів соціального виключення на рівня адміністративних районів
Робоча група в представництві Світового Банку в Україні м. Київ 24 березня 2015 року Черенько Л.М., Шишкін В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г. Зустріч щодо оцінки соціального виключення на субрегіональному рівні
Міжвідомча робоча група щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму м. Київ 07 липня 2014 року Черенько Л.М. Методика визначення прожиткового мінімуму та можливості її вдосконалення
Робоче засідання у Світовому Банку м. Київ 03 липня 2014 року Черенько Л.М.  
Робоча група на тему: «Дослідження середнього класу в Україні» м. Київ 03 липня 2014 року Черенько Л.М. Рівень та методика визначення середнього класу
Семінар «Implementation of the methodology on the EU-SILC survey in the Republic of Azerbaijan», Baku м. Баку 23-25 червня 2014 року Черенько Л.М. Досвід впровадження опитування EU-SILC в Україні
Семінар «Бідність в Україні: методологічні підходи, основні тенденції та профілі» м. Київ 16 червня 2014 року Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Новосільська Т.В. Сутність поняття бідність, методологія розрахунку, тенденції, а також проблеми визначення прожиткового мінімуму
Міжвідомча робоча група щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму м. Київ 14 травня 2014 року Черенько Л.М. Методика визначення прожиткового мінімуму та можливості її вдосконалення
Семінар «Сучасні тенденції в рівні життя населення та очікувані зміни» м. Київ 25 квітня 2014 року Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Васильєв О.А., Реут А.Г.

Черенько Л.М. «Оцінка очікуваних змін на основі мікроданих: основна ідея та методичні підходи».
Шишкін В.С. «Варіанти розвитку подій та сценарії змін в короткостроковому періоді». «Особливості оцінювання рідкоздійснюваних споживчих витрат».
Васильєв О.А. «Доходи, нерівність та бідність».
Реут А.Г. «Кількісні та якісні показники харчування».

Полякова С.В. «Споживання непродовольчих товарів та послуг».
Круглий стіл «Зміна тарифів – впорядкування тарифоутворення чи виконання вимог МВФ?» м. Київ 24 квітня 2014 року Черенько Л.М. Проблеми тарифного регулювання
Семінар на тему: «Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики» м. Київ 16 квітня 2014 року Черенько Л.М. Методика визначення та напрями використання

Круглий стіл на тему: «Диференціація заробітної плати»

м. Київ, Майдан Незалежності 2

29 січня 2013 року

Черенько Л.М.

Виступ, участь в обговоренні

Засідання робочих експертів з Підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки

м. Київ, Міністерство соціальної політики України

08 лютого 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Фахова дискусія на тему: «Удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму» за сприяння Фонду ім.Ф.Еберта в Україні та Білорусії

м. Київ, Будинок спілок

15 лютого 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Конференція «Соціальна справедливість – від мінімумів до соціальних стандартів». Федерація профспілок України у співучасті з Регіональним Представництвом Фонду ім.Ф.Еберта в Україні та Білорусії

м. Київ, Будинок спілок

19 лютого 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Круглий стіл «Інформаційний супровід проведення моніторингів показників бідності»

м. Київ, Державна служба статистики України

27 лютого 2013 року

Полякова С.В., Васильєв О.А.

Слухач, участь в обговоренні

Нарада з питань удосконалення підходів до визначення прожиткового мінімуму

м. Київ, Міністерство соціальної політики України

28 лютого 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Презентація доповіді про людський розвиток 2013 року «Піднесення Півдня: Людський прогрес у багатоманітному світі»

м. Київ, Національний інститут стратегічних досліджень

15 березня 2013 року

Черенько Л.М., Полякова С.В., Заяць В.С., Васильєв О.А., Новосільська Т.В.

Слухач

Засідання Комітету з питань соціальної політики та праці ВРУ щодо «Проблем забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення

м. Київ, Верховна Рада України

4 квітня 2013 року

Полякова С.В.

Слухач, участь в обговоренні

Експертна нарада представників профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики, Мінекономіки та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці

м. Київ, Будинок спілок

9 квітня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Комітетські слухання на тему «Формування державної житлової політики України»

м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

17 квітня 2013 року

Шишкін В.С.

Слухач, участь в обговоренні

Науковий семінар на тему: «Нове в організації атестаційного процесу»

м. Київ, Міністерство освіти і науки України

14 травня 2013 року

Полякова С.В.

Слухач, участь в обговоренні

Конференція на тему: «Організація технічного забезпечення фінансування системи соціальних виплат»

м. Київ, Представництво Світового банку в Україні

16 травня 2013 року

Полякова С.В., Новосільська Т.В.

Слухач, участь в обговоренні

Круглий стіл на тему «Суспільство знань і економіка знань як фактори успіху країни в інформаційному світі»

м. Київ,

20 травня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Нарада з питань вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму

м. Київ, Міністерство соціальної політики України

23 травня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Круглий стіл «Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо»

м. Київ, ІДСД ім.. М.В.Птухи НАНУ

3 червня 2013 року

Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Демчук М.В.

Слухач

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці «Щодо реформування соціальних стандартів»

м. Київ, Будинок спілок

4 червня 2013 року

Шишкін В.С., Новосільська Т.В..

Слухач, участь в обговоренні

Презентація у Світовому банку на тему: «Поліпшення результатів діяльності систем охорони здоров’я в країнах Європи та Центральної Азії» та «Оцінка державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні: обґрунтування дослідження, методика та попередні результати»

м. Київ, Представництво Світового банку в Україні

6 червня 2013 року

Шишкін В.С., Заяць В.С.

Слухач, участь в обговоренні

Круглий стіл Стан виконання 1-ї цілі розвитку тисячоліття: подолання бідності

Національний інститут стратегічних досліджень, вул. Пирогова 7а

11 червня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Семінар на тему: «Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики»

м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці

19 червня 2013 року

Черенько Л.М., Шишкін В.С., Полякова С.В., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Демчук М.В., Новосільська Т.В.

Слухач, участь в обговоренні

Видеомост Москва-Киев к всемирному дню народонаселения

Международное агентство РИА Новости в Украине, ул. Станиславского 3

18 липня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Круглий стіл «Цілі розвитку тисячоліття. Україна. 2013»

Національний інститут стратегічних досліджень,
вул. Пирогова 7а

18 липня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Засідання науково-експертної ради з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки

Міністерство соціальної політики України, вул. Еспланадна, 8/10,

24 липня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Засідання науково-експертної ради з підготовки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки

Міністерство соціальної політики України, вул. Еспланадна, 8/10,

2 вересня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Учебно-практический семинар для стран Восточной Европы и Центральной Азии на тему: «Национальная политика в области старения населения»

вул. Госпітальна 12, отель Президент

17 вересня 2013 року

Когатько Ю.Л.

Слухач

Засідання Тематичної робочої групи з упровадження реформ за напрямом «Реформа соціальної сфери»

Урядовий контактний центр, конференц-зал

27 вересня 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

Воркшоп «Подолання бідності як одна з Цілей Розвитку Тисячоліття для України. Тема виступу «Бідність як явище та як індикатор суспільного розвитку»

Міжнародний інститут менеджменту, вул.. Шулявська, 10/12 В

01 листопада 2013 року

Черенько Л.М.

Слухач, виступ, участь в обговоренні


Наукові дослідження, що можуть бути виконані на замовлення:

 • Оцінка потенційних споживчих можливостей населення (за соціально-демографічними групами, майновими групами, регіонами, типами домогосподарств).
 • Комплексна оцінка бідності населення регіону (визначення специфічних для регіону чинників формування бідності, багатомірний аналіз бідності в регіоні, моделювання впливу демографічних та соціально-економічних чинників на бідність домогосподарств).
 • Картографування соціально-економічних процесів (нерівність населення; рівень бідності; споживчі вподобання; майнові характеристики)
 • Імітаційне моделювання, на основі мікроданих, зміни рівня життя населення під дією різних соціально-економічних факторів.
 • Імітаційне моделювання залежності розміру основних джерел доходів від зміни розмірів державних соціальних стандартів
 • Побудова прогнозу розподілу доходів населення на середньострокову перспективу.
 • Проведення науково-методичних семінарів для працівників регіональних органів влади.
 • Надання письмових консультацій та наукових висновків за тематикою визначеною напрямками діяльності відділу.
 • Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, науково-практичних та методичних довідників.

Тренінги:

 • можливості роботи з масивом мікроданих обстеження умов життя домогосподарств з використанням пакету SPSS;
 • картографічне зображення соціально-економічних процесів за допомогою MapInfo