ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РИНКУ ПРАЦІ

Lisogor

ЛІСОГОР Лариса Сергіївна

Завідувач відділу

Доктор економічних наук, професор

+3 8(044) 238 08 21


Співробітники:

ЛІБАНОВА Елла Марленівна
головний науковий співробітник, д.е.н., професор, заслужений економіст України

https://scholar.google.com.ua/citations?user=h5eraxkAAAAJ&hl=ru

ЖУК Інна Леонідівна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zw8VG4QAAAAJ&hl=ru

КРИМОВА Марія Олександрівна
старший науковий співробітник, к.е.н.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHFyVP8AAAAJ&hl=ru

ІЛЬЇЧ Людмила Миколаївна
старший науковий співробітник, к.е.н., доцент
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aCPQPjoAAAAJ&hl=ru

ЯКИМОВА Наталія Сергіївна – науковий співробітник, к.е.н.
СІРЕНКО Юлія Василівна – головний економіст
ЖЕКУНОВА Наталія Олександрівна – молодший науковий співробітник
ІВАЩЕНКО Сергій Васильович – головний економіст 
ВИДРИК Ольга Ігорівна – головний економіст

 

Основні напрями та результати досліджень:


 • Дослідження соціальних проблем ринку праці.
 • Комплексний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг:

- методичні підходи до оцінювання результатів неформального навчання.

 • Дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності робочої сили, напрямів удосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації робочої сили:

- методика оцінювання рівня конкурентоспроможності робочої сили.

 • Розроблення стратегічних напрямів удосконалення політики зайнятості, покращення інфраструктурної підтримки розвитку ринку праці:

- рекомендації щодо удосконалення державної політики зайнятості з урахуванням структурних трансформацій ринку праці.

 • Визначення перспектив структурних трансформацій ринку праці:

- прогноз змін професійно-кваліфікаційної структури робочої сили.Учаcть співробітників відділу
у НДР за 2011-2015 рр.


Планово-бюджетна тема «Вплив кризових явищ на якість трудового життя» (початок І кв. 2010 р., закінчення ІV кв. 2012 р.).

Мета роботи − розроблення теоретико-методологічних засад оцінки впливу кризових явищ на якість трудового життя та обґрунтування пріоритетних напрямів політики щодо мінімізації їх негативних наслідків.
За результатами дослідження визначено економічну сутність категорії якість трудового життя як сукупності ознак та властивостей процесу відтворення трудового потенціалу, що визначає можливості задоволення суспільних та особистих інтересів і потреб у сфері праці. Виявлено чинники формування якості трудового життя як єдності об’єктивних та суб’єктивних характеристик, здійснено їх групування за функціональними ознаками та тривалістю впливу, напрямами та сферами дії.
Виходячи з мети дослідження, поняття кризових явищ трактується як прояви негативних або неоднозначних змін, перетворень, що відбуваються в економічному, соціальному, технологічному, природному середовищах під впливом циклічних тенденцій розвитку та/або зміни технологічних укладів. Таке трактування дало змогу класифікувати кризові явища за причинами виникнення та проявами, визначити напрями та сфери їх впливу на якість трудового життя, інтенсивність та векторність їх дії.
Встановлено логічний зв’язок між передумовами виникнення кризових явищ, основними з яких є низькі темпи модернізації реального сектору і консервація застарілої структури економіки, та загостренням протиріч у сфері праці. Кризові явища обмежують можливості реалізації трудового потенціалу через ускладнення доступу до роботи та отримання належної трудової винагороди (звуження сфери прикладання праці, зменшення кількості робочих місць та тривалості робочого часу), погіршення умов зайнятості та перспектив професійного й особистісного розвитку (шкідливі або несприятливі умови праці, зниження рівня соціальної та правової захищеності, обмеження участі персоналу в управлінні та прийнятті важливих рішень тощо), негативно впливаючи на всі аспекти якості трудового життя.
Розроблено методичні засади оцінки якості трудового життя, сформовано матрицю індикаторів якості трудового життя та систему індикаторів і критеріїв для моніторингу впливу кризових явищ на якість трудового життя. Виявлено специфіку впливу економічних циклів на складові компоненти якості трудового життя залежно від тривалості дії: короткострокові та середньострокові призводять до коливань рівнів безробіття, реальної заробітної плати, довгострокові – до структурних зрушень в зайнятості.
Обґрунтовано доцільність застосування трансмісійного механізму для мінімізації впливу кризових явищ на якість трудового життя. При цьому трансмісійний механізм визначається як сукупність різнорівневих інституційних утворень певного функціонального спрямування, що забезпечує послідовне прогресивне перетворення трудового потенціалу суспільства в досяжний за наявних загальних умов рівень якості трудового життя. Залежно від сфери впливу та вектору спрямованості дії цього механізму, виокремлені такі його компоненти: суспільно-політична, трудова, освітньо-кваліфікаційна, медико-біологічна складові та складові соціального партнерства й соціального убезпечення. Трансмісійний механізм дає змогу реалізувати антикризові заходи шляхом асинхронного (по відношенню до фази циклу) посилення активності його складових за рахунок спеціально сформованих резервів.
Розроблено стратегічні напрями та концептуальні засади поліпшення якості трудового життя, конкретні рекомендації та алгоритм дій щодо мінімізації негативного впливу кризових явищ на параметри трудового потенціалу та ринку праці, запровадження моніторингу об’єктивних та суб’єктивних характеристик якості трудового життя.
За результатами науково-дослідної роботи створено методологічну основу для подальших досліджень у сфері праці та удосконалення моніторингу ринку праці.


Планово-бюджетна тема «Інноваційні перспективи структурних трансформацій ринку праці в умовах модернізації економіки» (НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 0112U006751). Мета роботи – теоретико-методологічне обґрунтування взаємозв’язку економіки та ринку праці з урахуванням інноваційних перспектив розвитку.
В рамках виконання НДР «Інноваційні перспективи структурних трансформацій ринку праці в умовах модернізації економіки» було:

 • категоріально визначено економічну сутність трансформації ринку праці;
 • обґрунтовано та розроблено концептуальні засади трансформації ринку праці;
 • здійснено прогнозну оцінку змін галузевої структури зайнятості залежно від сценаріїв розвитку інтеграційних процесів;
 • визначено перспективи трансформаційних змін на ринку праці та напрями мінімізації їх негативних проявів в сучасних умовах;
 • здійснено оцінку структурних зрушень на ринку праці;
 • розроблено механізм активізації інноваційного компоненту взаємодії ринку праці та освітньої системи з урахуванням перспектив трансформаційних змін.


НДР «Модернізація освітніх функцій держави в контексті формування та реалізації економічної та соціальної активності населення» Мета роботи – наукове обґрунтування політики модернізації соціальних функцій держави у напрямі створення суспільно-орієнтованої моделі освіти, що враховує нові глобалізаційні виклики та базується на принципах гуманізму, демократичних цінностей, людиноцентризму, сталості людського розвитку.


НДР «Концепція соціального розвитку України на період з 2013-2023 роки». Мета роботи – розробка проекту Концепції соціального розвитку України на період з 2013-2023 роки.


НДР «Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці». Мета роботи − розроблення концептуальних засад організації інфраструктурної підтримки гармонійного розвитку українського ринку праці на основі виявлення основних тенденцій його розвитку та особливостей формування його інфраструктурної складової


НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» Президія НАН України

НДР «Розробка методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі в Україні» European Training Foundation [Європейський фонд освіти]

 


Публікації співробітників відділу соціальних проблем ринку праці
у 2011-2015 рр.

 

Публікації співробітників відділу соціальних проблем ринку праці 
у 201
5 р.

 1. Лібанова Е.М. Населення України: демографічні складові людського розвитку. Монографія – Умань: Вид. «Сочинський», 2015. – 178 с.
 2. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. (Лібанова Е.М. співавтор 2 розділу «Українські реформи на європейському шляху»)
 3. Цілі Розвитку Тисячоліття Україна: 2000-2015. Національна доповідь. – ПРООН. – 2015. – 73 с.
 4. Study on state support to undertakings in Ukraine. – Crown agendа. – 2015. – 195 p.
 5. Human Development Report 2015. Work for Human Development. – UNDP. – 2015. – 272 p.
 6. План модернізації України: від кризи до економічного зростання. Федерація роботодавців України, Київ, 2015. – 447с.
 7. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: Кол. моногр. [Акулов-Муратов В.В., Алимов О.М., Андерсен В.М., Андрєєва Н.М. та ін.] / за наук. ред. д.е.н. Хлобистова Є.В. – Черкаси: ІПК НАНУ, 2015. – 537 с. [особистий внесок Ільїч Л.М. п. 3.13. Конкурентоспроможність людського капіталу країн східного партнерства у системі реалізації реформ – С.361-370. (0,5 д.а)].
 8. Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій [Текст] / [Бородіна О.М. Голуб, О.А.; Заяць, Т.А.; Ільїна, М.В.; Ільїч, Л.М.; Кримова, М.О.; Лісогор, Л.С. та ін. ; за наук. ред. Я.В. Остафійчука]; – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 47 с. [особистий внесок Ільїч Л.М. п. 2.5. Сфера прикладання праці сільського населення  С.37-42. (0,5 д.а)].
 9. L. Lisogor  European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine / L. Lisogor // Demography and Social Economy, 2015. – #1. − P.
 10. Larysa Lisogor Transformation of Employment Relations in Ukraine: Problems and Prospects // Information Technologies, Management and Society / The 13th International Scientific Conference «Information Technologies and Management», ISMA University, Riga, Latvia, 2015, April 16 – 17. – P. 233-235 (269 p.)
 11. Ilich L. The practical approaches to overcome skills mismatch: international practice and Ukraine experience / L. Ilich // Kosice.: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2015. – С.46-52. (0,7 д.а).
 12. Лібанова Е.М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України // Вісник НАН України. – К.: Академперіодика, 2015. - №12. – С.15-24.
 13. Лібанова Е.М. Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики // Вісник НАН України. – К.:Академперіодика, 2015. - №11. – С.3-13.
 14. Лібанова Е.М. Нобелівську премію з економіки 2015 року присуджено за цикл досліджень проблем споживання, бідності і добробуту // Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – Вип. 3 (25). – С.11–20.
 15. Лісогор Л.С. Трансформація ринку праці: можливості реалізації інноваційних змін в сучасних умовах // Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Випуск 11. – 2015. – С. 177-183.
 16. Ільїч Л.М. Продуктивна зайнятість як передумова подолання бідності серед працюючого населення / Л.М. Ільїч // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. – 2015. – № 1. – С.96-105. (0,7 д.а).
 17. Ільїч Л.М. Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні / Л.М. Ільїч // Ринок праці та зайнятість населення: виробн.-практ. наук. ж-л. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2015. – № 1. – С.13-17. (0,5 д.а).
 18. Ільїч Л.М., Якимова Н.С. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні / Л.М. Ільїч, Н.С. Якимова // Економіка та держава : наук.-пр. журн. – К.: Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2015. – №. 8. – С.82–86. (0,6 д.а).
 19. Ільїч Л.М. Невідповідність кваліфікацій потребам ринку праці: теоретичний та практичний аспекти / Л.М. Ільїч // передано до друку 16.06.2015 р., пройшла перше рецензування 6.07.2015 р. Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – Вип. 3. –  (0,7 д.а).
 20. Ильич Л.Н. Децентрализация как фактор повышения качества системы профессионального образования / Л.Н. Ильич // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 178-184. (0,5 д.а).
 21. Ільїч Л.М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні / Л.М. Ільїч, Н.С. Якимова // Економіка та держава. – 2015. - №8. – С. 82-86 (0,5 д.а.).
 22. Жук І.Л. Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 році/ І.Л.Жук // передано до друку «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України». – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С.__-__
 23. Жук І.Л. Ризики та загрози трансформації ринку праці в умовах модернізації економіки України / І.Л.Жук // передано до друку в науковий журнал «Економіка та держава». – 2015.- №10. – С.__.__
 24. Кримова М.О. Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України / М.О. Кримова // Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – Вип. 2. – С.53-64. (0,7 д.а).
 25. Якимова Н. С. Рекомендації щодо оновлення змісту профорієнтаційної діяльності в контексті забезпечення продуктивної зайнятості в Україні / Н. С. Якимова // Кримський економічний вісник. – 2014. – № 6 (13). – С. 159-161 (0,4 д.а).
 26. Шаульська Л.В. Формування освітнього потенціалу сталого розвитку / Л.В. Шаульська, Н.С. Якимова // передано до друку у європейському науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY». – 2015.
 27. Ільїч Л.М. Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання / Л.М. Ільїч // Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – Вип. 3(25). – С.173–184. (0,7 д.а).
 28. Ільїч Л.М. Невідповідність кваліфікацій суспільним запитам як результат неузгодженості ринків праці та освіти / Л.М. Ільїч // Theory and practice of reforming economic systems – Краків: Краківський економічний університет, 2015. – С.39-42. (0,3 д.а).
 29. Жук І.Л. Сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти України / І.Л. Жук // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Перспектива, 2015 (0,35 д.а.)
 30. Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Особливості відтворення трудового потенціалу в умовах кризового стану ринку праці / Л.В. Шаульська, Н.С. Якимова // передано до друку «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства»: зб. наук. праць. – Вінниця: ДонНУ, 2015 (0,3 д.а).

Публікації співробітників відділу соціальних проблем ринку праці
у 2014 р.

 1. Жук І.Л., Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації /І.Л.Жук // Економіка та держава. – № 7. – 2014. – С.41-44.

Публікації співробітників відділу соціальних проблем ринку праці
у 2013 р.

 1. Економічна конвергенція країн ЕС: досвід та перспективи для України: Кол. моногр. / за наук. ред. д.е.н. Покотилової В.І. – Херсон: В-во ПП Вишимирський В.С., 2013. – 326 с. [особистий внесок Ільїч Л.М. п. 2.4 Економічна конвергенція Євросоюзу та України у соціально-трудовій сфері с.186-200 (0,96 д.а)].
 2. Маркетинг, менеджмент и организация производства в сфере образования и публикаций в условиях стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы: Кол. моногр. / под ред. В. Стриелковского, И.Чабелковой. – Прага: Карлов Университет в Праге, 2013. – 235 с. [личный вклад Ильич Л.Н. п. 13 Рынок образования и образовательные услуги в контексте современного развития общества с.181-196 (0,6 д.а)].
 3. Юрик Я.І., Жук І.Л. Аналіз основних тенденцій розвитку ринку праці України // Інноваційна економіка. – №6 (44). – 2013. – С. 173-180
 4. Юрик Я.І., Жук І.Л. Механізм формування та реалізації державної кадрової політики  //Інвестиції: практика та досвід. – № 13. – 2013. – С. 48-54.
 5. Юрик Я.І., Жук І.Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового Закону України «Про зайнятість населення» // Економіка та держава. – № 10. – 2013. – С. 13-15.
 6. Юрик Я.І., Жук І.Л. Якість життя населення  як результат формування та реалізації стратегії продовольчої безпеки країни // Агросвіт. – №21. – 2013 (передано до друку).
 7. Крымова М. А. Проблема молодежной безработицы в Украине и странах Европейского Союза / М.А. Крымова //  Демоскоп Weekly (єлектронное издание) Режим доступа: demoscope.ru – подано до друку
 8. Кримова М.О.   Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України  / М.О. Кримова //  Україна аспекти праці  - подано до друку
 9. Ільїч Л.М. Державне регулювання взаємодії ринків праці та освіти / Л.М. Ільїч // Вчені записки Харківського інституту управління. ? Вип. 34. ? Т.1. ? Харків: Харківський інститут управління, 2013. ? С.363?370. (0,4 д.а).
 10. Liydmila Ilich, Youth labor market in Ukraine: main trends, reasons of unemployment and possibilities to be employed / Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics ? Charles University in Prague, 2013. ? V. 2. ? I. 2. ? Р.22-33. (0,6 д.а).
 11. Ильич Л.Н. Социально-экономические проблемы занятости населения сельских территорий Украины / Л.Н. Ильич // Модернизация аграрного образования: технологический аспект.: сб. науч. тр. [по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. 29-30 октября 2013 г.] / Отв. ред.: Чеглоков А.Е. – Томск: РГ «Графика», 2013. – с.98-102. (0,3 д.а).
 12. Ільїч Л.М. Концептуальні засади дослідження структурних трансформацій ринку праці передано до друку (Демографія та соціальна економіка: Зб. наук. пр. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014. – Вип. 1 (0,6 д.а)).
 13. Ільїч Л.М. Профілізація навчання як передумова забезпечення якості професійної освіти передано до друку (Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. – Донецьк, 2014. – Вип. __. (0,8 д.а)).
 14. Лисогор Л. С. Образовательные факторы повышения конкурентоспособности персонала в Украине //Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании: сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21–24 мая 2013 г.: в 2 ч. / редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель: учреждение образования „Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2013. – Ч. 1. – 280 с. − С. 184-188
 15. Лісогор Л.С. Якість робочої сили: тенденції змін в умовах глобалізації // Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів”, Одеський національний економічний університет, 19-20 вересня 2013 р.
 16. Юрик Я.І.        Факторний аналіз продуктивності праці на макроекономічному рівні / Я.І. Юрик // матер.     VIII Міжнародної науково-практичної конф. «Управління сучасним підприємством», 2013 р. – К.: НУХТ.
 17. Юрик Я.І., Булах О.П.      Стан професійного навчання персоналу в Україні / Я.І.Юрик, О.П. Булах //        матер. III Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України», 2013 р. — К.: НУХТ, — С. 309 – 312.    
 18. Юрик Я.І.,  Тарасюк А.С. Особливості аутсорсингу в галузі управління персоналом         / Я.І.Юрик, А.С.Тарасюк // матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та перероробної галузей АПК», 2013 р. – К.: НУХТ, – С. 214 – 215.
 19. Жук І.Л., Калюжна М.О. Якість життя: сутність та взаємовідносини з людським розвитком / І.Л.Жук, М.О.Калюжна // матер. III Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України», 2013 р. — К.: НУХТ, — С. 283 – 286.
 20. Жук І.Л. Класифікація умов та чинників впливу на якість життя / І.Л.Жук // матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013 р. – Ч. 3. – С.552 – 554.
 21. Жук І.Л. Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства / І.Л.Жук // матер. 4 Науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів «Економічні та соціально-психологічні проблеми управління вітчизняними підприємствами». – К.: КЕІМ, 2013. – С.41 – 44.
 22. Кримова М.О. Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді на ринку праці / М.О. Кримова // матер. наук.-практ. конф. «Молодь. Професійна орієнтація. Проблеми працевлаштування та кар’єрного зростання». – Донецьк, 2013
 23. Ільїч Л.М. Забезпечення рівного доступу молоді до ринку праці як передумова мінімізації ризиків її соціального відторгнення передано до друку (“Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: [матеріали]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. (0,3 д.а))

Публікації співробітників відділу соціальних проблем ринку праці
у 2012р.

 1. Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Ткаченко Л.Г., Новак І.М. та ін. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4-х томах. Т. 4. Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2011. – 608 с. (розділи 2.3 (с. 186-211), 5 (с. 460-520), 6.1 (с. 521-541), 6.3 (561-579), 6.4 (580-598)).
 2. Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Новак І.М., Ткаченко Л.Г. та ін. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.
 3. Лібанова Е.М. Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства // Вісник НАН України. – 2010. – №8. – С. 3-15.
 4. Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №1 (15). – С. 24-38.
 5. Лібанова Е.М. Соціальні інновації в стратегії розвитку України // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej I Wschodniej. –Warszawa-Kijow-Moskwa, 2010. – С. 271-292.
 6. Новак І.М., Кондрюк С.М., Маршавін Ю.М. та ін. Ринок праці: курс на ефективну зайнятість та конкурентоспроможність за умов глобалізації економіки / Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя. Національна профспілкова доповідь Президенту України В.Ф.Януковичу. – К.: Вид-во АПСВ ФПУ, 2010. – 82 с.
 7. Лісогор Л.С. та ін. Сприяння економічній диверсифікації в Україні: роль середовища, сприятливого для бізнесу, політики забезпечення кваліфікованими кадрами та стимулювання експорту: Доповідь МОП. – Київ-Будапешт: МОП, 2010. – 40 с.
 8. Лісогор Л.С. та ін. Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України: Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2011 року / редкол. М.Г. Луцький (голова), В.П. Головінов, Є.В.Красняков та ін.; заг. ред. В.П. Головінова. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 480 с. (с. 64-65).
 9. Лісогор Л.С. Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки: 3б. наук, праць. – Спец. вип. у 3-х томах. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 168-175.
 10. Лісогор Л.С. Ризики на ринку праці України: вплив кризових тенденцій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №4 (43), частина III. – С. 87-91.
 11. Лісогор Л.С. Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. – Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 168-175.
 12. Лicoгop Л.С. Ринок праці в умовах економічної кризи: виклики та загрози // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej I Wschodniej. –Warszawa-Kijow-Moskwa, Fabryka Druku Sp. Z.o.o., 2010. – ISBN 83-89884-73-9. – pp. 385-395.
 13. Лісогор Л.С. Чинники впливу на якість трудового життя в умовах економічної кризи // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №1 (15). – С. 79-85.
 14. Лісогор Л.С. Капіталізація людського капіталу України у контексті поліпшення якості трудового життя: проблеми та перспективи //Вісник Донецького університету економіки та права. – №1. – 2011. – С. 47-52.
 15. Лісогор Л.С. Поліпшення якості трудового життя як напрям удосконалення процесу управління людськими ресурсами // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2011. – Т.1. – С. 229-232.
 16. Лісогор Л.С. Конкурентоспроможність робочої сили: вплив освітніх чинників // Філософські та психолого-педагогічні засади управління: 3б. наук. праць ДонДУУ. – Серія «Державне управління», вип. 226. – Т. XIII. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 195-204
 17. Новак І.М. Реструктуризація зайнятості в Україні та договірні механізми її регулювання / Формування ринкової економіки: 3б. наук, праць. Спецвипуск. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – Т. 2. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 189-197.
 18. Новак І.М. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця // Україна: аспекти праці. – 2011. – №3. – С. 10-13.
 19. Новак И.Н. Развитие корпоративной культуры как фактор гуманизации труда // Procesy zarzadzania w czasach przemian gospodarczych (Управління процесами в період переходу до ринкової економіки). Redakcja naukowa: K.Doktor, Z.Sirojc, M.Zukowski. – Wyzsza Szkola Menedzerska w Legnicy, Wyzsza Szkola Informatyki, Zarzadzania і Administracji W Warszawie. – Warszawa-Legnica, 2011. – C. 183-195.
 20. Новак I.M., Котова H.I. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні // Демографія та соціальна економіка. – №1 (15). – 2011. – С. 110-117.
 21. Новак І.М. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2011. – Т. 1. – С. 112-114.
 22. Новак И.Н. Задолженность по заработной плате в Украине: анализ и предложения по решению проблемы / Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы II междунар. научн.-практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2011 г. / Редкол.: В.А. Назаров, А.К. Сковиков, М.М. Медвидь. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2012. – 288 с. – С. 186-195.
 23. Новак І.М. Мінімальна заробітна плата: методичні підходи до визначення та вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці. – 2012. – №5. – С. 23-29.
 24. Новак І.М. Актуальні пріоритети гідної праці для України / Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2-х т. – Т. 2. – K.: КНЕУ, 2012 – С. 238-246.
 25. Новак І.М. Реалізація трудових прав працівників: гендерна рівність на ринку праці / Управление производством: модели, механизмы, инструменты: моногр. / под общ. ред. проф. Е.В. Мартяковой. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 459-465.
 26. Новак І.М. Науково-практичні підходи до запровадження в Україні галузевих стандартів оплати праці // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. Т. 1. – 2012. – С. 173-176 .
 27. Новак І.М. Формування страхових механізмів компенсації ризику неплатоспроможності роботодавця // Демографія та соціальна економіка. – №2 (18). – 2012.
 28. Родічева І.С. Дисбаланс на ринку праці України: регіональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №4 (43). – Ч. III. – С. 83-86.
 29. Ткаченко Л.Г. Вплив фінансово-економічної кризи на трудові міграції в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: Зб. наук, праць. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2010. – Вип. 4(84). – С. 256-262.
 30. Ткаченко Л.Г. Неконкурентоспроможні верстви населення на ринку праці України // Теоретичні та прикладні питання економіки: 3б. наук, праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Вип. 22. – С. 79-86.
 31. Ткаченко Л.Г. Вплив підвищення пенсійного віку на ринок праці // Формування ринкової економіки: 3б. наук. праць. – Спец. вип. у 3-х томах. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 391-398.
 32. Ткаченко Л.Г. Проблеми соціального забезпечення зайнятих у сфері малого бізнесу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №4 (43) – Ч. III. – С. 58-61.
 33. Ткаченко Л.Г. Особливості фіскального навантаження в Україні // Демографія та соціальна економіка. – №2 (16). – 2011. – С. 147-155.
 34. Ткаченко Л.Г. Новітні зрушення в розміщенні населення України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: 3б. наук, праць. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 273-279.
 35. Ткаченко JI. Проблемы реформирования пенсионных систем в странах бывшего СССР // Spoleczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warukach transformacji. – Warszawa: Wydawnictwo Naukove Mega-Plast, 2011. – С. 257-264.
 36. Ткаченко Л.Г. Інформаційні можливості Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування // Статистика України. – 2012. – №1 (56). – С. 59-62.
 37. Ткаченко Л.Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи // Економіка України. – № 8 (609). – 2012. – С. 16-22
 38. Ткаченко Л.Г. Засади прогнозування розвитку ринку праці України // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2, квітень-червень. – С. 129-137
 39. Ткаченко Л.Г. Особенности процесса старения населения Украины // Детерминация демографических процессов: Сборник статей / Под ред.       Зверевой Н.В. и Архангельского В.H.; Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2012. – Вып. 21. – С. 356-378

 ПОДІЇ


Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, інтерв’ю


2015 р.


Назва

Місце проведення

Час проведення

Прізвища учасників

Результати (виступ з доповіддю тощо)

1.

Зустріч експертно-консультативної групи з реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,

Міністерство со-ціальної політики України (лист №15302 / 1/14-14/8/1 від 13.02.2015)

17.02.2015

Лісогор Л.С.

Участь у роботі експертно-кон-сультативної групи

2.

Всеукраїнський форум «Нові виклики та можливості роз-витку України в рамках асо-ціації з Європейським Сою-зом» за підтримки Регіональ-ного представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості

Федерація профспілок України

20.02.2015

Лібанова Е.М.

Виступ з допо-віддю «Соціаль-на справедли-вість: чи є вона в сучасній Україні?»

3.

Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості»

Інститут економіки та прогнозування України, Інститут демографії та соціа-льних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Фонд народонаселення ООН, ГО „Конгрес Сходу України”

27.02.2015

Лібанова Е.М.,
Лісогор Л.С., Ільїч Л.М., Жук І.Л.

Участь в обговоренні

4.

Погодження проекту Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки

Президія НАН України, Міністерство молоді і спорту України (лист №181-5/58 від 25.02.2015 р. на лист № 940/4.3 від 10.02.2015 р.)

25.02.2015

Лісогор Л.С.

Участь в обговоренні

5.

Семінар «Дослідження серед підприємств на тему корот-кострокових та середньо-строкових потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах» в рамках проекту Твінінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів ос-віти й навчання у відповід-ності до політики Європей-ського Союзу щодо навчання впродовж всього життя»

МОН України, Національний центр розвитку професійно-технічної освіти, Данія (National Centre for Development of VET Denmark [Національний центр розвитку професійно-технічної освіти], м. Київ

05.03.2015

Ільїч Л.М., Кримова М.О.

Участь в обговоренні

6.

Заключна конференція проекту TWINNING «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя»

Міністерство освіти і науки України, Посольство Королівства Данії в Україні

18.03.2015

Лісогор Л.С.
Ільїч Л.М., Кримова М.О.

Участь в обговоренні

7.

Засідання експертно-консультаційної групи з реалізації напрямів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Міністерство соціальної політики України (лист 181-4/64 від 27.02.2015 р.)

31.03.2015

Лісогор Л.С.

Пропозиції до реалізації Плану заходів Міні-стерства соціа-льної політики України з імп-лементації Угоди про асо-ціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Євро-пейським Спів-товариством з атомної енергії і їхніми держава-ми-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 рр

8.

Круглий стіл «Організаційно-правові механізми вирішення проблем та використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб»

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

9 квітня 2015 року

Лібанова Е.М.

 

9.

Международная научная конференция «Globalization and contemporary social economic region development» - «Глобализация и современ-ное социально-экономическое развитие региона» [Міжна-родна наукова конференція «Глобалізація і сучасний соціально-економічний розвиток регіону»]

Національний дослідницький Томський державний університет,
м. Томськ

17-18.04.
2015

Ільїч Л.М.

Тезисы «Пути повышения качества про-фессионального образования: опыт развитых стран мира»

10.

Засідання Круглого столу «Програма ваучерів на навчання дорослих: аналіз ситуації, міжнародний досвід та перспективи», Проект ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні»

Державна служба зайнятості

24.04.2015

Лісогор Л.С.

Участь у засіданні

11.

Засідання Наглядової Ради в рамках проекту технічної допомоги МОП з питань соціального забезпечення

(лист Національного координатора в Україні Міжнародної організації праці № 146 від 21.04.2015 р.) - Сприяння в ратифі-кації Конвенції МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення

24.04.2015

Лісогор Л.С.

Участь у засіданні

12.

Науковий семінар, присвяче-ний творчій спадщині відо-мого українського демограф-фа, доктора економічних наук, професора Валентини Сергіївни Стешенко.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

28.04.2015 р.

Жук І.Л.

Участь в семінарі

13.

ІІ міжнародна науково-практична конференція
 «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі
(наукові читання імені Ігоря Недіна)»

Державна установа «Інститут економіки природокористуван-ня та сталого розвитку НАН України», КПІ
м. Київ

28-29.04.
2015

Ільїч Л.М.

Доповідь "Кон-курентоспро-можність люд-ського капіталу країн східного партнерства у системі реалі-зації реформ"

14.

Круглий стіл «Стратегія розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО)»

Будівельна палата України

29.04.2015

Жук І.Л.

Участь в обговоренні

15.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Ринок праці України: європейський вимір»

Міністерство соціальної політики, лист № 5872/8/14-15/026 від 21.04.2015

29.4.2015

Лісогор Л.С.

Участь у роботі Організаційного комітету

16.

Прес-конференція експертів із соціальних питань

Інформаційна агенція «Укрінформ», Київ

12.05.2015 р.

Лібанова Е.М.

Виступ

17.

Засідання експертно-консуль-таційної ради (міжвідомча робоча група) щодо підготов-ки Восьмої національної до-повіді Уряду України з реалі-зації положень Європейської соціальної хартії за тематич-ною групою «Зайнятість, про-фесійне навчання та рівні можливості»

Міністерство соціальної політики, лист №6100/0/14-15/8/1 від 24.04.2015 р.

13.05.2015

Лісогор Л.С.

Участь у засіданні

18.

IV Міжнародна науково-прак-тична конференція виклада-чів, аспірантів і студентів «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства»

Донецький національний університет
(м. Вінниця)

14.05.2015

Якимова Н.С.

Виступ з доповіддю «Особливості відтворення трудового потенціалу в умовах кризово-го стану РП»

19.

Засідання Технічного кон-сультаційного комітету про-ектту «Розробка методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіченій та каліфі-кованій робочій силі»

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи

26.05.2015

Лісогор Л.С., Ільїч Л.М.,
Жук І.Л., Іващенко С.В.

Участь в роботі засідання

20.

Духовно-світоглядні слухан-ня «На порозі ІІІ тисячоліття: духовний вимір поступу України»

Інститут журналіс-тики КНУ імені Тараса Шевченка, громадська організа-ція «Соціально-культурний центр»

4.06.2015

Лісогор Л.С.

Участь у слуханнях

21.

Міжнародний семінар «Інтегровані підходи до прогнозування та узгоджен-ня попиту та пропозиції на ринку праці – досвід ЄС та країн Східного партнерства, Єврокомісія, European Training Foundation

(м. Хельсінкі,
Фінляндія)

10-12.06. 2015 р.

Лісогор Л.С.

Виступ з доповіддю

22.

Засідання експертно-консуль-таційної групи з реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Міністерство соціальної політики

19.06.2015

Лісогор Л.С.

Участь в обговоренні

23.

Прес-конференція «Трагедія Голодомору 1932-1933 років. Результати демографічного дослідження», за підтримки Програми імені Фулбрайта в Україні

Посольство Канади в Україні

23.06.2015

Лібанова Е.М.

Виступ із доповіддю

24.

Міжнародна науково-практична конференція Державної служби зайнятості України «Ринок праці України: європейський вибір»

Державна служба зайнятості

25.06.2015

Лібанова Е.М.,
Лісогор Л.С.

Участь у роботі конференції

25.

Тристоронній семінар з пи-тань ратифікації Україною Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення та Європейсь-кого кодексу соціального забезпечення, МОП

 

30.06.2015

Лісогор Л.С.

Участь у роботі семінару

26.

Круглий стіл «Прогрес на шляху досягнення цілей розвитку тисячоліття (обговорення проекту національної доповіді «ЦРТ. Україна: 2000 – 2015»)

Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

06.07.2015

Лібанова Е.М.

Виступ з презент-тацією «Від цілей розвитку до цілей сталого розвитку: від періоду 2000-2015 до періоду 2015+»

27.

Круглий стіл «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції»

Інститут економіки та прогнозування НАН України

06.07.2015

Жук І.Л.

Участь в роботі круглого столу

28.

Засідання робочої групи «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика» Платформа громадянського суспільства

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи

10.07.2015

Лісогор Л.С.,
Жук І.Л., Іващенко С.В.

Участь в обговоренні

29.

Круглий стіл «Формування політики щодо дітей в Украї-ні в час кризи», Уповнова-жений Президента України з прав дитини спільно з Інсти-тутом демографії та соціаль-них досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інсти-тутом економіки та прогнозу-вання НАН України та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи

16.07.2015

Лібанова Е.М.,
Жук І.Л.

Участь в обговоренні

30.

Засідання Технічного кон-сультаційного комітету про-екту «Розробка методології та математичної моделі для про-гнозування перспективних потреб в освіченій та кваліфі-кованій робочій силі»

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи

17.07.2015

Лісогор Л.С., Жук І.Л., Іващенко С.В.

Участь в роботі засідання

31

Засідання експертно-кон-сультаційної ради (міжвідом-ча робоча група) щодо під-готовки Восьмої національ-ної доповіді Уряду України з реалізації положень Євро-пейської соціальної хартії (переглянутої) за тематич-ною групою «Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості» (статті 1,9, 10, 15, 18,20,24: 2011-2014 роки)

Міністерство соціальної політики, лист №6100/0/14-15/8/1 від 24.04.2015 р.

01.08.2015

Лісогор Л.С.

Участь у засіданні

32.

Міжнародна конференція «Консолідація зусиль для довгострокових стратегічних програм для внутрішньо пере-міщених осіб: міжнародний досвід та імплементація в Ук-раїні», Громадська ініціатива «Крим-SOS» та Агентство США з міжнародного розвитку USAID

 м. Київ, Radisson Blu Hotel

02.09.2015

Жук І.Л.

Участь в обговоренні

33

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації»

м. Кошице, Cловаччина

13-16.09. 2015

Якимова Н.С.

Виступ з допо-віддю «Форму-вання освітньо-го потенціалу сталого розв-ку

34.

Міжнародна наукова конфе-ренція «Economics of sustain-able development: theoretical approaches and practical re-commendations» [Міжнародна наукова конференція «Сталий економічний розвиток: теоре-тичні підходи та практичні рекомендації»]

м. Кошице, Словаччина

13.09.2015

Ільїч Л.М.

Доповідь «Міжнародна практика прогнозування потреби у компе-тенціях та досвід України»

35.

Міжнародна конференція Європейського фонду освіти «Skills Dimension of Migration: Perspectives from the ETF Partner Countries»

Бельгія, м. Брюсель

14-17. 09. 2015 р.

Лібанова Е.М.

Виступ з доповіддю

36.

Конкурсна комісія Міністерс-тва освіти і науки України з відбору виконавців державно-го замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфі-кації та перепідготовку

Міністерство освіти і науки України, лист №1/11-13377 від 11.09.2015 р.

15.09.2015

Лісогор Л.С.

Участь у роботі

37.

Тренінг «Модель європейсь-кого регіонального розвитку» [2 сесія] спільно з Виконав-чою агенцією з освіти, аудіовізуальної політики та культури (Єврокомісія).

м. Київ, ДВНЗ „Київський націо-нальний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”

21-26.09 2015 р.

Ільїч Л.М.

Участь у роботі тренінгу

38.

Засідання Президії Націо-нальної академії наук України за участю представників органів виконавчої влади та Ради національної безпеки і оборони України «Віднов-лення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики»

Президія НАН України

23 вересня 2015 р.

Лібанова Е.М.

Виступ із допо-віддю-презента-цією «Відрод-ження Донбасу: оцінка соціаль-но-економічних втрат і пріори-тетні напрями державної політики»

39.

Міжвідомча робоча група з питань формування системи підтвердження результатів неформального професійного навчання

Департамент соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики

23.09.2015

Лісогор Л.С.

Обговорення процесу оціню-вання та підт-вердження ре-зультатів не-формального навчання за робітничими професіями

40.

Зустріч фахівців Міністерства соціальної політики України з делегацією Республіки Австрія (Андерасом Шалле-ром, Федеральне міністерство праці, соціального забезпе-чення та захисту прав спо-живачів, Європейського центру політики загального добробуту та соціальних досліджень) з метою залу-чення досвіду австрійських експертів на шляху імплемен-тації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Міністерство соціальної політики України (лист 14376/0/14-15/8/1 від 23.09.2015 р.)

29.09.2015

Лісогор Л.С.

Участь у зустрічі фахівців

41.

Робоча зустріч під голову-ванням Заступника Міністра та керівника апарату Юлії Леонідівни Клименко з обго-ворення питання «Реформу-вання системи формування та розміщення держзамовлення на підготовку фахівців»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (лист 3612-09/32007-07 від 25.09.2015 р.)

30.09.2015

Лібанова Е.М., Лісогор Л.С.

Участь в обговоренні

42.

Експертний круглий стіл Київської школи економіки та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України «Яка система формування та розміщення держзамовлення забезпечить потреби суспільства (держави, бізнесу, окремої людини) у підготовці високоякісних фахівців?»

 

1.10.2015

Лісогор Л.С.

Участь та виступ з презентацією

43.

Фахове обговорення апробації окремих елементів системи прогнозування попиту на професії на локальних ринках праці

Інститут підвищення кваліфікації
Державної служби зайнятості України

2.10.2015

Лісогор Л.С.

Участь у фаховому обговоренні

44.

Круглий стіл «Розвиток малого та середнього бізнесу на підконтрольних територіях Донбасу»

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

6.10.2015

Лісогор Л.С.

Участь у роботі круглого столу

45.

Субрегіональна конференція з питань робочих місць та зайнятості

Грузія, м. Тбілісі

28-29.10. 2015 р.

Лібанова Е.М.

Виступ з доповіддю щодо інтегрованої стратегії створення робочих місць і підтримки зайнятості

46.

The ІІ International scientific and practical forum «New Economics» [ІІ Міжнародний науково-практичний форум «Нова економіка, Генеральна тема Форуму – 2015 «Теорія та практика реформування економічних систем»]

м. Краків, Польща Академічне співтовариство Михайла Балудянського

1-2 листопада 2015 р.

Ільїч Л.М.

Виступ з доповіддю

47.

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України» спільно з Представництвом Програми розвитку ООН

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

17.11.2015

Лібанова Е.М.

Модератор дискусійних панелей

48.

Міжнародна конференція країн Східноєвропейського партнерства «Підходи до прогнозування та узгодження попиту та пропозиції на кваліфіковану робочу силу – досвід країн ЄС та країн Східного партнерства: Обсерваторії ринку праці та професійних умінь»

Європейська Комісія, European Training Foundation, Франція, Париж

18-19.11. 2015 р.

 

Лісогор Л.С.

Виступ з
доповіддю

49.

Прес-конференція
до Дня пам’яті жертв Голодоморів
щодо демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932-1933 рр.

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

26 листопада 2015 р.

Лібанова Е.М.

Виступ з
доповіддю

50.

Круглий стіл з питань оцінки стану досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), розроблення інституційних засад переходу до Цілей сталого розвитку (ЦСР) та презентації національної доповіді «ЦРТ. Україна: 2000-2015»

Готель АЛФАВІТО, Київ

7 грудня 2015 року

Лібанова Е.М.

Виступ з презентацією
«Від цілей розвитку до цілей сталого розвитку:
від 2000-2015 до 2015-2030»

51.

Прес-конференція Національного інституту стратегічних досліджень, присвячена проблематиці війни на Донбасі та анексії Криму

Укрінформ

7 грудня 2015 року

Лібанова Е.М.

Виступ

52.

Міжнародний семінар «Навички для сучасної України»

World Bank [Світовий банк]

09.12.2015

Ільїч Л.М.

Участь в обговоренні

53.

Семінар «Кваліфікації у сфері навчання на протязі усього життя», British Council, European Training Foundation, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.12.2015 р.

Лісогор Л.С.

Участь у роботі семінару

54.

Круглий стіл «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти»

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава

14-15 грудня 2015 року

Лібанова Е.М.

Виступ з доповіддю

55.

Міжнародна конференція «Стратегія секторної конкурентоспроможності для України «Від політики до імплементації: Підтримка реформ в Україні»

OECD

15.12.2015

Лісогор Л.С.

Виступ з
доповіддю

56.

Презентація Звіту ПРООН з Людського розвитку 2015 року

Інститут демографії та соціальних досліджень імені  М.В. Птухи НАН України

17.12. 2015 року

Лібанова Е.М.

Виступ з презентацією «Праця та стан людського розвитку в Україні»


2014 p.

Дата

Подія

Учасник

Тема, основні аспекти

7 серпня 2014 року Участь у роботі конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України Лісогор Л.С. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
6 серпня 2014 року Інтерв’ю телеканалу «Київ» Лісогор Л.С. Ринок праці м. Києва: сучасний стан та перспективи розвитку
25 липня 2014 року XV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя) Жук І.Л. Економічна сутність трансформації ринку праці України

2 червня 2014 року

Семінар «Транзит молоді України: від навчання до гідного робочого місця» (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України)

Лісогор Л.С.,
Марченко І.С.,
Ільїч Л.М.

Ознайомлення з концептуальними та методологічними особливостями дослідницького проекту SWTS (School-to-Work Transition Survey). Обговорення результатів опитування молоді в рамках проекту SWTS та ризиків щодо забезпечення продуктивної зайнятості молоді. Визначення напрямів удосконалення молодіжної політики в Україні у контексті покращення процесу транзиту від школи до роботи.

4-5 червня 2014 року

Семінар «Забезпечення якості у системі професійної освіти та навчання» в рамках проекту Твінінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти й навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж всього життя» (м.Київ, МОН України, Національний центр розвитку професійно-технічної освіти, Данія (National Centre for Development of VET Denmark)).

Ільїч Л.М.

Обговорення можливостей децентралізації управління та базових принципів фінансування професійної освіти в Україні. Ознайомлення з європейським досвідом впровадження Національної рамки кваліфікації та принципів забезпечення якості у професійній освіті та навчанні. На прикладі датської моделі ознайомлення з викликами, що стоять перед професійною освітою, можливостями розширення автономії ПТНЗ та запровадження незалежної системи оцінки якості освіти.

16 червня 2014 року

Доповідна записка ДУ „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” щодо підготовки аналітичного огляду „Розвиток сільських територій” (розділ „Регіональні дослідження”)

Лісогор Л.С.,
Ільїч Л.М.,
Кримова М.О.,
Марченко І.С.

Проблеми та перспективи розвитку ринку праці у сільській місцевості

17 червня 2014 року

Круглий стіл «Професійно-технічна освіта в Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку». (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Міністерство освіти України)

Лісогор Л.С,
Жук І.Л.,
Ільїч Л.М.

Обговорювались проблеми щодо розвитку системи професійної освіти та навчання в Україні, можливостей залучення всіх соціальних партнерів до розбудови, підвищення престижу професійної освіти, а також формування освітньої політики в контексті євроінтеграції

19 червня 2014 року

Семінар «Cистема учнівства у професійно-технічній освіті» в рамках проекту Твінінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти й навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж всього життя» (м. Київ, МОН України, Національний центр розвитку професійно-технічної освіти, Данія (National Centre for Development of VET Denmark)).

Ільїч Л.М.

Обговорювались кваліфікаційні стандарти (професійні, освітні та стандарти оцінювання) і їх роль у контексті ЄС. Переваги запровадження НРК в Україні та проблеми щодо розвитку системи учнівства у професійно-технічній освіті. На прикладі датської моделі ознайомились з організацією системи учнівства у професійно-технічній освіті Данії. Визначили виклики викликами, що стоять на шляху модернізації системи учнівства в України.


Міжнародне співробітництво

Країна-партнер
(за алфаві-том)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Практичні результати та публікації

Данія

National Centre for Development of VET Denmark [Національний центр розвитку професійно-технічної освіти]

Семінар «Дослідження серед підприємств на тему короткострокових та середньострокових потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах» в рамках проекту Твінінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти й навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж всього життя» (м. Київ, МОН України, Національний центр розвитку професійно-технічної освіти, Данія (National Centre for Development of VET Denmark)). (5 березня, 2015 року)

 

Данія

National Centre for Development of VET Denmark [Національний центр розвитку професійно-технічної освіти]

Конференція «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання
у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання упродовж життя» (м. Київ, 18 березня 2015 року)

Підготовка статті «Децентрализация как фактор повышения качества системы профессионального образования»

Італія

EuropeanTrainingFoundation [Європейський фонд освіти], ІДСД імені М.В. Птухи НАНУ

Засідання технічного консуль-таційного комітету з питань реалізації проекту «Розробка методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіче-ній та висококваліфікованій робочій силі в Україні» (27 травня, 2015 р.)

«Досвід країн світу у сфері інформаційного забезпечення прогнозування попиту та пропозиції компетенцій»

Євросоюз

European Training Foundation, м. Хельсінкі

Міжнародний семінар «Інтегровані підходи до прогнозування та узгодження попиту та пропозиції на ринку праці – досвід ЄС та країн Східного партнерства», 10-12 червня 2015 р.

 

Євросоюз

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» спільно з European Commission [Європейська Комісія, Виконавча агенція з освіти, аудіовізуальної політики та культури

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку» (м.Київ, 22-27 червня 2015 р.). Спільний проект КНЕУ та ЄС
№528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH Угода № 2012 - 2848 / 001 - 001

Написання параграфу «Моніторинг людського капіталу в країнах Євросоюзу»
 до підручника «Регіональна політика ЄС»

Італія

European Training Foundation [Європейський фонд освіти],  Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ІДСД імені М.В. Птухи НАНУ

Зустріч експертів European Training Formation (ETF) Тімо Куусела та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з приводу обговорення методики побудови моделі прогнозуванню попиту на робочу силу, 20-21 липня 2015 р.

Підготовка статті: European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine / L. Lisogor // Demography and Social Economy, 2015. – #1. − P.

Бельгія

Європейський фонд освіти

Міжнародна конференція Європейського фонду освіти «Skills Dimension of Migration: Perspectives from the ETF Partner Countries», м. Брюсель, 14-17 вересня, 2015 р.

Виступ з доповіддю

Словаччина

Академічне співтовариство Михайла Балудянського [Academic Society of Michal Baludansky], Асоціація вчених-економістів України

Стажування «Сталий економіч-ний розвиток: теоретичні під-ходи та практичні рекоменда-ції» Сертифікат про наукове стажування № 48-09/15 від 16.09.2015

Рекомендації щодо подолання невідпо-відності кваліфікацій на національному ринку праці

Євросоюз

Jean Monnet Fund and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, KNEU [ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» спільно з Європейська Комісія, Виконавча агенція з освіти, аудіовізуальної політики та культури]

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку» (м. Київ, 21-26 вересня 2015 р.). 2 сесія

Сертифікат Ільїч Л.М. про наукове стажу-вання №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH / 9 від 26.09.2015, на-писання параграфу «Моніторинг людсь-кого капіталу в краї-нах Євросоюзу» до підручника «Регіо-нальна політика ЄС»

Грузія

ПРООН, група Світового банку, Міжнародна організація праці та Швейцарське бюро співробітництва

Субрегіональна конференція з питань зайнятості, м. Тбілісі, 28-29 жовтня 2015 року

Виступ з доповіддю щодо інтегрованої стратегії створення робочих місць і підтримки зайнятості

Польща- Словаччина

Academic Society of Michal Baludansky [Академічне співтовариство Михайла Балудянського]

Стажування в рамках ІІ Міжнародного наукового та практичного форуму «Нова економіка», (Краків-Кошице, 1-10 листопада 2015 р).

Сертифікат Ільїч Л.М. про наукове стажування № 50-11/15 від 10.11.2015

США

World Bank [Світовий банк]

Семінар «Навички для сучасної України»

Участь в обговоренні

Участь у роботі Круглих столів та засідань, конференції

1.

Участь Лісогор Л.С. у зустрічі експертів Education Training Formation (ETF) Тімо Куусела та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з приводу обговорення методики побудови моделі прогнозуванню попиту на робочу силу, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 18.02.2013 р.

2.

 

 • Виступ Лісогор Л.С. на Круглому столі Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 22.01.2013 р.
 • Виступ Лісогор Л.С. на семінарі OECD „Стратегія секторної конкурентоспроможності для України − Від стратегії до реалізації”, Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції 19.02.2013 р.
 • Участь Лісогор Л.С. в роботі семінару проекту TWINNING „Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя”, Компонент 2 „Розроблення і впровадження схеми і критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти” (на лист № 31/8-568 від 8.04.2013 р.) 23.04.2013 р.
 • Участь Лісогор Л.С. у засіданні робочої групи з підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Представництво Європейського Союзу в Україні 16.05.2013 р.
 • Участь Лісогор Л.С. у засіданні Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітни-чими професіями (Міністерство соціальної політики, на лист №7222/0/14-13/021 від 4.07.2013 р.) 4.07.2013 р.
 • Виступ Лісогор Л.С. на навчальному семінарі директорів та заступників директорів з навчально-виробничої роботи центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на тему „Основні завдання з питань реалізації положень Закону України „Про зайнятість населення” щодо якісного забезпечення професійного навчання безробітних та організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями”, Одеський ЦПТО ДСЗ 2.07.2013 р.
 • Участь Лісогор Л.С. у засіданні робочої групи з підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики” (Національне Агентство України з питань державної служби) (відповідь на лист №179/80/22-13 від 19.09.2013 р.) 24.09.2013 р.
 • Участь Лісогор Л.С. у засіданні Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (Міністерство соціальної політики, на лист №7222/0/14-13/021 від 4.07.2013 р.) 25.09.2013 р.
 • Виступ Лісогор Л.С. на Міжнародній конференції Регіонального Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі „Які перспективи соціальної безпеки та справедливості в Україні?” 9.10.2013 р.
 • Виступ Лісогор Л.С. на семінарі Европейського фонду освіти „Развитие потенциала региональных представителей. Туринский процесс: анализ политики в сфере профессионального образования и обучения (ПОО)” 10.10.2013 р.
 • Виступ Юрик Я.І. на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Управління сучасним підприємством» (НУХТ, Київ) з доповіддю «Факторний аналіз продуктивності праці на макроекономічному рівні» 19.02.2013 р.
 • Виступ Юрик Я.І. на III Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України» (Київ, НУХТ) з доповіддю «Стан професійного навчання персоналу в Україні» 10.04.2013 р.
 • Виступ Юрик Я.І. на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та перероробної галузей АПК» (НУХТ, Київ) 25.05.2013 р.
 • Виступ Жук І.Л. на III Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України» (НУХТ, Київ) з доповіддю «Якість життя: сутність та взаємовідносини з людським розвитком» 10.04.2013 р.
 • Виступ Жук І.Л. на 79 Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» з доповіддю «Класифікація умов та чинників впливу на якість життя» 16.04.2013 р.
 • Участь Жук І.Л., Юрик Я.І. у  XXIV-му Міжнародному колоквіумі Інституту CEDIMES (НУХТ, Київ) 3.11.2013 р.
 • Виступ Ільїч Л.М. на Міжнародній конференції 'Marketing, management and organization of production in the field of education and publication and in Central and Eastern Europe' (м.Прага, Карлов Університет) з доповіддю «Рынок образования и образовательные услуги в контексте современного развития общества» 02.03.2013 р.
 • Виступ Ільїч Л.М. на Міжнародній конференції 'Educational systems in the European Union: perspectives for cooperation and development' ( м. Прага, Карлов Університет) з доповіддю «Youth labor market in Ukraine: main trends, reasons of unemployment and possibilities to be employed»
 • Виступ Ільїч Л.М. на Науково-практичній конференції «Економічна конвергенція країн ЕС: досвід та перспективи для України» [в рамках програми Жана Моне] (Херсонський економіко-правовий інститут, м.Херсон) з доповіддю «Економічна конвергенція Євросоюзу та України у соціально-трудовій сфері»
 • Виступ Ільїч Л.М. на Міжнародній науково-практичній конференції «Модернизация аграрного образования: технологический аспект» (Томський сільсько-господарський інститут, м. Томськ) з доповіддю «Социально-экономические проблемы занятости населения сельских территорий Украины»
 • Виступ Кримової М.О. на Науково-практичній конференції «Молодь. Професійна орієнтація. Проблеми працевлаштування та кар’єрного зростання»  (м. Донецьк) з доповіддю «Молодь, проблеми працевлаштування та професійної самореалізації»
 • Участь Кримової М.О. в обговоренні перспектив використання закордонного досвіду у вдосконаленні українського законодавства щодо організації фінансування в Круглому столі «Модернізація освітніх стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» (м. Київ, МОН України)
 • Виступ ЛісогорЛ.С., Кримової М.О. на Круглому столі «Розробка процедури визнання неформального навчання в Україні» (м. Київ, Мінсоц політики України)

3.

Виступи на радіо, телебаченні

 • Інтерв’ю для журналу „Кореспондент” 25.01.2013 р.
 • Інтерв’ю для журналу „Країна” 30.01.2013 р.
 • Участь у записі телепередачі, телеканал „Ера” 12.02.2013 р.
 • Інтерв’ю для „Главкома” (Український бізнес ресурс) 21.03.2012 р.
 • Перший діловий канал (Бізнес) 23.05.2013 р.
 • Перший діловий канал (Акцент) 10.06.2013 р.
 • Інтерв’ю для газети «Львівська пошта» 08.11.2013 р.
 • інтерв’ю інформаційній агенції LB.ua, Лібанова Е.М., 7 лютого 2015 року;
 • інтерв’ю виданню «Голос України», Лібанова Е.М., 18 лютого 2015 року;
 • інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» №10, Лібанова Е.М., 20 березня 2015 року;
 • інтерв’ю інформаційній агенції Ліга. Новости, Лібанова Е.М., 1 квітня 2015 року;
 • інтерв'ю інформаційній агенції РБК-Україна, Лібанова Е.М., 24 квітня 2015 року;
 • інтерв'ю інформаційній агенції РБК-Україна, Лібанова Е.М., 25 квітня 2015 року;
 • участь у спецвипуску передачі «Свобода слова»: до Дня пам’яті і примирення (телеканал ICTV), Лібанова Е.М., 8 травня 2015 року;
 • участі у випуску ТСН. Тиждень, Лібанова Е.М., 17 травня 2015 року;
 • інтерв’ю радіо «Свобода», Лібанова Е.М., 18 травня 2015 року;
 • інтерв’ю для журналу «Кореспондент», Лісогор Л.С., 11 червня 2015 року;
 • інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ», Лібанова Е.М., 25 червня 2015 року;
 • інтерв’ю для телеканалу «Київ», Лісогор Л.С., 19 липня 2015 року;
 • інтерв′ю для телеканалу «112 Україна», Лібанова Е.М., 27 липня 2015 року;
 • інтерв’ю для «Голос UA», Лісогор Л.С., 11 серпня 2015 року;
 • інтерв’ю в радіопередачі Віталія Портнікова «Дороги к свободе» ("Радіо Свобода"), Лібанова Е.М., 22 серпня 2015 року;
 • інтерв’ю для журналу «Землевпорядний вісник», Лібанова Е.М.,  № 3/2015;
 • інтерв’ю для телеканалу «Gamma TV», Лісогор Л.С., 15 вересня 2015 року;
 • інтерв’ю електронному виданню «Волинь», Лібанова Е.М., 18 вересня 2015 року;
 • інтерв’ю студії новин News One щодо подолання проблем безробіття в Україні, Лібанова Е.М., 24 вересня 2015 року;
 • участь у програмі «У центрі уваги» (ТРК Київ), Лібанова Е.М., 25 вересня 2015 р.;
 • інтерв’ю телеканалу «112 Украина»,  Лібанова Е.М., 15 жовтня 2015 року;
 • публікацію «Земля обітована» для тижневика «Дзеркало тижня. Україна», Лібанова Е.М., (№39 16 жовтня – 23 жовтня 2015 р.);
 • публікацію «Відродження Донбасу. З чого починати» в медіапорталі «Новое время», Лібанова Е.М., 16 жовтня 2015 року;
 • аналіз доповіді Е.М.Лібанової з засідання Президії НАНУ – «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» в газеті Урядовий кур’єр у статі «Донбасу потрібна модернізація», 16 жовтня 2015 року;
 • дані та коментарі Е.М. Лібанової щодо рівня бідності в Україні, 26 жовтня 2015 року: http://from-ua.com/news/360902-sociologi-podschitali-kolichestvo-bednih-v-ukraine.html
 • http://blog.liga.net/user/afedorchyk/article/19727.aspx
 • інтерв’ю виданню «Українська газета» щодо трудової еміграції у статті M.SORONEVYCH, Е.М. Лібанова, 29 жовтня 2015 року;
 • інтерв’ю для газети „По-українськи”, Лісогор Л.С., 17 листопада 2015 року;
 • участь у програмі «На Свіжу голову» Громадського радіо, Е.М. Лібанова, 24 листопада 2015 року;
 • прес-конференцію Національного інституту стратегічних досліджень, присвячену проблематиці війни на Донбасі та анексії Криму, Укрінформ, Лібанова Е.М., 7 грудня 2015 року;
 • коментарі щодо рівня заробітної плати в статті «Конституційні права працівників мають бути поновлені», Газета Федерації професійних спілок України, Е.М.Лібанова, 12 грудня 2015 року;
 • коментарі щоденній інформаційно-політичній газеті «Україна молода», Е.М.Лібанова, 16 грудня 2015;
 • інтерв’ю Медіа групі ГолосUA, Е.М.Лібанова, 20 грудня 2015 року.

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.ilo.org.ua – офіційний сайт представництва Міжнародної організації праці в Україні

http://www.un.org.ua/ua – офіційний сайт представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні

dcz.gov.ua – Державна служба зайнятості України

http://www.mlsp.gov.ua – Міністерство соціальної політики України