СЕКТОР МІГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Makarova

ПОЗНЯК Олексій Володимирович

Завідувач сектору міграційних досліджень

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

+3 8(044) 486 43 88


Співробітники:

МАЛИНОВСЬКА Олена Анатоліївна 
провідний науковий співробітник, д.н. з держ. упр., засл. екон. України
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qM5QjwIAAAAJ&hl=ru

МАЙДАНІК Ірина Петрівна
старший науковий співробітник, к.соц.н., с.н.с.

ГНАТЮК Тетяна Олегівна 
науковий співробітник, к.політ.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7j-7TgwAAAAJ&hl=ru

ШВИДКА Ганна Юріївна
головний економіст

ТЕЛЕШМАН Віктор Іванович
провідний економіст

ГАВРИЛЮК Олексій Костянтинович
провідний економіст

 

Основні напрями та результати досліджень:

Комплексний аналіз міграційної ситуації у сучасній Україні:

 • здійснено комплексне міграційне районування території України, яке враховує тенденції як стаціонарної, так і трудової міграції;
 • обґрунтовано поняття «міграційна група», сформовано систему критеріїв виділення міграційних груп;
 • сформовано багатомірну класифікацію населення за міграційними ознаками;
 • здійснено оцінку масштабів «радянської діаспори» в Україні.

Дослідження трудової міграції з України:

 • здійснено науково обґрунтовану оцінку масштабів зовнішніх трудових міграцій та проаналізовано їх тенденції;
 • проведено аналіз ситуації у сфері торгівлі людьми;
 • виявлено особливості зовнішньої трудової міграції молоді;
 • здійснено опитування українських заробітчан, які перебувають на роботі за кордоном, щодо особливостей трансфертної поведінки;
 • розроблено алгоритм розрахунку зовнішнього трудового потенціалу населення.

Виявлення впливу міграції на демографічний і демоекономічний розвиток:

 • розроблено методику оцінки впливу міграції на трансформації статево-вікового складу населення;
 • здійснено оцінку впливу зовнішньої трудової міграції на чисельність і структуру населення України;
 • сформовано новий методичній підхід до оцінки обсягів доходів трудових мігрантів і грошових переказів на основі поєднання відомостей вітчизняної та зарубіжної статистики;
 • обґрунтовано та оцінено фінансовий ефект від можливої реалізації зворотними трудовими мігрантами підприємницьких настанов;
 • здійснено кількісну оцінку взаємовпливу міграційних процесів та окремих складових людського розвитку;
 • розроблено основні напрями теоретичного обґрунтування вивчення впливу інфраструктурних чинників на перебіг міграційних процесів на основі поглибленого аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових підходів;
 • введено в науковий обіг показник співвідношення чисельності умовних споживачів та умовних виробників (розрахований на основі повікових рівнів виробництва і споживання) як узагальненої характеристики економічної цінності вікової структури населення, здійснено оцінку вкладу міграцій у динаміку показника.

Прогнозування міграції населення:

 • розроблено методику прогнозування міграції з оцінюванням перспективних параметрів прибуття та вибуття, а також статевовікової структури мігрантів залежно від типу і географічного напрямку переміщень;
 • розроблено варіантний прогноз міграції населення України (до 2065 р.) і регіонів (до 2035 р.) як складову демографічного прогнозу;
 • визначено роль міграцій у перспективному демографічному розвитку.

Дослідження етнічного складу населення і чинників його динаміки:

 • сформовано класифікацію етнічних груп за характером розселення та періодом проживання на території України;
 • розроблено Словники національностей і мов для використання у процесі опрацювання матеріалів Всеукраїнського перепису населення;
 • здійснено оцінку етнічної диференціації перспективних показників народжуваності, смертності та міграцій населення;
 • удосконалено методику прогнозування етнодемографічного розвитку, розроблено прогноз етнічного складу населення України до 2026 р.

Дослідження імміграції в Україну та інтеграції іммігрантів:

 • проведено низку спеціальних вибіркових опитувань студентів ВНЗ України щодо відношення до вихідців з країн, що розвиваються, здійснено аналіз та узагальнення результатів;
 • на основі результатів спеціального опитування студентів-іноземців, які навчаються у ВНЗ м. Києва, виявлено мотиви їх міграції в Україну, проблеми адаптації та інтеграції в український соціум;
 • оцінено обсяги замісної імміграції, необхідні для підтримки постійної чисельності населення України;
 • розроблено рекомендації щодо формування політики у сфері міграції та інтеграції іммігрантів.

Оцінка міграційної ситуації у столиці України

 • здійснено оцінку становища іногородньої робочої сили на ринку праці м. Києва на основі спеціально проведеного обстеження;
 • проведено вибіркове опитування студентів київських ВНЗ щодо взаємовідносин між киянами та приїжджими у студентському середовищі, здійснено аналіз та узагальнення результатів обстеження;
 • розроблено методику і здійснено науково обґрунтовану оцінку чисельності населення м. Києва (фактичного, нічного та денного), яка спирається як на дані державної статистики щодо чисельності постійного населення столиці, так і на відомості інших джерел
 • сформовано прогноз тенденцій міграцій населення м. Києва до 2025 р.


Учаcть співробітників сектору міграційних досліджень
у НДР за 2015 р.


ДОВГОСТРОКОВІ НАСЛІДКИ ЗОВНІШНІХ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ.
Здійснено оцінку впливу трудових міграцій на довгостроковий демографічний розвиток  та довгостроковий розвиток ринку праці України. Виявлено, що опосередкований вплив трудових міграцій на соціально-демографічний розвиток є сильнішим, ніж прямий. Розроблено рекомендації щодо мінімізації негативних наслідків трудових міграцій та отримання максимального ефекту від їх позитивних наслідків (Позняк О.В., Малиновська О.А., Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Навара А.Є., Скибчук А.А.).

 

Конкурсна тематика. Науково дослідна робота «ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ» («Демографічна втрати», «посилення міграційних настанов і масовий відплив робочої сили»).
Здійснено оцінку міграційних втрат населення України загалом та областей Донбасу зокрема в результаті подій, пов’язаних із військовим конфліктом. Визначено як втрати від безпосередньої імміграції з України внаслідок подій на Донбасі, так і втрати від переходу зовнішньої трудової міграції у постійну форму (Позняк О.В., Гнатюк Т.О., Навара А.Є.).

 

ТИМЧАСОВА ПРОТИ ПОСТІЙНОЇ МІГРАЦІЇ.
Здійснено інвентаризацію візових законів та угод, досліджено сезонну міграцію в Україні (Позняк О.В., Майданік І.П., Гнатюк Т.О., Мостова І.О., Навара А.Є., Скибчук А.А.).

 

ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МІГРАЦІЙ В УКРАЇНІ».
Розроблено «Дорожню карту щодо удосконалення обліку міграцій в Україні», що націлена на удосконалення механізмів збору, аналізу та використання статистичних даних стосовно міграції в Україні та створення надійного аналітичного забезпечення формування міграційної політики. Визначено першочергові та перспективні заходи щодо поліпшення системи обліку міграцій в Україні. Доведено необхідність як удосконалення існуючих джерел даних про міграцію, так і створення нових джерел інформації про цей процес (Позняк О.В., Малиновська О.А.).
Наукові прогнози міграцій та статево-вікової структури населення використовувалися у схемах планування та генеральних планах розвитку міст та областей України до 2031–2036 рр., що розроблялися Українським державним НДІ проектування міст «Діпромісто», Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН».

 


Публікації співробітників сектору міграційних досліджень
у 2015 р.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Позняк О.В., Гнатюк Т.О. Державна міграційна політика та її вплив на склад населення / Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с. – C. 92-108.
 2. Позняк О.В. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики /НАН України, 2015. - 167 с.
 3. Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів: навчальний посібник / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, І.О. Мостова, В.С. Сайчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 190 с. (Економічна та соціальна географія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (ум. друк. арк. 11,16). Тираж 200. - ISBN 978-966-439-786-2. Автори: Мезенцев К.В., професор кафедри економічної та соціальної географії КНУ ім. Т.Шевченка; Мезенцева Н.І., доцент кафедри економічної та соціальної географії КНУ ім. Т.Шевченка; Сайчук В.С., доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин НАУ).
 4. Исследование по вопросам интеграции, преступлений на почве ненависти и дискриминации различных категорий мигрантов в Украине и Молдове. Краткое резюме. – Международная организация по миграции (МОМ), Представительство в Украине, 2015. – 44 с. / Позняк О., Федорович І., Моркова О.
 5. Оцінка порядку збору, розподілу, зберігання та аналізу інформації у сфері міграції. – Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні, 2015. – 74 с. / Позняк О.В., Малиновська О.А.
 6. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки» – К. : НІСД, 2014. – 148 с. (Позняк О.В.).
 7. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. (Позняк О.В.).
 8. Позняк А. Взаимоотношения мигрантов и местного населения как интеграционный фактор // Zeszyty Naukowe. Nr 3 (49). - Warszawa, Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie, 2015. - P. 101-113.
 9. Малиновська О. Міграція висококваліфікованих спеціалістів: виклики та пошуки політичних відповідей // Brain Drain-Brain Gain: світовий  контекст та українські реалії / Нац. Ун-т «Львів. Політехніка, Міжнар. Ін.-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Л.: Вид-во Львів. Політехніки, 2014. – С.74-88.
 10. Malinovskaya Yelena.  Ukrayna’da Ahiskah Turkeri: Sosyal-Ekonomik Durumlari ve Hukuki Statuleri // Uluslararasi Ahiskali Turklerin Hukuki ve Sosyal Sorunlari / Giewsun Universitesi, 2014. – P.247-260 (турецькою мовою).
 11. Малиновська О. Трудова міграція з України: чого чекати в найближчому майбутньому? // Міграція. Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. - № 4 (158). – 2015.
 12. Малиновська О. Можливий розвиток трудової міграції за кордон у контексті сучасних подій в Україні // Пенсійний вісник. – 2015. - № 3 (153).
 13. Малиновская Е. Украинско-польский миграционный коридор для домашних работников: особенности и значение // Домашние работницы в странах Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР: постсоциалистические миграции и неравенства.  Материалы конференции 24–26 апреля 2015. - Санкт-Петербург: ЦНСИ, 2015. - С.27-37 (російською мовою).
 14. Malynovska O., Strielkovski W., Hlustikova K., Horvathova Z. Ukrajinska migrace v zemich EU: roparativni analyza migracniho chovani a zasilani remitenci // Geografie. - 2015. – N 3 (120). – P.372-396 (чеською мовою).
 15. Малиновская Е.А., Гнатюк Т.О. В поисках нового дома. С чем сталкиваются в Украине люди, перемещенные внутри страны / Е.А. Малиновская, Т.О. Гнатюк // Миграция XXI век. – 2015. – № 1-2 (28-29). – С. 50-54.
 16. Hnatyuk Tetyana. Displacement in Modern Ukraine // Roots and Routes. Newsletter of Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism, New Delhi, India. – 2015. – September-October. – Vol. 4. – # 9-10 (http://www.grfdt.com/Upload/Attachment/3034_Sep-Oct%202015.pdf).
 17. Гнатюк Т. «Brain Gain» для України: чи можливо залучити висококваліфікованих мігрантів на сучасному етапі? / Тетяна Гнатюк // Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії: Збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 98-105.
 18. Malynovska O. Social security system for Ukrainian labour migrants: problems and directions of emprovement// Демографія та соціальна економіка. – 2014. - № 2 (22). -  C.176-187.
 19. Малиновська О. Шкільництво для дітей мігрантів: деякі аспекти міжнародного досвіду // Українознавчий альманах /Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Вип. 15. – К.: 2014. – С.96-99.
 20. Малиновська О. Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - № 2. – С.31-40.
 21. Гнатюк Т.О. «Міграція та розвиток» у міжнародному дискурсі: еволюція поглядів // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. Політологія. – Миколаїв : Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 7-11.
 22. Мостова І.О. Сучасні тенденції міграційної активності молоді в Україні // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – 2014. – № 2 (70). C. 100-106.
 23. Мостова І.О. Зовнішні трудові міграції у довгостроковому соціально-економічному розвитку країн-експортерів // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №2 (24). - С.153-163.
 24. Мостова І.О. Динаміка основних параметрів зовнішніх трудових міграцій населення України на початку ХХІ століття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія "Економіка та менеджмент". – 2015. - №11. - С. 198-201.
 25. Гнатюк Т.О. Українські шукачі притулку у державах-членах ЄС: нова тенденція, що загрожує візовій лібералізації: Тези / Т.О. Гнатюк // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С. 13-15.
 26. Навара А.Є. Ксенофобські погляди титульного населення України на іммігрантів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – № 2 (27). – С. 99-100.

ПОДІЇ 2015 р.


Участь співробітників сектору у круглих столах, конференціях, робочих групах

 

2015 р.

 

Назва

Місце проведення

Час проведення

Кількість учасників

Результати

1

Презентація доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна - 2014»

м. Київ,
Президія АНУ

19.12.2014

Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Участь у дискусіях

2

Презентація результатів дослідження міграційного коридору Україна-Польща для домашніх працівників мігрантів

м. Київ,
МОП

23.12.2014

Позняк О.В.
Малиновська О.А.
Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Виступ з доповіддю

3

Семінар «Міграційні стратегії»

м. Київ,
МОМ

21-22. 01.2015

Гнатюк Т.О.

Участь у дискусіях

4

Міжнародна робоча група по методології дослідження зворотної та циркулярної міграції

м. Мадрид,
Іспанія

22-23.01.2015

Позняк О.В., Малиновська О.А., Майданік І.П.

Участь у дискусіях

5

Відео-конференція «Розвиток навичок та розширення можливостей працевлаштування в Республіці Таджикистан»

м. Київ,
Світовий банк

05.02.2015

Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Участь у дискусіях

6

Відео-конференція «Зміни в російському міграційному законодавстві для країн-учасниць МІРПАЛ»

м. Київ,
Світовий банк

13.02.2015

Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Участь у дискусіях

7

Круглий стіл «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

Молдова, м. Кишинів

26-27.02.2015

Позняк О.В.,

Участь у дискусіях

8

Міжнародна науково-практична конференція «Вимушені переселенці в Україні: проблеми та реалії»

м. Київ,
Інститут економіки і прогнозування НАН України

27.02.2015

Гнатюк Т.О.

 

Участь у дискусіях

9

Панель Східного партнерства з питань міграції та притулку

М. Будапешт,
Угорщина

5-6.03.2015

Малиновська О.А.,

Виступ з доповіддю

10

Семінар зональних координаторів груп соціальної підтримки проекту «Соціальна адаптація та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей»

м. Київ,
Київська ОДА

12.03.2015

Гнатюк Т.О.

 

Виступ з доповіддю

11

Засідання Проекту «Тимчасова проти постійної міграції»

М. Бухарест,
Румунія

11-13.03.2015

Позняк О.В.

Участь у дискусіях

12

Відео-конференція «Підтримка підприємництва серед мігрантів як інструмент соціально- економічної інтеграції»

м. Київ,
Світовий банк

26.03.2015

Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.
Навара А.Є.
Скибчук А.А.

Участь у дискусіях

13

Круглий стіл «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев»

м. Київ,
Фонд Рената Ахметова

30.03.2015

Гнатюк Т.О.

Участь у дискусіях

14

Відео-конференція «Політика взаємодії із співвітчизниками за кордоном: досвід Мексики»

м. Київ,
Світовий банк

17.04.2015

Малиновська О.А.,
Гнатюк Т.О., Скибчук А.А.

Участь у дискусіях

15

Міжнародна конференція «Домашні працівниці в країнах Центрально-Східної Європи та колишнього СРСР: постсоціалістичні міграції та нерівності»

м. Санкт-Петербург,
РФ,
Центр незалежних соціологічних досліджень

24-26.04.2015

Малиновська О.А.

Виступ з доповіддю

16

Конференція «The Role of Public Intellectuals in Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian Dialoge Program»

м. Київ,

22-24.05.2015

Позняк О.В.

Участь у дискусіях

17

Науково-практична конференція "Студент-дослідник-фахівець"

м. Київ,
Київський інститут бізнесу та технологій

09.06.2015

Навара А.Є.

Виступ з доповіддю

18

Круглий стіл «Державні стратегії щодо гуманітарного становища і майбутнього внутрішнього переміщених осіб»

м. Київ,
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації

30.06.2015

Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Участь у дискусіях

19

Міжнародна конференція «Совершенствование управления трудовой миграцией в России и Центральной Азии»

м. Алмати, Казахстан

29-30.06.2015

Позняк О.В.

Виступ з доповіддю

20

Робоча зустріч щодо тендерів

м. Київ,
МОМ

11.08.2015

Позняк О.В.
Гнатюк Т.О.

Участь у дискусіях

21

Участь у депутатських слуханнях з питань Генерального плану міста Києва

м. Київ,
Київрада

27.08.2015

Позняк О.В.

Участь у дискусіях

22

П’ята всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»

м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

28.08.2015

Гнатюк Т.О.

Виступ з доповіддю

23

Міжнародний симпозіум «Міграція в умовах кризи: українсько-польський контекст»

м. Львів,
Національний інститут «Львівська політехніка», Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК)

03.09.2015

Малиновська О.А.

Виступ з доповіддю

24

Робоча група з МОМ для експертного обговорення в рамках проекту Представництва МОМ в Україні «Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні»

м. Київ,
МОМ

22.09.2015

Позняк О.В.

Участь у дискусіях

25

Міжнародна робоча група по методології дослідження зворотної та циркулярної міграції

м. Мадрид,
Іспанія

5-7.10.2015

Позняк О.В.
Майданік І.

Участь у дискусіях

26

Круглий стіл «Пріоритети державного регулювання зовнішніх трудових міграцій»

м. Київ,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ

20.10.2015

Позняк О.В.
МалиновськаО.А.
Гнатюк Т.О.
Мостова І.О.

Виступ з доповіддю

27

Науково-практичний семінар «Методика і техніка розробки соціологічного інструментарію»

м. Київ,
Вища школа соціології, ІС НАНУ

28-31.10.2015

Гнатюк Т.О.

Участь у дискусіях

28

Майстер-клас М.Ю. Наумової «Технологія проведення соціологічних досліджень»

м. Київ,
Вища школа соціології, ІС НАНУ

28-29.10.2015

Гнатюк Т.О.

Участь у дискусіях

29

Семінар «Захист прав мігрантів та сприяння їх інтеграції» в рамках Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX)

м. Київ,
Президент Готель

12-13.11.2015

Позняк О.В.

Участь у дискусіях

30

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Територіальні соціально-демографічні особливості України»

м. Київ,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ

13.11.2015

Позняк О.В.
Мостова І.

Виступ з доповіддю

31

Круглий стіл «Інтеграція біженців та шукачів притулку в Україні»

м. Київ,
Представництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні

19.11.2015

Малиновська О.А.

Виступ з доповіддю

32

Міжнародний науково-дослідницький семінар "Сучасні міграційні процеси"

м. Тирасполь,
Молдова,
МОМ

17.12.2015

Малиновська О.А.

Виступ з доповіддю

 

Зв’язок із засобами масової інформації

 

Дата

Подія

Учасники

Тема, основні аспекти

16.02.2015

Інтерв’ю для газети «День»

Позняк О.В.

З питань широких міграційних проблем

23.02.2015

Інтерв’ю телеканалу «Україна»

Позняк О.В.

З питань міграції

03.03.2015

Інтерв’ю телеканалу «ICTV»

Позняк О.В.

З питань міграції

05.03.2015

Інтерв’ю телеканалу «ЮБР»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

06.03.2015

Інтерв’ю для радіо «Ера»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

11.02.2015

Інтерв’ю Інтернет каналу «СтудентТВ»

Мостова І.О.

З питань міграційної ситуації в Україні

18.02.2015

Інтерв’ю телеканалу «Zik»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

01.04.2015

Інтерв’ю для радіо «Вести»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

05.04.2015

Інтерв’ю для радіо «Укрінформ»

Позняк О.В.

З питань переселенців

07.04.2015

Інтерв’ю для «Українського радіо»

Позняк О.В.

З питань міграції між Україною та Російською Федерацією

09.04.2015

Інтерв’ю для радіо «Ера»

Позняк О.В.

З питань еміграції

10.04.2015

Інтерв’ю для «Washington Times»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

14.04.2015

Інтерв’ю телеканалу «Україна»

Позняк О.В.

З питань грошових переказів мігрантів

17.04.2015

Інтерв’ю для газети «USA Today»

Позняк О.В.

З питань витоку мізків

23.04.2015

Інтерв’ю для радіо «Голос столиці»

Позняк О.В.

З питань міграції

29.04.2015

Інтерв’ю для української редакції «DW»

Позняк О.В.

З питань міграції

18.05.2015

Інтерв’ю для радіо «Вести Киева»

Позняк О.В.

З питань інтелектуальної міграції

26.05.2015

Інтерв’ю для радіо «Голос столиці»

Позняк О.В.

З питань переселенців

16.06.2015

Інтерв’ю для газети «Експерес»

Позняк О.В.

З питань грошовий переказів мігрантів

17.06.2015

Участь у ефірі на радіо «Ера»

Позняк О.В.

З питань грошовий переказів мігрантів

23.06.2015

Інтерв’ю для газети «Експрес»

Позняк О.В.

З питань біженців

20.07.2015

Інтерв’ю для радіо «Вести»

Позняк О.В.

З питань трудової міграції

11.08.2015

Інтерв’ю телеканалу «ICTV»

Гнатюк Т.О.

З питань міграційної статистики

25.08.2015

Інтерв’ю для газети «Київ»

Позняк О.В.

З питань виїзду кваліфікованих кадрів.

04.09.2015

Участь у телепередачі «Народний адвокат» на телеканалі «5»

Позняк О.В.

З питань міграційної ситуації

07.09.2015

Інтерв’ю для радіо «Промінь»

Позняк О.В.

«Міграційна криза в ЄС»

07.09.2015

Інтерв’ю для радіо «Радіо столиця»

Позняк О.В.

«Мігранти в Україні або хто будуватиме країну через 15 років»

07.09.2015

Участь у програмі "Війна та мир" на 17-му каналі (інтернет-канал)

Позняк О.В.

«Чи готова Україна прийняти потік біженців?»

09.09.2015

Інтерв’ю для радіо «Настоящее время»

Позняк О.В.

«Міграційна криза в Європі»

14.09.2015

Інтерв’ю для радіо «Вести»

Позняк О.В.

З питань міграційної кризи

16.09.2015

Інтерв’ю для газети «Вечірні вісті»

Позняк О.В.

З питань міграції молоді

17.09.2015

Інтерв’ю для телеканалу «ТРК Україна»

Позняк О.В.

З питань міграції у Києві

22.09.2015

Участь у телепередачі «Ми разом» на радіо «Свобода»

Позняк О.В.

З питань міграції

20.10.2015

Інтерв’ю для газети «Вести»

Позняк О.В.

З приводу трудової міграції

20.10.2015

Інтерв’ю для газети «День»

Позняк О.В.

З приводу трудової міграції

22.10.2015

Інтерв’ю для Інтернет ресурсу «Лига бізнес информ»

Позняк О.В.

З приводу трудової міграції

03.11.2015

Інтерв’ю для газети «Экспресс»

Позняк О.В.

З приводу мігрантів у Російській Федерації

24.11.2015

Інтерв’ю для видання «Апостроф»

Позняк О.В.

З приводу нових тенденцій міграції

01.12.2015

Інтерв’ю для Інтернет ресурсу «Сегодня.ua»

Позняк О.В.

З приводу нових правил перебування українців на території Російської Федерації

01.12.2015

Інтерв’ю для радіо «Вести»

Позняк О.В.

З приводу нових правил перебування українців на території Російської Федерації


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2012.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf
http://www.undp.org.ua/ua/local-development-and-human-security
http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals/mdgs-in-ukraine
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l33230_en.htm http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
http://ukrstat.gov.ua/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/