СЕКТОР ДОСЛІДЖЕНЬ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Cherenko

Черенько Людмила Миколаївна


https://scholar.google.com.ua/citations?user=uNqU4EsAAAAJ&hl=ru


Завідувач сектору


Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

 
+3 8(044) 482 14 19Співробітники:

ПОЛЯКОВА Світлана Володимирівна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jsqE5FAAAAAJ&hl=ru

ШИШКІН Владислав Сергійович 
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LtAmnJQAAAAJ&hl=ru

ЗАЯЦЬ В’ячеслав Сергійович 
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_E6KGDMAAAAJ&hl=ru

КРИКУН Ольга Ігорівна 
старший науковий співробітник, к.е.н.

КОГАТЬКО Юрій Леонідович
старший науковий співробітник, к.г.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3eicjSoAAAAJ&hl=ru 

ВАСИЛЬЄВ Олександр Анатолійович 
старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WCSf29QAAAAJ&hl=ru

РЕУТ Анна Георгіївна
 молодший науковий співробітник
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5mT8HqIAAAAJ&hl=ru

НОВОСІЛЬСЬКА Тетяна Володимирівна
 головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qy4r7woAAAAJ&hl=ru

ПОНОМАРЕНКО Марина Василівна
провідний економіст

КЛИМЕНКО Юлія Анатоліївна
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_7sxR3EAAAAJ&hl=ruОсновні напрями та результати досліджень:


 • Основні тенденції формування рівня життя населення; трансформації в складових життєвого рівня:

  • розроблено теоретико-методологічні засади та концепцію дослідження рівня життя населення України на сучасному етапі;
  • на основі багаторівневого підходу розроблено методику оцінки рівня життя, обґрунтовано систему показників життєвого рівня; визначено чинники його формування;
  • досліджено сучасні тенденції формування рівня життя населення та виокремлено основні трансформації, які відбулись під дією системної кризи за останні два десятиріччя в доходах, споживанні, житлових умовах, майнових характеристиках домогосподарств;

  Доходи населення: рівень та структура; джерела формування та напрями використання:

  • побудовано ряди динаміки доходів домогосподарств та виявлено залежності їх рівня від типу населеного пункту, демографічного та соціально-економічного складу домогосподарств;
  • виявлено особливості структури та основні джерела формування доходів населення в залежності від типу місцевості та складу  домогосподарства;

  Диференціація населення за доходами: декомпозиція за джерелами доходів та окремими соціально-демографічними групами:

  • визначено загальні тенденції та закономірності розвитку процесів диференціації населення за доходами та умовами життя;
  • розроблено методологічні підходи до оцінки диференціації населення за умовами життя з використанням консенсусного відбору;

  Нерівність за доходами та умовами життя: основні складові та прояви; чинники формування:

  • розроблено теоретичні засади щодо визначення сутності нерівності та особливостей її прояву в Україні, якими обґрунтовано соціально-економічну природу нерівності, визначено особливості формування та проявів нерівності в Україні;
  • визначено та обґрунтовано  основні характеристики  складових економічної нерівності;  виявлено динамічні зрушення щодо внеску окремих джерел доходу в загальну нерівність населення;

  Витрати та споживчі характеристики домогосподарств: структура витрат; споживання різних соціально-демографічних груп та типів сімей; кількісні та якісні показники споживання, співвідношення реального та нормативного споживання продуктів харчування за основними групами:

  • розроблено теоретичні засади дослідження споживання населення України;
  • розроблено модель споживання, адекватну сучасним соціально-економічним умовам нестабільності та реформування різних сфер суспільного буття;
  • визначено чинники, що впливають на споживчі можливості та структуру споживання домогосподарств;
  • побудовано динамічні ряди споживання основних продуктів харчування в залежності від типу домогосподарств, місцевості проживання, рівня доходів;

  Умови проживання домогосподарств: забезпеченість житлом, кількісні та якісні характеристики житла, можливість покращення житлових умов для різних категорій населення, доступність послуг соціальної сфери для мешканців малих населених пунктів:

  • оцінено можливості покращення житлових умов для різних соціально-економічних груп населення;
  • побудовано динамічні ряди кількісних та якісних характеристик наявного житлового фонду в залежності від типу домогосподарств, місцевості та регіону проживання;
  • досліджено залежність можливостей доступу до послуг соціальної сфери від регіону проживання та розміру населеного пункту;

  Майнові характеристики та фінансові активи домогосподарств: забезпеченість рухомим та нерухомим майном; активи та кредитні зобов’язання; інвестиційний потенціал населення:

  • встановлено тенденції формування майнових характеристик домогосподарств та оцінено їх трансформаційні зміни;
  • оцінено вплив фінансових активів та кредитних зобов’язань домогосподарств на рівень життя населення;

  Бідність та соціальне відторгнення: монетарні та немонетарні аспекти, профілі та чинники формування:

  • розроблено методологічні засади визначення та вимірювання бідності;
  • виявлено специфічні особливості та феномен бідності в Україні; визначено основні профілі та ризики бідності окремих соціально-демографічних груп населення;

  Система соціального захисту та її вплив на бідність та умови життя соціально вразливих груп:

  • розроблено методику визначення ступеню впливу системи соціальної допомоги на ситуацію з бідністю; здійснено аналіз основних програм соціальної підтримки населення з метою визначення їх ефективності;
  • проведено оцінку вартості державних програм соціальної підтримки, а саме соціальної допомоги, соціальних пільг, податкових соціальних пільг у контексті впливу на бюджетні видатки;
  • розроблено та обґрунтовано сценарії реформування окремих програм в контексті модернізації системи соціальної допомоги, а саме: основні напрями модернізації системи соціальної допомоги; сценарії змін до програм допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій; варіанти реформування системи соціальних пільг як джерела вивільнення коштів для розширення адресних програм соціальної допомоги;
  • здійснено розрахунок варіантів зміни вартості державних соціальних програм (відповідно до сценаріїв реформування) та їх впливу на бюджетні видатки.

  Поселенські та регіональні аспекти рівня життя населення, причини та наслідки диспропорційності в соціально-економічному розвитку територій:

  • теоретично обґрунтовано розробку моделі регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;
  • проаналізовано та оцінено вартість життя в регіонах України та купівельну спроможність доходів населення;
  • досліджено рівень диференціації регіонів за вартістю життя, та здійснено їх ранжування в залежності від вартості життя та купівельної спроможності доходів населення;
  • побудовано моделі впливу соціально-демографічних та економічних чинників на формування доходів населення регіонів;
  • розроблено механізми регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;

  Моделювання та прогнозування рівня життя населення та окремих його аспектів:

  • побудовано модель впливу демографічних та соціально-економічних чинників на ризики бідності домогосподарств України;
  розроблено прогноз розподілу населення України за доходами, середньостроковий прогноз рівня життя населення (до 2020 р.) на основі даних макрорівня.

Участь співробітників сектору досліджень рівня життя населення у НДР (2015 р.)


НДР «ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ» (номер державної реєстрації 0112U006754).
Впродовж 2015 року співробітниками відділу в рамках виконання фундаментальної теми здійснено розробку підтеми “Перспективи подолання надмірних диспропорцій у розвитку окремих територій та мінімізації їх негативного впливу на рівень та якість життя населення”.
Основною метою роботи є розробка методологічних засад дослідження територіальної диспропорційності рівня та якості життя і обґрунтування соціально-економічної політики розвитку територій.
В рамках підтеми:

  • визначено райони найбільшої вразливості (диспропорційності) розвитку територій за системою запропонованих індикаторів, що враховують такі блоки, як доходи та бідність, ринок праці, житло, освіта та здоров’я дітей, соціальні послуги для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, соціальна інфраструктура сільських населених пунктів; побудовано «карти вразливості» територій з точки зору можливого зниження рівня життя у розрізі адміністративних районів областей, а також визначено напрями протидії поширенню таких територій;
  • досліджено вплив наслідків військових дій на Донбасі  на рівень та якість життя населення постраждалих територій та України в цілому, визначено можливі ризики  їх  подальшого падіння у зв’язку з погіршенням  соціально-економічної ситуації в країні та її регіонах;
  • здійснено моделювання впливу заходів щодо зменшення диспропорцій розвитку територій на рівень та якість життя населення; обгрунтовано перспективні напрями реалізації державної політики щодо обмеження бідності в країні та, насамперед, на територіях з високим рівнем вразливості;
  • розроблено наукові рекомендації щодо усунення критичних диспропорцій в рівні та якості життя населення або пом’якшення їх наслідків; встановлено, що зниження негативного впливу критичних диспропорцій на рівень життя населення можливе лише у випадку впровадження послідовної політики держави, з урахуванням кращих міжнародних практик.

Виконавці: зав. відділом, к.е.н. Черенько Л.М., п.н.с., к.е.н. Полякова С.В., п.н.с., к.е.н. Шишкін В.С., с.н.с., к.е.н. Заяць В.С., с.н.с., к.г.н. Когатько Ю.Л., с.н.с., к.е.н. Васильєв О.А., м.н.с. Реут А.Г., гол.ек. Новосільська Т.В., пр.ек. Пономаренко М.В., економіст I категорії Клименко Ю.А.


ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ (номер державної реєстрації 0115U004101)
Впродовж 2015 року співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми в межах розділів «Соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі», «Дезінтеграційні та інтеграційні процеси в Україні, обумовлені подіями на Донбасі», «Політика суспільної консолідації» здійснено розробку підрозділів, в яких:

 •  визначені соціально-економічні чинники конфліктної динаміки в українському суспільстві;
 • здійснені розрахунки втрат у рівні та якості життя населення;
 • розроблені заходи щодо протидії бідності та соціальному відторгненню осіб, постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі.

Виконавці: зав. відділом, к.е.н. Черенько Л.М., п.н.с., к.е.н. Полякова С.В., п.н.с., к.е.н. Шишкін В.С., с.н.с., к.е.н. Заяць В.С., с.н.с., к.г.н. Когатько Ю.Л., с.н.с., к.е.н. Васильєв О.А., м.н.с. Реут А.Г., пр.ек. Пономаренко М.В..


РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ (номер державної реєстрації 0115U004102)
Впродовж 2015 р. співробітниками відділу в рамках виконання договірної теми:

 • здійснено формування інформаційної бази, необхідної для виконання НДР (міжнародний досвід, наявна статистична база тощо);
 • визначені та проаналізовані функціональні і методологічних проблеми у системі державних соціальних стандартів та гарантій в Україні;
 • розроблені методики розрахунку прожиткового мінімуму;
 • здійснені розрахунки для апробації різних варіантів методики прожиткового мінімуму;
 • розроблені гіпотези щодо варіантів співвідношень розмірів соціальних стандартів та гарантій та їх апробація;
 • розроблена методологія та здійснено моделювання параметрів ДССГ.

Виконавці: зав. відділом, к.е.н. Черенько Л.М., п.н.с., к.е.н. Полякова С.В., п.н.с., к.е.н. Шишкін В.С., с.н.с., к.е.н. Васильєв О.А., м.н.с. Реут А.Г., гол.ек. Новосільська Т.В.


Публікації співробітників сектору досліджень рівня життя населення у 2015 р.


 1. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики / НАН України, 2015. - 167 с. Автори відділу: Черенько Л.М.
 2. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних брендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич, Ж.К.Нестеренко. – Д: НГУ, 2015. – 455 с. (26,4 ум.-друк.арк.). – Тираж 60. – ISBN 978-966-350-559-6. Автори від відділу: Заяць В.С. підрозділ «Сільські поселення України: потенціал продуктивності» (у співавторстві).
 3. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. О.В.Кендюхова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2015. – 217 с. – Тираж 300. – ISBN 978-966-2197-74-7.Автори від відділу: Заяць В.С. (підрозділ 3.3. Проблеми трансформації доходів населення в джерело інвестиційного розвитку).
 4. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014 року «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту». – К.: Міністерство соціальної політики України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. Автори від відділу: Черенько Л.М., Шишкін В.С., Васильєв О.А. (підрозділ 1.4. Соціально-економічне становище сімей з дітьми)
 5. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища/ Л.М.Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1 (23) – С. 11-21.
 6. Полякова С.В., Новосільська Т.В. Бідність населення за споживанням: нові виміри / С.В.Полякова, Т.В.Новосільська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1 (23) – С.22-31.
 7. Полякова С.В. Міжнародний досвід визначення та застосування соціальних стандартів і гарантій / С.В.Полякова, Т.В.Новосільська, О.Р.Панасенко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: БДФЕУ. – 2015. – Вип. 28. Ч.4. – С.140-144.
 8. Шишкін В.С. Сучасні тенденції рівня життя населення України та моделювання його змін на короткострокову перспективу / В.С.Шишкін // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: [зб.наук.праць]. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». – 2015. – С.56–65.
 9. Когатько Ю. Л. Бідність сільського населення України / Ю.Л.Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1 (23). – С.32-43.
 10. Заяць В.С. Формування доходів населення України: особливості та тенденції / В.С.Заяць // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №2 (24). – С.116-128.
 11. Реут А.Г. Система державної соціальної допомоги в Україні: сучасні виклики та вплив на бідність / А.Г.Реут // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1 (23). – С.44-54.
 12. Васильєв О.А., Когатько Ю.Л. Втрати у рівні та якості життя населення України внаслідок подій на Донбасі / О.А.Васильєв, Ю.Л.Когатько // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – подано до друку.
 13. Заяць В.С. Форма господарювання як чинник диференціації оплати праці. Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015р.). – подано до друку.
 14. Заяць В.С. Інвестиційна активність домогосподарств України. Проблеми сучасної економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11-12 грудня 2015р.). – подано до друку.

Участь співробітників сектору у круглих столах, конференціях, інтерв’ю (2015 р.)


Назва

Місце проведення

Час проведення

Учасники

Результати (виступ з доповіддю тощо)

1.

Робоча група щодо оцінки соціального виключення на субрегіональному рівні

Представництво Світового Банку в Україні

24 березня 2015 року

Черенько Л.М., Шишкін В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г.

Слухач, участь в обговоренні

2.

Робоча група щодо моніторингу масштабів соціального виключення на рівня адміністративних районів

Міністерство соціальної політики України

9 квітня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

3.

Робоча зустріч «Вимірювання бідності в Україні»

Представництво Світового Банку в Україні

14 квітня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

4.

Робоча зустріч «Підходи до вимірювання бідності»

Представництво Світового Банку в Україні

15 квітня 2015 року

Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Пономаренко М.В., Клименко

Слухач, участь в обговоренні

5.

Региональный консультативный семинар по социальной защите сельского населения в пост-советских странах

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО),
Региональное отделение для Европы и Центральной Азии (РЕУ),
Азербайджан, м.Баку

23-24 квітня 2014 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

6.

Workshop and seminar on Poverty measurement

United Nations, Economic commission for Europe, Geneva, Switzerland

4-6 травня 2015 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

7.

Презентація результатів візиту експертів Світового банку з питань нової методології підрахунку показників бідності

Представництво Світового Банку в Україні

11 червня 2015 року

Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Новосільська Т.В., Пономаренко М.В., Клименко Ю.А.

Слухач, участь в обговоренні

8.

Експертна зустріч «Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»

Комунікативний центр Уряду

09 липня 2015 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

9.

Робоча зустріч з експертами ПРООН щодо розробки Стратегії подолання бідності в Україні

ПРООН в Україні

18 серпня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

10.

Міжвідомча робоча група з підготовки проекту Стратегії подолання бідності

Міністерство соціальної політики України

20 серпня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

11.

Робоча зустріч з експертами ПРООН щодо розробки Стартегії зайнятості та соціального залучення в Україні

ПРООН в Україні

04 вересня 2015 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

12.

Конференція на тему: «Самореалізація як вища цінність людського буття»

Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

02 жовтня 2015 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

13.

Семінар у Світовому Банку на тему «Оцінка нової абсолютної межі бідності для України»

Представництво Світового Банку в Україні

13 жовтня 2015 року

Черенько Л.М., Шишкін В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Новосільська Т.В., Пономаренко М.В., Клименко Ю.А.

Слухач, участь в обговоренні

14.

Засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії подолання бідності

Міністерство соціальної політики України

16 жовтня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

15.

Семінар «Доходи та матеріальна депривація домогосподарств: концепції, гармонізовані з вимогами ЄС»

Державна служба статистики України

23 жовтня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

16.

Робоча група у Світовому Банку на тему: «Бідність в Україні»

Представництво Світового Банку в Україні

10 листопада 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

17.

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»
Виступ на тему: «Підходи до оцінки територіальних диспропорцій в умовах життя населення України. Визначення осередків вразливості»

ІДСД ім.М.В.Птухи НАНУ

17 листопада 2015 року

Черенько Л.М.

Виступ, слухач, участь в обговоренні

18.

Серія зустрічей в Міністерстві соціальної політики України на тему «Оцінка послуг для сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах»

Міністерство соціальної політики України

30 листопада-2 грудня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

19.

XIII Міжнародна науково-практична конференція з нагоди дня працівників статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми й перспективи»

Національна академія статистики, обліку та аудиту

4 грудня 2015 року

Шишкін В.С.

Слухач

20.

Від Цілей розвитку тисячоліття до цілей сталого розвитку. Основні висновки нац..доповіді

ПРООН

7 грудня 2015 року

Черенько Л.М., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А.

Слухач, участь в обговоренні

21.

Круглий стіл за результатами моніторингового дослідження на тему «Контроль за помилками і шахрайством у соціальному захисті: українська практика і міжнародний досвід»

Представництво Світового Банку в Україні

10 грудня 2015 року

Черенько Л.М.

Слухач, участь в обговоренні

 

Зв’язок із засобами масової інформації


Дата

Подія ( вказати назву мас-медіа)

Учасники

Тема, основні аспекти

1

13 січня 2015 року

Інтерв’ю газеті «Сегодня»

Черенько Л.М.

 

2

14 січня 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «Україна»

Черенько Л.М.

 

3

15 січня 2015 року

Інтерв’ю «Голос UA»

Черенько Л.М.

 

4

27 січня 2015 року

Інтерв’ю «Голос UA»

Черенько Л.М.

Рівень інфляції

5

27 лютого 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «Рада»

Черенько Л.М.

Зростання цін в Україні

6

3 березня 2015 року

Інтерв’ю «Голос UA»

Черенько Л.М.

Зниження реальних доходів населення

7

4 березня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Вести»

Черенько Л.М.

Споживчі можливості населення

8

4 березня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Рівень життя населення

9

10 березня 2015 року

Інтерв’ю газеті «Високий замок»

Черенько Л.М.

Наскільки збідніло населення

10

13 березня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Споживча поведінка населення в умовах кризи

11

25 березня 2015 року

Інтерв’ю «Голос UA»

Черенько Л.М.

Реальні доходи населення

12

16 квітня 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «24»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум

13

17 квітня 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «ICTV»

Черенько Л.М.

Споживчий кошик української сім’ї

14

21 травня 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «UBR»

Черенько Л.М.

Споживчий кошик української сім’ї, зростання цін

15

23 червня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Прожитковий мінімум в Україні

16

10 серпня 2015 року

Інтерв’ю телеканалу «1-й Національний»

Черенько Л.М.

Пільги та субсидії

17

1 вересня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Підвищення прожиткового мінімуму

18

2 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Українське радіо»

Черенько Л.М.

Державні соціальні стандарти та гарантії

19

10 вересня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Як вплине підвищення соціальних стандартів на сімейні бюджети

20

16 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Українське радіо»

Полякова С.В.

Прожитковий мінімум та споживчий кошик в Україні

21

17 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Радіо вести»

Черенько Л.М.

Як змінився рівень життя населення за останні роки

22

17 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Голос UA»

Черенько Л.М.

Підвищення соціальних стандартів в Україні

23

21 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Радіо вести»

Черенько Л.М.

Житлові умови населення

24

22 вересня 2015 року

Інтерв’ю «РИА Новости Украина»

Черенько Л.М.

Споживчий кошик в Україні

25

24 вересня 2015 року

Інтерв’ю «Газета Експрес»

Черенько Л.М.

Доларова межа бідності

26

01 жовтня 2015 року

Інтерв’ю газеті «Високий замок»

Черенько Л.М.

Нова межа бідності для міжнародних порівнянь

27

19 жовтня 2015 року

Інтерв’ю радіо «Ера»

Черенько Л.М.

Україна в новому рейтингу рівня життя

28

05 листопада 2015 року

Інтерв’ю «Радіо вести»

Черенько Л.М.

Рівень життя в Україні на тлі європейських країн

29

10 листопада 2015 року

Інтерв’ю «РИА Новости Украина»

Черенько Л.М.

Бедность как порок. Украинцам до "крайней нищеты" осталось $0,19


Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво


У 2015 р. відділ тісно співпрацював з міжнародними організаціями: ПРООН (програма розвитку ООН), ЮНИСЕФ та Світовим Банком.
В рамках співробітництва з ПРООН:

 • участь у підготовці національної доповіді цілей розвитку тисячоліття в Україні – підсумок за 2000-2015 роки;

В рамках співробітництва із ЮНИСЕФ:

 • участь у розробці показників немонетарної бідності на рівні Державного комітету статистики Азербайджану, м. Баку (за сприяння представництва ЮНИСЕФ в Азербайджані).

В рамках співробітництва з Світовим Банком:

 • участь у підготовці моніторингу масштабів соціального виключення на рівня адміністративних районів.


Наукові дослідження, що можуть бути виконані на замовлення:

 • Оцінка потенційних споживчих можливостей населення (за соціально-демографічними групами, майновими групами, регіонами, типами домогосподарств).
 • Комплексна оцінка бідності населення регіону (визначення специфічних для регіону чинників формування бідності, багатомірний аналіз бідності в регіоні, моделювання впливу демографічних та соціально-економічних чинників на бідність домогосподарств).
 • Картографування соціально-економічних процесів (нерівність населення; рівень бідності; споживчі вподобання; майнові характеристики)
 • Імітаційне моделювання, на основі мікроданих, зміни рівня життя населення під дією різних соціально-економічних факторів.
 • Імітаційне моделювання залежності розміру основних джерел доходів від зміни розмірів державних соціальних стандартів
 • Побудова прогнозу розподілу доходів населення на середньострокову перспективу.
 • Проведення науково-методичних семінарів для працівників регіональних органів влади.
 • Надання письмових консультацій та наукових висновків за тематикою визначеною напрямками діяльності відділу.
 • Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, науково-практичних та методичних довідників.

Тренінги:

 • можливості роботи з масивом мікроданих обстеження умов життя домогосподарств з використанням пакету SPSS;
 • картографічне зображення соціально-економічних процесів за допомогою MapInfo