ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Cherenko

Новіков Валерій Миколайович


https://scholar.google.com.ua/citations?user=wBZTKZ8AAAAJ&hl=ru


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 
+3 8(044) 486 03 34Співробітники:
БАЛАНДА Анатолій Людвігович
головний науковий співробітник, д.е.н., професор https://scholar.google.com.ua/citations?user=hDmL3gwAAAAJ&hl=ru

ДЄЄВА Надія Миколаївна 
головний науковий співробітник, д.е.н., проф., засл. економіст України
https://scholar.google.com.ua/citations?user=m6n6cuAAAAAJ&hl=ru  

ЧЕРНЮК Людмила Григорівна 
головний науковий співробітник, д.е.н., проф., засл. діяч н. і т. України

КАЛЕНЮК Ірина Сергіївна
головний науковий співробітник, д.е.н., проф.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4qXJ91cAAAAJ&hl=ru

БОГУШ Лариса Григорівна 
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NTxpTTcAAAAJ&hl=ru

ШВЕЦЬ Павло Анатолійович
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

КОРНІЙЧУК Олександр Петрович
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eCtcsn0AAAAJ&hl=ru

ГВЕЛЕСІАНІ Анна Гелаївна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PzY2MHMAAAAJ&hl=ru

ПІНЬКОВСЬКА Галина Вікторівна
старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=As0w-uUAAAAJ&hl=ru

КОТЕНКО Тетяна Миколаївна
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpOLnfcAAAAJ&hl=ru

ДЕРЕВ’ЯНКО Ірина Віталіївна головний економіст https://scholar.google.com.ua/citations?user=yvajSZYAAAAJ&hl=ru

Основні напрями та результати досліджень:


Основний напрям відділу: дослідження проблем розвитку соціальної інфраструктури.
Результатами досліджень є:
 визначення концептуальних засад розвитку соціальної інфраструктури з вектором на забезпечення гуманітарного розвитку суспільства, який включає: досягнення цілей людського розвитку, підвищення якості життя, справедливого розподілу ресурсів за етичним принципом;

 • розробка інституціональних механізмів й організаційних заходів реструктуризації галузей соціальної інфраструктури на основі упорядкування  та децентралізації системи обслуговування населення;
 • удосконалено понятійний апарат; дано загальнонаукове тлумачення економічного механізму соціальної інфраструктури, який включає чотири елементи, пов’язані з державним, комерційним, корпоративним та державно-корпоративним підходами до реалізації соціальної політики;
 • розроблено концепцію багатоканального фінансування соціальної інфраструктури. Враховуючи міжнародну практику запропоновано впровадити маркіровані податки та застосовувати систему позабюджетних державних фондів із  закріпленими джерелами доходів;
 • оцінка рівня соціалізації суспільств та регіонів з метою розвитку соціальної інфраструктури;
 • визначення інвестиційних напрямів розвитку галузей соціальної інфраструктури;
 • розробка основ кредитування населення з метою доступності послуг соціальної інфраструктури;
 • моделювання міжбюджетних відносин з посиленням мотиваційних механізмів регіонального розвитку соціальної інфраструктури;
 • визначення напрямів реформування бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я за видами надання медичної допомоги; організаційні та економічні пріоритети розвитку первинної медико-санітарної допомоги;
 • дослідження проблем формування та функціонування сфери туристично-рекреаційних послуг на основі міжнародного досвіду управління туристичною діяльністю та її оподаткування;
 • прогнозування динаміки платних послуг у закладах соціальної інфраструктури;
 • удосконалення системи бюджетування на базі програмно-цільового методу;
 • модернізація системи функціонування соціально-побутових закладів;
 • розробка перспективного сценарію розвитку галузей соціальної інфраструктури: охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, житлово-комунального господарства.

 

Додаткові можливості працівників відділу соціальної інфраструктури:
Експертно-аналітичні послуги:

 • проведення пілотних проектів в регіонах України  спільно із місцевими державними адміністраціями щодо удосконалення управління державними і місцевими соціальними програмами;
 • підготовка щорічного моніторингу з центральними і місцевими органами влади «Соціально-економічний моніторинг потенціалу соціалізації України. Оцінки. Прогнози. Пропозиції»;
 • науково-аналітичні дослідження, в тому числі на міжрегіональному та регіональному рівнях, у сфері функціонування та фінансування установ освіти, охорони здоров’я, культури, рекреації та туризму, житлово-комунального господарства;
 • підготовка тематичних обзорів, підбір наукових, інформаційних та статистичних матеріалів щодо функціонування та розвитку галузей соціальної інфраструктури;
 • маркетингові дослідження ринку освітніх та медичних послуг, послуг закладів культури та рекреації;
 • оцінка забезпеченості населення послугами установ соціальної інфраструктури;
 • удосконалення законодавчих актів з питань розвитку галузей соціальної інфраструктури;
 • науково-аналітичне супроводження реформування галузей соціальної інфраструктури на основі європейського та світового досвіду;
 • комп’ютерне моделювання оплати праці;
 • експертна оцінка потенціалу розвитку регіонів на основі удосконалення механізму надання міжбюджетних трансфертів;

Освітні послуги:

 • підготовка до вступу в аспірантуру;
 • проходження практики студентами та стажування викладачів;
 • оцінювання компетенцій студентів, працівників підприємств та установ;
 • семінари-тренінги по формуванню навичок експертно-аналітичної і дослідницької роботи.

Участь співробітників відділу соціальної інфраструктури у НДР (у 2015 р.)


НДР «Cоціальна інфраструктура в умовах реформування місцевого самоврядування» (І кв. 2015 р. – IV кв. 2017 р.) 0114U005339.
Робота полягає в обґрунтуванні теоретичних основ та розробці рекомендацій щодо забезпечення фінансової самодостатності галузей соціальної інфраструктури і подолання дотаційних форм регулювання міжбюджетних відносин на всіх рівнях місцевого самоврядування; пропозицій до концептуальних основ бюджетної політики у галузі видатків на розвиток соціальної інфраструктури, спрямованих на підвищення їх соціальної та економічної ефективності; методологічного обґрунтування реінституціоналізації закладів соціальної інфраструктури і розширення їх адміністративних та фінансових повноважень; пропозицій щодо розвитку добровільних об’єднань, кластерних та страхових форм організації якісного обслуговування населення; розробка ефективних шляхів становлення та розвитку кредитування послуг освіти, медицини та будівництва житла; пропозицій впровадження на місцевому рівні партнерських форм розвитку соціальної інфраструктури: соціальних та публічно-приватних.
Запропоновано використання програмно-цільового методу як важливого інструменту підвищення ефективності державних витрат в умовах реформування системи місцевого самоврядування з метою удосконалення управління та бюджетування об’єктів соціальної інфраструктури. Проаналізовано міжнародна практика і еволюція застосування програмно-цільового методу  бюджетування в розвинутих країнах – членах ОЕСР. Запропоновано шляхи удосконалення механізму реалізації бюджетних програм на основі використання світових досягнень і наукових напрацювань з акцентом на плануванні і показниках оцінювання виконання програмного бюджету. 
Проведено оцінку доступу до освіти таких верств населення: сільського і міського населення, чоловіків і жінок, окремих соціальних незахищених верств (сиріт, інвалідів, малозабезпечених), іноземців. Виявлено: наявність суттєвих відмінностей в доступі міської та сільської молоді до якісної освіти. Переважна більшість навчальних закладів загальної середньої освіти нового типу знаходиться в містах. В сільській місцевості залишається вагомою проблема малокомплектних закладів та недостатнє охоплення дітей програмою «Шкільний автобус», що свідчить про обмеженість реалізації доступу до якісної освіти для значної частини сільської молоді. Встановлено, що доступ до вищої освіти забезпечено майже для всієї молоді за умов надзвичайного поширення вищої освіти протягом останніх 20 років. Водночас, доступ до якісної освіти, яку надають лише окремі навчальні заклади, залишається проблемою.
Обґрунтовано методичні підходи до реформування місцевого самоврядування в контексті створення інфраструктури нової системи охорони здоров’я на базі пріоритетного розвитку профілактичної та первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, з метою розширення доступу до профілактичного лікування та підвищення якості спеціалізованої допомоги для населення.
Розроблено методичний інструментарій компетентнісної оцінки якості освітніх послуг на сучасному етапі реформування освіти, що на відміну від існуючих методик дозволяє перейти від кваліфікаційної до компетентнісної моделі фахівця та встановити збалансованість між попитом та пропозицією кваліфікованих кадрів на ринку праці.
Відповідальні виконавці: Новіков В.М., Чернюк Л.Г., Дєєва Н.М., Каленюк І.С., Богуш Л.Г., Швець П.А., Корнійчук О.П., Ломоносов А.В., Гвелесіані А.Г., Котенко Т.М., Піньковська Г.В., Дерев’янко І.В.

НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі», яка виконується за розпорядженням Президії НАН України  від 01.04.2015 № 237, конкурс дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2015 р. Участь у виконанні брали Новіков В.М., Дєєва Н.М., Каленюк І.С., Швець П.А., Корнійчук О.П., Гвелесіані А.Г.

 


Публікації співробітників відділу соціальної інфраструктури у 2015 р.

 

 1. Соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи : колективна монографія / [С. В. Бебко, С. В. Бреус, Т. М. Власюк, І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова, І. А. Лимар, С. Г. Натрошвілі, Т. М. Нефедова, І. О. Тарасенко та ін.] ; за заг. ред. І. М. Грищенка. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 480 с. – С.367-376; 400-408.

  ISBN 978-966-644-392-5 
  УДК 378.014.54

 2. Богуш Л.Г. Розвиток системи освіти України в рамках стратегії підвищення якості її послуг та конкурентоспроможності національної економіки // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: кол. моногр. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 1,29 д.а.
 3. Новіков В.М. Регулювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу // Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : монографія / під ред.. Буковинської М.П. - к. : ЦП «Компринт», 2015. – 297 с. – С. 234-260
 4. Новіков В.М. Інноваційна бюджетна політика в інтересах розвитку туризму // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць Міжнародної наук.-практ. конф. Т. 2 – К.: Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, 2014. – 268 с. – С. 180-186.
 5. Богуш Л.Г. Індустрія гостинності та туризму на не урбанізованих територіях: методологія й особливості розвитку // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць Міжнародної наук.-практ. конф. Т. 1 – К.: Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, 2014. – 288 с. – С. 85-95.
 6. Швець П. А. Перспективні напрями розвитку туристичних послуг в контексті формування інноваційної економіки країни // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць Міжнародної наук.- Новіков В.М., Корнійчук О.П. Актуальні питання стратегії реформування охорони здоров’я // Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики(колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 сю – C. 81-92.
 7. Дєєва Н.М. Оцінка становлення і розвитку державних соціальних гарантій // Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики(колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с. – C. 235-282.

  ISBN 978-966-02-7289-7, УДК 316.42 (477)

 8. Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку: кол. моногр.  / Новіков В.М., Дєєва Н.М., Каленюк І.С., Чернюк Л.Г.,  Богуш Л. Г., Швець П.А., Корнійчук О. П., Гвелесіані А. Г., Піньковська Г.В., Котенко Т. М., Дерев’янко І.В. – К.: ІДСД НАН України, 2015.

  ISBN978-966-7539-02-3, УДК 330.342.146
  Наклад 500 прим

 9. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014. – 380 с.; ISBN 978-966-02-7289-7.
 10. Богуш Л.Г. Методологія формування та удосконалення організаційно-економічного механізму соціальної інфраструктури // Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку : кол. моногр./  за заг. ред. О.В. Кендюхова. - К.: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2015. - 217 с. – С. 57-73

  ISBN 978-966-2197-74-7;
  УДК 351.82:338.24

 11. Каленюк І.С. Вища освіта як основний фактор розвитку економіки держави в умовах глобалізації. Міжнародна інтеграція та мобільність у сфері вищої освіти в контексті підвищення якості освітніх // Економічні та практ. конф. Т. 2 – К.: Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, 2014. – 268 с. – С.186-192.
 12. Котенко Т.М. Потенціал і тенденції розвитку індустрії гостинності та туризму в Україні // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць Міжнародної наук.-практ. конф. Т. 1 – К.: Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, 2014. – 288 с. – С. 115-122.
 13. Дерев’янко І.В. Попит на туристичні послуги: аспекти оцінки та моделювання // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць Міжнародної наук.-практ. конф. Т. 2 – К.: Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, 2014. – 268 с. – С176-180.
 14. Богуш Л.Г. Экономическая рента от использования составляющих социального капитала в системе рентных отношений национального хозяйства // Проблемы науки. – 2015. – № 3.
 15. Дєєва Н.М. Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації // Публічне адміністрування: теорія та практика . Електронний збірник наукових праць. Випуск 1(13) / 2015. - С. 1-21 http://dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01%2813%29/4.pdf
 16.  Корнійчук О.П. Інноваційні складові розвитку системи охорони здоров’я України // Економіст. -  №1. -  2015. -  с. 22-24.
 17. Корнійчук О.П. Упередження ризиків та загроз соціальній безпеці у сфері охорони здоров’я України// Економіст. -  №3. -  2015. -  С. 6-11.
 18. Каленюк І.С. Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі / І.С.  Каленюк, А.Л.Горбенко // Стратегії економічного розвитку України. – С.56 – 62.
 19. Каленюк І.С. Природа лідерства в сучасних умовах [Текст] / І. Каленюк, Л. Цимбал // Економічна теорія : Науковий журнал. - 2015. - N 2. - С. 86-98.
 20. Каленюк І.С. Ризик-менеджмент в системі вищої освіти України / Куклін О.В. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка - № 170. -  2015. – С.
 21. Каленюк І.С. Сучасні виклики розвитку вищої освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. Наукових праць. – Випуск 27. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 308 с. - С.18 – 27.
 22. Котенко Т.Н. Розвиток доступного масового і спеціалізованого туризму: можливості та пріоритети в контексті наповнення регіональних і муніципальних бюджетів // [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. (0,67 друк. арк.).
 23. Новіков В.М. Совершенствование бюджетной политики – основная детермінанта развития социальной инфраструктуры // Демографія та соціальна економіка - №1. – 2015. – С. 55-66.
 24. Каленюк І. С. Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні / Каленюк І. С., Куклін О. В., Ямковий В. А. // Економіка України. - 2015 - № 2 (639).   - C. 70-83.
 25. Gvelesiani A.G. The State of Investment in Social Infrastructure in Ukraine // Демографія та соціальна економіка - №1. – 2015. – С. 67-78.
 26. Дєєва Н.М. Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №2. – С. 68-80.
 27. Каленюк І.С., Ямковий В.А. Особливості впливу освіти на забезпечення соціальної мобільності в сучасних умовах// Демографія та соціальна економіка - №2. – 2015. – С. 88-102.
 28. Каленюк І.С. Risk-management features in educational system // Information Technologies, Management and Society. The 13th International Scientific Conference Information Technologies and Management. - Riga, Latvia, 2015 April 16 – 17.-269 p. –P.204.
 29. Піньковська Г.В. Шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку культурного середовища регіону/ Г.В. Піньковська // Zeszyty naykowe : Uczelni а Warszawskiej im . Marii Sklodowskiej - Curie ; Kwartalnik . – 2015. – № 3 (49). – С. 157–174.
 30. Богуш Л.Г. Підвищення ефективності функціонування системи освіти України: здобутки,проблеми,перспективи // Zeszyty naykowe : Uczelni а Warszawskiej im . Marii Sklodowskiej - Curie ; Kwartalnik . – 2015. – № 3 (49). – С.139 -156
 31. Котенко Т.М. Розвиток рекреації та туризму в контексті забезпечення гуманітарного розвитку України // Zeszyty naykowe : Uczelni а Warszawskiej im . Marii Sklodowskiej - Curie ; Kwartalnik . – 2015. – № 3 (49). –  С. 215-229
 32. Національна доповідь Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2015 / І.Каленюк, В.Новіков. – К. : ПРООН, 2015. – 37 с.
 33. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики /НАН України. - К., 2015. - 167 с.
 34. Корнійчук О.П. Оптимальні шляхи надання медичної допомоги переселенцям з окупованої території // аналітичний бюлетень «Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР»,  №16  січень, 2015 р.
 35. Корнійчук О.П. Інноваційні підходи по задоволенню попиту громадян і формуванню пропозиції на надання медичної допомоги в Україні // сайт Комсомольської міської ради  Полтавської обл.
 36. Богуш Л.Г. Організаційно-економічний механізм формування та функціонування соціальної інфраструктури // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 березня 2015 р. – К.: ВСВЕ, 2015.
 37. Каленюк І.С. Формування конкурентних переваг системи вищої освіти України в умовах сучасних викликів / Дьякон А.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 8.04.2015; Збірник тез. – К.: Вид-во Нац. Авіаційного університету «НАУ друк»
 38. Корнійчук О.П. Інноваційні підходи до оптимізації попиту і пропозиції при наданні медичної допомоги // сайт Комсомольської міської ради. Електронний ресурс. http://uoz.km.pl.ua/index.php
 39. Каленюк І.С. Приоритет или бремя. Чем грозит забвение науки в Украине // Новое время. – 21 июля 2015 г.
 40. Каленюк І.С. Высшее образование в Украине: Наши позиции в мире // Новое время. – 8 июля 2015 г.
 41. Корнійчук О.П. 31.07.2015 надав  інтерв’ю місцевому радіо м. Трускавець Львівської області на тему: «Стратегія державотворення по створенню сучасної соціальної інфраструктури міста»
 42. Корнійчук О.П. 30.07.2015 надав інтерв’ю місцевому радіо м. Трускавець Львівської області на тему: «Створення нової системи охорони здоров’я міста в умовах адміністративно-територіальної реформи»
 43. Богуш Л.Г. Оздоровчий і медичний туризм: розвиток у світі, перспективи для України // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квітня 2015 р. – К.: КНУКМ, 2015. – 0,21 друк. арк.
 44. Богуш Л.Г. Відмінності та пріоритети поліпшення житлових умов населення регіонів України // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: всеукр. наук.-практ. конф. 21 травня 2015 р. – Хмельницький: Хмельн. ун-т управління та права, 2015. – 0,17 друк. арк.
 45. Оцінка забезпеченості медичними кадрами та пріоритетні завдання політики охорони здоров’я в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства», м.Львів, 27-28 листопада 2015 р
 46. Регіональні особливості забезпеченості населення закладами охорони здоров’я в Україні // Міжнародна науково-практична конференції «Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», м. Київ, 27-28 листопада 2015 року
 47. Інвестиційне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції», м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво


Новіков В.М. співпрацює з Варшавською вищою економічною школою (Польща). Співробітництво полягає в обміні науковою інформацією та розробкою пропозицій та рекомендацій з проблем галузей соціальної інфраструктури.
з 12.02.2015 по 19.02.2015 Каленюк І.С. читала курс лекцій «Міжнародна економіка» у «ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем»
16-17 квітня 2015 Каленюк І.С. брала участь у 13-й Міжнародній конференції інформаційних технологій і управління ( The 13th International conference information technologies and management 2015, April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia) в Інституті Менеджменту Інформаційних систем, Рига, Латвія, виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції
9-16.09. 2015 Каленюк І.С. брала участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління персоналом у ХХІ столітті: розвиток, формування конкурентоспроможності, оплата праці», ПУЕТ, м. Шиле (Туреччина), виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції.

 

Впровадження

 1. Пропозиції до проекту розпорядження КМУ «Про схвалення концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» (вх. № 42 від 14.02.2015 р.; вих. №181-5/58 від 25.02.2015 р.);
 2. Пропозиції щодо житлової політики в Україні, розроблені у відповідності з рекомендаціями учасників Комітетських слухань на тему: «Забезпечення молоді житлом – реалії та перспективи» від 11.02.2015 р. до Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (вих. №181-4/54 від 19.02.2015 р.) .
 3. Корнійчук О.П. науково-аналітичні матеріали «Стан та суперечності фінансування систем охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві у 2010-2012 рр. в умовах медичної реформи», апарат МОЗ України (В. Курпіті) 29.01.2015 р.
 4. Корнійчук О.П. науково-аналітичні матеріали «Стан доступності послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості» та «Соціально - економічні підвалини розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні на засадах сімейного лікаря» 20.02.2015 р. голові Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
 5. Корнійчук О.П. науково-аналітичні матеріали «Стан та суперечності фінансування систем охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві у 2010-2012 рр. в умовах медичної реформи»  26.02.2015 р. начальнику управління охорони здоров’я м. Комсомольськ Полтавської області
 6. Корнійчук О.П. науково-аналітичні матеріали «Інноваційні підходи по задоволенню попиту громадян і формуванню пропозиції на надання медичної допомоги в Україні» 20.03.2015 р. меру м. Трускавець Львівської обл.
 7. Корнійчук О.П. науково-аналітичні матеріали Трансформація системи охорони здоров’я", "Наукове обґрунтування створення сучасної системи охорони здоров'я " 25.03.2015 р. меру м. Трускавець Львівської обл.
 8. Корнійчуком О.П. до Управління охорони здоров’я м. Комсомольськ Полтавської області направлено науково-аналітичні матеріали «Діюча модель охорони здоров’я України та системні проблеми» (06.06.2014р.)
 9. Корнійчуком О.П. раднику міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ганущаку Ю.І. направлено науково-аналітичні матеріали «Критеріальні оцінки для формування базового, районного та регіонального рівнів надання медичної допомоги» (18.06. 2014 р.)
 10. Корнійчуком О.П. підготовлено та направлено науково-аналітичні матеріали «Інноваційні складові розвитку системи охорони здоров’я України» у Київський медичний університет УАНМ (проф. Чабану Т.І.) для впровадження, 13.05.2015р.
 11. Корнійчуком О.П. підготовлено та направлено 04.05.2015р. в МОЗ України для практичного впровадження науково-аналітичних матеріалів «Стратегія концентрації людських і фінансових ресурсів в системі охорони здоров’я України для забезпечення якості і доступності медичної допомоги в умовах захисту держави від кремлівських окупантів та терористів».

Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, робочих групах, 2015 р.

 

Назва

Місце проведення

Час
проведення

Прізвища
учасників

Результати
(виступ з
доповіддю
тощо)

Нарада Міністерства економічного розвитку і торгівлі України разом з проектом «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України».

Київ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

05 березня 2015

Дєєва Н.М.

Оцінка змін потенціалу соціалізації територій України та прогнози  його розвитку.

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»

м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

26-27 березня 2015 року

Каленюк І.С.
Дєєва Н.М.

Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні

Міжнародна науково-практична конференція Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези

Київ, Державний економіко-технологічного університет транспорту

27-28 березня 2015 р. 

Богуш Л.Г.

Організаційно-економічний механізм формування та функціонування соціальної інфраструктури

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Інституті міжнародних відносин НАУ

8 квітня 2015 р.

Каленюк І.С.

«Роль освіти у реалізації стратегій розвитку національної економіки у глобальному середовищі»

Міжнародна науково-практична конференція «Механізми та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів»

Одеса

17–18 квітня 2015 р

Піньковська Г.В.

 «Розвиток сфери культури на місцевому рівні»

13-й Міжнародній конференції інформаційних технологій і управління ( The 13th International conference information technologies and management 2015, April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia

Інституті Менеджменту Інформаційних систем, Рига, Латвія

16-17 квітня 2015

Каленюк І.С.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», що відбулась  в  та виступив з доповіддю

КНУКіМ

23-24 квітня

Новіков В.М.

«Фінансові аспекти розвитку соціальної інфраструктури»

Симпозіумі «Україна: Визволення від Пост-Радянської Спадщини?» 

Готель «Хілтон», м. Київ, Україна

24 – 26 квітня 2015 року

Каленюк І.С.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті»

 

14–15 травня 2015 року

Дєєва Н.М

Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті

Круглий стіл «Прогрес на шляху досягнення цілей розвитку тисячоліття (обговорення проекту національної доповіді «ЦРТ. Україна: 2000 – 2015»)

Київ, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України спільно з Програмою Розвитку ООН.

6 липня 2015 року

Дєєва Н.М., Каленюк І.С., Новіков В.М., Гвелесіані А.Г. 

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Засідання робочої групи «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика» за участі міжнародних експертів

Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

10 липня 2015 р.

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Круглий  стіл на тему: «Формування політики щодо дітей в Україні в час кризи»

Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

16 липня 2015 року

Дєєва Н.М., Новіков В.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Презентація «Політика економічного прагматизму»

Київ, Інститут суспільно-політичних досліджень

17 липня 2015 р.

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Робоча група з раціоналізації видатків на соціальну політику, освіту, охорону здоров’я у Міністерстві з питань європейської інтеграції.

Київ, Міністерство з питань європейської інтеграції

27-28 липня 2015 р.

Дєєва Н.М., Новіков В.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Зустріч з фахівцями Трускавецької міськради, підприємцями та представниками громадських організацій

Трускавець

31.07.2015

Корнійчук О.П.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Зустріч з мером м. Трускавець Львівської області

м. Трускавець

30.07.2015

Корнійчук О.П.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

круглий стіл "Ключові соціальні індикатори - як захистити найбідніших та  стимулювати ділову активність людей та бізнесу?"

Міністерство Економічного Розвитку та Торгівлі.

11.09. 2015

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Круглий стіл щодо обговорення монографії «Кодекс соціальної відповідальності»
 

м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

13.11.2015

Дєєва Н.М

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»

м. Київ, ІДСД НАН України

17.11.2015

Н.М. Дєєва

«Територіальні диспропорції умов життя населенні: причини, прояви та соціальні наслідки»

Національний форум “НАШІ ГРОШІ В ПОЛІТИЦІ”

м. Київ

18.10. 2015 р

Каленюк І.С.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Засідання спільної  робочої групи Подільської райдержадміністрації  за участю депутатів Київської міськради та працівників відділу щодо розробки Аналітичних матеріалів  про забезпеченість  видатків соціального захисту населення місцевих бюджетів власними доходами

м. Київ, Київська міськрада

11.11.2015

Дєєва Н.М.

розробка Аналітичних матеріалів  про забезпеченість  видатків соціального захисту населення місцевих бюджетів власними доходами 

Дискусійний Клуб Центру розвитку інновацій НаУКМА, та семінару "Моделювання економічної системи України" 

м. Київ

25.11.2015

Дєєва Н.М.

зрушення та реальний стан електронної демократії країни, роз’яснять практичну користь електронних петицій та запропонують точки прикладання зусиль у цій сфері.

Діалогова сесіяї «Програми Електронного врядування для відповідальності та участі (EGAP 2015 – 2019)», що втілюється за підтримки Швейцарії в Україні

м. Київ

24.11.2015р.

Корнійчук О.П.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Інформаційний день європейської дослідницької ради

м. Київ

27/10/2015

Гвелесіані А.Г.

Під час заходу представник Європейської Комісії презентує проект робочої програми «Горизонт-2020» «Європейська дослідницька рада – можливості фінансування дослідників»

Міжнародна наукова конференція
"Процеси європеїзації України в окремих галузях"

м. Київ

29.09.2015

Новіков В.М.

Бюджетна політика і розвиток соціальної інфраструктури України в контексті інтеграційних процесів

Організація і управління охороною здоров’я 2015. Науково-практична конференція з міжнародною участю

м. Київ

20-22.10.2015

Корнійчук О.П.

Социально-экономическая эффективность услуг здравоохранения стран ЕС и Украины

УІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління персоналом у ХХІ столітті: розвиток, формування конкурентоспроможності, оплата праці», ПУЕТ м. Шиле (Туреччина)

9-16.09. 2015

Каленюк І.С.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Конференція в рамках Першої міжнародної професійної спеціалізованої виставки «ЗНО–2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном» м. Київ 17 .09.2015

Каленюк І.С.

Участь у обговоренні питань конференції . «Реформи у галузі вищої освіти як один із ключових інструментів довгострокових змін на шляху України до Європейської інтеграції»

Конференція «Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку»

м. Слов’янськ

25.09.2015

Корнійчук О.П.

«Напрями забезпечення доступної і якісної медичної допомоги жителям Донецької та Луганської областей на контрольованих українською владою територіях»
 Участь у дискусії

Другий  національний  конгресу з паліативної допомоги

м. Київ

01-02.10.2015р.

Корнійчук О.П.

Участь у роботі конгресу

Круглий стіл щодо обговорення монографії «Кодекс соціальної відповідальності»

м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

13.11.2015

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Засідання спільної  робочої групи Подільської райдержадміністрації  за участю депутатів Київської міськради та працівників відділу щодо розробки Аналітичних матеріалів  про забезпеченість  видатків соціального захисту населення місцевих бюджетів власними доходами

м. Київ, Подільської райдержадміністрації

11.11. 2015

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»

м. Київ

17.11.2015

Дєєва Н.М.

доповідь «Територіальні диспропорції умов життя населенні: причини, прояви та соціальні наслідки»

Семинар «Трудовой кодекс Украины: особенности регулирования трудовых правоотношений в 2016г. Подводные камни и противоречия» Днепропетровской торгово-промышленной палаты

г. Днепропетровск

7 .12. 2015г.

Дєєва Н.М.

Виступ з доповіддю, участь у обговоренні питань конференції

Дискусійного Клубу Центру розвитку інновацій НаУКМА, та семінару "Моделювання економічної системи України" 

м. Київ

25.11. 2015

Дєєва Н.М.

Участь у засіданні


Зв’язок із засобами масової інформації


Дата

Подія (вказати назву мас-медіа)

Учасники

Тема, основні аспекти

 

1.

16 жовтня — 23 жовтня 2015

Стаття, «Дзеркало тижня. Україна» №39

Каленюк І.С.

Орієнтири реформ в освіті та науці

2.

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоровя 2015» на сайті

Корнійчук О.П.

«Соціальна та економічна ефективність в сфері охорони здоров’я країн ЄС та України» http://medforum.in.ua/materialy-organizaciya-i-upravlenie

3.

 

Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики /НАН України. - К., 2015. - 167 с.

Дєєва Н.М., Каленюк І.С., Новіков В.М., Гвелесіані А.Г., Корнійчук О.П., Швець П.А.

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83-16.10.pdf

4.

8 июля 2015 г.

Новое время.

Каленюк І.С.

Высшее образование в Украине: Наши позиции в мире
5.

21 июля 2015 г.

Новое время. 

Каленюк І.С.

Приоритет или бремя. Чем грозит забвение науки в Украине


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2012.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf
http://www.undp.org.ua/ua/local-development-and-human-security
http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals/mdgs-in-ukraine
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l33230_en.htm http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
http://ukrstat.gov.ua/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/