ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Zaets

Заяць Тетяна Анатоліївна


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, професор

 
+3 8(044) 486 03 97Співробітники:

ТЕРОН Ірина Василівна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

ГОЛОВКО Лілія Василівна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gr1uktcAAAAJ&hl=ru

ЖАХОВСЬКА Валентина Леонідівна

старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

КРАВЦОВА Тетяна Григорівна
старший науковий співробітник, к.е.н.

ЗВОНАР Віктор Павлович
старший науковий співробітник, д.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1sF8YvAAAAAJ&hl=ru

ДЯКОНЕНКО Оксана Іванівна
старший науковий співробітник, к.е.н
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qRRH-70AAAAJ&hl=ru

КРАЄВСЬКА Галина Олександрівна
старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hjJKHoQAAAAJ&hl=ru

НЕЧИТАЙЛО Тетяна Юріївна
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qruF3RUAAAAJ&hl=ru

ТАНЦЮРА Вадим Леонідович
головний економіст
https://scholar.google.com.ua/citations?user=p3BuAngAAAAJ&hl=ruОсновні напрями та результати досліджень:


Формування, збереження  та розвиток соціального капіталу країни та її регіонів

 •  розроблено  теоретико-методологічні засади  формування, збереження та розвитку  соціального капіталу  в умовах  соціально-економічної нестабільності та циклічного розвитку економіки;
 • визначено природу суб’єктно-об’єктних відносин соціального капіталу, його економічні властивості та структурно-інституціональні характеристики;
 •  визначено специфічні риси формування  людського капіталу, механізм його розвитку та перспективи зміцнення в умовах економічних трансформацій;
 •  запропоновано методичні основи оцінки процесів формування людського капіталу з позиції їх збалансованості;
 • визначено  систему домінантних  функції соціального капіталу в сучасних соціально-демографічних трансформаціях.

Модернізація соціально-трудових відносин у цілях нарощування соціального капіталу

 • здійснено класифікацію основних форм модернізації соціально-трудових відносин, визначено їх взаємозв’язки між собою та можливі соціально-економічні ефекти;
 • обґрунтовано перспективні  напрями модернізації соціально-трудових відносин, їх залежність від основних форм суспільної модернізації;
 • виявлено інноваційні зміни як результат  модернізаційних перетворень  у розвитку соціально-трудових відносин;
 • здійснено оцінку  сучасного механізму забезпечення модернізації у соціально-трудовій сфері;
 • розроблено методику інтегральної оцінки потенціалу модернізації соціально-трудової сфери регіональних економічних систем;
 • обґрунтовано концептуальні засади успішної модернізації соціально-трудових відносин з урахуванням інтересів усіх її суб’єктів;
 • визначено принципи та закономірності продуктивної модернізації соціально-трудових відносин, орієнтованої на реалізацію цілей соціального розвитку;
 • запропоновано модель дієвого механізму модернізації соціально-трудових відносин в умовах соціально-економічної нестабільності;
 • розроблено модель модернізації соціально-трудових відносин  з визначенням основних цільових орієнтирів, напрямів, інструментів та очікуваних результатів.

Забезпечення продуктивності трудової діяльності як економічної основи зміцнення соціального капіталу

 • розроблено теоретико-методологічні основи  продуктивної трудової діяльності  з визначенням її основних  стимуляторів та дестимуляторів;
 • обґрунтовано методологічні засади формування  сучасної моделі продуктивної трудової діяльності;
 • виявлено новітні трансформаційні зрушення в процесах формування продуктивної трудової діяльності та обґрунтовано шляхи їх оптимізації;
 • розроблено методичні засади інтегральної оцінки продуктивності трудової діяльності;
 • розроблено алгоритм прогнозування змін у продуктивності та визначено концептуальні основи її зростання.
 • розроблено дієвий механізм та обґрунтовано стратегічні напрями забезпечення продуктивної трудової діяльності в складних соціально-економічних умовах.

Соціальна відповідальність суб’єктів економічної діяльності у формуванні громадянського суспільства

 • обґрунтовано парадигму соціальної відповідальності, шо ґрунтується на врахуванні поведінкових передумов економічного розвитку;
 • розроблено модель та інструменти формування соціально відповідальної особистості як агента економічної взаємодії;
 • визначено пріоритети та напрями активізації громадянського суспільства в Україні як суб’єкта соціальної відповідальності;
 • запропоновано стратегічні напрями державної політики стосовно забезпечення соціальної відповідальності основних суб’єктів економічної діяльності.

Соціальний потенціал сільського розселення: проблеми та напрями їх вирішення

 • розроблено методологічні та методичні засади дослідження та оцінки сільського розселення в умовах соціально-економічної нестабільності;
 •  обґрунтовано дієвий механізм збереження та розвитку соціально-демографічного, трудового та  структурного  потенціалу сільських поселень регіонів країни;
 •  розроблено концептуальну модель забезпечення стабілізації сільського поселенського потенціалу за критеріальними ознаками його збереження;
 •  визначено перспективні напрями державної політики щодо розвитку сільського розселення.

Участь співробітників у НДР за 2015 р.


НДР «Трансформація сільського розселення в Україні» (номер державної реєстрації 0113U007494 ).
Підтема: Оцінка сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України та її регіонах

 

Систематизовано основні детермінанти та чинники трансформації системи сільського розселення, визначено їх  основні  форми  прояву  та напрями  впливу на досліджувану  систему  в умовах суспільно-політичної нестабільності. Запропоновано розширену класифікацію сучасних детермінант трансформаційних змін у цій сфері, доведено зростаючу  роль суспільно-політичних та інвестиційно-економічних чинників з поступовим посиленням  ваги інституційно-економічних, що дало змогу запропонувати методологічну схему  аналітичної частини  дослідження, її логіку та алгоритм дослідження.
        Здійснено оцінку трансформаційних змін в економічній основі розвитку сільського розселення України через  виявлення домінантних тенденцій щодо динаміки суб'єктів підприємництва, посилення монофункціональності сільських поселень, їх позбавлення інфраструктурними об'єктами та виробничими структурами з урахуванням структурних  змін на рівні домогосподарств; це дало підстави для висновку про подальше  звуження економічної основи розвитку сільських поселень країні, що розпочалось з середини 90 –х років минулого століття. 
         Виявлено особливості трансформаційного  розвитку сільського ринку   праці та його  сфери зайнятості   з урахуванням специфіки  соціально-трудових  відносин та  умов праці в сільській місцевості, що дало змогу акцентувати увагу на необхідності вирішення таких  проблем, як  різке скорочення попиту на робочу силу в сільській місцевості та  тенденції до зростання рівнів відкритого та прихованого безробіття, а також запропонувати конкретні інструменти щодо впливу на досліджувані процеси і явища.
Встановлено основні закономірності трансформації сільського розселення під впливом зрушень у  факторній  продуктивності, зокрема її  зростання обумовлює  інтенсивні зрушення в структурі розподілу  населення за типами населених пунктів; стагнація факторної продуктивності лише  поглиблює відтворювальні диспропорції в системі сільського розселення і прискорює процеси руйнації сільських  поселень.
Запропоновано трьохрівневу (в межах сільських поселень, на регіональному та національному рівнях) модель  інституційних механізмів забезпечення розвитку сільського розселення у складі, по-перше, соціально визнаних нормативно-ціннісних систем та еталонів соціальної поведінки, а також  форм організації соціальних зв'язків економічно активного населення (неформальні інститути); по-друге, функціональних органів управління, що забезпечують кодифікацію соціальних норм і контроль за їх дотриманням, формулюють суспільні цілі щодо подальшого функціонування та розвитку сільських поселень та організують процес їх реалізації  (формальні інститути).


В рамках теми ”Стратегія відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики” взято участь у підготовці пп. 2.2., 3.2 та 3.3.

У темі «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» виконано 2.4. Втрати поселенської мережі, 5.8. Посилення соціальних зв'язків, зростання соціального капіталу, 7.7. Відновлення потенціалу поселень Донбасу. Відродження соціальної інфраструктури. 

 

 

Публікації співробітників відділу проблем формування соціального капіталу у 2015 р.

 

 1. Заяць Т.А. Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій / Т.А. Заяць, О.М. Бородіна, В.І. Куценко, Г.О. Краєвська // ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К., 2014. – 48 с.
 2. Заяць Т.А.  Сільські поселення України: потенціал продуктивності / Т.А. Заяць., О. І. Дяконенко  // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 455 с.
 3. Заяць Т.а. Втрати поселенської мережі. Відновлення потенціалу поселень/Т.А.Заяць, Г.О.Краєвська, О.І. Дяконенко // Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат та пріоритетні напрями державної політики: національна доповідь. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. -  161 с. 
 4. Заяць Т.А. Перспективи трансформації сільського розселення. Пріоритетні напрями та завдання щодо поліпшення ситуації  /  Т.А. Заяць,   Г.О. Краєвська  // Розвиток сільських територій  – К.: ДУ ІЕПСР НАН України (подано до друку).
 5. Заяць Т. А. Публічно-приватне партнерство в Україні: основні обмеження та напрями розвитку / Т. А. Заяць,  В. Л. Жаховська, О. І. Дяконенко // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – c.6-10. 
 6. Заяць Т.А. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування і використання / Т.А. Заяць // Економіка і регіон. – 2015 (подано до друку).
 7. Заяць Т.А. Економічна основа сільських поселень України та перспективи її зміцнення / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України (подано до друку).
 8. Заяць Т.А. Соціальна капіталізація в Україні: обмеження і нові можливості"/ Заяць Т.А.  // Економіка і регіон (подано до друку).
 9. Звонар В.П. Формування онтологічної основи економічного дослідження феномена соціальної відповідальності / В.П. Звонар // Spoleczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijów-Moskwa : Stowarzyszenie Wspólpracy Polska-Wschód, 2014 (подано до друку).
 10. Звонар В.П. Якість життя як соціально-економічна система / В.П. Звонар // Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie. – 2015. – No 3. – С. 87–99.
 11. Звонар В.П. Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену / В.П. Звонар // Економіка України. – 2015. – №5. – С. 4-16.
 1. Звонар В.П. Теоретичний дизайн механізму економічної реалізації соціальної відповідальності / В.П. Звонар // Вісник ЖДТУ. Економічні науки (підготовлено до друку)
 2. Звонарь В.П. Как создать зажиточное и солидарное общество в Украине / В.П.Звонарь // Новое время [Електронний ресурс]. – Режим доступу:(http://nv.ua/opinion/Zvonar/kak-sozdat-zazhitochnoe-i-solidarnoe-obshchestvo-v-ukraine-68620.html)
 3. Звонар В.П. Економічна система соціальної відповідальності: структура і функціонально-територіальні особливості / В.П. Звонар // Демографія і соціальна економіка. – 2016. – №1. (подано до друку).
 4. Звонар В.П. Формування онтологічної основи економічного дослідження феномена соціальної відповідальності / В.П. Звонар// Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання. – Випуск № 8. – 2015 р. (подано до друку)
 5. Звонар В.П.  Повідомлення для Гуманітарної енциклопедії Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ (0,3 д.а.).
 6.  Irina W. Teron. Трансформации расселения как фактор модернизации рынка труда: сущность, особенности и направления исследования // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie : kwartalnik. – 2015. ? № 2 (48). – С.109-122.
 7. Терон И.В., Бондаренко С.В. Проблема боли: медицинские и социально-экономические аспекты // Научно-практический рецензируемый журнал «Вестник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан». – 2015. ? № 1. – С.295-309.
 8.  Терон І.В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально-трудових відносин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. ? №6. – С.639-643. ? http://global-national.in.ua/archive/6-2015/06_2015.pdf
 9. Головко Л. В., Жаховська В. Л., Цісецький О. Є. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів / В. Л. Жаховська, Л. В. Головко, О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”. – 2014. – С. 16-24.
 10. Краєвська Г. Сфера докладання праці в сільських поселеннях України: проблеми та напрями їх вирішення / Г. Краєвська // Демографія та соціальна економіка (подано до друку).
 11. Заяць Т.А. Інтелектуальний капітал: забезпечення інноваційного розвитку економіки / Заяць Т.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези», 27-28 березня 2015 р.  – Київ.
 12. Заяць Т.А. Актуальні проблеми і тенденції розвитку сільської поселенської мережі в Україні / Заяць Т.А. // Регіональний розвиток України: проблеми і перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції. - К.: КНЕУ, 2015. - С. 24-26.
 13. Заяць Т.А. Інтелектуальний капітал України: проблеми забезпечення інноваційного розвитку економіки / Заяць Т.А. //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні", 4-5 листопада 2015 р.
  с.19-21.
 14. Заяць Т.А.  Соціально-економічний потенціал сільських поселень в Україні: проблеми збереження/ Заяць Т.А. // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної ті університетської науки», 11 грудня 2015 р. -  Полтава: ПолНТУ, 2015 (подано до друку).
 15.  Терон І.В. Ризики трансформації розселення в умовах сучасної нестабільності в Україні / Ефективні моделі управління в сучасних умовах:  теорія і практика // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 квітня 2015 р.) — КНТУ.— Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. — 206 с. — С.49-52.
 16. Терон І.В. Нелінійна парадигма інноваційного розвитку ринку праці // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Тренди та інновації в сучасній економіці» 23-24 квітня 2015 року. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 2015. – 254 с. – С.69-73.
 17. Терон І. Модернізація соціально-трудових відносин: інновації, ризики, напрями, механізми / Будуємо нову Україну: збірник праць за підсумками першої конференції Українського Фулбрайтівського кола. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. ? С.219-229.
 18. Терон И., Бондаренко С. Медико-экономические факторы функционирования рынка труда / Economic growth in conditions of globalization : The Tenth Edition of the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices, oct. 15-16, 2015 : (în 2 vol). ? Vol.2,  2015.-  252  p.-  Antetit.:  Nat.Inst.for  Economic  Research,  Acad.of  Sciences  of  Moldova. – С. 185?190.
 19. Жаховська В.Л. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій  та  шляхи їх розв'язання/В.Л. Жаховська// Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід", (м. Миколаїв, 27-28 травня 2015 р.) - с. 131-133.
 20. Жаховська В.Л. Методичні засади дослідження регіонального сільського розселення // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку», (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.) (подано до друку).
 21. Жаховська В.Л., Головко Л.В. Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (17-22 січня 2016 року). – Братислава-Відень-Будапешт: Академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина), Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Міжнародний клуб наукового туризму GALILEI, Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ФОП Злобін І.В.), 2016 р. (подано до друку).
 22.  Головко Л.В. Розвиток сільських поселень на території НПП „СИНЕВИР”: перспективи в контексті суспільних трансформацій / Л.В. Головко // Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 травня 2015р., Миколаїв / ред. кол. : С.А. Ткаченко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 156 с. (С. 128 – 131).
 23. Головко Л. В. Сучасні аспекти соціально-просторової сегрегації сільських поселень / Л.В. Головко // Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку» 5–6 листопада 2015 р., Харків –  (подано до друку).
 24. Головко Л.В., Яцканич К.І. «Туристична привабливість Закарпатської області: інвестиційний аспект» // Міжнародна молодіжна науково-практична Інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», 1-2 грудня 2015 року. – Полтава.  –  (подано до друку).
 25. Дяконенко О.І. Зайнятість населення в АР Крим та Північному Кіпрі: особливості розвитку в умовах окупації / О.І. Дяконенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Розвиток національної економіки: теорія і практика"], 3-4 квітня 2015 р. / ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – м. Івано-Франківськ. – Ч. 3. – С. 24.
 26. Дяконенко О.І. Основні форми трансформації сільського розселення / О.І.Дяконенко // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  [”Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів”], 24-25 вересня 2015 р. / Тернопільський національний економічний університет. – м. Тернопіль. – С. 49-51.
 27. Краєвська Г.О. Концептуальні пріоритети трансформації сільського розселення/ Г.О. Краєвська// Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Тренди та інновації в сучасній економіці» (м. Харків, 23–24 квітня 2015 р.). – с. 165-168.
 28. Краєвська Г.О. Удосконалення політики розвитку сільського розселення України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики», 25-26 вересня 2015 р. – Одеса. (подано до друку).
 29. Краєвська Г.О. Напрями подолання системних обмежень економічного розвитку сільських населених пунктів// Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції», 30 жовтня, 2015 р. - Кам’янець-Подільський. – (подано до друку).
 30. Танцюра В.Л. Перспективи інвестування сільської економіки в контексті завдань сталого розвитку сільського розселення// Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національних економік в умовах глобальних викликів», 28 вересня 2015р. – м.Хмельницький. – (подано до друку).

 

Конференції, семінари, з’їзди, 2015 р.


Назва

Місце проведення

Час проведення

Прізвище
учасників

Результати
(виступ з
доповіддю,
тощо)

1.

Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

м. Київ, Національна академія наук України

27-28 березня 2015 р.

Заяць. Т.А.

Тези доповіді

2

ІІ Всеукраїнська конференція «Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні».

м. Київ,
Київський національний університет будівництва і архітектури

4-5 листопада 2015 року

Заяць. Т.А.

Виступ 

3

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»

м. Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

17 листопада 2015 року

Заяць Т.А.

Виступ

4

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи»

м. Київ,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

4 червня 2015 роки

Заяць Т.А.

Виступ

5

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»

м. Полтава,  Полтавський національний технічний університет ім.       Я. Кондратюка 

11 грудня 2015 року

Заяць Т.А.

Виступ

6.

Науково-практичний семінар “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”

м. Київ,
Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Європейський університет

17 березня 2015 року

Звонар В.П

Участь в обговоренні

7.

Семінар «Прозорість і соціальна відповідальність державних компаній» 

м. Київ, Центр КСВ, компанія Ernst and Young

 12 червня 2015 р

Звонар В.П

Участь в обговоренні

8.

Круглий стіл: «Визначення оптимальної моделі врегулювання лобіювання в Україні як наступного кроку до відкритості та прозорості у взаємодії із органами державної влади»

м. Київ,
Торгово-промислова палата України

15 червня 2015 р.

Звонар В.П

Участь в обговоренні

9.

GlobeScan Webinar  «Trust, Expectations and Leadership: Global Societal Trends on Business»

GlobeScan CEO Chris Coulter 

18 червня 2015 р.

Звонар В.П

Участь в обговоренні

10.

Круглий стіл «Презентація Індексу прозорості державних компаній, зробленого на основі оцінки 60 сайтів найбільших компаній»

м. Київ, Центр корпоративной социальной ответственности,

15 вересня 2015 р.

Звонар В.П

Участь в обговоренні

11.

Круглий стіл: «Public Science. Пам'яті Джона Неша: теорія ігор»,

Креативний простір “Часопис”, м. Київ

18 листопада 2015,

Звонар В.П.

Участь в обговоренні

12.

Міжнародна науково-практичної конференції "Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід"

м. Миколаїв, Вищий навчальний заклад
«Міжнародний технологічний університет
«Миколаївська політехніка», Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
(Wroclaw, Polska)
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu
(Wroclaw, Polska)
Komora auditoru Ceské republiky
(Praha, Ceská republika) (Praha, Ceská republika)

27-28 травня 2015 р

Жаховська В.Л.

Тези доповіді

13.

Засідання робочої групи Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації щодо перпективного плану формування територіальних громад Київської області

 

м. Київ,
Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації

31 серпня 2015 р.

Жаховська В.Л.

Участь в обговоренні

14.

Засідання робочої групи Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації з питань розвитку сільськогосподарських підприємств області у 2016 р.

м. Київ,
Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації

23 листопада 2015 р.

Жаховська В.Л.

Участь в модерації

15.

 Міжнародна науково-практична конференція «МІЖНАРОДНА ОСВІТА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

м. Київ НПУ імені М.П. Драгоманова за участі науковців та викладачів Інституту магістратури, аспірантури і докторантури, Інституту управління та економіки освіти НПУ, провідних науковців Інституту вищої освіти НАПН України

2 квітня
2015 р

Головко Л.В.

Участь в обговоренні

16.

Міжнародна науково-практична конференція "Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід"

м. Миколаїв

27-28 травня

Головко Л.В.

 Тези доповіді

17.

Круглий стіл
«Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави»

м. Київ
Національний інститут стратегічних досліджень

12 червня

Головко Л.В.

Участь в обговоренні питань

18.

6-й Науковий форум Україна – Польща – 2015 „Освіта для сучасності”

м. Київ НПУ імені М.П. Драгоманова

14-16 вересня

Головко Л.В.

Участь в обговоренні

19.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція ”Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів”

м. Тернопіль

24-25 вересня 2015 р.

Дяконенко О.І.

Тези

20.

Круглий стіл ”Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави”

Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ,

12.06.2015 р.

Дяконенко О.І.

 Участь в обговоренні

21.

Засідання робочої групи ”Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика”

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, м. Київ,

10.07.2015

Дяконенко О.І.

 Участь в обговоренні

22.

Публічні обговорення Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки

м. Київ, Міністерство аграрної політики та продовольства України

26 березня 2015 р.

Краєвська Г. О.

Участь в обговоренні

23

Міжнародна науково-практична конференція «Тренди та інновації в сучасній економіці»

м. Харків, Харківський національна університет будівництва та архітектури

23–24 квітня 2015 р.

Краєвська Г. О.

Тези доповіді

24

Міжнародна науково-практична конференція
«Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізацій них викликів»

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

м. Чернів-ці, 21–23 травня, 2015 р

Г. Краєвська

Тези доповіді

25.

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

м. Одеса, 25–26 вересня 2015 р.

Г. Краєвська

Тези доповіді

26.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції»

Подільський державний аграрно-технічний університет

Кам’янець-Поділь-ський, 30 жовтня 2015 р.

Г. Краєвська

Тези доповіді

27

Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національних економік в умовах глобальних викликів»

м. Хмельницький, Хмельницкий национальный университет

28 вересня 2015р.

Танцюра В.Л.

Тези доповіді

28.

Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості»

м. Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Фонд народонаселення ООН і Конгрес Сходу України

27 лютого 2015 р.

Нечитайло Т.Ю.

Участь в обговоренні

29.

Семінар «Репродуктивне здоров’я населення України»

м. Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи

5 березня 2015 р.

Нечитайло Т.Ю.

Участь в обговоренні

30.

Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національних економік в умовах глобальних викликів»

м. Хмельницький, Хмельницкий национальный университет

28 вересня 2015р.

Танцюра В.Л.

Тези доповідіЗв’язок із засобами масової інформації


Дата

Подія

Учасник

Тема, основні аспекти

1

14.06.2015

Інтерв’ю у програмі «Особливий погляд: Відгороджені від світу» ТРК ZIK, Львів
https://www.youtube.com/watch?t=730&v=loZ9tCl5LJY

Краєвська Г.Є.

Вимираючі села України

2

14.09.2015

Заметка в рубрике «Мнения» интернет-газеты «Новое время»
http://nv.ua/opinion/Zvonar/kak-sozdat-zazhitochnoe-i-solidarnoe-obshchestvo-v-ukraine-68620.html

Звонар В.П.

Как создать зажиточное и солидарное общество в УкраинеМіжнародне наукове та науково-технічне співробітництво


Міжнародні наукові зв’язки відбувалися у вигляді участі в Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.
Звонар В. Експертна участь в розробленні проекту «Fostering Youth Engagement in Asset Based Community Development in Ukraine», Інститут громадянського суспільства для Чорноморського фонду регіонального співробітництва, січень-лютий 2015 року, м. Київ.


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


www.econference.ru.