ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Zaets

Заяць Тетяна Анатоліївна


https://scholar.google.com.ua/citations?user=QV9ApZfQQNAC&hl=uk
ORCID 0000-0002-9767-5527
Scopus 55864441800

Завідувач відділу


Доктор економічних наук, професор

 
+3 8(044) 486 03 97Співробітники:

ЗВОНАР Віктор Павлович
Провідний науковий співробітник, д.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1sF8YvAAAAAJ&hl
ORCID 0000-0003-1300-4791
Scopus ID 57191198732

ТЕРОН Ірина Василівна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=O6B9mmYAAAAJ
ORCID 0000-0002-2492-2515

ГОЛОВКО Лілія Василівна
Старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=gr1uktcAAAAJ
ORCID 0000-0002-3372-764X

ДЯКОНЕНКО Оксана Іванівна
Старший науковий співробітник, к.е.н
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=qRRH-70AAAAJ
ORCID 0000-0003-4645-7471

КРАЄВСЬКА Галина Олександрівна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hjJKHoQAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-0239-8855

КРАВЦОВА Тетяна Григорівна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=qtLCp38AAAAJ
ORCID 0000-0003-0231-9894

НЕЧИТАЙЛО Тетяна Юріївна
Головний економіст
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=qruF3RUAAAAJ

ТАНЦЮРА Вадим Леонідович
Головний економіст
https://scholar.google.com/citations?user=p3BuAngAAAAJ&hl=ukОсновні напрями та результати досліджень:


Розвиток соціального капіталу країни та її регіонів: принципи, закономірності та суперечності

 • природа суб’єктно-об’єктних відносин у сфері соціальної капіталізації, їх основні властивості та структурно-інституціональні характеристики;
 • трансформація основних функцій соціального капіталу в умовах суспільно-політичної та соціально-економічної нестабільності;
 • нові джерела розвитку соціального капіталу, диференціації його основних форм та посилення зв’язків з іншими формами капіталу;
 • соціальний капітал територіальних громад у контексті децентралізації управління;
 • інноваційні технології розвитку соціального капіталу;
 • перспективи зміцнення соціального капіталу в Україні.

Соціальна відповідальність економічних суб’єктів у формуванні капіталу громадянського суспільства

 • соціальна відповідальність у контексті поведінкових передумов соціально-економічного розвитку;
 • інструменти формування і посилення соціальної відповідальності у суспільстві;
 • стратегічні напрями державної політики, орієнтованої на утвердження моделі соціально відповідальної поведінки основних економічних суб’єктів;
 • інноваційні моделі активізації громадянського суспільства у досягненні соціально значущих цілей розвитку

Соціальні пріоритети розвитку сільського розселення: проблеми та напрями їх розв’язання

 • проблеми трансформації сільського розселення в умовах соціально-економічної нестабільності;
 • мотиваційні механізми розвитку сільських поселень;
 • пріоритизація розвитку об’єднаних сільських територіальних громад у контексті децентралізації управління;
 • перспективи розвитку сільських територіальних громад різної людності в умовах їх укрупнення.

Проблеми продуктивності трудової діяльності як економічної основи зміцнення соціального капіталу

 • методологічні засади формування сучасної моделі продуктивної трудової діяльності;
 • методичні основи інтегральної оцінки продуктивності трудової діяльності;
 • прогнозування змін у продуктивності трудової діяльності під впливом різновекторних детермінант;
 • механізми та стратегічні напрями забезпечення продуктивної трудової діяльності в складних соціально-економічних умовах.

Модернізація соціально-трудових відносин у цілях нарощування соціального капіталу

 • новітні механізми, принципи та закономірності продуктивної модернізації соціально-трудових відносин, орієнтованої на прискорення процесів соціальної капіталізації;
 • моделі модернізації соціально-трудових відносин в умовах соціально-економічної нестабільності;
 • концептуальні засади успішної модернізації соціально-трудових відносин з урахуванням інтересів усіх її суб’єктів;
 • перспективні напрями модернізації соціально-трудових відносин в Україні.


Учаcть співробітників відділу у відомчій НДР 2019-2021 рр.


НДР «Соціальні пріоритети розвитку сільських поселень в Україні» (РК 0116U007684).


Мета роботи – визначити соціальні пріоритети розвитку сільських поселень в Україні у контексті децентралізації управління.

Співробітниками відділу:

 • на нових методологічних і методичних засадах з урахуванням кращих світових практик, прийнятних для українських реалій, сформовано концепт поселенського розвитку, орієнтований на його соціалізацію з урахуванням обмежень і ризиків, обумовлених сучасними трансформаційними зрушеннями у соціально-демографічній, соціально-економічній та екологічній сферах;
 • визначено й обґрунтовано концептуальні засади та стратегічно значущі орієнтири розвитку сільських поселенських структур різної людності внаслідок закономірних кількісно-якісних зрушень у життєзабезпеченні й відтворенні сільського соціуму, важливих як з погляду реалізації інтересів сільських мешканців, так і завдань державної регіональної політики;
 • сформульовано методологічні основи багаторівневого управлінського процесу вибору й об’єктивізації соціальних пріоритетів розвитку поселень на основі стратегічного планування з обгрунтуванням принципів побудову їх ієрархії;
 • здійснено системне оцінювання результативності основних елементів сучасного механізму розвитку поселенських структур, насамперед тих, що тісно пов’язані з адміністративно-територіальними змінами та децентралізацією системи управління в державі;
 • виявлено новітні тенденції зростаючої асиметричності та дивергентності соціально-економічного розвитку сільських поселень в Україні в умовах депопуляції, високої міграційної активності населення та неоднозначності соціальних наслідків фінансової децентралізації;
 • обгрунтовано концептуальні засади соціально орієнтованої інституціоналізації розвитку сільських поселень, в основу яких покладено логіко-конструктивну схему виявлення й мінімізації інституційних дисфункцій, розривів та пасток, що стримують їхній збалансований розвиток з огляду на високий рівень неформальних виробничих, трудових та соціальних відносин у сільському поселенському просторі;
 • розроблено методичний інструментарій пріоритизації розвитку різних типів сільських поселень в залежності від їхньої людності, територіальної близькості до економічного центру та обраної стратегії, представлений відповідним алгоритмом управлінських дій, системою критеріїв, принципів і методів, важливих з погляду прискорення соціально-економічного зростання в країні та стимулювання місцевого розвитку;
 • сформовано комплексний підхід до використання статистичних, вартісних, соціологічних методів з відповідною системою супровідних аналітичних процедур, необхідних для оцінювання соціально-економічного стану сільських поселень та визначення пріоритетності різноманітних функціональних сфер і соціальних потреб громад;
 • обгрунтовано рекомендації щодо побудови ієрархії пріоритетів соціального розвитку сільських поселень, які дали змогу обґрунтувати систему стратегічно значущих орієнтирів і завдань їхнього розвитку на найближчу та віддалену перспективу для різних типів сільських поселенських структур;
 • на основі використання значного масиву економіко-статистичної інформації виявлено нові можливості та ризики розвитку сільських поселень, обумовлені сучасними процесами об’єднання територіальних громад, змінами в діючих системах надання адміністративних і соціальних послуг – з одного боку, та необхідністю мобілізації потенціалу самоорганізації та саморозвитку, – з іншого;
 • розроблено організаційно-економічну модель «розумної територіальної громади» для потреб сільського розвитку; обґрунтовано перспективність ініціювання, здійснення та координації заходів соціальної політики за посередництва цієї моделі, яка залучає до управління соціальною і гуманітарною сферою широкий спектр зацікавлених суб’єктів;
 • запропоновано механізм фінансової підтримки соціальної сфери сільської території, який охоплює як приватні соціальні інвестиції, так і кошти місцевих бюджетів (зокрема, через інструмент соціальних облігацій та зміну адміністрування податку на доходи фізичних осіб і запровадження так званої відсоткової філантропії);
 • доведено необхідність активізації громадських джерел фінансування соціального розвитку села, зокрема, краудфандингу; встановлено, що потенційна вигода від використання такого інструментарію для потреб сільських громад може сприяти вирішенню проблем щодо матеріально-технічного забезпечення певних об’єктів соціальної інфраструктури;
 • розроблено на нових методичних засадах багатоваріантний прогноз очікуваних зрушень у розвитку сільських поселень України (з урахуванням вибуття сільського населення, продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах та зміни кількості суб’єктів підприємницької діяльності), необхідний для ефективних управлінських рішень у цій сфері.


НДР: «Розвиток соціального капіталу в Україні» (РК 0119U000070)


Мета роботи – визначити закономірності розвитку соціального капіталу в умовах суспільно-політичної та соціально-економічної нестабільності.

Співробітниками відділу:

 • виявлено специфічні ознаки та тенденції новітніх трансформаційних змін у формуванні та розвитку соціального капіталу країни як громадського ресурсу, обумовлених зрушеннями у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах, а також принципах та формах взаємодії з природним, фізичним та економічним капіталом задля економічного зростання та вирішення актуальних соціальних проблем;
 • розроблено концептуальні засади визначення природи і характеру змін у процесах конвертації соціального капіталу на основі систематизації існуючих взаємозв’язків і взаємозалежностей у цій сфері, що ґрунтуються на фундаментальних та новітніх уявленнях щодо специфіки сучасної капіталізації;
 • виявлено і обґрунтовано трансформаційні зміни в реалізації основних функцій соціального капіталу (інформативної, інтегративної, комунікативної, консолідуючої) у різних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах, які істотно поглиблюють сучасні уявлення про потенціал варіативності цих змін та дають змогу передбачити вектор розвитку соціального капіталу на найближчу і віддалену перспективи;
 • досліджено процес диференціації основних форм соціального капіталу у зв’язку з необхідністю прискорення соціальної капіталізації та її конвертації у відкриті продуктивні форми задля суспільного консенсусу, соціального розвитку та економічного зростання; здійснено розширену класифікацію форм капіталу за критеріями формальності і міцності зв’язків, цілей та щільності соціальних мереж, інструментів забезпечення їх функціонування;
 • розкрито специфіку розвитку соціального капіталу порівняно з іншими формами капіталу; встановлено, що наразі суперечність між національним і корпоративним соціальним капіталом поступово зростає, набуваючи деструктивних ознак, що протидіють соціальному прогресу;
 • виявлено, що серед принципів розвитку соціального капіталу основоположними є ті, що утверджують його саме як економічну субстанцію та ресурс; такими принципами визначено соціоцентричну раціональність, складний (Парето-ефективний) утилітаризм, синергію соціоекономічної взаємодії, її інституційну обумовленість, а також соціальну свободу;
 • розкрито специфіку джерел і принципів розвитку соціального капіталу як складової процесів соціалізації економіки; обґрунтовано потенціал освіти, громадського активізму (насамперед, волонтерства), а також соціальних інновацій як джерел розвитку соціального капіталу; виявлено конструктивний вплив інновацій на підтримання процесів соціального згуртування;
 • встановлено взаємозв’язки системного характеру між самоорганізацією населення та розвитком його соціального капіталу, які реалізуються на постійній основі через норми, цінності та організаційні структури громадянської залученості; доведено, що наявність достатнього соціального капіталу, який проявляється в довірі, солідарності, ідентичності та відповідальності;
 • здійснено класифікацію форм самоорганізації за основою об’єднання (виробничі та споживчі інтереси, цінності, територія проживання, загрози); проведено оцінку динаміки розвитку основних форм самоорганізації населення; визначено, що рівень розвитку самоорганізації населення не відповідає реальним потребам суспільства в громадській активності;
 • визначено тенденції та рівень участі населення у громадській діяльності, який практично залишається незмінним упродовж 2013–2020 рр; активним є населення Західного регіону, в якому питома вага залучених до активної громадської діяльності є вищою за середньоукраїнський рівень через збільшення кількості організаційних форм суспільної активності, залучення молоді щодо забезпечення потреб суспільного розвитку територіальних громад і країни в цілому;
 • обґрунтовано основні передумови зміцнення соціального капіталу через реалізацію потенціалу самоорганізації, насамперед підтримку ініціативних груп населення, формування системи зворотного зв’язку влади з громадськістю, професіоналізацію та розширення кола суб’єктів соціального партнерства, створення прозорих умов для діяльності органів самоорганізації населення задля формування ефективної взаємодії з громадськістю та місцевою владою.

 

 

Публікації співробітників відділу проблем формування соціального капіталу у 2020 р.

 

 1. Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / за ред. Е.М. Лібанової; відп. за вип. О.В. Макарова, Т.А. Заяць ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — Київ : Академперіодика, 2020. — 354 с. ISBN 978-966-360-412-1
 2. Заяць Т. А., Звонар В. П., Краєвська Г. О. Принципи і методи пріоритизації розвитку територіальних громад в умовах зміцнення соціального капіталу//Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: кол. монографія / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. Полтава: ПП «Астрая», 2020, 251 с. - С. 75-80.
 3. Жаховська В.Л., Краєвська Г.О., Дяконенко О.І. Міграційні тренди розвитку міст в умовах децентралізації // Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації : кол. моногр. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 178–191.
 4. Соціальний капітал міст України: роль волонтерської діяльності // Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації : кол. моногр. / [Л.В. Головко, Т.М. Котенко, Т.В. Головко та ін.] Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – С. 153–167.
 5. Дяконенко О.І. Соціальний капітал в структурі трудових відносин в Україні / О.І. Дяконенко // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : кол. моногр. / [Міщук Г. Ю., Дяконенко О. І., Іляш О. І. та ін.]; Національний університет водного господарства та природокористування. Рівне: НУВГП, 2020. С. 144–153.
 6. Заяць Т.А., Жаховська В.Л. Конвертація соціального капіталу в Україні: суперечності, принципи і перспективи// Демографія та соціальна економіка. – 2020.
 7. Заяць Т.А., Краєвська Г.О. Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні // Економіка України. – 2020. № 12. - С. 56-72.
 8. Заяць Т.А. Пріоритети державного регулювання інноваційної діяльності у будівництві України. Ефективна економіка. 2020. № 8.
 9. Заяць Т.А., Нечитайло Т.Ю. Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя. Інфраструктура ринку. 2020. № 45. С. 214–219.
 10. Заяць Т.А. Кравцова Т.Г. Міські домогосподарства України: загрози економічній безпеці та можливості їх мінімізації. Ефективна економіка. 2020. № 12.
 11. Терон І.В. Внутрішній ринок праці: напрями змін у нестабільній економіці України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. - №3. – С.234-238.
 12. Краєвська Г. Самоорганізація населення в контексті розвитку соціального капіталу України // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 4. – С. 143 – 159.
 13. Звонар В. П. Джерела і принципи розвитку соціального капіталу // Економіка України. – 2020.
 14. Дяконенко О.І., Головко Л.В. Перспективи розвитку сільських поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні. Державно-управлінські студії. 2019. № 5.
 15. Zaiats T.A. Рорulation of Ukraine in the crisis: adaptation mechanisms andexpected changes. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020. P. 25-28.
 16. Звонар В.П., Терон І.В., Глевацька Н.М., Насипайко Д.С. Медико-соціальні чинники динаміки та ефективності ринку праці України // Wiadomości Lekarskie. 2020. Vol. LXXIII, Iss. 5. P.1078.
 17. Zvonar V., Aleinikova O., Kravchenko S., Нurochkina V., Brechko O. Improving Public Administration by Block Chain Technologies // International Journal of Future Generation Communication and Networking. Vol. 13, No. 4, 2020, pp. 1824–1835.
 18. Заяць Т.А. Адаптація домогосподарств до глобальних змін: соціальні аспекти. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 7 травня 2020 р. Полтава: ЦФЕНД. Ч. 4. 2020. С.49–51.
 19. Т.А. Заяць, Т.Г. Кравцова. Напрями соціального інновування у контексті завдань капіталізації. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» 28 травня 2020 р. - Полтава: ЦФЕНД, Ч.5, 2020. – C. 41-43.
 20. Заяць Т.А. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Просторовій розвиток. № 162, 2020, С. 23-30.
 21. Жаховська В.Л. Соціальне підприємництво в Україні як спосіб інтеграції та реінтеграції трудових мігрантів //Проблеми міжнародної міграції: оцінка та перспективи вирішення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Одеса, 16 травня 2020 року.
 22. Жаховська В.Л. Напрями зміцнення соціального капіталу через механізм публічно-приватного партнерства// Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. – Житомир: Поліський національний університет, 2020. – С. 79-82.
 23. Дяконенко О.І. Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських поселень/ Дяконенко О.І. // Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19 березня 2020 р. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – С. 456-458.
 24. Дяконенко О.І. Розвиток сільських поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи / Дяконенко О.І. // ¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів? : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 березня 2020 р.). – К.: КНЕУ, 2020. – С. 369-373.
 25. Дяконенко О.І. Перспективи розвитку сільських поселень в умовах формування соціального капіталу та реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні / О.І. Дяконенко // Механізми управління розвитком територій : зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. – С. 72–75.
 26. Дяконенко О.І. Розвиток формальних та неформальних комунікаційних каналів у трудовій сфері під впливом соціального капіталу / Дяконенко О.І. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 174–175.
 27. Головко Л.В. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури як ключовий чинник розвитку сільських територій / Л.В. Головко // ¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів? : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.: КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. – С. 441–444.
 28. Головко Л.В., Головко Т.В. Розвиток smart–містечок: молодіжний аспект / Л.В. Головко, Т.В. Головко // Механізми управління розвитком територій : [зб. наукових праць] / Житомир: Поліський національний університет, 2020. – С. 51-54.
 29. Головко Л. В., Котенко Т. М., Головко Т. В. Нарощування соціального капіталу через формування сучасного лідера / Л.В. Головко, Т.М. Котенко, Т.В. Головко // Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : ІV Всеукраїнська студентська наук.-практ. інтернет-конф. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 24 листопада 2020 р.
 30. Краєвська Г. Закордонний досвід розвитку сільських територіальних громад в умовах децентралізації // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кривий Ріг, 27 квітня 2020 р.) – С. 392 – 396.
 31. Краєвська Г. Перспективи розвитку сіл України в контексті реалізації адміністративно-територіальної реформи // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 15 травня 2020 р.) – С. 108 – 113.
 32. Танцюра В.Л. Посилення інвестиційного потенціалу - ключовий елемент стійкого розвитку поселень // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2020 р).