ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Основні напрями досліджень:


 • розроблення сучасних підходів до інтеграції статистичних та економічних моделей макро- та мікрорівня з метою встановлення основних закономірностей демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів, розробки та оцінки дієвості соціальної політики; дослідження джерел та якості інформації, необхідної для моделювання; розробка методологічних підходів до моделювання та моделей актуальних процесів в Україні;
 • статистичне оцінювання на регіональному та місцевому рівні актуальних соціально-економічних показників і соціально-демографічних показників на основі сучасних методів математико-статистичного моделювання;
 • розроблення методів комплексного використання даних із різних джерел, зокрема даних мікрорівня, з метою інформаційного забезпечення прийняття рішень у процесі розробки соціальної, соціально-економічної та демографічної політики на основі сучасної методології їх моніторингу та оцінки;
 • розроблення методологічних основ оцінки якості даних з різних джерел, якості джерел інформації, системи показників якості даних і методів їх вимірювання, підходів до забезпечення необхідного рівня якості інформаційного забезпечення.

Основні результати досліджень:

 • методологічні засади комплексного застосування методів макро- та мікромоделювання  при дослідженні змін соціально-демографічних процесів,  розробці та оцінці соціально-демографічної та соціально-економічної політики. – методологічні підходи до інтеграції макро- та мікромоделей з метою аналізу демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів.
 • принципи формування та використання інформаційного забезпечення мікроімітаційного моделювання в Україні на основі інформації з різних джерел, сучасних методів підготовки даних з урахуванням їх якості;
 • експериментальні репрезентативні сукупності населення та домогосподарств. - методологічні підходи до побудови на основі існуючого в Україні інформаційного забезпечення статичних мікроімітаційних моделей та їх використання при дослідженні соціальних процесів та розробці соціальної політики.
 • пілотні мікроімітаційні моделі для вимірювання доходів домогосподарств України від трудових мігрантів, прогнозу доходів домогосподарств з урахуванням прогнозних макроекономічних показників та впливу фінансово-економічної кризи, аналізу процесів смертності, постаріння населення, шлюбності та ін.
 • методологічні засади формування вибірки, окремих етапів обробки даних, оцінювання показників інтегрування обстежень для системи державних обстежень домогосподарств в Україні — обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності домогосподарств сільської місцевості. Результати впроваджені в системі державної статистики України у вигляді методологічних положень, методик, автоматизованих процедур. Частково результати використані у ході проведення аналогічних обстежень органами державної статистики Республік Вірменія і Молдова за підтримки міжнародних і недержавних організацій;
 • методи статистичного об’єднання мікроданих вибіркових обстежень і різних рівнів агрегації з метою підвищення надійності оцінювання показників якості населення
  та соціально-економічних показників;
 • дослідження можливості застосування методів малих територій для уточнення показників бідності, зайнятості та безробіття в Україні. Результати досліджень використовуються у процесі розробляння методик і технологій для оцінки показників бідності регіонів України, щомісячного оцінювання показників зайнятості та безробіття, оцінювання їх на субрегіональному і муніципальному рівнях.


СКЛАД ВІДДІЛУ


Саріогло Володимир Георгійович – завідувач відділу, д-р екон. наук, с.н.с., с.н.с.
Огай Марина Юріївна – старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
Терещенко Ганна Ігорівна – старший науковий співробітник, к.е.н.
Жалінська Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
Лиса Ольга Василівна – науковий співробітник
Юрчук Володимир Леонідович – молодший науковий співробітник, к.т.н.
Ващаєва Наталія Анатоліївна – головний економіст
Романчук Наталія Миколаївна – головний економіст
Синьгуб Світлана Анатоліївна – провідний економіст


Участь співробітників відділу у НДР за у 2012-2013 рр.


«Мікромоделювання соціально-демографічних процесів в Україні», (2010 – 2011 рр.), науковий керівник д-р екон. наук, с.н.с. Саріогло В.Г.

«Оцінка змін соціально-демографічних процесів на основі макро- та мікромоделювання», (2012 – 2014 рр.), науковий керівник д-р екон. наук, с.н.с. Саріогло В.Г.

 «Моделювання поточних та перспективних соціальних результатів реалізації бюджетних програм», (2012), науковий керівник д-р екон. наук, с.н.с. Саріогло В.Г.Публікації співробітників відділу у 2012-2013 рр.

Монографії, підручники

Саріогло В.Г. Моніторинг та оцінювання соціальних результатів бюджетних програм // Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. – Т.4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності / Саріогло В.Г., Макарова О.В., Огай М.Ю. – ДННУ «Акад. фін. управління»; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. – С.284-326
Саріогло В.Г. Мікроімітаційне моделювання: сучасний інструмент оцінки фіскального потенціалу регіону // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика : монографія ; під заг. ред. В.К. Присяжнюка, Ф.Б. Кондрашихіна / Саріогло В.Г., Терещенко Г.І., Романчук Н.М. – Київ – Севастополь – Донецьк: АМУ, 2012. – С.49-63
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : [монографія] / за ред. Е. М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – Умань : Видавець «Сочінський»,
2012. – 312 с.
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. – 404с.
Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : [монографія] / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012.

Статті

Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт //  Статистика України. — 2012. — № 4. – С. 42-46.
Терещенко Г. І.  Комплексна оцінка обсягів доходів трудових мігрантів та грошових переказів / Позняк О.В., Терещенко Г. І.  //  Демографія та соціальна економіка. — 2012. — № 2 (18). – стор. 74-84.
Саріогло В.Г. Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність, методологія, інструментарій / Саріогло В.Г. //  Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1 (19). – C. 57-66.
Романчук Н.М. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення / Романчук Наталія Миколаївна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка:Економіка. – 2013. – №134. – С.65-68.
O. Lysa. Indirect Estimation of Monthly Unemployment Indicators for Regional Level in Ukraine/ Lysa Olha// Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics 2013. -  Minsk, 2013. – P. 87-92.
Жалінська І. В. Інтеграційна функція в концепції антикризового управління / І. В. Жалінська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки – № 2 (22). – Хмельницький, 2013. – С. 58–62.
Жалінська І. В. Сучасні підходи до оцінювання громадського здоров’я як складової соціально-економічної політики / І. В. Жалінська // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 81–90.
Romanchuk N. The rich: approaches to the class threshold construction // ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie. – 2013. – #2 (40). – P.89-98.
Lysa O. Indirect Estimation of Unemployment Indicators for Regional Level in Ukraine // ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie. – 2013. – #2 (40). – p. 61-74

Тези

Романчук Н.М. Оподаткування заможних: світовий досвід та українські реалії / Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні: Зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 23 березня 2012р. – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2012. – С.150-153.
Romanchuk N. The Rich: Why Should They Be Studied? – Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 15-16 березня 2012р. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2012. – С.175-177.
Терещенко Г. І. Статистична оцінка переказів трудових мігрантів на мікрорівні / Г. І. Терещенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць XII Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2012 р., м. Хмельницький. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. — С. 167—170.
Огай М.Ю. Моделювання загальних доходів отримувачів соціальної допопомоги в Україні / Огай Марина Юріївна. / Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 вересня / [відп. за вил. член-кореспондент HAH України, наук, проф. І, Г. Манцуров]. — К.: КНЕУ, 2012. – С. 72–74
Романчук Н.М. Методологічні підходи до визначення стратифікаційного критерію при виокремленні заможних верств населення / Романчук Наталія Миколаївна / Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 вересня / [відп. за вил. член-кореспондент HAH України, наук, проф. І, Г. Манцуров]. — К.: КНЕУ, 2012. – С. 94-97
Саріогло В.Г. Модернізація статистичного забезпечення соціально-економічної політики в Україні / Саріогло Володимир Георгійович / Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 вересня / [відп. за вил. член-кореспондент HAH України, наук, проф. І, Г. Манцуров]. — К.: КНЕУ, 2012. – С. 97–99
Синьогуб С.А. Оцінка процесів шлюбності в Україні на основі методів мікромоделювання / Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 вересня / [відп. за вил. член-кореспондент HAH України, наук, проф. І, Г. Манцуров]. — К.: КНЕУ, 2012. – С. 106–108
Романчук Н. М. Критерії бідності в оцінюванні заможних верств населення: статистичні підходи / Романчук Наталія Миколаївна // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІІІ Всеукраїнської науково-практ.конф., 23 травня 2013 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2013. – С.173-175.
Терещенко Г.І. Вибіркове обстеження щодо рівня заробітної плати: мета, дизайн та вимоги щодо якості результатів / Терещенко Ганна Ігорівна // Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С.167-169.
Саріогло В.Г. Статистичне моделювання при оцінюванні фактичних та прогнозних соціальних результатів реалізації державних програм / Саріогло Володимир Георгійович // Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С.154-155.
Огай М.Ю. Підходи до прогнозування рівня платоспроможності споживачів житлово-комунальних послуг / Огай Марина Юріївна // Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С.123-124.
Жалінська І.В. Проблеми та перспективи впровадженя програмно-цільового методу бюджетування / І.В. Жалінська // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 15-17 травня 2013. – Том ІІ. –С. 316-317.


ПОДІЇ 2013-2014 р.р.

 

Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, робочих групах


Дата

Подія

Учасник

Тема, основні аспекти

25 – 28.08.14 Конференція Балтійсько-Скандинавсько-Української співдружності зі статистики обстежень. Ольга Лиса – к.е.н., наук. співроб. відділу;
Володимир Саріогло – д.е.н., с.н.с., зав. відділу
презентація «Оцінювання зайнятості для міст та сільських районів»,
презентація «Підвищення надійності оцінювання доходів та споживчих витрат домогосподарств з використанням зовнішньої інформації».
23-25.07.14

Участь у VI European Congress of Methodology (http://eam2014.fss.uu.nl/)
Utrecht, The Netherlands
Виступ з доповіддю:
Estimation on Multilevel Model of Employment Rate for Cities and Rural Districts in Ukraine (http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView.do?id=242112&congressId=7746)

к.е.н. Лиса О.В. науковий співробітник відділу соціально-демографічної статистики

The main source of information about employment for the local level – cities and rural districts is the Ukrainian labour force survey (LFS). The annual estimates of employment rate are reliable for national and regional level (NUTS1, NUTS3). However, the corresponding estimates for cities and rural districts (NUTS4) have a low accuracy due to a small sample size. This leads to impossibility for using them for quantitative analysis and even for qualitative analysis.
To improve the estimation reliability of employment rate for the level of cities and rural districts by the annual LFS data is proposed two-stage procedure based on multilevel modeling.
On the first stage the micro level regression model is realized to determine of employment rate. Such individual characteristics as gender, age and type of living area are used as factors in model. The composition of regression and direct estimates improves the reliability of employment rate estimates comparing with MSE of regression estimates and variance of direct estimates.
On the second stage the multilevel composite model is used to estimate employment rate for cities and rural districts of definite region. The model for certain city or district combines three types of estimates: – the direct estimate of employment rate for regional level; – the composite estimate for city or district from previous year; – the estimate from the first stage of estimation.
Testing results of multilevel model for employment rate estimation have shown the efficiency of this procedure. In pilot research for five regions of Ukraine there was significant improvement of employment rate estimates reliability.

25.06.14

Участь у круглому стілі «Перехід від навчання до роботи молоді України»,

Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ
д.е.н. Саріогло В.Г.
к.е.н. Жалінська І.В.
Романчук Н.М.
Захід присвячено презентації результатів проекту «School-to-Work Transition Survey» в Україні здійсненого Українським центром соціальних реформ (UCSR) та Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України на замовлення та за підтримкою МОП та Фонду МастерКард в межах міжнародної програми – «Work4Youth» (Робота для молоді).
19.06.14

Фахова дискусія:
«Проблема критеріїв ідентифікації середнього класу»
Центр Розумкова, Київ

Дискусія проводиться Центром Разумкова в рамках дослідницького проекту «Середній клас в Україні: соціальний склад, життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних стандартів»
д.е.н. Саріогло В.Г.

Фахову дискусію присвячено питанням вимірювання середнього класу в Україні, характерним особливостям цього соціального прошарку населення.

18.06.14

Семінар:
«Дослідження якості комунальних послуг: методи, інструменти, практика»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Київ
Проводилось Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту Американскої Агенції з Міжнародного досвіду (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» за сприяння

д.е.н. Саріогло В.Г., к.е.н. Огай М.Ю. Семінар присвячено питанням проведення моніторингу якості комунальних послуг та рівня задоволеності споживачів, визначенню основних показників оцінки, методів та інструментів. Також розглядалися особливості комплексного використання інформації з різних джерел для проведення дослідження.

5.06.14

Семінар:
«Методологічні особливості дослідження споживчих витрат заможних верств населення»

Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ

Романчук Н.М.

Семінар присвячено проблемам визначенню та аналізу заможних верств населення, особливостям дослідження їх споживчих витрат, впливу на рівень диференціації населення України за доходами

27-30.05.14

Технічна консультація щодо використання Керівництва з проведення основних обстежень: «Вибірка складних для вимірювання сукупностей: придатність для вивчення дитячої праці»
Стамбул, Туреччина
Проводилось відділом основних принципів та прав у сфері праці (ФПРВ) Міжнародної організації праці (МОП), що включає в себе міжнародну програму з викоренення дитячої праці (ІПЕК) та її статистичним підрозділом, програмою статистичної інформації та моніторингу дитячої праці (СІМПОК) спільно з департаментом статистики МОП.

 

д.е.н. Саріогло В.Г.

Технічну консультацію присвячено питанням розробки вибірки для застосування у основних обстеженнях у спеціальних секторах для визначення сукупності типів дитячої праці, що є складними для розрахунку та часто не дуже охоче обстежуються, або дитячої праця у секторах, де немає вибірки. Також технічна консультація передбачає розробку стабільної спроможності національних статистичних офісів (НСО) країн, де МОП-ІПЕК мають діючі програми по боротьбі з дитячою працею, з проведення основних обстежень у спеціальних секторах спеціальних складних для вимірювання груп серед сукупності, для яких немає готової вибірки таким чином, щоб НСО могли проводити такі обстеження, а також надавати технічне керівництво та підготовку в країні з питань розробки та впровадження таких методів збору даних у національні дослідницькі установи.


Назва

Подія

Час та місце проведення

Кількість учасників

Результати (виступ з доповіддю тощо)

 1.  

Пріоритети розвитку після 2015 р.: Майбутнє, якого ми прагнемо

Круглий стіл

14 лютого 2013р., м.Київ

3

 

Участь у обговорені

2.

Інформаційний супровід проведення моніторингів бідності та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

Круглий стіл

27 лютого 2013р., м.Київ

1

 

Участь у обговорені

3. 

Роль наукових видань в сучасних умовах

Науковий семінар

28 лютого 2013р., м.Київ

1

 

Участь у обговорені

4. 

Оцінка відповідності національної методології вимірювання показників заробітної плати стандартам ЄС

Науковий семінар

28 лютого 2013р., м.Київ

1

 

Участь у обговорені

5. 

Оцінка відповідності національної методології вимірювання показників заробітної плати стандартам ЄС

Науковий семінар

05 березня 2013р., м.Київ

1

Участь у обговорені

6. 

Корпоративный портал: практика внедрения

Тренінг

25 квітня 2013р.
м.Київ

2

Участь у обговорені

7. 

Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки 

Всеукраїнська науково-практична конференція

15-17 травня 2013, м. Житомир

1

Виступ з доповіддю

8.

Вдосконалення судової статистики в Україні

Круглий стіл

м. Київ           21 травня 2013 року

1

Виступ з доповіддю

9. 

Розробка статистичних методологій в Україні відповідно до стандартів ЄС

Науковий семінар

23  травня 2013р., м.Київ

1

Участь у обговорені

10. 

Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості

Міжнародна науково-практична конференція

29-31 травня 2013р.,
м.Київ

2

Виступ з доповіддю

11. 

Україна після 2015 р. Майбутнє, якого ми прагнемо

Круглий стіл

3 червня 2013р., м.Київ

3

Участь у обговорені

12. 

Презентації звіту Світового банку «Одужання: поліпшення результатів системи охорони здоров’я в Східній Європі та Центральній Азії» та попередніх результатів дослідження "Оцінка державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні"

Круглий стіл

6 червня 2013р., м.Київ

1

Участь у обговорені

13. 

Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics 2013

Літня школа

13-18 червня 2013р.,
м. Мінськ,
Республіка Білорусь

1

Виступ з доповіддю

14. 

Workshop on Measuring Human Development

Семінар

14 червня 2013р.,
м. Ешборн, Німеччина

1

Участь у обговорені

15. 

Фінанси в умовах модернізації економіки

Круглий стіл

20 червня 2013 р., м.Київ

1

Виступ з доповіддю

16. 

5th Conference of the Europien Survey Research Association

Конференція

15-19 липня 2013 р.,
м. Любляна, Словенія

1

Виступ з доповіддю

17. 

Презентація результатів Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4)

Круглий стіл

25 липня 2013 р., м.Київ

2

Виступ з доповіддю

18. 

Комісія з питань удосконалення методологічної та звітної документації Державної статистичної служби України

Засідання комісії

13 вересня 2013 р., м.Київ

1

Участь у обговорені

19. 

 «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

2 жовтня 2013 р.,
м.Львів

1

Виступ з доповіддю

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.ilo.org.ua – офіційний сайт представництва Міжнародної організації праці в Україні

http://www.un.org.ua/ua – офіційний сайт представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні

dcz.gov.ua – Державна служба зайнятості України

http://www.mlsp.gov.ua – Міністерство соціальної політики України