СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України функціонує спеціалізована вчена рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю "08.00.07 — демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".Лібанова
Елла Марленівна

директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

Голова Cпеціалізованої Вченої ради
Макарова
Олена Володимирівна

заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, член-кореспондент НАН України,    доктор економічних наук

Заступник Голови Cпеціалізованої Вченої ради
Полякова
Світлана Володимирівна

старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, кандидат економічних наук

Вчений cекретар Cпеціалізованої Вченої ради

 


 

До складу Спеціалізованої вченої ради входить 12 докторів наук, які є провідними вченими у галузі демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики:

Гладун
Олександр Миколайович
заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, доктор економічних наук
Грішнова
Олена Антонівна

професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор

Заяць
Тетяна Анатоліївна

завідувач відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор

Звонар
Віктор Павлович
провідний науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук
Кравченко
Ірина Семенівна
проректор ДВНЗ «Університет банківської справи», доктор економічних наук, професор
Курило
Ірина Олексіївна

завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор

Левчук
Наталія Михайлівна
головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук
Малиновська
Олена Анатоліївна

головний науковий співробітник відділу Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук

Новіков
Валерій Миколайович

завідувач відділу соціальної інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор

Пирожков Сергій Іванович Віце-президент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
Романюк
Михайло Дмитрович

професор кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор економічних наук, професор

Саріогло
Володимир Георгійович

завідувач відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук

 


За період функціонування на засіданнях Спеціалізованої вченої ради захищено 97 дисертацій: 20 докторських та 77 кандидатських, які стосуються теоретико-методологічних і практичних проблем народонаселення, суспільних явищ і процесів у сфері праці та соціального розвитку суспільства.


Тематика дисертаційних робіт:


на здобуття ступеня кандидата економічних наук:


  2019
 1. Тілікіна Н.В. "Територіальна мобільність молоді: тенденції та напрями регулювання"
 2. Суходольська А.С. "Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти"
 3. Реут А.Г. "Соціальна підтримка населення України: оцінювання та напрями реформування"
 4. 2018
 5. Корнієнко О.О. "Соціально-економічний аспект регіональної асиметрії міграційних процесів"
 6. Дворник І.В. "Формування доходів сільського населення"
 7. 2016
 8. Леган І.М. "Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення"
 9. Кондратюк Ю.Ф. "Продуктивність праці як чинник забезпечення людського розвитку"
 10. Рудич Л.В. "Людський потенціал споживчої кооперації як чинник забезпечення якості життя сільського населення"
 11. Турок В.В. "Соціально-економічні наслідки та механізми протидії торгівлі людьми"
 12. Котенко Т.М. "Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму"
 13. 2015
 14. Бойко М.М. "Формування та використання соціального капіталу у сфері послуг"
 15. Романчук Н.М. "Комплексна оцінка споживчих витрат заможних верств населення України"
 16. Мельничук О.П. "Освітня складова розвитку трудового потенціалу"
 17. Дідківська О.Г. "Оцінювання конкурентоспроможності випускників системи професійної освіти в Україні"
 18. 2014
 19. Мульська О.П. "Механізми регулювання дитячої праці"
 20. 2013
 21. Васильєв О.А. "Диференціація населення України за умовами життя: методологія оцінювання, аналіз та перспективи"
 22. Войналович І.А. "Освітні чинники підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні"
 23. Дяконенко О.І. "Забезпечення продуктивної зайнятості населення в умовах структурної трансформації економіки"
 24. Тужилкіна О.В. "Забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя"
 25. 2012
 26. Горемикіна Ю.В. "Оцінювання соціальних послуг: теорія і практика", 2012 p.
 27. Коваль Н.О. "Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників", 2012 p.
 28. Кримова М.О. "Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці", 2012 р.
 29. Макоцьоба М.В. "Прогрес у людському розвитку регіонів України: методологія", 2012 p.
 30. Степанова Л.В. "Забезпечення ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств", 2012 р.
 31. Янишівський В.М. "Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України", 2012 р.
 32. 2011
 33. Андросова Л.М. "Регулювання втрат робочого часу від тимчасової непрацездатності", 2011p.
 34. Гвоздик Н.М. "Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах", 2011 р.
 35. Жалінська І.В. "Громадське здоров'я: методологія оцінювання та обґрунтування політики", 2011 р.
 36. Крімер Б.О. "Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники та можливості регулювання", 2011 р.
 37. Марченко І.С. "Інфраструктура ринку праці та напрями її удосконалення", 2011 р.
 38. Терець В.М. "Депопуляція в Україні: детермінанти, особливості та наслідки", 2011 р.
 39. 2010
 40. Атаманюк Е. А. "Використання трудового потенціалу сільського населення України", 2010 р.
 41. Збаржевецька Л. Д. "Підвищення інноваційної активності найманих працівників в Україні", 2010 р.
 42. Кравчук О. Я. "Трансформація ринку праців контексті забезпечення ефективності розвитку національної економіки", 2010 р.
 43. Мацола М. М. "Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону", 2010 р.
 44. Ратніков Д. Г. "Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу найманих працівників в умовах глобалізації", 2010 р.
 45. Стахів О. В. "Оцінка мотивації праці персоналу (на прикладі промислових підприємств)", 2010 р.
 46. Юрчик Г. М.а "Регулювання зайнятості населення в регіоні (на прикладі Рівненської області)", 2010 р.
 47. 2009
 48. Крикун О. І. "Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій", 2009 р.
 49. Пахомовська М. В. "Ефективна зайнятість в аграрному секторі економіки (на прикладі Дніпропетровської області)", 2009 р.
 50. Подвисоцька Т. О."Комплексна оцінка здоров'я населення та його впливу на економічне зростання", 2009 р.
 51. Риковська О. В. "Людський капітал сільської місцевості: проблеми формування та функціонування", 2009 р.
 52. Романюк Т. М. "Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону", 2009 р.
 53. Скулиш Ю.І. "Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні", 2009 р.
 54. Шушпанов П. Г. "Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області)", 2009 р.
 55. Щербина І.Ф. "Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання", 2009 р.
 56. 2008
 57. Атаманюк Р.Ф. "Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку", 2008 р.
 58. Звонар В.П. "Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області)", 2008 р.
 59. Іщенко Н.А. "Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку праці", 2008 р.
 60. Кравець І.М. "Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області)", 2008 р.
 61. Купець О.В. "Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання", 2008 р.
 62. Ничипоренко С.В. "Молодіжна сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації", 2008 р.
 63. Стефінін В. В. "Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення", 2008 р.
 64. 2007
 65. Бондаренко О. М. "Вдосконалення ринкового механізму оплати праці", 2007 р.
 66. Гвелесіані А. Г. "Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання", 2007 р.
 67. Кизима І. С. "Стимулювання ефективної праці медичного персоналу", 2007 р.
 68. Смірнов О. О. "Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств", 2007 р.
 69. Сус Т. Й. "Формування і використання сільського соціально-трудового потенціалу регіону (на матеріалах Івано-Франківської області)", 2007 р.
 70. 2006
 71. Грінка Т. І. "Ефективність використання робочої сили в харчовій промисловості України: оцінка та напрями підвищення", 2006 р.
 72. Заюков І. В. "Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення", 2006 р.
 73. Ільїч Л. М. "Трудовий потенціал України та ефективність його використання", 2006 р.
 74. Кір'ян В. А. "Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах", 2006 р.
 75. Кочума І. Ю. "Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні", 2006 р.
 76. Михайленко О. В. "Розвиток соціальної інфраструктура на радіоактивно забруднених сільських територіях", 2006 р.
 77. Плахотнікова Л. О. "Економічні умови реформування вищої освіти в період трансформації економіки України", 2006 р.
 78. Рєвнівцева О. В. "Рівень життя населення регіону: оцінка та прогноз (на прикладі Житомирської області)", 2006 р.
 79. 2005
 80. Голубєва І. Є. "Дитинство як об'єкт соціально-демографічної політики в Україні", 2005 р.
 81. Давиденко В. Б. "Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об'єктів", 2005 р.
 82. Драгунова Т. А. "Міграційні процеси великих міст (на прикладі м.Києва)", 2005 р.
 83. Припік Є. О. "Демоекономічні процеси у сільській місцевості України", 2005 р.
 84. Чвертко Л. А. "Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров'я: демографічний та працересурсний вимір", 2005 р.
 85. 2004
 86. Герасименко Г. В. "Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні", 2004 р.
 87. Кільницька О. С. "Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві", 2004 р.
 88. Мельничук Д. П. "Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика", 2004 р.
 89. Папієв М. М. "Реформування пенсійної системи в Україні", 2004 р.
 90. Тертична Л. І. "Соціально-економічна ефективність людського капіталу України", 2004 р.
 91. Шишкін В. С. "Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня", 2004 р.

на здобуття ступеня доктора економічних наук:


  2019
 1. Шушпанов Д.Г."Соціально-економічні детермінанти нерівності у здоров’ї населення"
 2. Березіна С.Б. "Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації"
 3. 2018
 4. Ільїч Л. М."Структурні зрушення транзитивного ринку праці: теорія і методологія регулювання"
 5. Звонар В.П "Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні"
 6. 2016
 7. Ломоносов А.В. "Соціально-економічне регулювання оплати праці в системі вищої освіти"
 8. Надрага В.І. "Соціальні ризики в трудовій сфері"
 9. 2015
 10. Мельничук Д.П. "Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення"
 11. 2013
 12. Маршавін Ю.М. "Економічні та інституційні засади регулювання ринку праці України", 2013 p.
 13. 2012
 14. Левчук Н.М. "Демографічні наслідки асоціальних явищ в Україні", 2012 р.
 15. 2011
 16. Левін П.Б. "Економічний механізм реалізації соціальної політики: інфраструктурний підхід", 2011 р.
 17. Рогожин О.Г. "Формування демографічної ситуації в селах України: механізм, регіональний аналіз і прогноз", 2011 р.
 18. 2009
 19. Костишина Т. А. "Формування конкурентоспроможної оплати праці"
 20. Сіройч Здіслав "Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій"
 21. 2008
 22. Баланда А.Л."Cоціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика"
 23. 2006
 24. Куликов Г. Т. "Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України)", 2006 р.
 25. Курило І. О. "Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки", 2006 р.
 26. Лісогор Л. С. "Формування конкурентного середовища на ринку праці", 2006 р.
 27. Шаульська Л. В. "Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку", 2006 р.
 28. 2004
 29. Макарова О. В. "Державні соціальні програмі: теорія, методика розробки та оцінки", 2004 р.
 30. Семикіна M. В. "Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці", 2004 р.