СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України функціонує спеціалізована вчена рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю "08.00.07 — демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".Лібанова
Елла Марленівна

директор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

Голова Cпеціалізованої Вченої ради
Макарова
Олена Володимирівна

головний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України НАН України, член-кореспондент НАН України,    доктор економічних наук

Заступник Голови Cпеціалізованої Вченої ради
Полякова
Світлана Володимирівна

старший науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України НАН України, кандидат економічних наук

Вчений cекретар Cпеціалізованої Вченої ради

 


 

До складу Спеціалізованої вченої ради входить 12 докторів наук, які є провідними вченими у галузі демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики:

Гладун
Олександр Миколайович
заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук
Грішнова
Олена Антонівна

професорка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор

Заяць
Тетяна Анатоліївна

завідувач відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук, професор

Кравченко
Ірина Семенівна
професорка кафедри соціального забезпечення та управління персоналом Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України, доктор економічних наук, професор
Курило
Ірина Олексіївна

завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук, професор

Левчук
Наталія Михайлівна
головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук
Лопушняк
Галина Степанівна

завідувач кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України, доктор економічних наук, професор

Пирожков
Сергій Іванович
Віцепрезидент, голова Секції суспільних і гуманітарних наук, член Президії Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
Романюк
Михайло Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України, доктор економічних наук, професор

Саріогло
Володимир Георгійович

завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук

Черенько
Людмила Миколаївна
завідувач відділу досліджень якості життя населення Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук
Шушпанов
Дмитро Георгійович

завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, доктор економічних наук, професор

 


За період функціонування на засіданнях Спеціалізованої вченої ради захищено 100 дисертацій: 21 докторська та 79 кандидатських, які стосуються теоретико-методологічних і практичних проблем народонаселення, суспільних явищ і процесів у сфері праці та соціального розвитку суспільства.


Тематика дисертаційних робіт:


на здобуття ступеня кандидата економічних наук:


  2021
 1. Клименко Ю.А. "Соціальне відторгнення в житлових умовах населення України"
 2. 2020
 3. Фтомова О.С. "Бідність та нерівність: можливості зниження засобами фіскальної політики"
 4. 2019
 5. Тілікіна Н.В. "Територіальна мобільність молоді: тенденції та напрями регулювання"
 6. Суходольська А.С. "Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти"
 7. Реут А.Г. "Соціальна підтримка населення України: оцінювання та напрями реформування"
 8. 2018
 9. Корнієнко О.О. "Соціально-економічний аспект регіональної асиметрії міграційних процесів"
 10. Дворник І.В. "Формування доходів сільського населення"
 11. 2016
 12. Леган І.М. "Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення"
 13. Кондратюк Ю.Ф. "Продуктивність праці як чинник забезпечення людського розвитку"
 14. Рудич Л.В. "Людський потенціал споживчої кооперації як чинник забезпечення якості життя сільського населення"
 15. Турок В.В. "Соціально-економічні наслідки та механізми протидії торгівлі людьми"
 16. Котенко Т.М. "Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму"
 17. 2015
 18. Бойко М.М. "Формування та використання соціального капіталу у сфері послуг"
 19. Романчук Н.М. "Комплексна оцінка споживчих витрат заможних верств населення України"
 20. Мельничук О.П. "Освітня складова розвитку трудового потенціалу"
 21. Дідківська О.Г. "Оцінювання конкурентоспроможності випускників системи професійної освіти в Україні"
 22. 2014
 23. Мульська О.П. "Механізми регулювання дитячої праці"
 24. 2013
 25. Васильєв О.А. "Диференціація населення України за умовами життя: методологія оцінювання, аналіз та перспективи"
 26. Войналович І.А. "Освітні чинники підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні"
 27. Дяконенко О.І. "Забезпечення продуктивної зайнятості населення в умовах структурної трансформації економіки"
 28. Тужилкіна О.В. "Забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя"
 29. 2012
 30. Горемикіна Ю.В. "Оцінювання соціальних послуг: теорія і практика", 2012 p.
 31. Коваль Н.О. "Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників", 2012 p.
 32. Кримова М.О. "Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці", 2012 р.
 33. Макоцьоба М.В. "Прогрес у людському розвитку регіонів України: методологія", 2012 p.
 34. Степанова Л.В. "Забезпечення ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств", 2012 р.
 35. Янишівський В.М. "Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України", 2012 р.
 36. 2011
 37. Андросова Л.М. "Регулювання втрат робочого часу від тимчасової непрацездатності", 2011p.
 38. Гвоздик Н.М. "Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах", 2011 р.
 39. Жалінська І.В. "Громадське здоров'я: методологія оцінювання та обґрунтування політики", 2011 р.
 40. Крімер Б.О. "Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники та можливості регулювання", 2011 р.
 41. Марченко І.С. "Інфраструктура ринку праці та напрями її удосконалення", 2011 р.
 42. Терець В.М. "Депопуляція в Україні: детермінанти, особливості та наслідки", 2011 р.
 43. 2010
 44. Атаманюк Е. А. "Використання трудового потенціалу сільського населення України", 2010 р.
 45. Збаржевецька Л. Д. "Підвищення інноваційної активності найманих працівників в Україні", 2010 р.
 46. Кравчук О. Я. "Трансформація ринку праців контексті забезпечення ефективності розвитку національної економіки", 2010 р.
 47. Мацола М. М. "Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону", 2010 р.
 48. Ратніков Д. Г. "Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу найманих працівників в умовах глобалізації", 2010 р.
 49. Стахів О. В. "Оцінка мотивації праці персоналу (на прикладі промислових підприємств)", 2010 р.
 50. Юрчик Г. М.а "Регулювання зайнятості населення в регіоні (на прикладі Рівненської області)", 2010 р.
 51. 2009
 52. Крикун О. І. "Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій", 2009 р.
 53. Пахомовська М. В. "Ефективна зайнятість в аграрному секторі економіки (на прикладі Дніпропетровської області)", 2009 р.
 54. Подвисоцька Т. О."Комплексна оцінка здоров'я населення та його впливу на економічне зростання", 2009 р.
 55. Риковська О. В. "Людський капітал сільської місцевості: проблеми формування та функціонування", 2009 р.
 56. Романюк Т. М. "Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону", 2009 р.
 57. Скулиш Ю.І. "Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні", 2009 р.
 58. Шушпанов П. Г. "Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області)", 2009 р.
 59. Щербина І.Ф. "Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання", 2009 р.
 60. 2008
 61. Атаманюк Р.Ф. "Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку", 2008 р.
 62. Звонар В.П. "Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області)", 2008 р.
 63. Іщенко Н.А. "Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку праці", 2008 р.
 64. Кравець І.М. "Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області)", 2008 р.
 65. Купець О.В. "Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання", 2008 р.
 66. Ничипоренко С.В. "Молодіжна сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації", 2008 р.
 67. Стефінін В. В. "Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення", 2008 р.
 68. 2007
 69. Бондаренко О. М. "Вдосконалення ринкового механізму оплати праці", 2007 р.
 70. Гвелесіані А. Г. "Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання", 2007 р.
 71. Кизима І. С. "Стимулювання ефективної праці медичного персоналу", 2007 р.
 72. Смірнов О. О. "Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств", 2007 р.
 73. Сус Т. Й. "Формування і використання сільського соціально-трудового потенціалу регіону (на матеріалах Івано-Франківської області)", 2007 р.
 74. 2006
 75. Грінка Т. І. "Ефективність використання робочої сили в харчовій промисловості України: оцінка та напрями підвищення", 2006 р.
 76. Заюков І. В. "Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення", 2006 р.
 77. Ільїч Л. М. "Трудовий потенціал України та ефективність його використання", 2006 р.
 78. Кір'ян В. А. "Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах", 2006 р.
 79. Кочума І. Ю. "Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні", 2006 р.
 80. Михайленко О. В. "Розвиток соціальної інфраструктура на радіоактивно забруднених сільських територіях", 2006 р.
 81. Плахотнікова Л. О. "Економічні умови реформування вищої освіти в період трансформації економіки України", 2006 р.
 82. Рєвнівцева О. В. "Рівень життя населення регіону: оцінка та прогноз (на прикладі Житомирської області)", 2006 р.
 83. 2005
 84. Голубєва І. Є. "Дитинство як об'єкт соціально-демографічної політики в Україні", 2005 р.
 85. Давиденко В. Б. "Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об'єктів", 2005 р.
 86. Драгунова Т. А. "Міграційні процеси великих міст (на прикладі м.Києва)", 2005 р.
 87. Припік Є. О. "Демоекономічні процеси у сільській місцевості України", 2005 р.
 88. Чвертко Л. А. "Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров'я: демографічний та працересурсний вимір", 2005 р.
 89. 2004
 90. Герасименко Г. В. "Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні", 2004 р.
 91. Кільницька О. С. "Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві", 2004 р.
 92. Мельничук Д. П. "Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика", 2004 р.
 93. Папієв М. М. "Реформування пенсійної системи в Україні", 2004 р.
 94. Тертична Л. І. "Соціально-економічна ефективність людського капіталу України", 2004 р.
 95. Шишкін В. С. "Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня", 2004 р.

на здобуття ступеня доктора економічних наук:


  2021
 1. Черенько Л.М."Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності"
 2. 2019
 3. Шушпанов Д.Г."Соціально-економічні детермінанти нерівності у здоров’ї населення"
 4. Березіна С.Б. "Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації"
 5. 2018
 6. Ільїч Л. М."Структурні зрушення транзитивного ринку праці: теорія і методологія регулювання"
 7. Звонар В.П "Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні"
 8. 2016
 9. Ломоносов А.В. "Соціально-економічне регулювання оплати праці в системі вищої освіти"
 10. Надрага В.І. "Соціальні ризики в трудовій сфері"
 11. 2015
 12. Мельничук Д.П. "Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення"
 13. 2013
 14. Маршавін Ю.М. "Економічні та інституційні засади регулювання ринку праці України", 2013 p.
 15. 2012
 16. Левчук Н.М. "Демографічні наслідки асоціальних явищ в Україні", 2012 р.
 17. 2011
 18. Левін П.Б. "Економічний механізм реалізації соціальної політики: інфраструктурний підхід", 2011 р.
 19. Рогожин О.Г. "Формування демографічної ситуації в селах України: механізм, регіональний аналіз і прогноз", 2011 р.
 20. 2009
 21. Костишина Т. А. "Формування конкурентоспроможної оплати праці"
 22. Сіройч Здіслав "Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій"
 23. 2008
 24. Баланда А.Л."Cоціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика"
 25. 2006
 26. Куликов Г. Т. "Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України)", 2006 р.
 27. Курило І. О. "Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки", 2006 р.
 28. Лісогор Л. С. "Формування конкурентного середовища на ринку праці", 2006 р.
 29. Шаульська Л. В. "Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку", 2006 р.
 30. 2004
 31. Макарова О. В. "Державні соціальні програмі: теорія, методика розробки та оцінки", 2004 р.
 32. Семикіна M. В. "Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці", 2004 р.